kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne Silkeborg Trikotagefabrik, Akts. Indeh. Akts. Henriques & Lovongreons Trikotage fabrikker, Frdbg. (Kbhvn.) [so dette]. Silkeborg Trælasthandel ved H Roimor Nielson. Indeh. H Reimor Nielsen. Silkoborg Tømmerhandel vod II Reimer Nielsen. Indeh. H Reimor Nielsen. Silkeborg Vaffelbageri ved Renberg. Indeh. O C Renborg. Silkeborg Vin Kompagni. Indeh. II P*M Nielsen. Silkoborg Æg- & Produktforretning, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virk ­ somhed af Robinson, Anderson Co., Hell, [so dotte]. Skjorte- & Konfoktionsfabriken Dera ved Otto Dethlcfsen. Indeh. Otto Dethlefsen, Randers. Skoleboghandelon ved Chr. II Ltlndsgaard. Indeh. Chr. II Lundsgaard. Skotojslagcret ved Svon Koefoed Eriksen. Indeh. Svon Koefoed Eriksen. Skotøjslageret Vika, II M Andersen. Indeh. H M Andersen. Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn. Bestyrelson bestaar af en Direk­ tion: Søren Laursen, Salion, L D Jorgenson og C C L Albrechtsen samt ot Tilsynsraad: Dir. A Hansen, Dir. E Faber, J L P Klindt, Borgmester R Bind ­ slev, Sognef. A Poulsen, Horn, P S Knudsen, Holmstol, og Dr. phil. P Esben- Peterson. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl. i Foren., hvoraf de to skulde være af de i Silkeborg boende. Prok.: Bogholderske Anna Sørensen i Foron. med en Direktør. Stassano ved P Holm & Johs. Rasmussen. Indeh. P Holm og Jobs. Rasmussen der i Foren, tegnor Frm. Sorenson ’ s Friis Boghandel. Indeh. Anker Mogonson. Indeh. Ankor G O Mogenson. Tekstilfabrikken Silkeborg, Akts. Indeh. Akts. Henriques & Lovengreens Trikotage ­ fabrikker, Frdbg. (Kbhvn.) [so dette]. Trikotage-Lageret, N V Nielsen. Indeh. N V Nielsen. Tøjhuset ved Odgaard. Indeh. C Odgaard. Vestergades Materialhandel ved Jens Hanson. Indoh. Jens Hansen. Wissing & Jensen. Indeh. J V Jonsen og M E W Sorensen. Zeuthen II W, Silkeborg, Akts. Bostyrelse: Ing. C Zeuthen, Ing. R Zouihon, Fru 1) Zeuthen og Fru C II E D Zeuthen. Forretningsfører: Install. 11 V (W) Zeuthen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller mød Bog ­ holderen. Aktk. 10,000 Kr. Sindal. Banken fer Sindal og Omegn, Akts. Bestyrelse: Isenkr. A T Pederson, Propr. A C Jensen, Vaaen pr. Sindal, og Dyrlæge A II M Thomsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktion: O E Weis Fogh og Anker Petersen. Prok : K B Engel Jensen i Foren, mod en Direktør. Aktk. 200,000 Kr. Sindal Aktiøteglværk. Bestyrelse: Kobmd. JD Jørgensen (Forretningsforer), Isonkr. A T Pedersen og Gartner J Jepsen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Sindal Bank, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Banken for Sindal og Omegn, Akts, [se detto]. Sindal Bryggeri, Alfred Thomsen. Indoh. Alfred Thomson. Sindal Købmandshandol, Akts. Bestyrolse: Købmd. NM Nielson (Forretnings ­ forer), Fabr. K N Overgård, Aalborg, og Repr. S Aa. Overgaard, Aalborg. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af don samlede Bestyrolse. Aktk. 15,000 Kr. Sindal og Omegns Sparo- og Laanekasse. Kassen ledes af en Direktion; fh. Lærer P K Nielson og Malerm. J Pedersen samt et Tilsynsraad: Gaardejerne Chr. Skrubbeltrang, Pindslev, O O Faurholt, A Jessen, Glimsholt, Kr. Jensen, Mos ­ bjerg og P C P Hohmann, Prop. B C Melgaard, Christiansminde, og Skatteraads- modl. M Petersen. Frm. tegnes at to Direktører i Foren, eller af on Direktor i Foron. med et Tilsynsraadsmedl. 207 Garanter hæfter for Spare- og Laanekas- sens Forpl. med et kontant indbetalt Beløb, der for hver Garant andrager mindst 10 Kr., samt iøvrigt solidarisk med et Beløb, der med Tillæg af don indbetalte Garantikapital til enhver Tid ialt andrager 10 pCt. af Sparekassens samlede Forpi. Sindal I ’ eberrod-Export ved Holger Rasmussen. Indeh. Holger Rasmussen, Ormose- gaard. Sindal Tapot- & Farvehandel, Axel Pedersen. Indoh. A Pedorsen. Tøjhuset, Johs. Hytte]. Indeh. Johs. A Ilyttel. Skagen. Berg Viggo, Grafisk Kunsthandel, Skagen. Indeh. N V N Berg. Christensen ’ s Iver Vaadbinderi. Indeh. Magnus Christonsen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Ths. Jakobson. Indeh. Ths. O K Jakobsen. Fiskehuset, Indehaver Jens Bagh. Indeh. J Bagh. Fiskemelsfabriken Nordjylland, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fiskeeksportør 'J Bagh (Formand), dor tegner Frm., Fiskeeksportør P M Anthonisen og Tratikassist. S A Jenson. Direktion: J Bagh og S A Jonsen, Prok.: S A Jensen i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Geisnæs Th. & Co., Kommanditsolsk. Ansv. Dolt. T A Geisnæs. Grenen Motorfabrik & Installationsforrotning, Akts. Bestyrelse: Maskinfabrikan- terne P K Volund og P T Støtt samt Borgmester Soren Møller. Forret ­ ningsforer: P K Volund. Frm. tegnes af Forretningsføreren ellor af tre Bestyrel ­ sesmedl. i Foron. Aktk. 55,000 Kr. Haagensen ’ s N Fiskeindustri, Akts., Skagen. Under dette Firma driven tilligo Virksomhed af Akts. Skagerak Fiskeindustri, Skagen [se dette]. Hansen A Stott. Indoh. Fru A E T Støtt Hansen. Prok.: R Hansen. Hansen Svend & Olo, Skagen Maskinsnedkeri. Indeh. Svend E Hansen og Olo C W Hansen. Henriksen H. Indeh. M J Henriksen. Herremagasinot ved Knud Ivorson. Indeh. Knud A Iversen. Jensen Andreas & Sønner. Indeh. Frode Jensen. Frm. tegnes af Indeh. alene eller af Prokuristen, Sparekasseassist. Poul Jacobson. Jensen Jens M. Indoti. C Jonson. Karstensen & Henriksen. Indeh. M Karstensen og S A Henriksen. Køkkenudstyrs-Magasinet ved A Laago Iverson, Skagen. Indeh. A Laage Ivorson. Loer ’ s S Søronson Fiskeeksport, Indohaver Bror Sundborg, Skagen. Indeh. Bror Sundberg. Leismann ’ s P Eftflg. vod Søren Gaihede & Jens M Hanson. Indoh. Soren N Gaihede og Jens M Hansen. Moller C S, Skagen. Indeh. Søren Møller. Nielson ’ s Einer Boghandel, L Schjolde ’ s Eftf. Indeh. E V Nielson. Nipper Brødr., Skibsbyggeri. Indoh. Sofus J Nipper og Søren J Nipper. • Nipper Brødr., Skibsværft, Skagen. Indeh. S Nipper og A Nipper. Nordsoen Fiskekonserves, Aktieselskab. Bestyrolse: Hotelejer II Chr. Grøno, Bund ­ garnsfisker II C Hjort, Depotbest. J M Jakobsen Manufakturhdl. J K K Soholm og Salgschof CJ Hansen, Kbhvn., der to i •Foron. tegnor Frm. Aktk. 65,000 Kr. Saxberg P,'Skibsproviantering. Indeh. Peter Saxborg. Prok.: Poul Saxborg. Schultz & Jacobsen, Fiskeeksport. Skagen. Indeh. L V Schultz. Skagens Badohotol, Akts. So n. Firma- og Aktleselskabs-Rogister A. (Kbhvn.) Skagonsbanen, Akts. Bestyrelse: Kobmd. S Moller (Formana), Fiskeeksporter T A Gejsnæs (Næstformd.) og Havnobetj. A K Kristensen, alle af Skagen, Bankdir. N G Nielsen, Dommer C H Sthyr, Borgm. J G Hassing, og Forretningsf. L Zachariasson, alle af Frederikshavn, Gaardejer II Hanson, Skærumliedo, Partikulier N C Jensen, Jorup, Propr. Aa. M. Holm, Eskær og Gaardojer A S Hodegaard, Højsted. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod et Bostyrol- sesinedl. Driftsbestyrer: Ing. M T Hanson. Prok.: M T Hansen alono eller J P Hansen og C H Bortelson i Foren. Aktk. 4,699,500 Kr. Skagons Bank, Akts. Bestyrolse: Borgmester S Møller, Skibsbygger MSJ Nipperog Købmd. C Jensen. Bestyrelsessuppleant: Dir. N Chr. Christopherson. Direktion: Bankdir. H D Sorenson. Kasserer: J K J Fredborg. Bogholdor; V H Christian ­ sen. Frm. tognos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Bestyrolsesmedl., Bogholderen ellor Kassereren eller af et Bestyrolses ­ medl. i Foren, mod Bogholderen olier Kassereren. Aktk. 250,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

VI — 2894

Silkeborg — Skagen Midtjydsk Sukkervare fabrik ved C F Clausen. Indeh. C F Clausen. Midtjydsk Trælasthandel, Savværk & Listefabrik ved J- J Nedergaard. Indeh. J J Nedergaard. Midtjydsk Ægexport ved Ole Nielsen Alderslyst pr. Silkeborg. Indeh. Olo Nielsen. Midtjydske radikale Venstreblade, De, Akts. Bestyrelse: Gaardejer C C Bukreis, Ebstrup, Gaardejor H P Søgaard, Sminge, og Afdelingsleder II P M Pedersen, Hestehaven, Skanderborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. Prok.: J L Jonsen og G Svejgaard i Foren, eller hver i Foren, mel et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Midtjyllands Revisionskontor. Afdeling af Rovisionskontoret i Aarhus. Akts. Prokurist: G 11 Bretlau. Filialen tegnos af Prokuristen i Foren, mod et Besty- rekesmedl. Mineralvandsfabriken Neptun ved Nissen. Indeh. N P J Nissen. Modesalonen ved Kirstino Thomson. Indeh. Ane Kirstine Thomsen. Nielsen L Damgaard Akts. Bestyrelse: Fabr. J C Madsen (Direktor), Repr. S Søn- dergaard, Repr. Aa. Klostersgaard, Kbhvn., og Fru E M Neelsen, Herning. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktører alene eller af et Bc- styreisesmcdl. i Foron. med en Prokurist. Aktk. 75,000 Kr. Nors ’ s Olaf Eftf., Rydahl Pedersen. Indeh. C Rydahl Pedersen. Prok.: J Olosen. Obel C W, Aktiesolskab, Silkeborg Oplag. Filial af C IV Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af A Sorensen. Pedersen ’ s Christian Møbellager, Akts., Silkeborg. Bestyrelse: Møbelhdl. Christian Pedersen (Direktør), Søholt pr. Silkeborg, Fru C L Pedersen, Søholt pr. Silkeborg Og fh. Købmd. P. Pedersen, Lemv ’ g. Frm. tegnes af Direktøren eller af don samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr.| Pedersen Martin, Aktieselskab. Bestyrolse : Kobmd. M Pedersen og Dir. J G Rasmnsson (Direktører) samt Fru O M Houmoller. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foron. eller af to Direktorer i Foren, ellor af on Diroktor i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 110,000. Kr. Pedersen & Nickelsen, Alderslyst pr. Silkeborg. Indeh. L C Pedersen og J A Nickelsen. Phonix Trykkeriet vod J Ernstson. Indeh. J C Ernstscn. Rasmusson ’ s Erik Sønnor, M & J Rasmussen. Indeh. M Rasmussen og R J Ras- musson. Rosenvang ved Kr. Møller. Indeh. K Moller. Seiersen & Nielsen. Indeh. Novi Seiersen og Tage V N ’ olscn, der i Foren, tegner Frm. Silkeborg Andelssvineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne K Rasmusson (Formand), Riisgaard, . J Jonson, Flensted. N P Nielsen, Ovor Julianohede, P D Resdal, Resdal, B Borteisen, Kjærsholm, N Iledegaard Nielson, Them, og N K Berg Anderson, Vool, Husmd. L P Christophorson, Revl, Husmd. J K Nielsen, Lem ­ ming, samt Sognefoged R K Rasmusson, Hjarsbæk. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med 2 Bestyrelsesmedl. Prok.: Dir. A Kastoft. Silkeborg Auto-Lakereri ved Johs. B Thomson, Silkeborg. Indeh. Jobs. B Thomsen. Silkeborg Automobil-Droskeforretning ved A Grønning. Indeh. A M A Grønning. Silkeborg Automobil-Sadelmageri vod Villi. Hansen. Indeh. V P C Hansen. Silkeborg Bank, Akts. Bestyrelse: Red. II S Sørensen, Landsretssagf. J N Jensen og Gaardejer F J Petersen, Virkelund. Bestyrelsossupploant: Gaardejer J Mik ­ kelsen, Gom. Direktion: O Petersen og JAa.Rømsing. Frm. tegnes af to Direk ­ tører i Foron. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: M K N Pedersen og A W Lund i Foron. ellor hvor af dom i Foren, med en Direktor. Aktk. 1 Mill. Kr. Silkeborg Bryghus vod Kalhauge & Nissen. Indoh. N L C II Kalhaugo og N P J Nissen. Silkeborg Cigarfabrik vod Tb. Nielsen. Indoh. T Nielson. Silkeborg Cyklelager ved N P Madsen. Indeh. N P Madsen. Silkeborg Dampfarver', Akts. (Akts. Silkeborg Dampfarveri & Damp vaskeri). Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. Silkeborg Dampfarveri og Damp ­ vaskeri [so detto]. Silkeborg Dampfarveri & Dampvaskeri, Akts. Bestyrolse: Farveriejer II I P Chri ­ stiansen (Direktør), Isenkr. Kr. Rydal Petersen og Tømmerhdl. II R Nielsen. • Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: II I P Christiansen. Aktk. 20,000 Kr. Silkeborg Dampvaskeri, Akts. (Akts. Silkeborg Dampfarveri & Dampvaskeri). Under dette Firma drivos tilligo Virksomhed af Akts. Silkoborg Dampfarveri & Damp ­ vaskeri [se dotte]. Silkeborg Gær-Central ved J P Ilolm. Indeh. J P P Holm. Silkoborg Gær- & Spritfabrikker, Akts. Tse u. Frm.-Reg. A., Kbhvn.]. Silkeborg — Herning og omliggendo Teglværkers Salgskontor A. m. b.A. Bestyrelse: Dir.: A J Siim (Formand), Soholt, Bankdir. L Lind Thomson (Næstformd.), Give, Dir. N Kr. Laugesen, Herning, Dir. O L J Rud, Herning, og Dir. II N Abildskov Pedersen. Frm. tegnes af don samledo Bostyrelse eller af Formanden og Næst ­ formanden i Foren, med Forretningsføreren: Chr. Glass. Medl. hæfter ikko for Selsk. ’ s Forpi. Indsk. Kapital: 106,200 Kr. Silkeborg Honningfabrik ved Hugo Gisselbæk. Indeh. Hugo Gissolbæk. Silkoborg Jern- & Staalforretning, K B Jensen. Indeh. K B Jensen. Prok.: R Hansen. Silkoborg Kafforistori vod M Poderson. Indeh. M Podorson. Silkoborg Kano-Værft ved P W Rasmussen. Indeh. P W Rasmussen. Silkoborg Kjellerup-Rødkjærsbro Jornbano Akts. Bestyrelse: D Christensen, F Bach, Dyrbjerggaard, S Sojersen, P Esbon-Petersen, R Bindslov allo af Silkeborg, D Danielsen, Levring, P C Brøgger, Hvinningdal, P Nielsen, Austrup, Landinsp. A R Kristiansen, Amtraadsmcdl. M Madson, Funder, Sogneraadsformændono J P Jonson, Lemming, J M Frits, Serup, og J Andorson, Sjorslev, Sognefoged A P Andersen, Sinding, og Amtsraadsmedl. KFGM Andersen, Ans, der to i Foren, tegner Frm. Drifsbestyror: M K Jensen, der har Prok. Kapital 4,183,211 Kr. 30 øre. Silkeborg Konsorves Kompagni ved Richardt Kjær, Kommanditselsk. Ansv. Delt. R E Kjær. Silkeborg kontante Manufakturforretning, Peter Jessen. Indeh. P Jessen' [er se ­ nero død]. Prok.: Anna Ovcrgaard og M Toustrup i Foren. Silkeborg Kontorforsyning ved Aage Kjærgaard. Indeh. Aago K Kjærgaard. Silkeborg Korn- & Fodersto ftorretning ved L C Lauritzon. Indeh. Fru M C Lau- ritzen. Prok.: H O Lauritzen og P Jacobson, Alderslyst pr. Silkeborg, i Foron. Silkeborg Margarinefabrik, Akts. Bostyrelse: Forp. D IV Bosorup og Fru E Bo- serup begge af Tureby holm pr. Thureby, samt Sagf. Ehlers Damgaard, Haslev, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: D W Boserup og S W Boserup, dor hver for sig har Prok. Aktk. 12,000 Kr. Silkeborg Maskinfabr., Zeuthen & Larsen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. M Larsen. Prok.: C Zeuthen og R Zeuthen. Silkeborg Materialhandel, A Kruso. Indeh. A Kruse. , Silkeborg Motor Compagni, Akts., Silkoborg. Bestyrolse: II N Abildskov Pedorsen (Direktør), Dir. J Pedersen, Lysbro, og Dir. A J Siim. Frm. tegnes af Direktøron alene eller af don samlede Bostyrelse. Prok. W J Bundgaard og E R Jensen i Foren. Aktk. 200,000 Kr. “ “ Silkeborg Musikhandel ved Gustav Thomsen. Indeh. G E Thomsen. Silkeborg Nafta-Benzin-Petroloums- & Olie Komp., Akts, [se u. Horsens]. Silkeborg Nattevagt, Akts. Under dotte Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette], Silkeborg & Omegns Teglværkers Salgskontor, A. m.b.A. Bestyrelse: Dir. ASum (Formand), Teglværksojer P Nielsen (Næstformd.), Vindorslev, og Dir. II Pedor ­ sen. Forretningsforer: C Glass. Frm. tegnes enten af don samledo Bestyrolso ved Underskrift under det vedtagne Firmanavn olier af Formandon og Næst ­ formd. i Foren, med Forretningsf. Den Kapital, mod hvilken Firmaet hæfter udgor 60,000 Kr. Ingen hæfter personlig. Prok.: C Glass. Silkeborg Pianomagasin ved Søren Jensen. Indeh. S C Jensen. Silkoborg Sanitets- & Støbegodslager ved V A Møller. Indeh. V A Møllor. Silkeborg Savværk ved H Reimer Nielsen. Indeh. II Reimor Nielsen. ‘ 6 '? or S Skotøj »magasin ved Magnus Theibel Jørgonsen. Indeh. M T Jørgensen, ■ “ i'keborg teglværk, Akts. I Likvidation.Likvidator: Landsretssagf. JN Jessen, der tegner Frm. ° I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker