kraks vejviser 1940 handelskalender

2900

Firma-Register: li. Købstæderne

Svendborg VI — Dampskibsselskabet Concordia, Akts. Bestyrelse: Skibsreder A E Sarensen, (korresp. Reder), Gross. S Nielsen, Dir. J K Madsen og Mejeribest. PAM Sørensen, V-Hæsinge. Frm. tegnes af den korresp. Reder alene eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Dampskibsselskabet Svendborg, Akts. Bestyrolse: Skibsreder A P Møller, Hellerup (korresp. Reder), Sagf. J J Lacoppidan-Peterson, Bankdirektør C Monde, Købmd. J N Rosenthai og Købmd. AH Nielsen. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af den korresp. Reder alene. Prok.: S Bergesen og A Mærsk Me. Kin ­ ney Moller hver for sig eller V Lindhard, N Bonnosen, C Anker Jørgensen og Thorkil Host, to i Forening. Aktk. 4,140,000 Kr. Due-Petersen N & Kryger. Indeh. N Due-Petersen og II P C Kryger. Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab, (Akts.). Bestyrelso: Sagf. R C Poulson (For ­ mand), der tegnor Frm., Amtsraadsmedl. J Nielsson, Bjerreby, og Sogneraads- form. K Larsen, Lindholm, Direktion: Det sydfyensko Jernbaneselskab, Akts., Odenso [se dette]. Aktk. 777,000 Kr. Flensborg-Lageret ved Anna Schmidt. Indeh. Anna Schmidt. Prok. : S P V Schmidt Fodtøjs-Magasinet City ved Albert Niolsen. Indeh. Albort V C Nielsen. Foldager ’ s Iver L Efterfølger. Indeh. J F Larsen. Frederiksén ’ s Conrad Efterfølger ved Arne Klindt Damgaard. Indeh. Arno Klindt Damgaard. Prok. : Fru B S L Damgaard. Frederiksen ’ s Conrad Eftf. ved Th. Merrild Nielsen. Indeh. N T M Nielsen. Frugtplantagerne Gamlo Hestehauge ved Harris Weber. Indoh. Harris Th. F Weber. Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Solsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Gaardcjer II P Rasmussen, Sortebro, Gaardejer J R Madsen, Husejer P H Madsen, ørsted, Hønseriejer E J Jensen, Egense, og Husejer II Kristiansen, Tamp, der i Foren, tegner Frm. Prok.: S Aa. Norregaard. Der er ingen indskudt Kapital. Modi, hæfter for Solsk. ’ s Gæld med 10 Orø aatlig pr. tegnet Stk. Fjerkræ. Fyens Andels- Foderstofforretning. Bestyrelse: Sogneraadsformd. J Nielsen, Bjer ­ reby, Gaardejerne R Skov, Vester Skerningo, K Thomsen, Ouro, og Chr. Jorvelund, Engeldrup, samt Sognef. J C M A Busse, Fjelsted. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok. : Direktør J C Madsen. . Fyens Centraltrykkeri ved II Hegfeldt. Indeli. Fru M Iløgfeldt. Fyns Papirlager, Akts. Bestyrelse: Gross. K Eldal (Formand), Prokurist II S Jensen og Fru G J Eldal, alle af Odense. Direktor: J S O Juul Rasmussen Frm. tegnes af Formandon alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Diroktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Fynske Købmænds & Ægopkøberes Ægexport, Svendborg. Bestyrelse: Kobmd. S K Aagaard, Gudme (Formand), Æghdl. N Hansen, Kværndrup (Næstformand), Købmd. NL Langæble, Vormark, Æghdl. C E Thåisen, Sandager, Æghdl. C C Jeppesen, 1-Rise, Købmd. M P Nielsen, Tved, og Købmd. C B Rasmussen, Rys ­ linge. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Fyldepenne-Magasinet ved Hildallanson. Indeh. Hilda C Hansen. Feste & Christensen. Indoh. F II Feste. Glasmagasinot ved Eivind Petersen. Indeh. Eivind Peterson. Gny, Akts. Bestyrelse: Møller J S Petersen (Formand), Direktør P M Petersen (Direktør), Dir. J K V Folkør, Landsrotssagf. Aa. L H Elmquist og Moller O C J Møller, Sundshøj Mølle. Frm. tognes af Direktoron alone olier af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Halberg Harald. Indehavere Einar Viggo Halberg og Hans Ferdinand Otto Hal- berg. Indeh.-Einar Viggo Halborg og Hans Ferdinand Otto Halberg. Prok.: H Halberg. Hallindskov Frugtplantage ved Harris Weber. Indeh. Harris T F Wobor. Hansens A E Colonial-Vin-& Skibsprovianteringsforretning, Indehaver Svend Kaas Hansen. Indeh. Svend Kaas Hansen. Prok.: A E Hanson. Hansen ’ s Chr. Eftf. ved V F Potersen. Indeh. V F Petersen. Hansen & Co. Indeh. O E Petersen og T E P V Rasmussen. Hansen & Henriksen, Heilmann & Sørensens Eftf. Indeh. J E T Hansen og J Henriksen. Hansens Hilda Boghandol. Indeh. Hilda C Hansen. Hassing L W. Indeh. L W Hassing. Herromagasinet Bristol ved Poul Martin Bank. Indeh. Poul Martin Bank. Hollesen Jacob & Søn. Indeh. J M Hollesen og E C S Hollesen. Hvidovare-Lageret ved H M Jensen. Indeh. II M Jensen. Jensen Albert & Co. Indeh. II Christensen. Jensen ’ s Jess Ægexport, Svendborg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk­ somhed af Robinson, Andersen & Co., Akts., Hell, [se detto]. Johansen Bredr., Svendborg. Indeh. L Johansen. Johansen ’ s J M Efterfølger, Smede- & Maskinværksted ved Carlo Emil Johansen. Indeh. Carlo Emil Johansen. Jydsk Trikotage ved Axel Jørgensen, Svendborg. Indeh. Axel Jørgensen. Jydske Strikkeriers Udsalg ved K Froderiksen. Indeh. K Frodoriksen. Jørgensen & Hansen's Bambusmøbelfabrik, Svendborg. Indeh. E C P Hansen. Kielberg ’ s Chr. G Boghandel, Indehaver N R Kielberg. Indeh. N R Kiolberg. Kjolehuset ved Frk. A M Rehr. Indeh. Frk. A M Rehr. Knudsen ’ s Hans Jern- & Staalforretning v. Hans & Holger Knudsen, Svendborg. Indeh. H Knudsen. Prok.: Fru K M M Hogstrøm, Charlottl. Kolonial-Magasinet ved Chr. Hansen. Indeh. C Hansen. Kreyer ’ 8 H J Enke. Indeh. Fru I Kruso og Fru M E Schlichtkrull, Charlottl. Prok.: Fru I Kruse. Kulkranen ved Carl A Møller, William Molson Nielsen & C P Lauritsen, Svend ­ borg. Indeh. Carl A Meller, William Melson Nielsen og C P Lauritsen. Lange L & Co., Svondborg Jernstøberi, Akts. Bestyrelse: Dir. H M Lange (Direktør), Kobmd. A W Brock, Ovorretssagf. VAR Flening, Overlæge V Reins- holm, Købmd. J P B Riber og Arbejdsmd. P J R Kristensen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af to BestyrolsosmedL i Foren. Prok.: H M Lange alene eller V Jørgensen og II Balleby i Foren Aktk. 500,000 Kr. Larsens Hans Eftf. ved O Holmquist. Indeh. Fru OLM Holmquist. Lauritsen C P. Indeh. C P Lauritsen. Lerche ’ s O N Læder- og Limfabrik. Indeh. C C B Lerche. Lorenzen F & Co. Indeh. F C M Lorenzen. Prok.: Fru L C Lorenzen. Lundsgaard & Rasmussen. Indeh. H V Lundsgaard og M Aa. Rasmussen. Maskinfabrikken Svendborg, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Dir. L M Laursen, Stenstrup, Toglværksejer A P Andersen, Stenstrup, Konsul A H Nielsen, Lunden,Sagf. RCPoulson og Arkitokt E Mindedal Rasmussen, 01- lerup, samt en Direktør: V L A Nielsen. Frm. tegnes af Direktoren eller af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren. Aktk. 240,000 Kr. Mejeriet Svendborg, Andelssolsk. Bestyrelse: Gaardejor II II Rytter (Formand), Forp. C C Hansen, Forp. H M Rasmussen, Kirkeby, Gaardejer J Hansen, Tved, Gaardejer M E Jensen, Tved, Gaardbest. N Rasmussen, Gaardejer H M K T Milling, Gaardejor II P R Stougaard, Bjernomark, Gaardejor II Andorsen, Bjernemark, Gaardejer V M M Lolk, Bregninge Sogn, og Gaardejor N Rasmus- sen. Bregninge Sogn. Andelsselsk. tegnes a' Bestyrelsen in pleno eller af to dertil af Best, valgte Medl. f. T. H M K T Milling og N Rasmussen. Der er ingen indsk. Kapital, mon Modi, hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. Meyer-Tryk, Interessentsk.: Meyers Trykkerier, Kartonnage-Æske & Emballage ­ fabrik. Indeh. P Roebjerg Hansen og Fru E J Meyer, der i Foren, tegner Frm. Mineralvandsfabrikken Urkild, Akts. Indeh. Akts. Svendborg Bryghus. Modehuset ved Edit Houmann & Ester Mølhaven. Indeh. Edit Iloumann og Ester Melhaven, der i Foren, tegner Frm. Modemagasinet ved Axel Johannes Wøidomann. Indoh. Axel Joh ’ annos Wøidemann. Mortensen Chr. & Søn. Indeh. C J Mortensen og M J Mortensen. Frm. tegnes af ferstn. alene eller af Indeh. i Foren. Møller Carl Th. & Co. Indeh. Carl Th. Møller og J O Rosenthai. Nielsen Niels ved Alex Voigt Nielsen & Elna Charlie Nielsen. Indeh. Alox Voigt Nielsen og Elna Charlie Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Sophus. Indeh. Sophus Nielsen. Prok.: A II Hansen. Olsen Anton. Indeh. C Olsen. v® 4 A E Sørensen. Indeh. A E Sørensen. Panser-Magasinet ved W Walleen. Indeh. K W Walleen.

Passage-Konditoriet & -Cafeen ved Ernst Jacobsen. Indeh. E Jacobsen. Petorsen Brødrene, Ture pr. Svendborg. Indeh. A G Petersen [er sonore død] og R P Petersen. Petersen C A. Indeh. N C F Petersen. Peterson ’ s Emil Eftf. ved E Ring Petersen. Indoh. Ejnar Ring Petersen. Petersen & Hansen. Indeh. V Hansen, Fru I Moses, N J P Hyllested og P G Moses. Frm. tegnes af to Indeh. i Foren, eller af førstn. alene. Petorsen & Jensen, Akts. Bestyrelso: Møller J S Petersen (Formand), Dir. J K V Folker, Dir. P M Pedersen og Landsretssagf. A L H Elmquist. Direktion : P M Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Potersen Ludvig. Indoh. Fru V M Petersen og E N Høyvald. Prok. : F Jørgensen. Petersen Martin & Son. Indeh. Martin Petersen og II J E Petersen. Petersen Theodor. Indeli. T Petersen. Prok.: J S Petersen. Petersens Valdemar Sønner, Kommanditselsk. Ansv. Dolt. C A II Petersen og S II Petersen. Pilegaard M & Søn. Indeh. A M H Pilegaard og K II Pilegaard. Qvist ’ s E Eftf-, Lykke Qvist, Svondborg. Indeh. Frk. L P Qvist. Rahr Chr. C & ’ Oø., Svendborg Atdeling. Filial af Chr. C Ilahr & Co., Kbhvn. Prok.: E Hansen og Frk. E Hansen i Foren. Rasmussen Holm & Søn. Indeh. II P Rasmussen. Rasmussen O, C Maacks Eftf. Indoh. O T J E Rasmussen. Rodoriaktieselskabot Asta. Bestyrelse: Skibsmægler A E Soronsen (korresp. Reder), Restauratør II P Hansen, Restauratør R C Jørgensen og Mejeribest. PAM Sørensen, Vester Hæsingo. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmodl. i Foren, eller af don korresp. Reder alone. Aktk. 60,000 Kr. Roderiaktiesolskabet Britannia. Bestyrelse: Skibsreder A E Sorensen (korresp. Re ­ der), Dir. J K Madson, Gross. S Nielsen og Dir. J K V Folker. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmodl. i Foren, eller af den korrespond. Reder. Aktk. 100, 0( 0 Kr. Rederiaktieselskabet Elin. Bestyrelso : Skibsrodcr A E Sorensen (korresp. Reder), Mojeribest. PAM Sørensen, V-IIæsingo, og Manufakturhdl. N L Jorgenson, Ture. Frm. tegnes af den korrosp. lieder aleno cllor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Rederiaktieselskabet Garibaldi. Bestyrelse: Skibsreder A E Sorenson (korresp. Ro ­ der) Dir. J K V Folker og Plantagoejer Aa. II K II Guldborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af don korresp. Reder alene. Aktk. 50,000 Kr. Rcderiaktieselskabot Gerda. Bestyrelse: Skibsreder A E Sorensen (korresp. Bedor), Prokurist II C O Jensen og Plantagoejer Aa. H K II Guldborg, Turø. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af den korresp. Reder alene. Aktk. 80,000 Kr. Roderiaktiesolskabet Hansa I. Bostyrelso: Konsul Aa. II W ThojII(korresp. Reder) Gaardojor J V Rasmussen, Dunkær, og Speditør C V Hansen, Odense. Frm. tog ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af den korresp. Reder. Aktk. 40,000 Kr. llederiaktieselskabet Set. Jørgens. Bestyrelse: Skibsmægler A E Sørensen (korresp. Reder), Fru C M A C V Moller, Turø, og Købmd. P C Hansen, Turo. Frm. tegnes af den korresp. Reder alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 22,000 Kr. Revisionsinstitutet Svendborg, Akts., under Likvidation. Likvidator: Revisor T J Sandorff, der tegner Frm. Skotøjsforretningen København ved J Marius Jensen. Indeh. J M Jensen [er sonore død]. Sparekassen for Svendborg og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Dir. L M Laursen, Stonstrup, Gaardojor N C Larson, Vejstrup, Dommer Filip Hansen, Gaardejer P Hansen, Ny Bjerreby, Malerm. P L Rasmussen, Gaard- ojer N N Ilellemann, Egense, Cigarm. F S Jensen og Amtsvejinsp. Aa. P Grimsirup samt en Direktion : Ing. N J Due-Petorsen, Sognef. N II Clemmensen, Turø, og Branddir. II P Madsen. Frm. tegnoB af en Direktør og et Tilsynsraads- medl. i Foren, eller af to Direktører i Foron. I ’ rok.: En Direktør i Foren, med Kontorchef II I Rasmussen ellor Kasserer C II Potersen. Svendborg Accidens-Trykkeri ved V Westermann. Indeh. Frk. E Westermann. Svendborg Amts Bogtrykkeri. Indeh. Akts. Svendborg Amtstidondes Udgiyore. Svendborg Amts Frugtsalgsforening, Fragtcentralen. Bestyrelse: Godsejer Ulf Schiotz-Christonsen (Formand), Klingstrup, Gartnor V Bendtsen, Troenso, Dir. E Larsen, Vojstrup, Gaardejer C Sorensen, Ovro, Sognofoged H Troensegaard, Troonse, P Rasmussen, Strandlyst, og Plantageejer F Bondixen, Humble. Frm. tegnes af Formandon i Foron. mod et Bestyrelsesmedl. Prok.: Il Hansen. For Foreningens Forpligtelser hæfter Foreningons Midler og Beholdning.For- eningens Medlemmer hæfter ikke solidarisk og paatager sig ikke nogen økono ­ misk Forpligtelse udover 2 Øre pr. Aar pr. kg. leveret Frugt, dog mindst for 500 kg. Frugt pr. Aar. I Selskabet er ingen Kapital indskudt. , Svondborg Amts Mosteri ved Weber & Munk. Indeh. Harris T F Weber og K W Munk. Svendborg Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne N Larsen, Edelgaard (Formand), P Hansen, Ny Bjerreby, Taasinge, A Nielsen, Trunderup, A Ander ­ son, Vormark, N Ilasmusson, øksondrup, K Groftehauge, Ellerup, L II Jensen, Ommel, Ærø, og J V Rasmussen, Dunkær, Husmd. J FNielsen, Lundby, Sog ­ nef. J Holgersen, Søby, Husmd. L Chr. Larsen, Hundstrup og Forp. J P Jensen, Ilvidkilde, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktør A Larsen. Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), Akts. Bestyrelse: Mejeriejer R Nielsen,.Kirkeby (Repræsentantskabets Formand), Automobilhdl. C F R Bukkehave, Bukkehave Møllo, Bregninge, Gaardejerne C Thomsen, Ovre, L Larsen, Svindinge, og R Skov, V-Skerninge, Sagf. R C Poulsen og Insp. M C P Rasmussen, der i Foren, ‘ eg ­ ner Frm. Direktion: R C Poulson og C Thomsen. Forretningsfører;- Red. R Stenbæk, der har Prok. Aktk. 140,000 Kr. Svendborg Bank, Akts. Bestyrelse: Vinhdl. V Hansen, Gaardejer A Niolsen, Norre- mosegaard og Tobaksfabrikant E V Halberg. Bestyrelses-Suppleant: Isenkr. C Muntho Kaufmann. Direktion: Bankdirektør M Erh. Hanson. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, olier af en Direktor i Foren, med ot Bostyrelsos- medl. Prok. : Kasserer J C Alsing, Bogholder IIG Møller, og Fuldmægtig P Kragh, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med et Bostyrelsesmedl. eller mod en Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. Svendborg Blomstorgartneri ved P Pedersen. Indeh. J P Pederson. Svendborg Boghvede- & Havromøllø ved Enkefru Marie Petersen. Indoh. Fru Mario C Petersen. Prok.: J S Petorsen og P Sørensen hver for sig. Svendborg Broderilagor ved K Brunsgaard. Indoh. Frk. K M N Brunsgaard. Svendborg Bryghus (Akts.). Bestyrelse : Brygger H M M Povelsen (Diroktør), Kobmd. J P B Riber og Fabr. O V Irgens-Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 375,000 Kr. Svendborg Casein Factory & Choeso Export, Ltd., (Akts. Svendborg Kasoinfabrik), Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Svendborg Kaseinfabrik [se dette], Svendborg- Cementstøberi & Vognmandsforretning ved A Potersen. Indoh. A E E Petersen og E II J Poderson, Egense. Svendborg Dampmølle i Likvidat'on, Akts. Likvidatorer: Moller Jorgcn Petersen, fil. Bankdir. C Mende og Ovorretssagf. Viggo Flening samt Tandlægo Aa. Riis- Petersen, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Svendborg Drengekonfoktion vod Martin Helgeson. Indeh. J J )J Martin Helgeson. Svendborg Eddikefabrikker ved Ovo Valdemar Irgens-Hansen. Indeh. Ove Valde ­ mar Irgens-Hansen. Svendborg Fingarveri, Akts. Bestyrelse: Fabr. S J Weimann (Diroktør) Fabr. J J N Weimann og Sagf. F C J Barfod, alle af Odenso, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: S J Weimann. Aktk. 90,000 Kr. Svendborg Honningkagefabrik ved Svend Aage Sorensen. Indeh. Svend Aage Sørensen. Svendborg Jernhandol ved J A Bøgeskov & E Madson, Interessentskabet. Indeh. J A Bøgeskov og E Madsen, dor i Foren, togner Frm. Svendborg Kalksandstensfabrik under Likvidation, Akts. Likvidatorer; Dir. J S Petersen, Fabr. M V Jensen, Ovorretssagf. VAR Flening og Tandlæge Aa. Riis-Petersen, Odense, dor to i Foren, tegner Frm. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker