kraks vejviser 1940 handelskalender

Firina-Itegisler: IJ. Købstæderne Gensidige Brandforsikringsforening, Den, for rorlig Ejendom i Stevns, Faxe og Bjeverskov med flere Herreder. Bestyrels : Gaardejer E M Iversen (Formand og Direktor), Sigerslev, Tomrerm. H Chr. Johnsen (Næstformd.), Lyderslev, Gaardejerne Chr. Hansen, Kærgaard, H Chr. Larsen, Østervang, og N Aa. An ­ dersen, Hyldckærgaard. Foreningen tegnes ar Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Medl. er solidarisk ansvarlige for Foreningens Forpi. efter do i Vedtægternes § 10 indeholdte Regler. Grønvold Carl Akts. Bestyrelse: Lægo G Grønvold (Formand), Kbhvn., Dir. V A Jorgensen (Direktor), Lillerod, og Frk. Johanne Grønvold, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktoren. Prok.: H Christensen i Foren, med VA Jørgensen. Aktk. 225.000 Kr. Larsen ’ s Johan Eftf. ved M Andersen & II C Hanson. Indeh. M Andersen og H C Hansen. London Herromagasin ved II P Petersen. Indeh. II P Petersen. Nykøbing F. Prok.: O Sørensen. Maskinsnedkeriet Stevns, Akts. Bestyrelso: Vognmd. Chr. Hansen, Prokurist L J Larson, Fabr. L Niolsen, Landsretssagf. J Traborg og Godsejer II W Ehnhuus, Seinhusgaarden. Driftslodor: Dir. K Fog. Frm. tognos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Driftsleder i Foren, mod et Bostyrolsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Mekano ved Thaarup Andersen & Juel Nielson. Indeh. G S O Thaarup Andersen og N Juel Nielsen. Mineralvandsfabrikken Stevns ved Laurits Nielsen. Indeh. L Nielsen. Moller ’ s Otto Eftf. ved Frederik Alfrod Andersen. Indoh. Frederik Alfred An ­ derson. Peterson ’ s Godtfred H Eftflg., Indehaver: H Hepnor Petersen. Indeh. H P E Hepner Petersen. Richter Chr. Indeh. G N Richter og C E Richter. Rødvig Havn, Akts. Bestyrelse: Kobmd. G N Richter, Forpagter C V Ilvidberg, Sø ­ holm og Kobmd. E Aarslev-Jenson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 80,000 Kr. Sparekassen for Storehedingo og Omegn. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad Gaardejer N N Erikson, Tommestrup, Apotekor E Vormehren, Gaardejer II Chr. Danielsen, st. Toroje, fh. Gaardojer Chr. A Larsen, Lund, Tomrerm. Chr. Chri ­ stensen, Ilollestcd, Sygehuslæge Ths. V S Mørkeborg og Propr. N.Aa. Christen ­ son, Rengegaard, samt en Direktion: Bryggeriejer II F Hoffmeyer, Kobmd. E Aarslev Jensen, Kobmd. Georg Richter, Gaardojer J P Jensen, Louisenborg, fh. Politimester Johannes Ravn og Gaardejer J Sørensen, Holtug. Sparekassen tegnes af Medlemmer af Tilsynsraadet og Direktionen, to i Foren. For Spare ­ kassens Forpi. hæfter Sparekassens Aktiver. Stevns Andelsfoderstofforening, Interessentskab. Bestyrelso : Gaardejerne J P Pedersen, Streby, Chr. Raamnssen, Arnøje, H P Petersen, Kildegaard, Raaby, Johs. Jensen. Fodgaard, Lydorslev, N Larsen, Stiager, Tommestrup, E Nielsen, Sogaard, Lund, M Bille, Havnelev, J Nielsen, Bækketofte, Bjælkernp, Ths. Han ­ sen, Holtug og Andr. Andersen, Klippingo samt Sognof. L Petersen. Stolshøj, Lillo-Ileddinge, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Bestyrerne II P Larsen og V Jacobsen. Stevns Avis, Akts. Bestyrelso: Købmændene CPLauritzen (Formand), der tegne 1 Frm., II I Christoffersen og K Lycklig. Aktk. 10,000 Kr. Stevns billigste Manufakturlager Meesenborg vod Th. Eiler. Indoh. Th. Eiler. Storehedingo Bank, Akts. Bestyrolse : Fabr. L Nielsen (Formand), Gaardejer II Henriksen, Siorslov, Propr. N C II Loje, Forp. C V Ilvidberg, Søholm, og Kobmd. E E Edsberg Andersen. Forretningsudvalg: C V Ilvidberg, EEEds- berg Andersen og H Henriksen. Diroktion: Borgm. J P Jensen-Stevns (adm.). og Dir. S J Sorensen. Prokurist: Chr. Hansen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Forrotningsudvalgsmedl. eller af en Prokurist i Foren, med en Direktor ollor mod et Forretningsudvalgs- medl. Aktk. 400,000 Kr. Storehedingo Matorialhandol vod Hakon Christoffersen. Indoh. II I Christoffersen. Storehedingo og Omegns Spare- og Laanekasse. Sparekassen ledes af et Til ­ synsraad og en Direktion. Tilsynsraad: Forp. N Iversen, Sogneraadsformd. J Ja ­ cobsen, Magleby-Stevns, pens. Stationsforst. W J Jarnov, Motorsagkyndig C H Nielsen, Politimester K Lassen, Gaardejer N P Jensen, Havnelev, og Vognmand Chr. Hansen. Direktion: Forligskommissær' A V Marott, Kobmd. K M Lticklig og Gaardojer J Nielsen, Sigerslov. Frm. tegnes af en Direktør og et Tilsynsraads ­ medl. i Foren., af to Tilsynsraadsmodl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. For Sparekassens Forpi. hæfter mindst 50 Garanter, der hver hæfter for indtil 1000 Kr. Æg-Eksport og Præserveringsanstalten Stevns, ved Chr. Richter og Laurits Niel ­ sen, et Interessentskab. Interessenter: Frm. Chr. Richter [se dette] og Mineral- vandsfabr. L Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Østsjællandsko Jernbane-Selskab, Akts. Bestyrelse: Borgmester J P Jonsen-Stevns (Formand), Sogneraadsformd.H P Hansen, Fakse, Kobmd. A T Hansen, Karise, Amtsraadsmedl. II C Pedersen, Sogneraadsfmd. J Jacobsen, Lillebæk, Sogne ­ raadsformd. N O Christensen, Alslev, Borgmester Niels Albrektsen, Koge og Amtsraadsmedl. Soren Hansen, Stolpehuse pr. Haarlev. Driftsbestyrer: Ing, E A A Sell, Haarlev. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. olier i Foren, .med et Bostyrelsesmedl. og Driftsbestyreren. Aktk. 2,182,400 Kr. Struer. Bang & Olufson, Akts. Bestyrelse: Prokurist C C Bang, Kbhvn., Dir. Peter Bang, Dir. SAG Olufsen, Qvistrup, og Overrotssagf.'P D Olufson, Kbhvn. Direktion: Peter Bang og S A G Olufsen. Frm. tegnes af tro Bestyrolsesmdl. i Foren. Prok. : Peter Bang og S A G Olufson i Foren, eller hvor af dom i Foren, med et Besty- relsesmdl. Aktk. 200,000 Kr. Bofa Akts., Bestyrelse: Ing. P B Bang, Ing. SAG Olufsen, Overretssagf. P D Olufson, Kbhvn., og Prokurist C C Bang, Hell., der to' i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Jensen ’ s T W Sønner. Indeh. N Jensen og J Jenson. Knudsen O Smith. Indoh. O S Knudsen. Koustrup M. Indeh. A M Koustrup. Prok.: J -Koustrup. Laursen Jens & Sønner. Indeh. Laurids Laursen, Anders Laursen, Johannes Laursen og Alfred Laursen, der to i Foren, tegner Frm. Legetøjsfabrikken Hunderup i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Ovorrotfsagfo- rorno K M Bernth og Aa. M Bjorndal, Holstobro, der i Foron. tegner Frm. Overhoved Teglværk & Tagstensfabrik ved II B Jensen. Indeh. II B Jensen. Pedersen Fr., Aktieselskab. Bestyrelse: Kobmd. Fr. Pedersen (Direktør), Kobmd. R Sneftrup Pedersen og Handelsmedhj. Kr. Sneftrup Pedersen. Frm. tognes af en Direktor ellor af den samlede Bestyrelse. Prok.: R Sneftrup Pedersen og Kr. Reffo, Akts. Bestyrelse: Gross. A M Koustrup, Kobmd. F Pedersen og Pakm. C M Schmidt. Frm. tegnes .af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel- sesmedl. i Foren, med en Direktør. Prok.: J Koustrup i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Rollax, Indehaver O Smith Knudson. Indeh. 0 Smith Knudsen. Struer Andelsmejeri, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Godsejer H Jermiin, Au- sumgaard, Gaardejerno Kr. Bjerre, Brændga ’ ard, B Jensen, Nedordal, O Sloih, Ausumdal, Kr. Hvidbjerg, Quistrup Molle, P Holmgaard, Gimsing og Revisor C Pederson, Gimsing, der i Foren, tegner Frm. Der or ikke indskudt nogen Kapi ­ tal i Selsk. Struer Automobilhandel ved J Nielsen & J Mollerup Klavsen. Indeh. J Nielsen og J M Klavsen. Sneftrup Pedersen i Foron. Aktk. 150,000 Kr. Pedersen L, Struer. Indeh. L M Podersen.

Store Heddinge — Svendborg

VI — 2899

Struer Kafferisteri ved HVO Jensen. Indeh. HVO Jensen. Struer Korn- & Foderstofforretning. Akts. Bestyrelse : Dir. N A Pedersen, Fuldm. K K L Munk og Rovisor P H Paulsen, alle af Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Struer Kul-Import Akts. Bestyrelse: Kobmd. A M Koustrup (Direktør), Borgm. J Jensen og Dir. Oscar Madsen, Aarhus. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok.: J Koustrup og V K Koustrup hver for sig i Foren, mød et Bestyrelsesmedl. Aktk. 160,000 Kr. Stnier og Omegns Sparekasse. Bestyrelsen hestaar af et Tilsynsraad : Købmæn ­ dene P Halkjær, Hjerm, og A M Koustrup, Smedom. J Hansen, Togf. H R Hansen, Gaardojer K K Bjerg, Fovsing, Propr. N J Ejskjær, Handbjerg, og Ur ­ mager H E Jensen samt en Direktør: Borgm. JJensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Bogholder CP D Nielsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Struer Produktforretning ved J Logstrup. Indoh. J A T D Logstrup, Randers. Struer Tapet- & Farvehandel ved Chr. Neergaard. Indeli. Chr. B Neergaard. Sæbefabrikken Trio (kemisk-teknisk Fabrik) ved Aage Roslev. Indeh. Aage E Ros ­ lev. Vognsgaard & Nielsen. Indeh. II J N Nielsen. Bruun Niels. Indeh. N Bruun. Dampskibsselskabet Stubbekøbing, Akts. Bostyrelsø: Kobmd. O C Boas, Sognef. II M G Tang, Tunnerup, Fabrikbest. J Rasmussen, Fru E Wulff og Bagerm. A II P Holm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 65,700 Kr. Lolland-Falsters Industri- & Landbrugsbank (Akts.) Stubbekøbing Afdeling. Indeh. Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank (Akts.), Nykøbing F. Filialen tegnes af Bestyrelsen og Kasseroren i Foren. Bestyrer: N P E Jensen. Kasserer: S Aa. R Foged. Manufaktur-Union, Chr. Boas. Indeh. O C Boas. Matthiesen ’ s L Efterfølger ved P M Rasmussen. Indeh. P M Rasmussen. Mekanisk Kodelrensningskompagni ved E Godtfredsen. Indeh. H G E Godtfredsen. Nielsen O & Dohn Akts. Bestyrelso: Kmh. C S Scavenius, Klintholm, Dir. Axel Honrichsen, Nykobing F., og Dir. G Brix-Jorgonsen, Kbhvn. Direktion: K S Deliu Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: K S Dehn og R M Blach i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Nordfalsters Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne R C Simonson, Lillebrændo, L J A Huge, Egelev, J P P Lollike, Næs, C P A M Børresen, Maglobrænde, og J P P Christensen, Særslev, samt Automobilforhdl. J B M Petersen, Møller A Breitenstein, Bogø, og Bestyrer V S Hansen, Gunslev. Direktør: K Aa. Olson. Bogholder: K V Honsler. Kasseror: E F Hansen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, olier af en Direktor i Foren, med Bogholderon eller Kassereren eller af en af de nævnte i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Petersen Bernhard. Indeh. J B M Petersen. Prok.: S A Petersen. Sparekassen for Stubbekjobing og Omegn. Tilsynsraad: Kobmd. O C Boas, Ren ­ tier H P Mogensen, N-Alslev, Gaardejer R A Hermansen, Stangerup, Branddir. Johs. Rasmussen, Gaardejer R P Koch, Torkildstrup, Bagerm. A II P Holm og Borgm. Allert Christensen. Direktion: Dir. A P Redsø. Frm. tegnes af to Til ­ synsraadsmodl. i Foren, eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Direktøren. Stubbekøbing Kornhandol ved Harald Hansen. Indeh. II C Hansen. Prok.: L An ­ dersen, H C Hansen og Fru D Hansen, to i Foren. Stubbokjøbing Ægeksport, Akts. Bestyrelse: Gross. II C Holm, (Formand),Helle ­ rup, Dir. J II Schumann, Kbhvn., og Gross. H II Holm, Hellerup. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Tomperværkot ved Rich. Ramhoj. Indoh. Rich. Ramhøj, Kbhvn. Wulff P W. Indeh. Fru E Wulff. Prok.: S Aa. Ilavemann. Sparekassen for Svaneke og Omegn. Bestyrelse (Tilsynsraad): Snedkerm. Magnus Hansen (Formand), J S A Klausen, fh. Dampskibsforer II P Iljorth, Sandemand J P A Jensen, Ostermarie, Gaardejerne O A Hansen, Bækkegaard, og II P Ipsen, Ibsker, og Fiskehdl. G Jensen, Listed. Direktion: J P Jørgensen og Gaardejer J A A Marker, Ibsker. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Fru D T Christensen i Foren, med on Direktor eller mod et Tilsynsraadsmedl. Svaneke Bank, Akts. Bestyrelse: Kobmd. C P S Hansen, Sagf. J P Kofod, Baa- debygger C A Hansen, Regnskabsf. J F Kofoed, Solhjom, og Gaardejer M A Marcher, Ibsker. Direktion: E O Engel. Prokurister: A G Kjær og Marie J Iljorth. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af ot Bestyrelses- modl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist eller af on Direktør i Foren, med en anden Direktør olier en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 200.000 Kr. Svaneke Trikotage- & Manufakturhandel ved E Kjærgaard. Indeh. E A Kjærgaard, Neksø Svendborg. Anderson C M & Co., Kommanditsolsk. Ansv. Delt. C M Andersen. Andersen ’ s H E Handelsgartneri, Indehaver Svend Hugo Andersen. Indeh. Svend Hugo Anderson. Andersen H J & Son. Indoh. II J Anderson, der tegnor Frm., og H E Anderson. Andersen J C, Svendborg. Indeh. J C Andersen. Anderson Rasmus & Son. Indeh. Rasmus Andersen og Anders J Anderson. Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, Akts. Bestyrelso: Lærer J P Christenson, Vandværksbest. C Nielson, Cigarmager F S Jensen, Tomror H K Hanson, Cigar- magor C M Madson, Maskinassist. HKK Hansen og Murerm. A P Christensen, der i Foren, tegner Frm. Direktør: Forretningsf. A Jensen, dor har Prok. Aktk. 2000 Kr. Arbejdernos Kuirorretnlng 1 Svendborg, Akts. Bostyrelsø: Arbejdsmd. M C Mik ­ kelsen, Arbejdsmd. J P L Pedersen, Skrædder J Jensen, Portør J Jør ­ gensen, Godsekspeditør II B Niolsen, Cigarmager C V Larsen og lolograt- formd. J M Johansen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsforer : A Jonsen . Prok.? A Jensen og K F A Sørensen. Aktk. 6000 Kr. Auto-Centralen ved Brødr. Jørgensen. Indoh. A E Jørgensen. Baagøø L J. Indeh. E E A Baagøe og S C Baagøe. uiknv Qo.rF tt TrinW«* Trnsen o

Struer Bank, Akts. Direktion: N C Jorgenson (adm.), og Sagf. K L Knudsen (kon ­ trol.). Frm. tognos af to Direktører i Foren. Prok. : En Direktør i Foren, med Bankkasserer O M Soronsen eller mod Bogholder C Dahl Peterson ellor de • to sidstn. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. . Struer Jern & Staalforretning ved dons Knudsen Thorup. Indoh. Jens Knuasen Thorup, Ulfborg. Prok.: K S Thorup.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker