kraks vejviser 1940 handelskalender

Rødby — Rønne Engelsk Beklædningsmagasin ved E Nymann Larsen. Indeh. E Nymann Larsen. Holst & Jørgensen. Indeh. C G Holst og J H Jørgensen, Sæddingø. Lollands Spare- og Laanekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Gaardejer A Nielsen (Formand), Rixø, Gaardejer A Møller, Gerringe, Købind. J II Jør ­ gensen, Viktualiehd). L E Hasemann, Borgm. M A Jensen, Rentier Chr. Krogh, Sædingo, og Rentier P Moss, O-Tiisted, samt on Direktion: Chr. L Anderson, Sædinge. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilsynsraads- medi. i Foren, mod Direktøren. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Spare ­ kassens Aktiver mindst 25 Garanter solidarisk med et Belob. dor til enhver Tid andrager 10 pCt. af Sparekassens samlede Forpi., dog ikke udover 2000 Kr. for hver Garant. Kapital: 17,500 Kr. Nielsen M & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. N M A Nielsen, Ringsebolle. Olsen C & Søn. Indeh. C C Olsen og H L Olsen. Rodby Bryghus ved Hansen & Jensen. Indeh. E L Hanson og M Jensen. Rødby Garveri & Træskofabrik ved Valdemar Jensen. Indeh. Valdemar Jensen. Rødby Handelsgartneri ved Alb. Benth-Rasmussen, Nebbelunde-Sæddinge Kom ­ mune pr. Rødby. Indeh. R Alb. Benth-Rasmussen, Sæddingo. Rødby Maskinsnedkeri ved Em. Jørgensen. Indeh. E H M Jørgensen. Rødby Trælasthandel. Akts. Bestyrelse: Bankdir. C L Andersen, Sreddinge, Strand ­ kontrollør C C Henriksen, Rodby Bavn, Garverm. V Jensen, Gaardejer SES Bædkøl, Sjælstofte, og Dir. A J Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktor: A J Nielsen, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Wilier P & Co. Akts. Bestyrelse: Købmd. O P Willer-Svendsen, Fru A M E Willer-Svendsen og Frk. M M Svendsen. Ringsebolle. Frm. tegnes af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Driftsleder: Købmd. O P Willer-Svendsen. der har Prok. Aktk. 26,500 Kr. Rødding. Dall & Jepsen. Indeh. A Jepsen. Rødding Andels-Slagteri. Bestyrelse: Gaardejer H T Jensen, Mejlby, (Formand) Forp. J Hoyor, Billeslund, Gaardojer O Fink, Brændstrupgaard, in. fl. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med O Fink eller med J Hoyer. Prok.: Dir. C J Riibner-Petersen, Rødding Automobilcentral ved Hans Schmidt. Indeh. Hans Schmidt. Rødding Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer JP Grosbøl, Terp, Gaardejer J C Niel ­ son, Rødding Østermark, Arkitekt LP Aakjær, Gaardejer N Jensen, Gastrupgaard, og Gaardejer Fritz Bøttehor Potersen, Harreby pr. Fole. Direktion: C J Hiibbe. Prokurist: HAJ Køhrsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af on Direktør i Foren, med en Prokurist eller on Fuldmægtig. Aktk. 211,000 Kr. Rodding Barber- & Frisørsalon ved Olo Jepsen & Aksol Alet Hansen. Indeh. Olo Jepsen og Aksel Alet Hansen. Rødding Isenkramforretning ved Nis N Skousen. Indeh, Nis N Skousen, Vam ­ drup. Prok.: G Skousen. Rødding Korn- og Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. J Kristensen (Chri ­ stensen) (Direktor), Frk. M M D Christensen og Fru E M Kristensen (Chri ­ stensen). Frm. tegnes af et Bestyrelsesmodl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelsesmod!, i Foren. Prok.: J Kristonson (Christensen). Aktk. 75,000 Kr. Rødding Material- & Kolonialforretning ved M Gundesen. Indeh. M Gundesen. Rødding Møbelmagasin ved Søren A Sørensen. Indeh. S A Soronsen. Rødding Tømmerhandel Chr. J Ravn ved Jens Bertolson Ravn & Christian Mollor Ravn. Indeh. Jens Bertelsen Ravn og Christian Møller Ravn. Spare- og Laanekassen for Frøs og Kalvslund Herreder. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Gaardejerne E Wind (Formand), Gastrupgaard, A Boisen, Lan- getved, N Gammelgaard, Dover, K Aagaard. Kastrup, J Holst, Vesterlindet, J Hansen, Fole, og P Kloppenborg, Harreby, Rentiererne P R Andersen, Koben ­ hoved, P J Seoberg, Brændstrup, P Moller, Rojbol, og J Hansen, østerlindet, Farver M Hansen, Jels. og Husmd. S Christensen, Hatirum, samt en Direktion: P K Lyck. Frm. tegnes af en Diiektor i Foren, ined et Tilsynsraadsmedl. eller pr. prok. af en Direktør i Foren, med en dertil bemyndiget Funktionær. For • Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver for Tiden 180 Garan ­ ter med et kontant indbetalt Beløb, der for hver Garant andrager mindst 300 Kr., samt iøvrigt solidarisk med et Beløb, der med Tillæg af den indbetalte Garantikapital til enhver Tid andrager ialt 10 pCt. af Sparekassens samledoForpl., dog ikke udover 500 Kr. for hver Garant. Røde Kro. Sydjydsk Stenforsyning Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Højesteretssagf. Carl Ballhausen og Landsrotssagf. H Fischer-Hansen, beggo af Kbhvn., samt Lands- rotssagr. Aa. M Lorentzen, Aabenraa, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: APL Hoffmann og P Fibiger i Foren. • Rødkærsbro. Rødkjærsbro og Omegns Avis, Interessentskabet. Bestyrelse: C M Knudsen (For ­ mand), der tegner Frm., LEMP Lindholdt og C L Christensen. Rønde. Engelsk Beklædnings Magasin ved Valdemar Christensen, Rønde, Indeh. Valdemar Christensen. Rønne. Andersen Michael & Son, Bornholms keramiske Fabrikker, Akts. Bestyrelse : Dir. D F Andersen (Formand), Dir. M E Andersen (Næstformd.) og Keramiker P B F Andersen. Direktører: D F Andersen og M E Andersen. Frm. teg ­ nes af en Direktør aleno ellor af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod et Bestyrolsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. Andersen ’ s N P Eftf., Akts. Bestyrelse: Skomager H A Hansen, Forretnings- best. J C Pedersen og Repr. L E K Sorth. Forretningsfører: J C Frandsen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Bazar du Nord ved G Mortensen. Indeh. G Mortensen. Bidstrup Chr. Indeh. M T BidBtrup. Bidstrup ’ s H P Bygningsforretning. Indeh. Fru K M Bidstrup. Prok.: F C Maak. Bornholms Andels-Svineslagteri. Bostyrelse: Sogneraadsformd. J P A Jenson, (Formand). Ostermarie. Gaardejernø A B Hansen, Palmegaard, II L Biem, Aaker Sogn, og W L Kure, Kjeldsebygaard; og H P Olsen, Vassegaard, Avlsbrugerno HBE Bidstrup, Yppernelund, og HCKofoed. Lillehave, Avlsbruger II G M Po- dorsen, Almely, Rutsker, og Husejer H P Pedersen, Osteriars Sogn, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Dir, J C Anderson. Bornholms Automobilselskab, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Overretssagf. J P Jensen og Dir. H Colberg, Vang pr. Hasle, der i Foron. tegner Frm. Bornholms Avis & Amtstidende, Akts. Bestyrelse: Konsul Svend Frederiksen, Stati ­ onsforst. K T Potorsen, Noxo Telefondir. C T C Heino, Propr. A V L Muller, Aaker, og Konstruktør K P Anker, Ilaslo, samt Gaardejerne II K T K Remer, Svaneke, J A Skov, Vestermarie, HC Koefoed, Lauegaard, og T J Sonne, Vollensbygaard. Forret ­ ningsfører: Sogneraadsformd. J S Holm, Nylars. Frm. tegnes af to Bostyrel- sesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forrotningsf. Aktk 100,000 Kr. Bornholms Cykle- & Radio-Import ved Knud Jorgensen. Indeh. Knud A Jorgensen. Bornholms Dampvaskeri ved Alfred Tholandei 1 . Indeh. Alfred Tholandør. Bornholms Fiskefiletfabrik, Aktieselskabet. Bestyolse: Fabr. J P A Espersen, Aarhus, og Borgm. Niels Nielsen samt Fiskerne J L Anker, K P Pedersen, Sno- Uor ir.' • L ,® r S enEen , Helligpoder, J A Finno, Hasle, og T N K Hansen, Arnager, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Firma-Register: B. Købstæderne Bornholms Frø & Saasæd Central, Akts. Bestyrelse: H CH Boss (Forretnings ­ fører), Konsulent V A Harmsen og Frk. A M H Boss. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. alene eUer' af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 32,500 Kr. Bornholms Kulimport, Akts. Bestyrelse: Fru K Lund, Konsul S P Frederiksen og Dir. T Lund, der to i Foren. tegne« Frm. Direktor: J C N Jørgensen, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Bornholms Laane- og Diskontobank, (Akts.). Bestyrelse : Gaardejer V L Kure (Formand), Østerlars, Købmd. II V Glistrup og Kobmd. L J Hansen. Bostyrol- sessupleant: Driftsbest. V C Milner. Direktør: C J Jorgonsen. Bogholder: A P Lund. Kasserer: E II Hauschildt. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør. Prok.: A P Lund, E II Hauschildt og K V M Sonne, to i Foren., eller en af disse i Foren, med en Direktør. Aktk. 500,000 Kr. Bornholms Lervarefabrik, Akts. Bestyrelse: Driftsbest. Herm. Fagorlund (Formand), Arkitekt Alb. Andersen, Aakirkeby, Brandinsp., Bygm. Vald. Lindstrøm og Elektro-Install. P J Paulson. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok.: Fru Astrid Fagerlund. Aktk. 55,000 Kr. Bornholms Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Kobmd. P Kure (Formand), Allinge, Dir. O V Lauridsen, Vejen, Propr. J Jensen, Rugholm pr. Gainst, Dir. P Lau ­ ridsen, Kolding og Købmd. P M Moller. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Direktør J Norregaard, der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Bornholms Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Kobmd. M T Bidstrup (Formand), Kobmd. G T Bang Rønne. Dir. J B Bidstrup, Overretssagf. P M Nielsen og Kobmd. II P B Bidstrup. Direktion: Driftsbest. J B Bidstrup og Ing. C B Bidstrup. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktørerne hver for sig. Aktk. 300,000 Kr. Bornholms Nafta-Benzin & Olie Import ved Hans Munch Indeh. Hans Peter Munch, Neksø. Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne. Bestyrelsen bestaar af en Direktør: H G Rosbach samt et Tilsynsraad : Propr. M L Stender, Ladegaard (Formand), Borgmester Niels Nielsen, Købmd. II Andr. Madvig, Gaardejer C M Christensen, Pæregaard, Bygm. C A Dam, fh. Fabr. II A Iljoith og Gaardojer N Engeil, Stubbegaard. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Direktøren, Kasseror E Lovgren, Bogholder Simon Ludvigsen og Fuldm. Johannes Hansen, to i Foren. Bornholms Sukkervare- & Konfekturelager ved Viggo Glistrup. Indeh. H V Gli ­ strup. Bornholms Telefonselskab, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. P M Nielsen (Formand), Sparekassedir. C M Koefoed (Næstformd.), Aakirkeby, Bygm. O C Bidstrup, Spare ­ kassedir. N E S Ilarild, Neksø, Konsul M T Bidstrup og Dampskibseks ­ peditør E N Petersen.Svaneke. Adm. Direktør: C T C Heino. Frm. tegnes af. Formanden eller Næstformd. hver for sig i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. eller af den adro. Direktor alene. Aktk. 600, (MX) Kr. Bornholms Tidende, Andelsselsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: Sogneraadsformd. M Biem (Formand), Engogaard, Købmd. M T Bidstrup (Næstformd.), Sandemand A P Boesen, Dalegaard, Mølleojer A C Kure, Hojagor Molle, Købmd. R Vibe, Aakirkeby, Avlsbruger A P Pedersen, Allinge. Sogneraadsformd. H O Anliøj, Knudskers samt Gaardejerne II P Koefoed, Langedeby, og Kr. Hansen, Kruse- gaard. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrol ­ sesmedl. Prok.: P Chr Jensen alene eller G K Schou Olsen i Foren, mod et Besty ­ relsesmedl. Kapital: 24.650 Kr. Bornholms Værktojsmagasin ved Mathias Nielsen. Indeh. S II M Nielsen. Bornholmsk Stenindustri, Akts. Bestyrelso : Ing. G E A Kahler, Korsør, Ing. T C Thomsen, Gjent., og Gross. J H Rindom, Høli., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 72,000 Kr. Bornholmske Flyveplads, Den, Aktieselskab. Bestyrelse: Borgm. Niels Nielsen (For ­ mand), Amtmd. P C v. Stemann, Typograf H Kurstein, Dir. Thorkil Lund. Hotel ­ ejer J Th. Lyngby, Driftsbest. Christopher Milnor og Amtsraadsmedl. A Kr. Duo, Pedersker, der tro i Foren, tegner Frm. Aktk. 78,500 Kr. Bornholmske Jornbanor, De, Akts. Bestyrelse: Amtmd. PC v. Stemann (Formand), Borgm. E Aa. A Pedersen, Sandvig, Typograf II Kurstein, Borgm. Niels Nielson Sogneraadsformd. H F Hansen, Bodilsker, Sogneraadsformd. E Thorn, Norregaard. østerlars .Borgm. N N Petersen, Aakirkeby, og Sandemand N T H Pedersen. Kirkobo. Driftsbestyrer: Ing. Christopher Milner. Frm. tegnes af Formanden i Form med Driftsbestyreren. Prok.: Christopher Milner i Foron. mod Formanden. Aktk 4,765,114 Kr. 01 Gro. Brostenscentralen, Akts. Bostyrelso: Overretssagf. P M Nielsen (Formand), Dir. K VHolm, Kbhvn. og Dir.'F II Moller, Kbhvn. Forretningsforer: A Chr Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodl. Prok.: A Chr An ­ dersen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. • Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Akts. Bestyrelse: Dir.J B Bidstrup(For- mand), Købmd. II C Exsteen (Næstformd.), Sagf. Thorkild Lund (Direktør), Propr. C F Johnson, st. Kannikegaard, Bodilsker og Propr. N C Koefoed, Store Almegaard. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden eller Næst ­ formd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,250,000 Kr. Didriksen & Olsen. Indeh. II E Didriksen og K H P Olsen. Engeli Mogens & Co., J N Kløcker ’ s Eftf. Indeh. M J Engeil og Agnes I Engeil. Engelsk Beklædnings-Magasin ved S Pedersen Sillehovod. Indeh. S P Sillehoved. Espersen ’ s Th. Eftf. Th. Holm. Indeh. Th. R Holm. Fabriken Soholm, Holst & Knudson og Keramisk Forbund, lnterossentek.'Interes ­ senter: Forretningsf. A B Flodin, Kbhvn., og Folketingsmd. O E Einer-Jensen, Frdbg., der i Foren, tegner Frm. Prok.: J V Knudsen. Flygenring Svend & Co. Indoh. K J II Henningsen og S T M Flygenrjng. dor i Foren, tegner Frm. Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier paa Bornholm, Do, Akts. Bestyrelse: Købmd. M Th. Bidstrup (Formand), Overretssagf. P M Nielsen (Næstformd), Murerm. L J V Andersen, Kbhvn., Borgmester N Nielsen og Bank, dir. L G Mogensen. Direktion: P M Nielsen (adm. Dir.) og H E C Madsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver i Foren, med ot andet Bestyrelsesmedl. ellor af don adm. Direktør alene. Prok.: M T Bidstrup og H E C Madsen. Aktk. 294,000 Kr. Frydenlund Byggeforretning, Jobs. Hansen. Indeh. J Hanson. Gronberg ’ s Thorvald Eftf. Svend Frederiksen, Rønne. Indeh. Svend P Frederiksen. Handelsbanken i Rønne, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handolsbank [se detto]. Filialdirektør: L G Mogensen. Kontrasignaturer: P H Mogensen og C C Lund. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foron. med en Kontrasignatar. Hansen H I. Indeh. H J Hansen og L J Hansen. Hintze ’ s John Enke. Indeh. L C Hintze. Hjorth ’ s L Terrakottafabrik. Indeh. P C Hjorth. Jensen O P & Sonnor. Indeh. O P Jensen, dør tegner Frm., O J Jonsen og J P Jensen. - Jespersen & Nielsen. Indeh. A J Kure. Johansen's L Tømrer- & Snedkerfonetning. Indeh. L A Johansen. Londoner Herre-Magasin ved Holger Søndergaard. Indeh. II II V Sondergaard. Prok. : Fru M E Søndorgaard. Low ’ s Jamos Efterfølgore vod Jenny & Albine Mortensen. Indeh. Frk. Jonny J Mortensen og Frk. Albino E Mortensen. Lyngborg ’ s B Eftf. Indeh. C Esperson. Lyngberg Brødrene. Indeh. H P A Lyngberg og 0 E Lyngberg. Løvgren Edvin. Indoh. Fru H Løvgren. Prok.: M J Holm, og G J W Larsen hver for sig. Malermester Aage Heine. Indeh. Aage K C Heine. Mølleris P Bogtxykkeri ’ s Eftf. Indeh. R C Rasmussen. Paketrederiet Merkur. Akts. Bestyrelse: Kobmd. L J Hansen (korresp. Reder) Købmd. P M Møllor og Bagerm. Vald. Svendsen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af den korresp. Reder. Aktk. 50,000 Kr. Pariser-Basaren ved Maria Grønvold. Indeh. Frk. M C Grønvold. Pedersen Carl & Sonne. Indeh.C C Pedersen og II P Sonne. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. Christensen Hans. Indeh. Fru M A A Christensen. Dam & Olsen ’ s Eftf. Chr. Dam. Indeh. C Dam.

VI — 2892

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker