kraks vejviser 1940 handelskalender

Skærbæk — Slagelse to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør olier et Bestyrelsesmedl. hver især i Foren, med Kassereren: A G Rosasco eller Bogholderen: E J V Andersen. Aktk. 500,000 Kr. Hansen Anders. Indeh. A Hansen. Hanson Hans, Akts., Slagelse Kaffe- & Thehandel. Bestyrelse: Fuldm. J O Aa. Sørensen, Prokurist R P Rasmussen og Prokurist S M F Knudsen, alle af Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 18,000 Kr. Hansen J Hansen & Hansen P Hanson P Frm. Hansen-Piil & Brokholm. Indoh. M Hanson-Piil. Prok.: C Aa. Hansen. Herremagasin London Slagelso, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fru E A E Sejr (For ­ mand og Direktor), Kobrod. H L J Hansen, Nykøbing F., og Herreekviphdl. A Sponholtz, Svendborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. Aktk. 10,000 Kr. Hillers Brødr., Sjællands Jorn- & Staalforretning, Slagelse. Indeh. J F B Hillers og K T Hillers. Prok.: Frk. E Jørgensen. Johansen ’ s Fr. Sønner. Indeh. H C J Johansen og P E Johansen. Knudsøn ’ s Hans Planteskole, Indehaver Laurids Lauridsen. Indoh. Laurids Lau ­ ridsen, Landsgrav pr. Slagelse. Kriiger & Co., Slagelse. Indeh. S Aa. II Kriigor og M. Pedersen. Lacta Separator, Akts. Bestyrelse: Bogholder L O G Nicolaison, Ing. OHSGordil og Overdir. E IV IVahlforss, Helsingfors, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : L O G Nicolaison. Aktk. 5000 Kr. Landbobanken i Slagelse, Akts. Bestyrelse: Gaardejer S JP Kristensen, .Bjergby- gaard, Landsretssagf. S A Reimer, Folketingsmd. Arnth Jensen, Gorlev, Kobmd. II A Knudsen og Propr. II M Højland, Kildegaard. Direktion: C J Iiuchwald. Frm. tegnes af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Kassereren: Frk. J O A Nielson ellor Bogholderen: Aa. V Hovmand eller af ot Bestyrelsosmedl. i Foren, med Kassoreron eller Bogholderen eller af de to sidstn. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Langes Vilh. Cigar- & Tobaksfabrikor, Akts. Bestyrelse: Gonoralkonsul K D Andorsen, Lissabon, Fru Vikka Arntzen, Frk. KMS Pedersen, Købmd. N C Poul ­ son, Dir. P Kargaard Thomson, Handolsmodhj. H IVarrer. Dir. N H P Axelsen, Driftsbost. C II Schlosser, Dir. P C Axolson og Dir. J IVarrer. Direktion: N H P Axelsen og J IVarrer. Frm. tognos af to Bestyrelsesmodl. i Foron. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmodl. Aktk. 375,000 Kr. Larsen L & Son. Indoh. L J Larsen og C Larson. Lassen Carl & Co ’ .s Eftf. vod Axel Galtt, Slagelso. Indeh. Axel F N Galtt. Lauridsen ’ s K Mobellagcr, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fru J C P Lauridsen (For ­ mand og Direktør), der tegner Frm., Cigarmagor O C Schæffer og Fru M K Schæffer. Aktk. 10,000 Kr. Madsen Rudolf. Indeh. R R J Madsen. Margarinofabrikon Vesta, Aktiesolskab, Slagelse. Indoh. Vestsjællands Margarine ­ fabrik, Akts., Slagelse, [so detto]. Mikkelsen A & Son. Indeh. A P N Mikkelsen og Aa. R Mikkelsen. Morsø Støbogodslagor ved Povl Mossorschmidt. Indeh. Povl Messerschmidt. Mobelkælderon ved M Johnsen. Indeh. Fru M E Johnson. Prok.: O Johnsen. Nordisk Elektromotorforsikring, gensidigt, Andelsstisk. Bestyrelse: Købmd. T Nielsen, Cyklehdl. J Olson, Automobilhdl. P M Olsen og Rentier C Christen ­ sen, Love. Direktøror: T Nielson og J Olsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Kapital: 60,000 Kr. Ohmeyer ’ s F Naaløfabrik i Slagelse ved Efterfølgeren J J Hansen. Indeh. J J Hansen. Olson O M & Son. Indoh. A IV M Olsen. Olsen Th. & Son. Indeh. Th. P F Olsen og Th. II Olsen. Philipsen II P, Slagelse, Akts. Bestyrelse: Rentior P C Olsen, Fru Ane Jensine (Signo) Philipsen og Sagf. P C Petersen. Direktion: E A Bentzen. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bostyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmodl. i Foron. Aktk. 30,000 Kr. Poulson Louis & Co. ’ Slagelso. Indeh. Louis V T Poulsen og Svend O T Poulsen, Sorø. Rasmussen Torkild & Co. Indoh. Torkild Rasmussen og E M Poulson. Rosenmeier A & Søn. Indeli. A Rosenmeier, der tegner Frm., og II Rosenmeier. Rybak Otto. Indeh. Fru II F J Rybak. I ’ rok.: F Rybak. Skaarnp ’ s K Boghandel, Indehaver S N Sørensen. Indeh. S K N Sørensen og C S Søronsen. Skandinavisk Filtfabrik, ved J Litischevsky. Indeh. J Litischevsky. Skibelund R. Indeh. R J Skibolund. Prok.: P K Skibelund. Slagelso Andels Svineslagteri. Bestyrelso : Propr. II M Højland, -Ø-Stillinge, Barnt Gaardejerne L A Hansen, Bildso, C P Hansen, Harrestod, S P Ellegaara, Høve, A B Jensen, Hyllested, og L N S Larsen, Forlev, samt Husmd. P E Pederson, Orslov, Husejer RG V Jensen, Hojbjorg, og Boelsmd. N C Niolsen, Ulstrup. Be ­ styrelsen tegner Frm. Direktør: J Mehlsen. Prok.: Direktøren og V C P II Theøn. Slagolso-, Assuranceagontur ved IVilly Johannes Ingvarsen. Indeh. Willy Johannes lngvarson. Slagelse Auto-Eloktro vod Sofus Hansen. Indoh. Sofus G G Hansen. Slagelso Bonzin- & Gummidepot ved K Thorgils. Indoh. K Thorgils, Kbhvn. Prok.: H R Larsen. Slagelse Bryghus, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. S AReimer (Formand), Dir. II V Kærgaard Thomsen og Hotelejer N P G Hansen. Direktor: J C N Fass. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Slagelse Brødfabrik, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene H P Pedersen (Formand og Direktør) og N C Larsen samt Automobilforhdl. K VE Jacobsen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: H P Pedorson. Aktk. 150,000 Kr. Slagolse Cementstøberi og Tagstonsfabrik ved M Jørgensen & Søn. Indeh. M Jør ­ gensen og E B Jorgenson, der i Foron. tegner Frm. Slagolse Dampmølle, Akts. Bestyrelse: Mølleejer N S Troensegaard (Formand), Kbhvn., Fabr. C F I ’ otri, Kbhvn., og Dir. J K J Børring, Kbhvn. Direktør: H FE Schram. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør æono. Aktk. 450,000 Kr. tx - n. » Slagelse Dampvaskeri, Akts. Bestyrelse: A V T Jenson (Formand og Direktør), Kobmd. II Hansen og Frk. E O E Jensen. Frm. tegnes af Formanden i horen, med Direktøren eller med et Bestyrelsosmedl. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 16,000 Kr. Slagelse Kafferisteri ved Chr. Poulsen. Indeh. C Poulsen. t „ Slagolse kemiske Tøjrensnings Etablissement & Dampfarveri ved L Meldal. In- Slacelse KulkomDagni i Slagelse, Akts. Bestyrelse: Kebmd. P C Axelsen, Fru A M N Thomsen P Fru V Arntzen, Kobmd. C E G Rasmusen, Korsør, Kobmd. K G Rasmuson, Ko ’ rsør og Dir. J Warrer. Direktor: J Warrer. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsosmedl. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. . . , v , _ . . , , Slagelse mekaniske Hampgarn-Spinden & Rebslagon ved Karl Lachmann. Indeh. K N Lachmann. Prok. : Fru II E Lachmann. Slagelse Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: Automobilhdl. HV Jacobsen (Di ­ rektør), Gaardejer P Jorgenson, Hyllorup, og Gaardejer F Rasmussen, Hejninge. Frm. tegnos af Direktoren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 126,000 Kr. Slagolse Mælkekompagni, Akts. Bestyrelse: Mejeriejerne A K Nielsen (Direktør) og A C C Kolind, Tandlæge M J Pedersen, Aarhus, og Forretningsf P J Peder ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 120,000 Kr. Slagelse Møbelhus ved H P Nielson & Søn. Indeh. H P Nielsen og H Nielsen ___ ___ J & Reitz. Indeh. J J Hansen og C Reitz, der i Foron. togner Frm. Larsen. Indeh. J L Larsen. Prok.: Fru H II Villadsen. L & Son. Indeh. P L Hansen og F V Hansen. & N Madsen. Indeh. P R Hansen og V Kr. Madsen, der i Foren, tegner Mørch Marius. Indeh. K H A Mørch. Nielsen Knud. Indeh. Knud G Nielson. Niolsen Æ Svondson, Bogtrykkeri. Indeh. O C Nielsen.

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2897

Spare- og Laanokassen for Skæibæk og Omegn. Sparekassen ledes af et Tilsyns- raad: Skovrider Kr. Fromsejer, Sognef. F Matthiesen, Randrnp, Sognef. J Peter ­ sen, Njolden, Gaardejer II Jacobsen, Gaardejer P Boesen, ^ondernæs pr. Brons, Fbrstelærer N Schultz og Smedem. J Sørensen samt en Direktion': S Degn og And. Svendsen. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Direktionens Medl., to i Foren. Prok. : Frk. M Beck i Foren, med en Direktør eller med et Tilsynsraadsmedl. For Sparekassons Forpi. hæfter 26 Garanter med hver 500 Kr. Thyssen Boy. Indeh. B Thyssen. Vulkan Radio ved Lor. Petersen. Indeh. Lorenz. Petersen. Prok.: Fru C H Petersen. Skørping. Fredorikson ’ s F 11 Kobmandshandel, Akts. Bestyrelse: Hotelejer F II Frederiksen (Direktør), Fru A K Frederiksen og Mælkohdl. A E Fauth, Frederikshavn, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: F II Frederiksen. Aktk. 12,000 Kr. Skørping Bank, Skørping, Filial af Aalborg Diskontobank Akts. Indeh. Aalborg Diskontobank, Akts, [sø dette]. Prok.: J O Wraae, O P Olesen, N Lie, og II C Jensen, to i Foren. Slagelse. Albertsen Brødr., Akts. Bestyrelse: Købmd. A Albertsen (Formand og Direktør), Vordingborg, fh. Toldassist. R A H Albertson, Vordingborg, og Farvehdl. T N Albertson, Roskilde. Frm. tegnos af Direktøren aleno eller af to Bostyrelses- medl. i Foron. I ’ rok.: Agnes Hedvig Albertsen. Aktk. 125,000 Kr. Andersen Toustrup Interessentskabet. Interessenter: N Toustrup Andorsen og P Toustrup Andersen. Arbojdernes Fællesbageri i Slagelse, Akts. Bestyrelse: Portner J M Larsen og Romisoarb. C E Andorsen, begge af Korsør, Typograf II A Hanson, Kontrolør N R Hansen, Postbud G V Crillesen, Murer CFG Wandschneider, Cigararbej ­ derne O F V Hansen og J C Jensen, Tobakspinder G E Honrikson, Kommuneopkr. II R Olsen og Rod. V K Melgaard. Forretningsforer: A J Madsen. Frm. tegnes af Forrotningsf. i Foren, med to Bostyrolsesmodl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 22,660 Kr. Axelsen J P & Co. Akts., Vinkælderen. Bestyrelse: Forretningsf. P J Pedorson, Dir. Poul A Kargaard Thomson, Forretningsf. C Lund Thomsen, Konsul Th. Andersen, Odonse, og' Købmd. Halfdan Fischer, Korsør. Direktion: Købmd. S Aa. R Poulsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrolsesmodl. i Foren. Aktk. 70,000 Kr. Axelsen & Thomson, Akts., Slagelse. Bostyrelse : Købmd. P C Axelsen, Fru A M N Thomsen og Forretningsf. P A Kargaard-Thomsen. Direktion: — — , og H V Kargaard Thomson. Forretningsførere: CL Thomsen og P J Pedersen. Frm. tegnes af on af Direktørerne olier en af Forretningsforerne i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en af Direktørerne i Foren, med en Forretnings ­ forer eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 210,000 Kr. Banken for Slagelse og Omegn, Akts. Bestyrelse: Propr. N Chr. Holst, Grønhoj- gaard, Købmd. T L Ulrich, Sagf. P Chr. Pedersen, Kobmd. Aa. V Erslev og Købmd. P Bendtsen, Ruds Vedby. Direktion: Bankdir. A Moller og Bankdir. V J J Gotterup. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Bonnotzen B, Slagelse, Akts. Bostyrelso: Rovisor P H Paulson, Aarhus, Konditor J Lindoskov og Gaardejor H C Jonson, 1. Valby. Direktion: Dir. B Bonnotzen. Frm. tognes af to Bestyrelsosmedl. i Foron. olier af en Direktor i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Borliner-Magasinet ved K A Larsson. Indoh. K A Larsson. Billighoden ved Bernhard Christensons Eftf. Evald Christensen. Indeh. Evald Alexander Kirkeskov Christensen, Kbhvn. Blaa Butik, Den, vod Jarl Chr. Krogh. Indeh. Jarl Chr. Krogh. Bogladen, Friis Heintzelmann. Indeh. Friis Heintzelmann. Bygmester Olson, Slagelse. Indeh. J M Olsen. Prok.: M Olsen. Børnenes Paradis vod A Christonsen. Indeh. A Christensen. Forhon Carstonson & Jappes Eftorfølger. Indohavor Marius Andersen. Indeh. Knud Marius A Anderson. Cigarforretningon Clare vod Axel Martin Nielsen, Drejor & Tobakshandler, Slagelso. Indeh. Axel Martin Niolsen. Dansk Cyklo Industri, Akts. Bostyrelso: Gross. P T Niolsen, Landsretssagf. IV E Hanson og Landsretssagf. Mogens Miillortz, alle af Kbhvn., samt 'Fabr. K Ph. Meyer, Vordingborg, og'Landsretssagf. Sv. Algroon Reimer. Direktion: PT Nielsen og K Pli. Meyer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktor. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Kaifekompagni i Slagolso, Akts. Bostyrelso : Konsul C F Eff, Købmd., II E Andorsen og Sagf. N C Hovo, allo af Kolding, der to i Foron. tegner Frm. Direktion: A Eff. Prok.: A Eft og C P M Hanson i Foron. Aktk. 100,000 Kr. Dansko Guldsmedes Solvvarofabrik i Slagelse, Akts. Bestyrelse: GuldsmedeneV D Enig, Roskilde,O V Bræmor Jenson, Randers, C S Zinglersen, Odense, N C Nielsen, Aalborg, og K V Berth, Næstved. Direktør: Solvvarefabr. M J A Albrecht Frm. tegnes af Direktøren i Foron. med ot Bestyrelsosmedl. olier af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Danske Landbrugs Andels-Forsikringsselskab, Det. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidationsudvalg: Kobmd. C Nielsen, Gudumgaard (Formand) [or senere dod], Gaardojerno S A Christensen, Vigogaard, og HN Lund, Ny Mølle, samt Forp. A Steenbach, Juelsminde, der to i Foren, tegner Frm. Danske Margarinefabrik, Den, Akts. (Slagolse Margarinofabrik). Bestyrelse: Fru A M N Thomson, Kebmd. P C Axelsen, Gross. M Rasmussen, Kbhvn., Dir. A Hoffmann, Fabriksbest. C II SchlosBor, Fru I D Schlosser og Student NIIP Axelsen, Kbhvn. Direktør: P C Axelsen. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, ollor af et Bostyrelsesmedl. i Foren, med on Direktør. Prok.: Kathrine M S Pedersen i Foron. med ot Bestyrolsosmedl. Aktk. 500,000 Kr. Ehlers C. Indeh. II A Ehlers. Epel ’ s Z Eftf. ved J Litøtschowsky. Indeh. J Litetschewsky. Estvadgaards Plantager, Akts., Bestyrelse: Godsejer Carl do Neergaard, Gylden ­ holm, Godsejer Viggo de Neergaard, Valdomarskilde, Fru L E de Noergaard, Valdemarskilde, og Dir. P de Neergaard, Lyngby, der to i Foren, tegnet Frm. Aktk. D6,500 Kr. Foto-Magasinet vod A Jorgenson. Indoh. G A Jørgensen. Prok.: Fru A H Jor ­ genson. La Franco ved O Johansen. Indeh. O P Johanson. Fremtiden, Privatskole for Slagelso og Omegn, Akts. Bestyrelse: Rodaktor Wald. Petersen, Fru I A Thorbek, Prokurist P J Pedersen, Dyrlægo II C G Jonson, Gimlinge, Garverm. I T Hachenberger, Guldsmod J F Albrechtsen og Fru Gerda , Nørgaard, Antvorskov, der fire i Foren, tegner Frm. Aktk. 26,700 Kr. Gordil Holgor, Akts. Bostyrelso: Fru C M J Gordil. (Direktor) ’ , Skomagerm. Aa V M Olson og Ing. O H S Gordil, Frm. tegnes af Dirokteron i Foren, mod ot Bostyrolsosmodl. eller af to Bestyrelsosmodl. i Foren. I ’ rok.: LOG Nicolaison i Foren, med Direktøren. Aktk. 5000 Kr. Grønvold & Schou ’ s Trælasthandel. Indeh. Kobmd. J 0 Andresen ’ s Legat for Nak ­ skov og Slagolse. Legatbestyrelse: Kobmd. L Ulrich (Formand), Landsrets ­ sagf. Adolf Larsen, Konsul H P M Palsøe, Nakskov, og Konsul T G Krøyer, Nakskov. Frm. tegnes af Formanden og Driftslederen : Henry Jensen i Foren. Prok.: Henry Jensen Gule Butik, Den, ved Torkild Flengol. Indoh. Torkild Flengel. Gutcnborgtrykkoriet ved Chr. & J P Andorsen, Slagelso. Indeh. J P Andorsen og N Chr. W Andorson. Uandels- og Landbrugsbanken, Akts., Slagelse. Bestyrelse: Købmd. R V Jonsen, Gaardejer II Andorsen, Faardrup, Gaardejer J J Eriksen, Kragsbjorggaard, Konditor J Lindeskov og Kobmd. O M Johansen. Direktion: Bankdir. A S Thorbek. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmod!, eller af II 32-33

Il 32-33

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker