kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2898

Slagelse — Store Heddinge Slagelse Møbelværk ved Brødr. Christensen.

Soro Metalvarefabrik ved H Eich & H Langkjær, Lynge Sogn. Indeh. H L Eich og H C Langkjær. Sorø Nattevagt Akts. (Akts. De Forenede Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette], Sorø ny Materialhandel ved Brødr. Larsen. Indeh. L T Larsen og H H A Larsen. Sorø Omnibil ved E Bergstrom. Indeh. K E P Bergstrom. Sorø Spare- og Laanekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Gaardejer I’ Christiansen,(Formand),Pedersborg,Amtmd.VilhelmTopsoe, Købmd. NChristensen, Bogbinder V Haslund, fh. Hospitalsinsp.J PJensen, Gaardejer Johs. Olsen,Fuldby, Propr. Hilaries Kalkau, Simonsborg, Slagterm. Chr. Soelberg og Gaardejer P Chr. Pedersen, Lynge, samt en Direktion: Købmd. A Hee (adm. Dir. og Kasserer), Amtssraadsmedl. K Jørgensen, Suserup (landbrugskyndig), og Direktor S O Hansen. Frm. tegnes af to af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Sorø Stakitfabrik ved J Petersen & H Eich. Indeh. J Peterson og II Eich. Sorø Stanse- & Pressevarefabrik ved Hans Michael Hansen, Frederiksberghusene, Lynge Sogn pr. Sorø. Indeh. Hans Michael Hansen. Sorø Stole- og Listefabrik ved Ejnar Christensen & Aage Henry Christensen. Indeh. Ejnar ‘ Christensen & Aage Henry Christensen. Sorø Tapet- & Farvehandel ved Jens Frederik Kruse. Indeh. J F Kruse. Sorø Vognfabrik ved K F Hansen. Indeh. K F Hansen. Svegård ’ s Boghandel & Bogbinderi. I-ndeh. Frk. G P Svegård og Frk. A S Hyld- gaard. Svegård ’ s Boghandel ved G Svegård & A Hyldgaard. Indeh. Frk. G P Svegård og Frk. A S Hyldgaard. Teknisk Korkindustri, Akts. Bestyrelse: Dir. J U Hansen (Formand), Købmd. S Hansen og Bogholder II A Knudsen. Direktion: Købmd. S Hanson og Dir. J U Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Prok.: S Hansen, J U Hansen og H A Knudsen, hver for sig. Aktk. 150,000 Kr. Toftegaards II F, Efterfølger ved Jens Johannes Frandsen & Hans Peter Jacob ­ Arbejdernes Fællesbageri og øvrige kooperative Virksomhodor for Møn, Akts. Bo ­ styrølso: Olkusk II C Larson, (Formand), Fyrbodor ASchou, Nobolle, Murorsvend J P Kristensen, Maskinarb. M Pedersen, Lendomark, Arbmd. H Kr. Olsen, Kedolpassor II P Rasmussen, Bidsinge, og Fyrboder L O Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. mod ot Bostyrelsesmedl. ellor mod Forretningsføreren. Aktk. 14,100 Kr. Bille ’ s Brødr. Trælast- & Cemontvareforretning, Stege. Indeh. P II Bille og II H Bille. Carøe Hans F. Indeh. Chr. F Caroe og Einar Carøe. Christoffersen & Hanson. Indoh. A P Hansen. Engelsk Beklædnings-Magasin ved R Rasmussen. Indeh. R Rasmussen. Henrikson Carl. Indeh. Fru K M Henriksen. Johansen & Danielsen. Indeh. A P V Johansen og C A S Daniolson. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved J K Balle. Indeh. J K Balle. Møens Autodopot ved Poul Erland Christensen. Indoh. Poul Erland Christensen. Møns Bank, Akts. Bestyrelse: Fabr. P 11 Billo, Urmager I S Jensen, Muierm. Martin Egostad, Købmd. A P Hansen, Lendemark, Købmd. KT Brasen, Lende- mark. Gaardejer II P Christoffersen, Lindegaarden og Tømrerm. N Jensen, Pol- lerup. Direktør: II B Kirkholm. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren, eller af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: M Schrøder i Foren, med on Direktør olier med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Møens Discontobank, Akts. Bestyrelse : Købmd. P Schmidt, Handelsagent II G Nielsen, Gaardejerne 11 P Pedersen, Spejlsby, J A Jorgenson, Elmelunde, og J Carstonsen, Vollorup, samt Mejeriejer L P Storm. Direktør: Sagf. P S de Fine Kuhl. Bog ­ holder: E Roslyng. Prokurist: Gudrun J Nielsen. Frm. tognes af ot Bestyrelses ­ modi. i Foron. med Direktøren eller Bogholdoren eller af Diroktoron i Foren, mod Bogholderen eller en Prokurist eller af Bogholderen i Foron. med en Pro ­ kurist. Aktk. 400,000 Kr. Møens Installationscompagni ved Christian Sofus Sørenson & Co. Indeh. Christian Sofus Sørensen og H J H Hansen Møens Spare- og Laanekasso af 1827, Selsk. med begr. Ansvar. Tilsynsraad: Kebmd. C C M Sidenius, Gaardejer A A Jensen, Koster, fh. Gaardojer II Hansen, Koxeby, Gaardbest. J Chr. Larsen, Kjeldby, Gaardejer M P Hansen, Hjelm, S Jensen, Raaby, Slagterm. II Chr. Olsen, Gaardejer H P Carstensen, Vollerup, Gaardojer J J Larsen, Frenderup, Gaardejer II C Hartsen, østermark, Gaardejer A II Bendsen, Budsemark, Konsul C F Carøo og Sogneraadsformd. A Jensen, Frenderup. Direktion: Gaardejor J C Christoffersen, Nyborre, Boghdl. P Palsoe og Købmd. C M Nielsen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af to Medl. af Direktionen i Foren. Prok.: Bogholderen: Sagf. M Meincke Madsen eller Assistenten: Frk. I V Wassmann i Foren, med en Direktør . Møens Tapet- & Farvehandel vod Jens Kristian Jensen. Indoh. J K Jensen. Møens Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Købmd. E Carøo, (Formand), der tegner Frm., Købmd. C M Nielsen, Bestyrer J T Simonson og Konsul C F Carøo. Prok.; J T Simonsen.-Aktk. 100.000 Kr. Nielsen & Rasmussen ved Niels Peter Barner Nielson & Jorgon Einar Rahmusson. Indeh. Niels Peter Barner Nielsen, Lendemark og J E Rasmussen. Nielsen Erik & Otto. Indeh. Erik A Nielsen og Otto V Nielsen. Nielssen ’ s C M. Eftf. Indeh. II A J Rasmussen. Osteklokken ved Carla M B Ilolm-Jensen. Indoh. Fru Carla M B Ilolm-Jonsen. Petersen ’ s Carl Boghdl. Indeh. C C J Petersen. Skærbæk C A & Co. Indeh. J Rahbæk'. Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen. Bestyrelsen bestaar af et Til ­ synsraad paa 14 Medl. samt on Direktion: Sagf. MJ Kofoed (Formand), Gaard ­ ejer J P E Rasmussen, Keldbylille, og Gaardojer V Hansen, Nyborro. Frm. tegnes af to Direktører i Foron. Prok.: Bogholderen, Frk. A R Hanson, i Foren, med en Direktør. Stege Kontantforretning ved Vilh. E Forstrøm. Indoh. Vilh. E Forstrøm. Stege Materialhandel, cand. pharm. Haagen Jacobsen ’ s Eftf., Aage Løgager. Indeh. A E N Løgager. Stego Mojori ved Alfred Christoffersen, Haarlov, Mads Christian Peterson, Rødvig, og Petor Sofus Thygeson, Stego. Indoh. Mejoribost. Alfred Christofforson, Haar ­ lov, Mads Christian Petersen, Rødvig, og Mojorist P S Thygeson, der to i Foren, tegnor Frm. Stege Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Købmand II C Larsen, Budsomark, Rentier J P Jørgensen, Elmelunde, og Gaardejer L Chr. Larsen, Hjelm, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: L C Elling, der har Prok. i Foren, mod ot Bestyrel ­ sesmedl; Aktk. 72,000 Kr. Stego Ægpakkeri Akts. (Odenso Ægforretning Akts.). Se u. Frm.-Reg. for Kbhvn. Store Heddinge. Andersen ’ s Jernstøberi, Bjælkerup. Indeh. Jernstobcr L P Andersen, Frk. M S Andersen, Jernstøbor N P Anderson og Fru J M Andersen. Andreasen Johs. & Co., Akts. Bestyrelse: Tralikassist. G P Sløk, Elektriker S A Andreasen, Bjeverskov, og Fru A Andreasen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: J C Andreasen. Aktk. 5000 Kr. Bech Thorvald. Indeh. C A Bech. Beck Niels & Co. ved Jes Sorensen. Indeh. Jes H Sørensen. Christensons Jens H 2den Eftf. Boghandel ved Svend Jensen. Indeh. Svend Aa. M Jensen. Danielson Mondrup & Petersen. Indeh. Hans Mondrup Danielsen og Tage Godvad Petersen. „Eksprestrykkeriet Stevns 1 * ved Charles Chr. Jørgensen. Indeh. C C Jørgensen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. sen, Sorø Landsogn. Indeh. Jens Johannes Frandsen. Varehuset ved Hans Jacobsen. Indeh. H P Jacobsen. Stege.

Indeh. II P A Christonsen og E R

Christensen, begge af Sorø. Slagelse Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Slagelse Sten- & Billedhugger Etablissement ved P Brinkløv. Indeh. PEB Brinkløv. Prok.: Fru LK Brinkløv. Slagelse Stole- & Møbelfabrik ved J V Nielsen. Indeh. J J V Nielsen [er senere ded]. Slagelso Sæbefabrik ved Otto Hansen. Indeh. K O Hansen. Slagelse Sækkelager, Filial af Fyens Sækkekompagni, Akts. Indeh. Fyens Sække ­ kompagni, Akts. Odense [so dette]. Filialen tegnes pr. prok. af R Petersen i Foren, med et Medl. af Selsk. ’ s Bostyrelsø. Slagelse Træskofabrik, Akts., Filial af Akts. Dø Forenede Træskofabrikker Kbhvn. [so dette]. Bestyrer: C Kierulff jun., der har Prok. Slagelse Valsemølle, Akts. Bestyrelse: Dir. P A Kargaard Thomsen (Diroktor), Fru A M N Thomsen, Bogholder P J Pedersen og Disponent C L Thomson. Frm. tegnes af on Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Be- styrelsesmedL i Foren. Aktk. 225,000 Kr. Slagelso Ægforretning, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Ro ­ binson, Andersen & Co., Akts., Hell, [se dette]. Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Godsejer V de Neergaard, Valdemarskilde, Borgmester J J Hansen, Skælskør, Bankdir. A N Deichmann, Godsejer V II Stenbierg, Soro store Ladegaard, og Købmd. T L Ulrich. Forret ­ ningsfører (Redaktør): G F Nielson. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foron. eller af Forretningsføreren (Redaktoren) i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 10,000 Kr. Sorø Amtstidende Akts. Bestyrelse: Gaardojer S P Ellogaard, IIøvo (Foimand), I)ir. K S Petersen, Skælskor, Murorm. J P Nielsen, Gørlev, Sagf. P C Pedersen, Hoj- skoleforst. F Nørgaard, Antvorskov, Folkotingsmd. N A E Jensen, Gerløv, Gaard- ejerno J F Rasmussen, Hejningo, II Larsen, Rosted, og Johs. Frandsen, Havre ­ bjerg. Direktion: Rod. Wald. Petersen og Faktor K P C J Enggaard. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Wald. Petersen og K P C J Enggaard i Foron. Aktk. 126,400 Kr. Sorovejens Autohjælp vod A J Hanson. Indeh. A J Hansen. Sparekassen for Slagelse og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Hofjgm. A V Boch, Valbygaard (Formand), Arkitokt P K Larsen (Næstformd.), Godsejer C de Neergaard, Gyldenholm, Borgm. V K Molgaard, fh. Propr. A Quistgaard Bay, Sorø, Forp. C Bruun, Fuglebjærggaard, fh. Forp. C F H Krebs, Kbhvn., Dir. O Rennow og Dir. E V Didrichsen samt en Direktør: Alfred O N Hansen. Frm. tegnes af Direktøren og et Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Stahl Christian & Nylander, Engelsk Beklædnings-Magasin. Indeh. L K Hansen. Standard Mønsterforretning ved R Gatzwiller Rasmussen. Indeh. R Gatzwiller Rasmussen. Thomsen, Fritz. Indeh. T Fritz Thomson. Prok.: C R Thomsen. Trikotage-Huset ved Vald. Poulsen. Indeh. V Poulsen. Trælasthandelen Silvan i Slagelse, Akts. Bestyrelse: Dir. P A Kargaard Thomsen, Dir. A Hoffmann, Klpbg., Kebmd. P C Axelsen, Konsul Thorvald J E Rås ­ musen, Korsør, og Dir. J Warrer. Direktør: PG Boving. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmodi, olier af to Bostyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Wellejus Vinhandel, Akts. Bestyrelse: Forrotningsf. P J Pedersen, Dir. P A Kar ­ gaard Thomsen, Forretningsf. C Lund Thomson, Konsul Th. Andersen, Odense, og Købmd. II Chr. Fischer, Korsør. Forretningsforer: Dir. S Aa. R Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod en Forretningsf. eller af to Forretningsf. i Foren. Aktk. 8,000 Kr. Vestsjællands Fro- & Sædekorns forretning ved II Nielsen. Indeh. 11 P Nielsen. Vestsjællands Margarinefabrik, Akts., Slagolse. Bestyrelse: Fabr. P Knudsen, Nørre-Aaby (Formand), Fabr. A C C Kolind (Direktør) og Driftsleder A P Kolind. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Prok. • A C C Kolind. Aktk. 50,000 Kr. Westskov ’ s Aage Efterfølger ved Martin Jørgensen Bank. Indeh. Martin Jørgen ­ sen Bank, Svendborg. Zahle Julius, Akts. Bestyrelse: Prokurist A G D Jorgenson (Formand),Kbhvn., II S Andersen (Direktør) og Prokurist O V Neerborg, Gjentofte. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af Diroktoren alene. Aktk. 52,000 Kr. Slangerup. Slangerup, Mejeri i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Landsretssagførerne Hugo Bjorrcgaard Jensen, Kbhvn., og P Chr. Petersen, Slagelso, der i Foron. tegner Frm. Slangerup Savskæreri ved Jens P Olsen. Indeh. J P Olsen. Y Sorø. Banken for Sorø og Omegn, Akts. Bestyrelse: Borgmester Julius Frandsen, Blikken- slagerm. Axel Olsen, Købmd. P P Munck, Gaardejer N G Larsen, Lynge, og Gaard- ejer K Jensen, Tjorntvod. Direktion: M Mikkelsen og A Hjarup. Repræsentant ­ skabets Formand: Købmd. S Hjdrth. Prokuristor: H II Raaschou, A Sevel og H E Niolsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, mod ot Bestyrelsosmedl. olier af to Direktører i Foren, ellor af on Diroktor og on Prokurist i Foron. olier af et Bestyrelsosmodl. og en Prokurist i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Carlsen & Nilou, Entreprenorvirksomhed. Indeh. MAC Carlsen og S E S Nilou, der hvor for sig eller i Foren, tegner Frm. Frederiksberg Emballagefabrik vod J Frederikson. Indoh. J P Frederiksen. Frederiksberg Maskinsnedkeri ved Sorø Station ved Anders Christian Larson Indeh. A C Larsen. Frederiksberg Pakkassofabrik ved fr. Clausen & Co. Indoh. L Fr. M Clausen, S Christensen, Balstrup, og II Hansen, der i Foren, tegner Frm. Frederiksberg Tricotage & Manufakturhandel ved Hansine Larsen. Indeh. Fru Petrea Hansine Larson. Hansen H A ved Svend Hansen & Just Hansen. Indeh. Svend Hansen og Just- Hansen. Prok.: K H Kristensen, J Scheel, H Sick og L C Jørgensen. Hansen II & Søn. Indeh. K S Hansen. Hansen ’ s Otto Efterfølger ved Max Haslund. Indeh. Max Haslund. Jensen Fred. & Søn. Indoh. J U Jensen. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Louise Hjælm. Indeh. Frk. Louise A Iljælm. Lunge II C & Søn. Indeh. Fru A Lunge. Prok.: H R Mathiesen. Mortensen II & Søn. Indeh. --------------- og J V M Mortensen. Ovesen Peter. Indeh. Peter Ovesen. Pedersen Henry Lucian, Kommanditselsk. Ansv. Dolt. Henry Lucian Pedersen. Prok.: D H Clausen. Petersen & Jørgensen. Indeh. K Petersen, der tegner Frm., og Fru V S Jøi- gensen. Radiomagasinet ved Meta Dorthea Jensine Frilund. Indeh. Meta Dorthoa Jensino Frilund. Prok.: E E M Nielsen. Sorø Avis, Akts. Bestyrelse: Repr. A M Nielsen (Formand), Slagelse, Fru N Nielsen, Slagelse, og Tjener J P Larsen. Frm. tegnes af Formanden alono eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Sorø Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Bogtrykker K R Krog, Fru J Krog og Bogtrykker G R Krog, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Sorø Brødfabrik ved S Høyer, Aage Larson, O C Olsen, C Christiansen og E Chri ­ stensen. Indeh. Moller S H K Høyer, Bromme Mølle, Moller Aage C Larsen, Kongs- kilde, Bagerm. O C Olsen, Broby, Bagerm. Carl F Christiansen, PodersDorg og Bagerm. E C V Christenson, der to i Foren, tegner Frm. S>O dreasen ,SSenfa ' > ” ' £ & Automobilforretning ved Axel Andreasen. Indeh. A B An- Sorø Materialhandel ved Sofus Hjorth. Indeh. S Hjorth. I Aid. VI optages kun de til Aktleselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker