kraks vejviser 1940 handelskalender

Ringsted — Roskilde

Firma-Register: B. Købstæderne

Ringsted Cementvarefabrik & Tommerhandel Akts. Bestyrelse: Molleejor N W Hansen, Tomrerm. Chr. Jorgensen og Murerm. S J Sunekær, Benlose, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsbestyrer: Tomrerm. A J Frederiksen, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Ringsted Cyklelakereri ved S Svendsen. Indeh. S Svendsen. Ringsted Damp-Fjørrensori ved Chr. Hansen. Indeh. T Chr. Hansen. Ringsted Ejendomskontor ved F E Frederiksen. Indeh. N F E Frederiksen. Ringsted Eksprestrykkeri ved Ahrent Flensborg. Indeh. J A Flensborg. Ringsted Fjerkræ Konservesfabrik, Akts. Bestyrelse: Repr. II G Rasmussen, Døn- nermosegaard, Dir. E Hansen, Propr. Chr. Christensen, Torpet, Landsretssagf. J Traberg, Store Heddinge, Landsretssagf. N Bomp Svondsen, Kbhvn., og Repr. II Aa. H Hansen, Kbhvn. Direktion: E Hansen og A Thosing Jorgensen. Frm. tegnes af to D : rektorer i Foren, eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Ringsted Forniklingsanstalt ved S Svendsen. Indeh. S Svendsen. Ringsted Guldliste- & Rammefabrik, Akts. Bestyrelse: F Bergemann (Formand og Direktor), Olga A Bergemann og Sagf. Knud Svondsen. Frm. tegnes af Forman ­ den alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Ringsted Handels- & Reklamebogtrykkeri ved A L Poulsen. Indeh. A L Poulsen. Ringsted Isenkramhandel ved Marius Petersen. Indeh. Fru A Petersen. Prok.: N P Nielsen. Ringsted Jernstoberi & Maskinfabrik, Akte. Bestyrelse: Moller N W Hansen, Englerup, Fabr. M N Mathiassen, • Roskilde, Gaardejer C Christensen, Torped, Ing. M LSvendsen og Landsretssagf. G L Garth-Griinor. Kbhvn., der tu i Foren, tegner Frm. Direktør: Ing. S Flamand. Prok.: A E Andersen i Foren, med Direktøron. Aktk. 190,000 Kr. Ringstod Kunstklinkeri ved Peder Jensen. Indeh. Peder Jensen. Ringsted Læderhandel ved Peter Laurits Madsen. Indeh. Peter Laurits Madsen. Ringsted Maskinsnedkeri ved S Andersen & Søn. Indeh. S Andersen og J C An ­ dersen. Ringsted Materialhandel, Cand. pharm. F Holm ’ s Eftf., W Petersen. Indeh. W C Petersen. Ringsted Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: Bankdir. V II C G Valdorf-Hansen (Formand), Overretssagf. L M Svendsen og Sagf. K V Svendson, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: M L Svendsen, og C C J Olsen, I ’ rok.: Direktorerne i Foren, eller hver for sig i Foren, med Formanden eller C C J Olsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 65,000 Kr. Ringsted Musikhandel ved Ahrent Flensborg. Indeh. A Flensborg. Ringsted Møbelmagasin & Maskinsnedkeri ved J A Nielsen. Indeh. J A Nielsen. Ringsted ny elektrisko Damp-Fjerrenseri ved Knud Toilmann. Indeh. Knud A Teilmann. Ringsted Staalvinducfabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Sagf. K V Svendsen, Disponent E O Strøm Hansen, Bagsværd, og Landsretssagf. II R Bjerregaard Jensen, Bagsværd, der i Foren, tegner Frm. Prok.: E O Sfrom Hansen. Aktk. 20,000 Kr. Ringsted Træskofabrik, Filial af Akts. De Forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette]. Prok.: O C L Christiansen. Ringsted Tømmerhandel Akts. (Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel Akts.) Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel Akts, [se dette], Rosenqvist August. Indeh. E Rosonqvist. Selandia vod Alfred Jensen. Indeh. A C Jensen. Skandinavisk Skotojs-Magasin ved F Norby Nielson. Indeh. F Norby Nielson. Skiltefabrikken Alle 9 ved Erik Magnus Hansen. Indeh. Erik Magnus Hansen. Sparekassen for Ringsted og Omegn. Bestyrelsen bestaar af etTilsynsraad: Borgm. V Christiansen, fh. Politim. C II Hjelmer, Kbhvn., Apoteker A Wengel, Godsejer G Garth-Griinor, 1. Svenstrup, Godsejer C Boisen Thøgersen, Kærup, Kobmd. J E Skou og Propr. E Nielsen, Hømbgaarden, samt en Direktør: Ovorretssagf. Ludv. Svendsen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. eller af et Tilsynsraads- medl. i Foren, mod Direktøren. Sørensen & Neumann. Indeh. L Sorensen og II Neumann. Tetapo ved Chr Krogh. Indoh. Chr. Krogh. Trikotagehuset ved Severin Jensen. Indeh. Severin Jensen. Tøjhuset ved Jons Jensen. Indeh. J Jensen. U.G. Radio ved Helge Thaulow Petersen. Indeh. Helge Thaulow Petersen. Vare-Messen ved Peter Christensen. Indeh. Peter Christonsen. Venstres Folkeblad, Andelsselskab med begrænset Ansvar. Forretningsudvalg: Gaardejer C P Hansen, Tirslev, Bagerm. F II Hansen, Gyrstinge, og Gaardejer Jorgen Andersen, Benlose, der to i Foren, tegner Frm. Kapital: 100,000 Kr. Wotan ved HOS Ilermansen, Intoressøntsk. Intoressent: II O S B llermansen. Prok. Fru F J llermansen. Roskilde. Bang ’ s Fordinand Eftf. II V P Hanson. Indeh. II V P Hansøn. Battericentralen ved J Fjoldstrup. Indeh. J J Fjøldstrup. Blichkilde & Hansen. Indeh. J A J Blichkilde og Kirsten Hanson. Blomsterforretningen Bellis ved Th. Pederson. Indeh. Fru I E E Pedersen. Brack G & Sønner. Indeh. F G T Brack og C V Brack. Bruun ’ s Johannes Boghandel. Indeh. Fru J Bruun og M E Møller. Bønnelycke Otto, forhen Kornerup ’ s Trælasthandel. Indeh. O Bøunelycke. Prok. M Brusendorif. C'arvo ved Carl Voigt Jensen. Indeh. Carl Vilhelm Voigt Jensen. Christensen & Jensen. Indeh. A II Jensen. Christiansen ’ s F Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. C Christiansen (Direk ­ tør), Værkforer A T Christiansen og Fru J K Christiansen. Prokurist: Ellen E Christiansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller mod en Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. City Bog- & Papirhandol ved Christa M Jensen. Indeh. Christa M Jensen. Cyklefabrikken „Record 14 ved II C Hansen. Indeh. H C Hansen. Dansk Assuranceagentur ved H C Andersen. Indeh. H C Andersen. Prok.: H C Andersen, Frk. Gerda v. Meyeren og Frk. Oda M Jacobsen. Dansk Haarvaskori ved Wiøck & Co. Indeh. J Krogh. Dansk Pibefabrik ved Fred. Brandt. Indeh. Fred. J Brandt. Danske Landboforeningers Frøforsyning, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelsen be ­ staar af 15 Medl. Frm. tegnes af Formanden, Forp. J V Selchau-Hansen, Als- levgaard, og Næstformanden, Gaardejer P L Pedersen, Aaby Bækgaard, i Foren. Prok.: D'r. n A Poulsen. Dufour & Christiansen. Indeh. C C Christiansen og A E Dufour. Dynamotor ved Chr. Jensen. Indeh. Chr. Jensen. ,, Electra 44 ved F V Olson. Indeh. F V Olson. Elegance ved T Egelborg. Indeh. TJEK Egelborg. Engelsk Beklædnings-Magasin ved S W Madsen. Indeh. S W Madsen. Excelsior-Oliekompagniet, Akts. Indeh. Handels-Akts. Roskilde Olie- & Farvekom- pagni [s e lotte u. Kbhvn.]. Fischer ’ s fh. Thorv. A Eftf., P Kelp. Indeh. P G Kelp. Flensborg Erh. Indeh. A N Flensborg. Prok. : Frk. V N Angkjær. Fordsmand ’ s C Eftf. ved O J Berg. Indeh. P O J Berg. Forenede Mejerier paa Sjælland, De, Akts. Bestyrelse: In?. S Friis (For ­ mand og Direktør), Kbhvn., Mejeriejer V Pedersen, Viby, og Gaard ­ ejer P C J Vestergaard. Vallo. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med _ ot , Bestyrelsesmedl. Aktk. 240,000 K t . ei *K S Tp & Son - Inde11 - Henning Frederiksen. Germuth H & Co. Indeh. O H Germuth. I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs ­ Allum & Larsen. Indeh. R T Allum og II A Larsen. Amagerhallcn ved K Hengst. Indeh. K K S Hengst. Andersen C & E nig. Indeh. W D Enig. Argus ved J P Jensen. St. Jergensbjærg. Indeh. J P Jensen. Autocentralon ved II Hansen. Indoh. H J Hanson. Auto-Elektro ved E Billow. Indeh. E Biilow.

Glem Christian & Søn. Indeh. Anders Christian II Glem, der tegner Frm., ogRBH Glem. Glem H P Hansen & Son. Indeh. II P Hansen Glem, der tegner Frm., og II K P Hansen Glem. Guhle Bernhard. Indeh. Fru M II Guhlfe. Prok.: Frk. E M Andersen og R B R Guhle. Hacke & Son. Indeh. Axel F. Hacke og C F P Hacke. Hansen Brødr. V, Møbelhuset. Indeh. V F Hansen. Hansen C C. Indeh. C C Hansen. Prok.; S Aa. C C Hansen. Henriksen Brødr. Indeh. J P Henriksen og O E Henriksen. Ibsen Jørgen & Son. Indeh. Jorgen Ibsen og Jørgen E K lbsen. Indbrudstyveriforsikrings-Aktieselskabet „Danmark 44 . Bestyrelse: Dir. II C An ­ dersen (Direktør), Dir. C E Mattens, Charlott!., og Dir. O E Martens, Odense. Prokurist: Sekretær H C Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Prokurist i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. (For ­ sikrings-Registret). Isaksen & Frandsen. Indeh. A V Isaksen og F Frandsen. Jensen ’ s A Eftf., Frederik Pedersen. Indoh. F C Pedersen. Jensen Henrik, lidt''Indeh. PCI! Jensen. Jenson L P & Son. Indeh. C J S Jensen. Jydske Strikkeriers Udsalg ved L & G Andersen. Indeh. G Andersen. Jorgensen ’ s Andreas Eftf., Hans Larsen. Indeh. 11 L Larsen. Jørgensen Lauritz & Co. ’ s Eftf. Indeh. V P I) Jacobsen og C V Leegaard, der i Foren, tegner Frm. Jørgensen N els & Søn. Indeh. Niels J Jørgensen og Jorgen P L Jørgensen. Komp Niels D jun. ’ s Læderfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. Niels D Kemp (Direktør), Vordingborg, Fabr. PST Knudsen, Vordingborg og Overretssagf. Frithjof Kemp, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. I ’ rok.: Niels I) Kemp. Aktk. 100,000 Kr. Knudsen Brødr. Indeh. P J T Knudsen og C E S Knudson, der i Foron. tegner Frm. Kolonialhuset ved II M Hansen. Indeh. H M Hansen. I ’ rok.: V Jensen. Kornerup & Larsen Indoh. II O C Komerup og EH Larson, deri Foren, tegner Frm. Kunst & Væv ved Helga Christensen. Indeh. Helga J Christensen. Landboernes Møbolmagasin ved S P Sortnson. Indeh. S P Sørenson. Landbo- & Husmandsforeningernes Frøsalg. Andelssolsk. Forretningsudvalg: Gaardejer A A'Højmark (Bestyrelsens Formand), Dømmenrup, Konsulent H G Hansen (Bestyrelsens Næstformd), Store Heddinge, og Propr. K A Friis Hansen, Boeskær, Vinding, Vejlo, der i Foren, tegner Frm. I ’ rok.: Dir. K M K Bakman, Kapital : 25,000 Kr. Larsen ’ s Jorgen Sønner. Indeh. W II B Larsen og J H B Larsen. Larson Thomas Kontantforretning (Eneudsalg fra Cromo & Goldschmidt). Indeh.: Søren Thomas Larsen. Larsen V & Frandson. Indoh. K V L Larsen og N P Frandsen. Lassen C A & Son. Indeh. L C P Lassen. Ledreborg Tømmerhandol, Akts. Bestyrelse: Dir. II B Dahl. (Direktør), Lands ­ retssagf. Gudmund Fogt og Kobmd. S V Svendsen. Frm. tegnes af Direktøron i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok.: Ellen Sørensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøron. Aktk. 150,000 Kr. Lynged A M & Co. Indoh. A M Lynged og Maren Ebbeson. Liitzhøft ’ s Brødrene Eftf., Christian Petersen. Indeh. C Petersen. Madsen & Magnusson. Indeh. C J Madsen og II P Magnussen. Magasin du Nord, Roskilde, vod Emmy Soidenfaden & Arthur Christensen. Indeh. Fru Emmy E So'denfaden og Arthur A Christensen. Maglekilde og Fidbg. Brondanstalt, Akts. Bestyrelse: Gross. P Beeken (Formand og Direktør) og Overretssagf. II A B Nielson (Næstformand), begge af Kbhvn., samt Fru E Beekon, Rungsted. Frm. tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren. Prok.: P Beeken. Aktk. 50,000 Kr. Maglekilde Maskinfabrik Æ Jernstoberi ved K Høyer. Indeh. K R K Hoyer. Mandrup ’ s A Maskinfabrik, Akts., Hedegaardene. Bestyrelse: Dir. C C Nielsen (Formand), Odenso. Landsretssagf. G Fogt, Ing. A S Augsburg, fh. Administra ­ tor M J P Holst, Charlottenl., og Ing. Aa. V Winther. Direktion: A S Augs ­ burg. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmodi, i Foron. Prok.: A S Augsburg. Aktk. 100,000 Kr. Manniche ’ s W Eftf. Indeh. G Winther og P Winther.* Matthissen Emil & Son. Indoh.Axel Matthissen. Meyeren S von & Son. Indeh. G L S von Meyoren [er senere død]. Midtsjællands Reservedelsforretning ved A Schrøder. Indeh. A H L Schrøder. Mineralvandsfabrikken Mona ved Sv. Jensen. Indeh. Sv. Aa. Jensen. Mineralvandsfabriken Roar ved Svond Jokumsen. Indeh. Svend Jokumsen. ( Modemagasinet Jane ved Karen Jossen. Indoh. Karen A Jessen. Monopol ved Ludvig Sørensen. Indeh. Karl Ludvig Julius Sørensen. Moller S P. Indeh. Fru K M Moller, Gertiud C Møller og Anna I Moller. Moller Waage L & Co. Akts. Roskilde. Bestyrelse: Hojesteretssagf. L Gamborg (Formand). Kbhvn., Fabrikojer A II Andersson (kaldot Andorsen), Soborg, og Tømmerhdl. II R Jonsen. Ordrup. Frm. tegnes af Formandon alene eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 39,590 Kr. Nielsen ’ s N Læderhandel, Roskilde, Akts. Bestyrelse: Garver PST Knudsen, Vordingborg, Fru M M Nielson og Giarm. K J Guhle. Forretningsforer: A N Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. Prok.: A N Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Nielsen N & R Rasmussen. Indeh. R Rasmussen, Hedegaardene. Nielsen Ole & Son. Indeh. L P Nielsen. Olsen C C M. Indeh. II Chr. Traugott Olkøn. Olsen Ludvig & Søn. Indeh. E O K Olsen. Olsen P & Son. Indeh. Aa. S Olsen. Papir-Borscn ved J Marcussen. Imleh. Fru J J Marcusson. Pedersen Axel S & Co. Indeh. Axel S Pedersen og Petra M Pedersen. Pedersen Podor & Sønner. Indeh. Peder Pedersen, H H N V Pedersen og II E F V Pedersen. Petersen Carl A E. Indeh. Ejler E Petersen Potersen P & Co. Indoh. P Petersen og II J Petersen. Petersen & Son. Indeh. P G Petersen. Petersen Th. & Co. Indeh. Th. Petersen og S E Rosten. Petersen Wandol. Indeh. Fru E Wandel l ’ oterscn. Prok.: Kai Andersen. Poulsen Hans E & Co. Indeh. Hans E Poulsen, Frdbg., og Knud Poulsen. Rasmussen & Wrem. Indeh. O R Wrom. Rio ved Carl Werner Petersen. Indeh. Carl Werner S Peterson, Valby. Rohde P F & Søn, St. Jergensbjærg. Indeh. J G Rohde, der tognor Frm. og P F Rohde. Rokoko vod G II E C Egeborg. Indeh. G H E C Egeborg. Roskilde Andels-Svineslagteri, Andelsselsk. Bestyrelse: Gaardojerne J P Jacob ­ sen, ørsted (Formand), II Henriksen, Gundsolillo (Næstformd.), N Hansen, Marbjærg, Oluf Larsen, Himmelev, og Hans Jeppeson, Ramsolillc, Parcellisterne J Jenson, Osted Hostehavo, L P Hansen, Birke le, C N Petersen, Kongemarken, N P Olsen, Rye, samt Husmd. S Jensen, Trelloiup, og Insp. Laur. Jensen, Ragnesmindo, Glostrup, der i Foren, tegner Frm. Roskilde Avis ’ Bogtrykkori vod Th. Hald & Svend Jacobsen. Indeh. Th. Hald og Svend Jacobsen. > z Roskilde Bank, Akts. Bestyrelse : Kobmd. A V Muller (Formand), Branddir. II C Andersen, Gaardejer S Hartington, Himmelev, Tømrorm. Harald Weber og Gaardejer D L Dinesen, Torkildstrup. Direktør: C A Palsberg. Prokurister: Bogholder E Hansen, Stefan Galloe, Clara E M Christensen og II Kjærgaard Jensen. Frm. tegnes at to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et .Bestyrelsesmedl. eller af en af disse i Foren, med on Prokurist. Aktk. 1 Mill. Kr Roskilde Bryggeri ved S Jokumsen. Indeh. S Jokumsen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. N'e ’ sen Brødrene. Indeh. Fru E M J Gullestrup Andersson. Nielsen Jobs. & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Jobs. Nielsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker