kraks vejviser 1940 handelskalender

Skagen — Skive

VI — 2895

Firma-Register: B. Købstæderne

Skern. Banks Hans Efterfølger, Aktieselskabet. Bestyrelse: Vognmd. 0 C Larsen, Buntm. M K K Mikkelsen og Fru E F Rønne. Forretningsfører: Tømmerhdl.H T Bank. Prokurist: M C Christensen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med Pro ­ kuristen eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Christensen M & Søn, Skjern. Indoh. M Christensen og Tbs. P Christensen. Cooperative Wholesale Society Ltd., Skjern Svineslagteri. Filial af Cooperative Wholesale Society Limited (Kontor i Kbhvn.). Filialbestyrer: T A Madsen, Her ­ ning, der pr. prok. tegner Filialen. Eskildsen s A Sophie Eftf. vod K Pedersen. Indeh. P Kathrine Pedersen. Fabrikken Herborg ved P M Nielsen. Indeh. P M Nielsen. Prok.: N M Nielsen. Fjerkræslagteriet Vestjylland, Akts. Bestyrelse: Dyrlæge C R Mulbjærg, Købmd. S P T Petersen og Hdlsmd. S A Jessen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af on Direktor 1 Foron. med et Be ­ styrolsesmedl. i Foren. Aktk. 32,000 Kr. Nielson ’ s I Bang Efterfølger. Indeh. S Nielson. Skjern Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer H K Jepsen (Formand). Hvirgelgaard, m. il. Direktion: Gaardejer C L Thomsen. Korsgaard og E W Christiansen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller en af dissø i Foren, med Besty ­ relsens Formd. Prok.: Aa. Jensen og A E C Dalgaard Jensen, hver i Foren, med en Direktør eller mod Bestyrelsens Formd. Aktk. 445,000 Kr. Skjern Bogtrykkeri ved J Strandbygaard. Indeh. J M J Strandbygaard. Skjern Korn- & Foderstofforrotning ved J II Jørgensen. Indeh. J II Jorgensen. Skjern Missionshotel (Centralhotolløt), Akts. Bestyrelse: Snedkerm. N E Jensen, Snedkerm. M C Madsen, Gaardojerne H N Hansen,Ladekjær, M V Madsen, Hanning, M P Madsen, Bolling, S V Andersen, Sædding, A Jesporson (Nygaard), Stavning, P Krejberg, Dejbjærg, C J Ager, L C Hansen, Faster, B Nielsen, Korsdal, J C Jensen, Rommersgaard, Dejbjærg, K Knudsen, Fiskbæk, M SorenseD, Pilegaard pr. Finderup, J P Knudsen, Aanum, O P Ostersen, Ganer, I C Iversen og J Jensen, Gaardmd. A Siersbæk, Træhdl. N Jensen, Snedkerm. P C Pedersen, Postpakm. L J Kirk, Snedker J S Jespersen, Skrædderm. H C Nielsen og Slagterm. C I Beiter, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 42,400 Kr. Skjern Skotøjshus & Læderhdl. ved M Madsen, indoh. M Madsen. Skjern Sogns Spare- og Laanekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: G aa rd ejer II Damgaard Nielsen (Formand), Rentier Chr. Gade, Gaaidejer C Rahb^ Christensen, Sognef. I C Kjær, Rentier N C Mikkelsen, Buntm. M C K Mikke ’ sen og Gaardejer O P Ostersen samt en Direktion : J C Bagger Jensen o" N C Mor ­ tensen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. kjorn Trkotagefarveri, Skjern, vod Andreas Mathiasen og Aage Mathiasen. Indoh. Andreas Mathiasen og Aago Mathiasen. Skjern Trikotagefabrik ved J P Siggaard. Indeh. J P II Siggaard. Skjern Ægoksport ved Jens Peder Hauskov Bertolsen. Indeh. Jons Peder Hauskov- Bertelsen. Trikotagomagasinet i Skjern vod Jenny Potrea Lang Jakobson & Inger Kristine Lauridsen. Indeh. Fru Jenny Petrea Lang Jakobsen og Frk. Inger Kristine Lau ­ ridsen. Uldvarehuset ved Carl Marinus Jensen. Indoh. Carl Marinus Jensen. Skive. Andelsmejeriet Skive, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: A S Nielsen (Formand) Vinde, P V Jonsen, Rcsen, K M Pedersen, Bilstrup. T Kristensen, Rønbjerg, M T Madsen, Kisumkær, J C Pedorsen, Hvidbjerg, A Christensen, Rettrup, L Lade ­ foged, Resen, og Aa. L Christensen, Braarup, der i Foren, tegner Frm. Der er ikko indsk. Kapital i Selsk. Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpi. en for alle og alle for en som Selvskyldnere. Andersen Andr., Aktieselskab. Bestyrelse: Købmd. A M Andersen (Direktør), der tegner Frm,, Prokurist: HCBaagoø Andersen og Bogholder S A ’ Baagøo Andersen. Prok.: II C Baagoo Andersen. Aktk. 400,000 Kr. Arbejdernes Fællesbageri, Skive, Akts. Bestyrelse: Tomror A J Jakobsen,Snedker J T Truelsen, Tømrer J P Nielsen, Typograf G Christoffersen og Slagteri arb. H M Kristensen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsførero: Kommunelærer A P H Aagaard og A M Povlsen. Aktk. 15,000 Kr. Bandagist N C Nielsen, Akts. Bestyrelse: Bandagist N K Nielsen (Formand) Kobmd. Chr. Richardt (Direktør) og Gross. H M Nielsen. Frm. tegnes af Direk ’ toren eller af den samledo Bestyrelse. Aktk. 43,000 Kr. Bjerre ’ s Siliam elektrotekniske Forretning. Indohaver cand. polyt. J J Oster ­ gaard. Indeh. J J Ostergaard. Bryggeriet Thordahl, E Strange Niolsen. Indoh. E Strange Nielsen. Buemann J Indeh. II Worm og AJ Buemann. Cheranto Compagniet ved E Nielsen og E Strange Nielsen. Indeh. E Nielsen og E Strange Nielsen. Christensens Jens Trælasthandel, Akts. Bestyrolse: Tommerhdl. Jens Christensen (Formand), Tommerhdl. P Kristensen (Direktør) og Isenkr. K S Kristensen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. Christensen & Olesen. Indoh. J E Christensen • og P Olesen,der i Foren, tegner Frm. Dansk Beklædnings-Magasin ved Marinus Nielsen. Indeh. M Nielsen. Digo ’ s Trælasthdl., Skive, Akts. Bestyrelse: Dir. E V Jensen (Direktør), Over- retssagf. K M Bornth, Gross.A Jensen, Odonse. Arkitekt HT Hansen og Tandlæge V Jonsen, Aalborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af on Direk ­ tør 1 Foren, mod ot Bestyrolsosmodl. Prok.: A M A Niolsen i Foreii. med et Bestyrelses modi. Aktk. 100,000 Kr. Dyhrberg M P & Son. Indeh. M P Dyhrberg og A R Dyhrberg. Engelsk Boklædningsmagasin, Erik Andersen. Indoh. Erik Andersen. Espersen Haiald. Indeh. 11 Esporsen. Prok.: II M Christensen. Fogh Jens. Indeh. J J Fogh. Friis Otto, Bog- & Papirhandel. Indeh. O Friis. Gammelgaard Teglværk, Akts., Skive Landsogn. Bestyrelse: Konsul A M Ander ­ sen, Auktionsholder J I Bruun og Dir. P J S Falkenberg. Direktion: A S Han ­ sen. Frm. tegnes af Direktøren og et Bestyrolsosmodl. i Foren. Aktk. 80.000 Kr. Gammelgaards Dampmølle, Akts. Bestyrelsens Formand: Forretningsf. P Niolsen- Kock, Esbjerg, tegner Frm. Forretningsfører: V F Johansen, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Garantselskabet „Skive Folkeblad 11 . Bestyrelse: Landstingsmand II Nielsen (For ­ mand), Dølby, Gaardejerne C Madsen. Lem, A Rasmussen, Krejbjærg, M J Mad- , sen, S-Andrup, N C Søronsen, Troelstrup, J C Pedersen. Vinde, N Christiansen, Hem, C R Laursen, Rødding; P Dahlgaard, Volling, J C Bach, Hem, P Frederik ­ sen, Højslov A Larsen, Vejby, Th. Nielsen, Fuar, og P Østorgaard, Laanum, Lærerne N P C Bjerregaard. H C Hansen, O-Feldborg, og J Skytte Ander- sen, Vroue, Gartnerne L Lavrsen, Jebjærg, og A Lavrsen, Roslev, haretmager K Brun Hausgaard, Vinderup, Træhdl. S Lindberg, Durup, Fabr C V Pedersen, Overlærer V Sørensen, Husmændene J Dam, Ejsing, og M Pedersen, lastum, Murerm. J Jensen, Husmd. J Øhrborg. Thise, Husejer P Sørenson, Hald, Bo ­ elsrod. J Jensen, Thorum, og Vognmd. J V Eriksen, Seide. F™- "es af For- manden i Foren, mod to Bestyrolsesmedl. hor Selskabets Forpligtelser hæfter et vilkaarligt Antal Garanter. Hver Garant hæfter med > ndt11 20 Kr. aarhg. Garanterne kan udmelde sig af Selskabet og Garantien ophorer* fra Udløbet af dot Regnskabsaar, hvori Udmeldelsen sker. _ , . _ , Gvro Akts Skive Jernstøberi & Maskinfabrik. Bestyrelse: Godsejer Torben Alexander Foss. Lovenholt, Landsretssagf. J N Jessen, Silkeborg, Ing. Einar Philip Foss. Kbhvn., og Dir. Hamming Gad. Direktion: Fabr. Siliam M Bjerre og Dir. Hemming Gad. Prokurist: N Kirk. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Prokuriston eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 225,000Kr. Herremagasinot Perfekt ved II J Andersen. Indeh. H J Andersen. Hotel Royal Skive, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Propr. Gudiko Gudiksen Heste ­ have. Konsul A M Andorsen, Lærer N P C Bjerregaard og Landsretssagf. II R Brøcker, der i Foren, tegner Frm.

Skagens Bogbinderi og Agenturforretning ved N P Lerche. Indeh. N P Lerche. Skagen Bogtrykkeri, Johs. Bindslev. Indeh. J Bindslev. Skagen Cyklebers ved Ahlmann Thomsen. Indeh. Ahlmann Thomsen. Skagens Farvehandel, Brodrene Stott, Malermestre. Indeh. A T Stott og M T Stott Skagens Fiskeeksport ved J P Thomsen. Indeh. J P Thomsen. Skagen Fiskemelsfabrik ved J P Thomson. Indeh. J P Thomson. Skagen Installationsforretning. Indeh. V K T Larsen. Skagens Isværk, Akts, [se under Esbjerg]. Skagen Kul- & Trælastforretning, Akts. Bestyrelse: Frk. A Holst, Borgm. S Moller og Dir. S M Schleicher, Aarhus. Direktion: N C Christopher ­ son. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direkter i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 120,000 Kr. Skagens Kunsthandel, Indohaver Viggo Borg. Indeh. N V N Berg. Skagerak Fiskeindustri, Akts., Skagen. Bestyrelse: Dir. A C Boesen (Direktor) Kapt. H C C C Tversted, Gross. M Cbr. Sandvad, Klpg., Korrespondent K E Sandvad, Ordrup, og Bogholder II Boesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Sparekassen for Skagen og Omegn. Bestyrelsen bestaar af Tilsynsraadet : Kobmd. J C C Søholm (Formand), Fiskeeksportør J Bagh, Elektricitetsværksbest. C Logstrup, Murorm. L C T Stott, pens. Politim. J C Folden, Frederiks ­ havn, Skipper N C Jonsen og Skipper J J Knudsen samt en Direktion: J H N Johanson (Bogholder) og M A Ovesen (Kasserer). Assistent: P K Jacob ­ sen (prokuraberettiget Funktionær). Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: on Direktør i Foron. mod en af Sparekassens Funktionærer. Spotzlor, Julius C Jensens Eftf., Urmager og Optiker samt Juvelor og Guldsmed. Indeh. A M II J Spetzlor. Serrig & Larsens Vaadbinderi, Skagen. Indeh. O Thomsen Sorrig og R E Larsen. Trolle & Mollers Cementstøberi. Indeh. C W Trolle og C Møller. Wintor C, Bageri & Konditori. Indoh. Fru M K Winter. Skanderborg. Aarup ’ s Emil Eftf. A Pedersen. Indeh. A P Pedersen. Astor Herroklæder ved T Ringgaard Iversen. Indeh. T Ringgaard Ivorsen. Banken for Skanderborg og Omegn, Akts. Bestyrelse: Sagf. A H Michelson (Formand), Gaardejer AGE Andreasen, Vrold (Næstformd.), Guldsmed O Rep- pien, Gaardojor T II Lund, Mosing, Gaardejer A Rasmussen, Bakkegaard, og Apoteker C A Stub. Direktion: O E Ohrstrom. Prokurister: E II Rasmussen og E Kristjansen Frm. tognes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod en Direktor eller en Prokurist eller af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 600,OO0Kr. Blom A & Søn, Akis. Bestyrelse: Fabr. J A Blom (Formand), Borgm. LBRasmus- son og Landsretssagf. A II Michelson. Direktion: Ing. A J II Blom, Værkfører T D Laursen og Bogholder C T Sorensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør olier af to Direktører i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Bruun Ose. & Co. Indeh. Fru J M Bruun. Prok.: Ellen Margrethe Bruun. Christensen N & Co.'s Trælasthandel, Akts. Bestyrelsesraad : Prokurist J J Wol- hardt, Horsens (Formand), Dir. K O Nielsen og Dir. S M Schleicher, Aarhus. Direktør: K O Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foron. eller af Direktoren alene. Aktk. 196,000 Kr. Eksport af Slagteriproduktor K Skov Larsen. Indoh. K S Larsen. Eloktrisk Etablissement ved B Sorensen. Indob. J B Sorensen. Flensborg Lager, Johannes Stocklor. Indoh. J Stockler. Garago Centralen, Børge Niolsen. Indoh. Børge Nielsen. Hansen Peder, Skanderborg. Akts. Bestyrelse: Dir. N A Pedersen (Formand), Fuldm. K K L Munk og Revisor P H Paulsen, alle af Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : P B Pedersen. Prok. : P B Pedersen. Aktk. 55,000 Kr. Jysk Grundejer- & Færdselsforsikring Akts. (Forsikrings-Aktieselskabet Idun). (Se u. Frm.-Reg. A., København). Manufakturhuset ved Frederik Moller. Indeh. F Møller. Petersen & Jonsen, Cykle fabrikken „Constant 11 . Indeh. IIC Petersen og JV Jensen. Raae P II (forhen D Davidsen ’ s Eftf.) Bog- og Papirhandel, Skanderborg. Indeh. P H J Raae. Skanderborg Amts Avis, Akts. Bestyrelse: Sognef. S P Vinter Jensen (For ­ mand), Taaning, Gaardejerne S M Andersen, Homstok, J C Sørensen, Hem, A P K Kold, Dorup, og C M Ehlers Nielsen, Vitved, Hotelejer RPhorgaard ogMurerm. Aa. V Wegener. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med tre Bestyrolsesmedl. Aktk. 75,000 Kr. • Skanderborg Amtsbogtrykkeri, Akts. Indeh. Akts. Skanderborg Amts Avis. Skanderborg Auto-Lakorori ved Carl Bech. Indeh. Carl O Bech. Skanderborg Automobil-Handol, Petersen & Jensen. Indoh. II C Petersen og J V Jensen. Skanderborg Ilandols- og Landbrugsbank, Akts. Bestyrelse: Ovorretssagf. J C C Holtet, Murcrm. II V MatthioseD, Gaardejer J Clausen, Baadstrup, Gaardejer S M AndorseD, Homstok, og Gaardojer C Hjort, Virring. Direktion: A Østorgaard. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør eller et Bestyrelsesmedl. hver i Foren, med Kassereren eller Bogholderen. Aktk. 200,000 Kr. Skanderborg Jern- & Zinksoldefabrik, Akts. Indeh. Akts. N Christensen & Co. ’ s Trælasthandel [so dette]. Skanderborg Landbosparokasse. Tilsynsraad : Mølleejer J P Dam (Formand), Ilylke, Gaardejerne J P Jonsen, Hemstok, E I. Christiansen, Mesing, J M Hald, Horndrup, og A P Andersen, Virring, Husmd. E P Gliesmand, Foerlov, og Kon ­ tier N M Petersen, Herning, der to i Foron. tegner Frm. Prok.:" Forretningsfø ­ rer L II Asmusson i Foron. med et Tilsynsraadsmedl. , Skanderborg Margarinofabrik, S Brandt Jensen & Co., Interossentsk. Interessenter: S Brandt Jenson, dor tegner Frm., og Viggo Nielsen, Ribe. Skanderborg Materialhandel ved Carl M Nielson. Indeh. C M Nielsen. Skandorborg Motormøllo, Akts. Bestyrolse: Mellor P R Lund (Direktor) Brabrand, Bogholder C Christensen, Viby, og Mollersvend Aa. Johs. Lund. Frm. tegnes af to Bestyrolsosmodl. i Foren, eller af Direktøren 1 Foren, med et Bestyrel ­ sesmod!. Prok.: P R Lund. Aktk. 25,000 Kr. Skandorborg Mælkeforsyning vod H Christensen & Moltko Nielsen. IndQh. II V Christenson o< ’ F C Moltko Nielsen Vejle, der i Foron. tegner Frm. Skanderborg Møbelfabrik vod Th. Nielsen. Indoh. Th. Nielsen, Sølyst pr. Skander ­ borg. Skandorborg Mobolstel- & Stolofabrik, Akts. Bestyrelse: Snedker N 0 Sorenson, Borgm. L B Rasmussen, Sagf. K L Hødegaard og Dir. Chr. T Sørensen der to i Foron. togner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Skanderborg Nalta-Benzin-retroleums- & Olio Komp., Akts, [so under Horsens], Skanderborg Nattevagt, Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dø Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [so dotto]. Skanderborg Talgsmelteri, Robert Petersen. Indeh. R II Petersen. Skanderborg Trælasthandel, Akts. Indeh. Akts. N . Christensen & Co. ’ s Trælast ­ handel [se dette]. Spare- og Laanekasscn for Skandorborg By og Omegn. Bestyrelsen bestaar af ot Tilsynsraad: Sognofogod J J Jacobsen, Bjedstrup, Gaardejer Ole Brandt, Mosing, Sognefogod Rs. Chr. Christensen, Ustrup, Gaardojer S J Sørensen, Horn, Sagf. C L Hedogaard, J Fr. Bock og Amtsraadsmedl. R Rasmussen (valgt af Handels­ min.) Ilvolbæk, samt en Direktion: Murerm. P G Pedorson og Sognefoged JM Chr. Andersen, Herning. Frm. tognes af Direktørerne i Foren, eller af en af dem i Foren. meC et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Bogholderen: Svend Aage An ­ derson- i Foron. med et Tilsynsraadsmedl. eller med en Direktør. Ost.jydsk Broderimesso, Interossentsk. Th. Nielson & Doris Christensen. Indeh. Tli. Nielsen og Frk. Doris Christonsen. Prok.: Fru I M E Nielsen. Ostjydsk Cyklelagor ved B Suryaninoff. Indeh. E B Suryaninoft.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker