kraks vejviser 1940 handelskalender

Rønne — Silkeborg

Firma-Register: B. Købstæderne

Arbejdernes Fællesbageri i Silkeborg, Akts. Bestyrelse: Skatteopkr. II F Knud ­ sen (Formand), Typograferne J R Bindslev og J C Agerskov, Kontorchef B M Elbro og Kontorbud N P K Ramsing. Forretningsforer: N S Kristensen. Frm. tegnes af Formanden og Forretningsføreren i Foren. Aktk. 4580 Kr. Bachs L Korn- & Foderstofforretning Silkeborg, Akts. Bestyrelse: Dir. N A Pe ­ dersen, Risskov, Dir. P H Paulsen, Aarhus, og Købmd. A N Flensborg, Risskov, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: P C Poulsen, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl: Aktk. 50,000 Kr. Balleby J M & Son. Indeh. J M Balleby og P E Balleby. Christensen Carl. Indeh. Fru S G Christensen. Prok.: V Mouritzon og C Juhl Christensen. Dansk Automobil Byggeri ved J W Darr. Indeh. J W Darr. Prok.: L C Jensen. Dansk Dorindustri, Silkeborg, ved Viggo Christensen & Theodor F Jegsen. Indeh. Viggo K Christensen og Theodor F Jegsen, der i Foren, tegner Frm. Dansk Kjole Industri Akts. Silkeborg. Bestyrelse: Dir.. Frk. R L Nielsen, D ; r. K K E Balle, Landsretssagf. J Neergaard Jessen, Dir. M C Toustrup og Pastor Svend Bogh, Kbhvn. Direktion: F r k. R L Nielsen og K E Balle. Prokurist M C Toustrup. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af en Direktør i Foren med Prokuristen ellor af den samlede Bestyrolse. Aktk. 200,000 Kr. Dansk Konfektions Industri Akts., Silkeborg. Bestyrelse: Dir. M C Toustrup (Di ­ rektør), Landsretssagf. J Neergaard Jessen og Pastor Svend Bogh, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Dansk Papirvare, Silkeborg, ved Aage Kjærgaard. Indeh. Aage K Kjærgaard. Dansk-Svensk-Staal Akts., Silkeborg Afd. Filial af Dansk-Svonsk-Staal-Aktieselskab, Kbhvn. [se dette]. Filialen bestyres og tegnes pr. prok. af Carl Woiss Jensen. Dansk Varemagasin ved Aage Schmidt. Indeh. J F A Schmidt. Dapi, S'lkeborg, vod Aage Kjærgaard. Indeh. Aago K Kjærgaard. Digmann ’ s M Bog- & Papirhdl. ved J Chr. Digmann. Indeh. J C Digmann. Egode Schulz ’ Læderhandel. Indeh. A Ross. Indeh. Fru A M Ross. Eksprostrykkeriet ved A Bernhard Larsen, S M Bachhausen ’ s Eftf. i Silkeborg. Indeh. A B Larsen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. W Jensen. Indeh. C W Jensen. Falcks Redningskorps, Silkeborg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksom ­ hed af Aarhus Redningskorps, Akts., Aarhus [se dette]. Folkelige Forsamlingsbygning i Silkeborg, Don, Akts. Bestyrelso: Gaardejerne CC Andersen, (Formand), Balle, A Rasmussen, Stonhule, og J Andersen, Lemming* Boelsmd. K F Knudsen, Uaarup. og Landinsp. A R Kristiansen. Frm. tognes af Formanden i Foren, med to Bostyrelsesmodl. Aktk. 22,485 Kr. Foto-Magasinet ved P Hansen. Indeh. P Hansen. Foto ved Arthur Ellestrup. Indeh. Arthur Ellostrup. Frodoriksborg Blomstor-, Kranso- & Frugtforrotning, O Boli. Indoh. O Boli. Frederiksberg Koloniallager vedTage Møllor Andersen, Indeh. Tage Moller Andersen. Friis ’ Hans Eftf. Indeh. N M M Nielsen. Gisselbæks Hugo Fabriker ved Hugo Gisselbæk. Indeh. Hugo Gisselbæk. Gudenaas Fabriker ved B Søndorgaard. Indeh. B J Sendergaard. Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg, Akts. Bestyrelse: Gross. H P M Niel ­ sen, Gaardejer J C Pedersen, Mejeribest. J C Rasmussen, Vinderslev, Købmd. N A Sorensen og Fabr. N P J Nissen. Direktion: C C Sorenson og C O Thor ­ sen. Bogholdor: N C E Jensen. Frm. tegnos af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af Bogholdoren i Foron. med en Direktør eller ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Hansen Aage, Bog-, Papir-, Musik- & Kunsthandel. Indeh. A A Hansen. Hanson & Ernst. Indoh. T Hansen, Søholt, og P Ernst. Hanson ’ s Peter M Tapet- & Farvehandel, Indeh. A Ahrensbach Hansen. Indeh. A A Hansen. Hjejlen, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J Neergaard Jessen, Traflkkontrolor JP Johansen og fh. Hotelejer N Chr. Skov, der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 30,000 Kr. Hofmans Niels Eftf., M Hofman. Indeh. Fru K M Hofman. Prok.: N H Hofman. Hvide Flip, Den, ved Hans Lassen. Indeh. H A C Lassen. Høyet ’ s A Trælasthandel. Indeh. II Reimer Nielsen. Indeh. HR Nielsen. Prok.: A Sørensen. Imprægneringsanstalten Silkeborg, Akts., Alderslyst pr. Silkeborg. Bestyrelse: Dir. A V Nielsen (Diroktør), Fru E M Nielsen og Fru K M Beyer. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 225,000 Kr. Jaede ’ s Johan Læderhandel Akts. Bestyrelse: Fru S M Jaede, Bankfuldm. K S J Gjolbo og Bankkasserer II N F Byrgesen, Herning, der to i Foren, tognor Frm. Aktk. 15,000 Kr. JenBen-Tusch Træ- & Tømmerhandel, Akts., Alderslyst pr. Silkeborg. Bestyrelse: . Savværksejer K H Jensen-Tusch. (Direktor), Tommorhdl. H Jensen-Tuscli, Rod­ kærsbro, og Fru E E I Jensen-Tusch. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Jydsk Kafferisteri ved L C Lauritzen. Indeh. Fru M C Lauritzen. Prok.: H Lau- ritzen og P Jacobsen, Alderslyst pr. Silkeborg, i Foren. Jydsk Trappefabrik ved Alfred Karl Nielsen & Herluf Jessen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Alfred Kari Nielsen og Herluf Jessen, Søholt, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Alfred Karl Nielsen. Jydsk Trikotagefabrik, Akts. Bestyrelse: Gaardejer J P Lysholk, Lysholt, Dir. L C Rasmussen, Ikast., Dir. J P S Rasmussen, Kbhvn., Lærer P V Andersen, Rødovre, o" Arkitekt A Busk, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Trikotage- fabr..L C Rasmussen, Ikast, Gaardojer J P Lysholk, Lysholt, og J P S Ras­ mussen. Prok.: L C Rasmussen, S Spandet og J P Lysholk hvor for sig. Aktk. 600,000 Kr. Jørgensen Sofus. Indeh. Fru B M Jørgensen. Prok.: P M Kodahl og K A Soren ­ sen i Foron. Jorgensen Sofus, Akts. Bestyrelse: Fru B M Jørgensen, Fru E M Sorensen, Svej- bæk, Tandlæge S Aa. Jørgensen, llillerod og Arkitekt K A Sorenson, Svejbæk. Direktion: Arkitekt K A Sorenson, og Værkforer PM Kodahl. Frm. tegnes af begge Direktører i Foren, eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 150,000 Kr. Klostorbryggeriet ved Kalhauge & Nissen. Indeh. NLCH Kalhaugo, Gjentofte, og N P .1 Nissen. Koloniallagoret ved N L Jensen. Indoh. N L Jenson. Koopmann ’ s J D Svineslagteri ’ s Filial i Silkeborg, Akts. Indeh. Akts. J D Koop- manh ’ s Svineslagteri, Aalborg [se dette]. Prok.: J C Lund og TCL Andersen i Foren. Larsons J Hvidtvod Maskinfabrik, Silkeborg. Indeh. Enkefru M Larsen. Prok.: P Hvidtved Larsen. Larson Lovin & Jensen, Akt)., Silkeborg Elektromekan ’ k. Bestyrolse: Install. A Jonsen og Install. Levin Larsen, der i Foren, tegner Frm., samt. Rentier J R Jensen, Bredal pr. Vejle. Prik.: C F Jensen i Foren, mod A Jensen eller meu Levin Larsen. Aktk. 15,000 Kr. . , Lauritzen L C. Indeh. Fru M.C Lauritzen. Prok.: H O Lauritzen og Jacobsen. Alderslyst pr. Silkeborg, i Foren. Legetojshuset vod S Rasmussen: Indeh. S Rasmussen. , , London Herre Magasin vod M Kelstrup. Indeh. Mane Kølstrup. Lysbro Fabriker, Indehaver Holger Madsen, Lysbro pr. Silkeborg. Indeh. II Mad ­ sen. Prok.: Karon Jensen og H P Hansen. Lysbro Teglværker ’ s Efterfølger AJrts., Lysbro pr. Silkeborg. Bestyrelse: Tegl- værkseier A J Siim, Laven (Direktør), Bankdir. O Petersen, og Landsretssagt. J N Jessen. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Madson ’ s 1 Christian Magasiner, Madsen & Martin Jensen. Indeh. Martin Jensen. Madsen M, Silkeborg, Akts. Bestyrelse: Frk. Hansine Madsen (Direktør), Frk.Mary J Madsen og Kommis N J T Madsen. Frm. tognes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok.: Frk. Mary J Madsen. Aktk. 65,000 Kr. Matthiesen H C. Indeh. C II Matthiesen. Melona vod K S Fogdo. Indeh. K S Fogde. Midtjysk Bryghus ved Kalhauge & Nissen. Indeh. NLCII Kalhauge, Gjentofte O" N P J Nissen. » j =

Pedersen & Hansen. Indeh. T P L Pedersen og Aa. J 0 Hansen. Pedersen & Jorgensen. Indeh. K Pedersen og V A E Jørgensen. Rasch ’ s 0 P Eftf. ved V Holm Hansen. Indeh. V Holm Hansen. Ruth ’ s Magasin ved R Rønne. Indeh. Ruth M Rønne. Rønne Auto- & Maskinværksted vod Nielsen. Indeh. V G Nielsen. Rønne Boghandel, Nelly Ipsen & Anine Petersen. Indeh. Frk. Nelly C Ipsen og Frk. Anine F Petersen. Rønne Kalkværk, P Kofoed. Indeh. P A Kofoed. Rønne Materialhandel ved Jens V Nielsen. Indeh. J V Nielsen. Rønne Missionshotel, Akts. Bestyrelse : Bygm. C A Dam (Formand), Gaardejer Il Chr H R Thinggaard (Næstf'ormd.), Nyker, Sparekassebost. P A Thornberg, Gudhjem. Mojoribest. A P Kjollor og Guldsmed A Tb. Haagensen. Forret ­ ningsfører: PAP Rostkjær. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: PAP Rostkjær i Foren, med For ­ manden. Aktk. 50,000 Kr. Rønne Nattevagt Akts. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Akts. Do Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [so dette]. Rønne Skæreri & Trælasthandel ved Andersen & Madsen. Indeh. O J Andersen og A V Madsen. Rønno Vilholm, Indehaver Karl Kjållborg. Indeh. Karl O Kjållborg. Sejer ’ s Bageri ved J Sejor & E Sejer. Indeh. Fru J E D K Sejer og E M Sejer. Stender C F & Son, Indeh. C F Stender og J Stender. Sorensen ’ s Frits Boghandel, Papirlager en gros, William Dam. Indeh. William Dam. Tapetlageret ved O Rasch Lau. Indeh. O Rasch Lau. Thieles F A Udsalg, Rønne, ved A Nielsen <6 R. Thomsen. Indeh. Fru AE Nielsen og R. Thomsen. West Jens & Son. Indeh. Jens F West og P B West. Zone-Redningskorpsot paa Bornholm vod II Hansen. Indeh. H Hansen, Bække- gaard. Østerbye ’ s P Eftf., J J Riis. Indeh. J J Riis. Sakskøbing. Beklædningsmagasinet Bristol ved P Waaddegaard. Indeh. P Waaddegaard Hansen P. Indeh. Prok.: R Falk Hansen og K Falk Hansen. . Larsen Brødrene. Indeh. J A Larsen og N J Larsen. Lolland-Falsters Industri- & Landbrugsbank (Akts.) Sakskøbing Afdeling. Indeh. Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank (Akts.), Nykøbing F. Filialen teg ­ nes af Bestyreren og Kassereren i Foren. Bestyrer: H Rosenstand. Kasserer: Sigrid Rasmussen. Lund ’ s Julius Efterfølger ved Carl Christiansen. Indeh. C C Christiansen. Petersen's Albort Kontantforretning, Akts. Bostyrolso: Speditorll Aa. Jørgensen, Skotøjshdl. N L Petersen og Prokurist K R E Potersen, alle af Kbhvn., dor to i Foren, tegnor Frm. Direktion: Manufakturhdl. PA Peterson. Prok.: P A Pe ­ tersen og Karen I Peterson. Aktk. 45,000 Kr. Saxkjobing Dampmølle, vod II P Christiansen. Rorbæk pr. Sakskøbing. Indeh. H P Christianson, Rorbæk. Saxkøbing Mejeri ved Laura Krogh & Marius Andersen. Indeh. Enkefru Laura Krogh, Reersø, og Marius Andersen. Saxkøbing Savværk ved Lonsgreve H Haugwitz Hardenberg Reventlow & Fabri ­ kanterne Jens Albæk Larsen og Normann Jacob Larsen, Interessentsk. Interes ­ senter: Lensgreve Heinrich Haugwitz Hardenberg Reventlow og Fabrikanterne Jens Albæk Larsen og Normann Jacob Larsen. Saxkøbing Stenværk, Akts., Rerso, Sakskøbing Landsogn. Bestyrelse: Murerm. N M Lund, Nakskov, Landinsp. A H Stoltze Møller. Nakskov, og Gaardejer II Kroyer Rasmussen, Birket pr. Torrig, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: N M Lund. Aktk. 21,000 Kr. Saxkjobing Tømmerhandel, Asger Lyngbæk. Indeh. A Lyngbæk. Steffensen Thaaning (Fr. Jensen ’ s Eftf.). Indeh. T Steffensen. Trikotageforretningen Ekko ved Poul Larsen. Indeh. Poul Martin Larsen. Samsø. Fabricius A A, Besser pr. Tranobjærg. Indeh. Juliano Fabricius. Prok.: Frk. M Fabricius. Flinch Niols, Tranobjærg. Indoh. Niels II L Flinch. Hansen A Heegaard, Akts., Ballen pr. Kolby, Bestyrolse: Kobmd. P C J Nielsen (Direktør), Gross. S Warrer, Risskov, Købmd. A. Heegaard Hansen, Onsbjorg, og Dir. K H Blicher, Aarhus. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: P C J Nielsen. Aktk. 125,000 Kr. Havnen ved Kolby Kaas, Akts., Tranebjærg. Bestyrelse : Overretssagf. J A Garde, Tranobjærg (Forretningsfører), Gaardejer P Hjulmand, Tranobjerg Mark. Gaardejer J C Jensen, Kolby, Kobmd. E M Gylling, Kolby Kaas, Gaardejer J S Jensen, Pormolille, og Købmd. R M Fabricius. Pillomark. Frm. tegnes af Forretningsføreren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 58,400 Kr. Madsen Holm, Onsbjærg. Indeh. S II Madsen. Prok.: C F H Madsen. Magasin du Nord, Akts. Th. Wessel & Vett ’ s Udsalg ved Vilhelm Aagaard, Trane ­ bjærg. Indeh. VEJ Aagaard. Manufaktur Union ved Otto Agerschou. Tranobjærg. Indeh. Fru A M Agorschou. Prok.: K K Agorschou og E K Agerschou. Rasmussen L, Ballen pr. Kolby. Indoh. Fru P Rasmussen. Prok.: B Rasmussen. Samsø Bank, Akts., Tranobjærg. Bestyrelse: Murerm. J J Jensen, Tranebjærg, Kobmd. R M Fabricius, Pillomark, Købmd. H N Flinck, Gaardejer C G Holm, Besser, Kobmd. A Heegaard Hansen, Onsbjærg, og Gaardejer P Hjulmand, Tra ­ nobjærg. Bestyrolsossuppleanter : Gaardejer J Rasmussen. Brundby, og Gaard ­ ejer C Holm, Maarup. Direktør: G Boch. Prokurister: Emeraline M Henrik ­ sen og Kirstine Klejs. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller mod en Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 120,000 Kr. Samsø Margarinefabrik,Akts.(Akts.Tranobierg Margarinefabrik). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Aktieselskabet Tranebjerg Margarinefabrik [se dette], Samsø Sparo- og Laanokasse, Tranebjærg. Direktion: Overretssagf. J A.Garde, Brygger R J Madsen, samt Gaardejerne O Rasmussen, Pillomark, S II GyHing, Bessgr, T Kornmaaler, Nordby, og J B Ilolm, Onsbjærg, der to i Foren, tegner Frm. Den indsk. Kapital er 6.000 Kr. Selvigsbroer, Akts., Onsbjærg. Bestyrolse: Kobmd. K J Arendt Nielsen (Formand) m. fl. Frm. tegnes af Formanden alene. Aktk. 20,000 Kr. Syd-Samso Foderstofforening, Andelsselsk., Kolby Kaas. Bestyrelse: Gaardojor JBødkor (Formand), Haardmark,PaYcellist Søster, Gaardejer J J Villumsen, Kolby, Parcellist J Christiansen, Kolby, Gaardojor C Hansen, Haardmark, Gaardejer II J Jørgensen, Haardmark, Gaardejer O J Jenson, Kolbv, og - Parcellist Kr Vohnson, Kolby. Frm. tegnes af Formanden aleno eller i Foren, med et Besty rolsesmedl. Prok.: Agent J C Pedersen. Thune ’ s C M Boghandel ved Henri Noble. Indeh. II A Neble. Tranebjorg Margarinefabrik, Aktieselskabet, Tranebjærg. Bestyrelse: Fabr. K Ole ­ son, Kasserer O C C Scheiby, Aarhus, og lnsp. A L Jensson, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Tranebjærg Materialhandel, Samsø, ved Anton Nielsen. Indeh. A Nielsen. Silkeborg. Alderslyst Møjori, Akts., Alderslyst pr. Silkoborg. Bestyrelse: Godsejer I H Dohl- mann, Kalbygaard, Mojoribest. FT Gronborg, Saltum Mejeri og Bankdir. C C Soren ­ son, Silkeborg, der to i Foren, tegner Frm. Mejeribestyrer: F T Grønborg. Aktk. 30,000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker