kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Koskilde — Rodby

VI — 2891

Hinrichsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med 2 af Bestyrelsens øvrige Medl. Prok.: Konsulent K Hansen, Klausebelle, Landsretssagf. E Hinrichsen, Dir. S Leth Meller og Bogholder A Plettner, to i Foren. Der er ikke indsk. Kapital, men samti. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Langelands Avis, Akts. Forretningsudvalg: Sagf. H Clausen, Brugsforeningsbest. A Christensen. Tranekær, samt Gaardejerne L H Nielsen, Humble, J P Fo- gedgaard, Skrøbelev, og C E Branth, Lindelse, der tre i Foren, tegner Frm. Redaktør: Martin Pedersen. Prok.: Martin Pedersen i Foren, med et Forret- ningsudvalgsmedl. Aktk. 43,725 Kr. Langelands Automobilforretning ved P Larsen. Indeh. H P O Larsen. Langelandsbanens Aktieselskab. Bestyrelse: Amtsraadsmedl. A J Keilgaard, Fod ­ slotte, Moller J D Elnegaard, Nordenbro, Borgmester H M Larsen og Sogne- raadsformd. J P Fogedgaard, Skrøbelev. Driftsbestyrer: C E Larsen. Frm. teg ­ nes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Driftsbestyreren eller af to Bestyrel- sesmedl. i Foren. Prok.: C E Larsen. Aktk. 2,607,600 Kr. Langelands Bank, Akts. Bostyrelse: Konsul A Nielsen, Propr. G L Hansen, Ske- bjerggaard, Godsejer A C Duborg, Havgaard, Dommerfuldm. Aa. E Trolle-Chii- stensen og Kobmd. C M Uhrenholt. Direktion: M Andersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.; T P Poulsen og E P J Hansen i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Langolands Folkeblad, Akts. Bestyrelse: Gaardejer A J Keilgaard, Fodslette, (Formand), Maskinfabr. II P O Larsen, Gaardejer C Pedersen, Fodslette, Postbud N Nielsen, Bøstrup, Mejeribest. JKG Jensen, Simmorbolle. Sogneraads- forrnd. A J H Andreasen, Stateno pr. Lindelse, og Skrædderm. H P Nielsen, Lohals. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Red. H C Borgstrup i Foren, mod Formanden. Aktk. 57,820 Kr. Langelands Frøavls- Kompagni, Akts. Bestyrelse : Propr. A Hansen, Torpe,Gaard ­ ejer C Pedersen, Fodsletto, og Godsejer A C Duborg, Havgaard, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: J H Sylvest. Prok.: JH Sylvest og J Lange i Foren. Aktk. 80,221 Kr. Langelands Kobindsolfabrik, Rudkøbing, ved P Larsen. Indeh. P Larsen. Langolandskorn, Akts. Bestyrelse: Dir. O G Ilelwigh (Formand), Kbhvn., Dir. C O An ­ dersen, Fru M M C Hansen (Bendix Hansen), Kbhvn., Dir. J E Heilmann, Skæl ­ skør og Gross. VAC Tegner, Statenegaard pr. Lillorød. Direktion: C O An ­ dersen. Frm. tognes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Direktøren, EblJtf M Brahe-Christensen og E H Jensen, to i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Langelands Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning ved Bendix Hansen, Rud- købing-Filialen. Indeh. Frm. Langelands Kom- Foderstof- & Godningsforret- ning vod Bendix Hansen, Kbhvn. [se dette]. Bestyrere: C O Andersen, E II Jensen og Fru E M Brahe-Christensen, dor tegner Filialens Frm. pr. prok., to i Foren. Langelands Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Sekretær A II N R Christensen, Kbhvn., Gross. Esben S Ingemann, Kbhvn., og Landsretssagf. Erik Hinrichsen, dor to i Foren, tegner Frm. Direktør: V H T Jacobsen, øer har Prok. Aktk. 75,000 Kr. Langolands Olie- & Kemikalioforrctning ved Johannes Mork Hansen. Indeh. Jo ­ hannes Mørk Hansen. Langelands Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad : Propr. K Krom- hardt, Skovsbo, Grevo K B Ahlefeldt-Laurvig, Nordenbrogaard, Gaardejerne M Hansen, Snode, J P Fogedgaard, Skrøbelev og II P Nielsen, Nordenbro, Købmd. Chr. Bennetzen, Avlsbruger C Jørgensen, Jægerm. O Malling, Taalmodighedsgaard, Amtsraadsmedlem A J Keilgaard, Fodsløtte, og Dir. C O Anderson samt en Di ­ rektion: I] J Lund (adm.). Prokuristor:Kasserer 11 J Anderson, Assist. Ella Kruuso og Assist. Lilly A Herner. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist ellor af to Proku ­ rister i Foren. Langelands Sportsmagasin ved Frederik Thorsen.' Indeh. Frederik S Thorsen. Langelandske Landbostands Sparekasse, Den. Tilsynsraad: Gaardejer P Hansen (Formand), V-Snaromose, Propr. H P Jakobsen (Næstformd.), Dagelykke, Dommer A W Karsten, Gaardejerne C Petersen, Fodslotto, G Andersen, Tres ­ sebølle, H J Broegaard, Søndenbro, og L Larsen, Helsned, Propr. A Han ­ sen, Torpe, Propr. IIIM Hansen, lllcbolle, og Rentier M Nielsen, Stengade, der 5 i Foren, tegner Frin. Adm. Direktør: Landsretssagf. E Hinrichsen. Prok.: Frk. J K Funch og Frk. E M Mortensen, hver i Foren, mod Direktøren eller med P Hansen, V-Snaremose, eller med A W Karsten. Manufaktur-Union, M Winther. Indeh. J J Winther. Meyer N C. Indeh. A N Meyer. Moses B, Glarmoster & Kunsthandel. Indeh. Fru E M Moses og A L Stender. Motorfabrikken Danmark ved Alfred Nielsen. Indeh. Alfred Nielsen. Nielsons Christian P Stenhuggori & Gravstensforrotning, Rudkøbing. Indeh. Chri ­ stian P Niolson. Nielson & Holm. Indeh. E Holm. Pico Carl, Rudkjobing Klejnsmodo- & Maskinværksted. Indeb. C C I ’ ico. Pico F A, Kolonial-, Produkt- & Jernhandol. Indoh. F A P Pico. Rudkøbing Material- & Medicinalhandel ved Harald Voio. Indeh. Harald K Vcie. Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute, Akts. Bestyrelse: Skolebest. M J Kærtoft (Formand), Humble, Propr. A C Johannessen/Eliselund, Dir. V II Toft Jacobsen, Gaardejer C Pedersen, Fodslette, Mejeribost. AR J Eggert, Lindelse, Landsrets ­ sagf. Erik Hinrichsenog Købmd. Johs. Mørk Hansen.Forretningsfører: Skibsmægler K II Friis. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 110,000 Kr. Skotojshuset City ved Knud Christensen, Rudkøbing. Indeh. Knud Christensen. Tip-Top ved A Madsen. Indeh. A Madsen. Weidemann ’ s L P Bindogarnsfabrik Akts, i Likvidation. Likvidator: Fabr. L P Weidemann, der tegner Frm. Æro Korn-Foderstof-Godningsforretning, Akts. Indeh. Langelandskorn, Akts, [se Ølandones Frø Kontor, Akts. Bestyrolse: Konsulent P J Nielsen og Bogholder H Fogedgaard, GI. Skrobolelev (Forrotningsforore) samt Gaardejer J P Fogedgaard, Skrobelov. Frm. tegnes af en Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrolsesmodl. i Foren. Prok.: P J Nielsen i Foren, med en For ­ retningsf. eller mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,375 Kr. ( Ry. Andelsmejeriet Marskendal af Ry St., Solsk. in. begr. Ansv. Bostyrolse: Gaard ­ ejerne J 1 Olesen (Formand), Fiirgaarde, P Petersen. Hemstok, R ledersen, Svejstrup, S K Niolsen, Siiin, og E C Sorensen, Slim, der i Foren, tegner Frm. Medl. hefter solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. Der er ikke indsk. Kapital i beisx. Ry Konfektionsfabrik Aktieselskab. Bestyrolse: Dir. E Fabor. Ry Tsorshov Du H J Ilelger, Charlottl., og lpr. V Thorning Petersen, Kolding. Duektm. C L Mortensen, Kbhvn. Prokurist: H Graversen. .Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med Prokuristen eller af den samlede Bestyrelse. A . . , Ti, s t v . Rv Molles Fabriker, Akts., Ry trævarefabriker og Imprægneringsanstalt. Utstj ™lse : Diiftslodcr K B Mogensen (Driftsledor), ^ edak ‘ ®* ’ J Aktk° e 3(K>000 J Kr tofte, og Fru J Mogensen, Aarslev, der to i Foren, tegnerbrm. Aktk. 300,000 Kr. Rødby. Banken for Rødby og Omegn, Akts. Bestyrelse: Købmd. C C Engelbredt, Sagf. P Chr. Pedersen, Godsinsp. Holger V Marcher, Lungholm, Garverm. V Jensen, Propr. ’ N H J Ploug, Bukkehavogaard, og Gaardejer F S Mikkelsen, Ringse- bølle. Direktion: M Mikkelsen. Prokurister: P V Olsen og II G Hansen Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med on Direktor eller en Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en anaen Di ­ rektør olier en Prokurist. Aktk. 300.000 Kr. Engelhredt Chr. & Sen. Kontantforretning. Indeh. C C Engelbredt Vordinebore- og V A N Engolbredt. et

Roskilde Brødfabrik ved Alfred Petersen, St. Jørgensbjærg. Indeh. Alfred M Pe ­ tersen, St. Jørgensbjærg. Roskilde Byggeaktieselskab af 1935. Bestyrelse: Landsretssagf. P F Mygind (Direk ­ tør), Murorm. II C L Byberg, Tømrerm. Harald Weber, aut. Gas- & Vandm. Hans Traugott Olsen, Giarm. Kaj Guhle og Arkitekt M L Stigaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ mod!. Aktk. 24,000 Kr. Roskilde Cykle- og Automobil forretning, Akts. Bostyrelse : Dir. E II Nielsen (Formand), Horsens, Dir. II P L Hansen, Horsens, og Dir. J J Andersen. Di ­ rektion: J J Andersen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 18,000 Kr. Roskilde Cyklelager ved A P Hansen. Indeh. A P Hansen. Roskilde Dagblad ved J A Hansen & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. J A Han ­ sen. Prok. Frk. Else Hansen og Fru Augusta Hansen. Roskilde Dampfarveri & kemisk Tøj rensningsanstalt ved Ludvig Ahrenst, Indeh. L Ahrenst. Roskilde Ejendomskontor for Landejendomme ved J P Jensen & Søn. Indeh. J P Jensen og J C Jensen. Roskilde Eksport Co. ved V P Jacobsen & C V Leegaard. Indeh. V P D Jacob ­ sen og C V Leegaard, der i Foren, tegner Frm. Roskilde Farve- & Tapethandel ved Hans Andersen. Indeh. H A Andersen. Roskildo Frekontor, Akts. Bestyrelse: Dir. Sv. Larsen (Direktør), Konsulent J K Jensen og Sagf. J E Holm. Frm. tegnos af to Bestyrelscsmeal. i Foren, eller af Direktøren i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Sv. Larsen og JEHolm. Aktk. 60,000 Kr. Roskilde Gær- & Spritfabrikker, Akts, [se u. Frm.-Rog. A., Kbhvn.]. Roskilde Ilalmvarefabrik ved Jensen & Poulsen. Indeh. A K Jensen, Kamstrup og O Poulsen, Kamstrup, der i Foren, tegner Frm. Roskildo Kaffebod ved H .1 Andersen. Indeh. Fru V H Anderson. Kbhvn. Roskilde Karosseriindustri ved C Hansen & V Hansen. Indeh. V Hansen, Set. Jørgensbjærg. Roskilde Kontantforretning ved Carl Andersen. Indeh. C Andersen. Roskilde Landbobank, Akts. Bestyrelse: Overlæge H C Gravesen, Gross. Harry Jensen, Kobmd. C J C II Johansen og Konsulent H P Nielsen, Haraids- borg. Direktør: H H Stigaard. Prokurister: Bogholder F V S Bang og Kasserer O Stigaard. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller med on Prokurist eller af to Direktører i Foron. ellor af en Direktør i Foren, med en Prokurist olier af to Prokurister i Foren. Aktk. l*/ 2 Mill. Kr. Roskilde Materialhandel ved 0 Haunso. Indeh. O J Haunso. Roskilde Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Viiksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dottej. Roskilde & Omegns Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: H M Hansen (Formand), Murersv. H V Hansen, Arbejdsmd. A P Nielsen, Arbejdsmd. H Thorvald, fh. Moller II C N Drostgaard, Typograf V L Willumsen, Overpostpakm. K J Olsen, Forv. A P Orloff og Typograf N T Klarskov Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktør: J P Hansen, der har Prok. Aktk. 3,720 Kr. Roskildo Skilte- & Butiksmontering ved M Guhle. Indeh. Fru M H Guhle. Prok.: Frk. E M Andersen og P T Johnsson 1 Foren. Roskilde Stenhuggeri ved Sv. Olsen. Indeh. Sv. H Olsen. Roskilde Tidende, ved Chr. G Odenses Arvinger. Indeh. Astrid A C Odense, J C Odense og Fru M C Flensborg. Frm. tognes af do to førstn. hver for sig. Roskilde Tømmerhandel Akts. (Ledreborg Tømmerhandel Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Ledreborg Tømmerhandel, Akts, [se dette]. Roskildo Vulkaniseringsanstalt & Ladestation ved Hans P Pedersen. Indeh. H P Pedersen. Rode Møllo vod Preben Wissing. Indeh. Preben B K Wissing. banet Clara Mølle, Akts., Papir- & Papfabrik. Bestyrelse: Fabr. C V Muller, Vejle, Dir. P E Wenøe, Odense, og Ovorretssagf. Holgor Zahle, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktør: V H L Pedersen. Prok.: V H L Pedersen alene Miillor og Ingeborg M Gjessing i Foren. Aktk. 80,000 Kr. Schledermann C J & Sønner. Indeh. Frederik Schledormann og Christian dermann. Schinoltz ’ O II Eftf. ’ s Væveriudsalg vod Ejnar Holmbom. bom. Schultz Sophus. Indeh. Louis Schultz. Skotøjsforretningen Centrum ved O H Olsen. Indeh. O H Olsen. Snedkermester Mads Nielsen ’ s Eftf., E Praefke. Indeh. E Praefke. Sparekassen for Roskildo By og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: fh. Tømrerm. LP L Weber, Folketingsmd. Wm.Villumsen, Købmd. Axel Matthissen, Gaardejer II P Hansen, Søgaard, Gaardejer J P Jacobsen, Ørsted, og Murerm. J F Schledormann samt en Direktør: A Rasmussen. Frm. tegnes af tre Tilsyns- raadsmedl- eller af to af disse og en Direktør. Sygekassernes Optik ved Louis Schultz. Indeh. Louis Schultz. Sæbefabrikken Frem ved E Bom, Set. Jørgensbjærg. Indeh. E M R Bom. Varehuset Mesenborg & Manufaktur Union ved Aage Muller. Indeh. Aage Muller og Axel Muller. Willumsen ’ s 1 Eftf., Albert Hansen. Indeh. A J E Hansen. Winckelmann G & Sønner. Indeh. G Winckelmann, Chr. Winckelmann og G Winckelmann. Winther ’ s Hans Læderhandel. Indoh. K II Winther. Prok.: KH Winther. Vitroglace ved K Guhle. Indeh. K J Guhle. eller S Schlo- Indoh. Ejnar J Holm- K Roslev. Knudsen P, Aktieselskab. Bestyrelse: Fru II E Steffensen, Vindortip, Fru A Tan -.r og Dir. C V Knudson, Maribo. Direktion: Aa M.Tang. Frm. tegnes Direktøren eller af den samlede Bostyrelse. Aktk. 100,0(M> Kr. Manufakturhuset vod L Nygaard. Indeh. L T H Nygaard. A af Brandt Andreas. Indeh. W B Brandt. Christensen Hans. Indeh. Il Christensen. » Dan ’ s Værksted, Langeland, Akts. Bestyrelse: Direktør II J Petersen, Hellerup (Formand), Fiskeeksportør J V Duo og Monter II II Madsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : H II Madsen. Aktk. 12,000 Kr. Dansk-Svensk-Staal-Aktiesolskab, Rudkøbing Afdeling. Filial af Dansk-Svensk- Staal-Aktieselskab, Kbhvn. [se dette]. Filialen bestyres og tegnos pr. prok. af C A Damborg. Gronlund ’ B J Eftorfolgore. Indoh. I A Petersen, Egemose, og N P Sørenson. Halvorsen ’ s Th. Eftf. Indeh; C C Kaalund. Handelsfirmaet Havoi vod Harald Veio. Indeh. Harald K Veie. Harder & Bennetzen. Indeh. P G K Harder og Chr. Bennetzen. Havemann Bredal. Indeh. II Bredal C Havcmann og E II Jorgensen. Herre-Magasinet Bristol ved Poul Christensen. Indeh. P C Christensen. Iversen N C. Indeh. M Hansen. Jacobsen II J. Indeh. Il J Jacobsen og H D Jacobsen. Jenssen-Tusch ’ s C Eftf., Axel Wassilefsky.- Indeh. A ar F Wassilefsky. Jydske Strikkdriers Udsalg, Dø, vod Johannes Borthelson, Rudkøbing. Indeb. Johannes Borthelsen. Lang ’ s R A Eftfl., R A Monstor. Indeh. R A Monster., Langelands Andels Svineslagtori, Andelssolsk. Bestyrolse: Konsulont K Hansen (Formand), Klavsebolle, Propr. C Johansen, Bøstrup, Propr. 1 Hansen, Bjerggaar- døn, lllcbolle, Gaardejerne PMunkegaard, Søndonbro, PPetorson, Stoenso, CLarsøn, Tryggolev, H Mortensen, Strynø, A T Larsen, Torpo, og C Rasmussen, Ritbjærg, Ilusmd. L Hansen. Humble, Husmd. P M Larsen, Fuglsbølle, og Landsretssagf. L Rudkøbing.

<

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser. ■•J ■»-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker