kraks vejviser 1940 handelskalender

Kibe — Ringsted

VI- 2889

Firma-Register: B. Købstæderne

Ringkøbing Landbobank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer M A Næsgaard, Brejning, Gaardejer N C Julsgaard, Holmsland og Gaardejer 0 C Olesen, S-Nissum, Be ­ styrelsessuppleant: Landstingsmd. Mads Degnbol, S-Lem. Direktion: M Mikkel ­ sen. Bogholder: C R Nissen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af ot Bestyrelsosmedl. og en Direktør hver for sig i Foren, med Boghol ­ deren eller en Prokurist. Aktk. 600,000 Kr. Ringkøbing Musikhandel ved J Vejen Larsen. Indeh. J Vejen Larsen. Ringkøbing Mobelfabrik, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. H B Bryld (Formand), Odense, Dir. J L Jensen (Direktør), Kongsvang, og Frk. A K C Sørensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktoren. I ’ rok.: J L Jonsen. Aktk. 15,000 Kr. Ringkøbing og Omogns Exportsamlestald Akts. Bestyrelse: Borgmester II M Kri ­ stensen, Bogholder A P Lambæk, Konsul Ole. Glistrup, Tomrorm. A Chr Kjer- gaard, og Landsretssagf. J Dalgaard-Knudsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Ringkøbing og Omegns Sparekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad : fh. Propr. C Sørensen. Voldbjærg, fh. Sognef. J Lauridsen, Veiling Gaardejer Andr. Chri ­ stiansen, Ny Sogn, Propr. M Næsgaard, Brejning. Gaardejer Kr. O Kristensen, Houer, Rentier Chr. Jensen og Fiskeeksp. C Dyekjær samt en Direktion: C J S Lehn. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilsynsraads ­ medl. i Foren, med en Direktør. Prok»: en Direktør eller et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Bogholderen: Frk. EMC Harpøth. Ringkøbing Smedo- & Maskinforretning ved C Bjerre. Indeh. C T J Bjorre. Ringkøbing Uldspinderi & Trikotagefabrik ved lians Laurits Hansen. Indeh. II L Hansen. Ringkøbing-Ornhøj Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Sogneraadsformd. M A Næsgaard (Formand), Bildring, Bankdir. M Mikkelsen (Næstformd.), Amtmand Andreas Karberg, Propr. C Sorensen, Voldbjerggaard, fh. Borgmester K K V Nielsen, Sogneraadsformd. 0 Ostorgaard, N-0mme, Husmand M Jakobsen, lloager og Forretningsf. J C Moller, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbostyror: M N Søren ­ son, dor har Prok., i Foren, mod Formandon eller Næstformd. Aktk. 1,486,500 Kr. Ringsted. * Agersted & Skou. Indoh. J Skou. Arbejdernes Fællosbageri for Ringstod og (»inegn, Akts. Bestyrelse: Fiskehdl. J K K Peterson (Formand), Tømrersvend P L Nielsen, Bryggeriarb. C J M Carlsen. Tømrer II P Christensen, Savskærer II F Madsen, Balstrup, Fyrboder II C Nymann, Bonløso Runding, og Parcellist N Knudsen. Ditlevshøj. Forretnings ­ fører: Borgmester N V Christiansen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med Formanden eller to Bestyrolsesmedl. Aktk. 7,275 Kr. Autoværkstedet Trianglen vod Aago Christiansen. Indeh. Aago Christiansen. Bagermestrenes Brodfabrik, Ringsted, under Likvidation, Akts. Likvidator: Sagf. H K Jonsen, dor tegnor Frm. Balvigs Eftf. vod Ejnar Charles Hanson Svan. Indeh. Ejnar Charles Hansen Svan. Banken for Ringsted og Omegn, Akts. Bestyrelse: Dir. K Baago, Urmager H J Klint, Kobmd. H C Pederson, Gaardejer C Christensen, Torped, og Propr. N W Hanson, Englerup. Direktion: V H C G Valdorf-Hansen og K Johs.Christensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 4 Mill. Kr. Bryggeriet Alliance i Ringsted, Akts. Bostyrelse: Godsejer C A Bang, Taarn- holm, Apoteker A Wongø), Kobmd. L C Jakobsen, Gaardojer H P Christensen, Sigorslev, og Gaardejer C 11 Balser Hansen, HaUgbyrd, der to i Foren, tegner Frm. Driftsleder: Brygmester Kaj Leschly. Prok.: Kaj Leschly og Ellen E A Læs- soe, hver i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 70.000 Kr. Dansk Mekanik Central i Ringsted vod I Nielsen. Indeh. I Nielsen. Dansk Ovalrammofabrik ved F Bergemann. Indoh. F Bergemann. Elgo vod Jørgen Christian Nielsen. Indeh. Jørgen Christian Nielsen. Engelsk Ilerremagasin ved Julius Jensen. Indeh. II J Jenson. Flensborg Lager og Udsalg ved Ahrent Flensborg. Indeh. A Flensborg. Folketidendes Bogtrykkeri, Akts. Bostyrelse: Gaardejor GAV Lund, Bringstrup, Urmager III Klindt og Seminarielærer M Lambertsen, Haslev,samt Gaardejerne J Pedersen, Vrangstrup, R P Andersen, Vindstrup, R J P Rasmussen, Krøjerup, og N J Refsgaard, Terslev, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 55.000 Kr. Frandsen J C, Ringsted Dampmølle, Akts. Bestyrelse: Dir. K G Rasmusen, Korsor, Dir. C E G Rismusen, Korsor, Landrotssagf. K E Koefoed, Kbhvn., og Propr. N W Hansen. Englerup, der tre i Foren, tegner Frm. Direktion: SJ Maland Chri ­ stensen. Prok.: S J Mailand Christensen, C E G Rasmusen, K G Rasmusen, K E Koefoed og N W Hansen, to i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Heibor W & Co., Akts., Filial i Ringsted. Indeh. Akts. W Keiber & Co., Kbhvn. [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af Filialbestyrer R Chr. Rasmussen i Foren, med A II C Wolter. Jørgensen K & Co., Ringsted, Akts. Bestyrelso: Fru C Dégn, Kobmd. C V Hansen, Kbhvn., og Dir. C R Kjellerup, Kbhvn., dor to i Foren, tegner Frm. Direktor: Købmd. J Dégn. dor har Prok. ’ Aktk. 150,000 Kr. Jørgensen & Vig. Indoh. S É V Jørgonsen og F II Vig. Kjelds Import ved Kjeld Ejler Hanson. Indeh. Kjold Ejler Hansen. Kjærsgaard Peter. Indeh. A P Kjærsgaard. Prok.: E Kjærsgaard. Kjærsgaard Peter & Son. Indeh. P Kjærsgaard og E Kjærsgaard. Klint II I & Son. Indeh. S Aa. Klint. Kolonial Ekko vod Christian Martin Pedersen. Indeh. Christian Martin Pedersen. Kolonialhuset ved II Mikkelsen Hanson. Indeh. 11 Mikkelsen Hansen, Roskilde. Kærehavo Landbrugsskole & Husholdningsskole, Akts. Bestyrelso: Gaardejerne N Niolsen, Farondløso, og J Petersen, Vrangstrup, Forp. Gunnar Tvedogaard, Langomosegaard, Mellor N W Hansen, Englerup, Godsejer N T Danielson, Adamshøj, Købmd. J Dégn og Landmand Aa. M Christensen, Fjonnoslev. For ­ stander: 0 R Pinholt, Kærehave. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foron. eller af Forstanderon i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 23,850 Kr. Lange ’ s Ilolten Trælasthandel. Akts. Bestyrelse: C Baago (Direktør), P Ilolten Lange, Frederikssund, Dir. K S Petersen, Skælskør, Købmd. F A Michaelson og Købmd. V C Potorsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 100,900 Kr. Mortensen Brødr., Handelsgartneri, ved Fr. & Karl Mortensen. Indeh. Fr. Morten ­ sen og Karl Mortensen. _ , Møbelfabrikken Heimdal ved lians Hansen & Axel Clausen, Interossentsk. Inter ­ „ , . Rasmussens Rixen Eftf. ved Kjeld Zacho, Indeh. Kjeld Zacho. I rok.. Fru 1 K Ringsted Andelssvinoslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne J Petersen, (Formand), Vrangstrupgaard og Niels Nielsen, (Næstformd.), Farendlese, samt Husmd L Hansen Fredsgaarde, og Købmændene II A Jensen og C Petersen, m. fl. Dø nævnte ’ danne? Forr ’ etrTing.idvalget. Adm. Direktør: P M Lundberg , Frm. tegnes af Formanden ellor Næstformd. i Foren, med et andet Medl. af Forret- RingstedSk^Akts. Indeh. Akts. Banken for Ringsted og Omegn [se dette]. Ringsted Brændolsforretning, Akts. Bestyrelse: Landsretssagt. C Lysholm Hansen Slagelse Landrotssagf. n A Aoery Jacobsen, Næstved, og Sagf. Knud Svendsen der~to i ’ Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000. Ringsted Brodfabrik under Likvidation, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Bagermestrenes Brodfabrik, Ringsted, under Likvidation [so dotte]. Ringsted Brødfabrik ved J P Johansen & Søn Wilfred Johansen. Indeh. J P Johansen og Wilfred Johansen. Ringsted Cementvarefabrik Akts. (Ringsted Cementvarefabrik & Temmeihandel Akts ). Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Ringsted Cemet tvare- fabrik & Tømmerhandel Akts, [se dette]. essenter: H Hansen, Vielsted, og A Clausen, Holbæk. Nielsen ’ s A C Eftf., A Jensen. Indeh. II A Jenson.

Ribe Svineslagteri, Aktieselskab. Bestyrelse: Gaardejer N P Nielsen, Obbekjær, Kroejer A M K Jensen, Tvedhuse, Propr. Pil Wind, Sem, Gaardejer S T Soren ­ sen, Vilslev, og Gaardejer T N Truolson, Iljortlund. Direktør: Ove Hartvigsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bostyrelsosmodl. eller af to Besty- relsesmedl. i Foren. Aktk. 95,900 Kr. Ribe Tapet- og Farvehandel vod H V Lassen. Indeh. II V Lassen. Simonsen M. Indeh. J II. Simonsen. Skandinavisk Beklædningsoplag ved A N Frederiksen. Indeh. A N Frederiksen. Spare- & Laanokassen for Ribe By og Omegn. Tilsynsraad : Stiftamt.md. Ulrik Christian Friis (Formand),Dommerfuldm. MCK I ’ ontoppidan(Næstformd.),Gaardejer J L Pinborg, V-Vedsted m. fi. De tro nævnte danner tillige Forretningsud ­ valget. Direktion: II Mellgaard Hansen. Frm. tegnes af to Forrotningsudvalgs- medl. i Foren, eller af et Forrotningsudvalgsmedl. i Foren, med Direktøren. Standard vod Kresten Nicolaisen Peterson. Indeh. Kroston Nicolaison Petersen. Strømpehuset ved Helga Kristine Christensen. Indeh. Helga Kristine Christensen. Sydjydsk Landmandsbank (Akts.). Bankraad: Kobmd. J II Quedens (Formand) og Amtsfuldm. P J Lerche-Thomsen (Næstformd.) m. fl. Direktion: P II T Kaal- hauge og J Jepsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 800,000 Kr. Sønderjylland S Peterson, Kaffesurrogat & Cikoriefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. A J T Backhaus (Direktør), Frk. E M Jorgensen og Fru S B Backhaus. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ollor af Direktøren alene. Aktk. 75,000 Kr. Ringe. Banken for lunge og Omegn (Akts.). Bestyrelse: Gaardejor K F Hansen, Brang- strup, Dir. APR Knudsen og Murerm. C E Christoffersen (Forretningsudvalg), Læge V ørsted (Formand), Konsulent A L Nielsen, Gaardejer H P Hansen, Gislev,Bryggeriojer V J Boggild, Sodinge, Godsinsp. I C F Sporon-Fiedler, Nord ­ skov, og Gaardejer II P Pedersen, Herringe. Frm. tegnes enten af Formanden i Foren, med et Medl. af Forretningsudvalget, eller af to af disse i Foren. Direktør : N C Jørgensen, der har Prok. i Foren, med et Medl. af Forretnings ­ udvalget. Akik. 300,000 Kr. Buhl G & Konrad, Ringe. Indeh. Gudmund Buhl og Johan Konrad Buhl. Eltzholtz Ditlev & Co. Indeh. II C Hansen. Eltzholtz Mix & Co. Indeh. Axel Eltzholtz. Fabrikken Intarsia ved Uffe Bok. Indeh. U L Bok. Prok,: Fru E M Bek. Forsikringsselskabet mod Stormskade, gensidigt Selskab. Forretningsudvalg: Prop. Il Fabienke, 5 akskov, Gaardejer H P Hansen, Brylle og Branddir. Chr. Bech, der i Foren, tegner Frm. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. , (Forsikrings Registret). Fynske Gica Benzin & Petroleum. Det, Akts. Bestyrelso : Købmd. O J H Lebr- mann, Prokurist A O Jonsen, Kbhvn., og Kassoror H F Hansen, Kbhvn. Direk ­ tion: O J II Lohrmann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ollor af Direktionen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: O J H Lehrmann. Aktk. 10,000 Kr. Hagelskadeforsikringsforeningen Danmark gensidigt Selskab. Bestyrelse (Forret ­ ningsudvalg): Branddir. Chr. Bech, Gaardojer M C Madsen, Stegsted og Propr. II Fabienke, Nykøbing F„ der i Foren, tegner Frm. Modi, hæfter solidarisk for Foreningens Forpi. indbyrdes principalt pro rata i Forhold til den ordinære Præmie for Hegnskabsaaret eller den Del af dette, for hvilket Medlemmet har været botalingspligtig, subsidiært solidarisk. (Forsikrings-Registret). Hansen Johannes & Søn, Ringe. Indeh. J M Hansen og K Hansen, der i Foren, tegner Frm. Jensen Chr. Akts., (Detailhandel). Bestyrelse: Fabr. P P Herbarg, Stationsforst. II J Romhild-Christenson og Tømrerm. II J Albretsen. Direktion: Kobmd. J C Jensen. Frm. tegnes af Direktøren ellor af den samlede Bestyrelso. Aktk. 14.000 Kr. Knudsen Alfred. Indeh. Alfred P R Knudson. Prok.: K Knudsen. Midtfyns Slagtehus, Ringe, Akts. Bestyrelse: Slagterm. F V Petersen (Formand), Propr. L Hansen, Lammehauge, Fahr. P P Herbirg, Sekretær S Jørgensen og Sognefoged J Ovesen, Lombjerge. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Ringe Bogtrykkeri ved P J Henriksen. Indeh. P J Henriksen. Ringo Cementvare- & Tagstensfabrik ved Th. Ljungberg. Indeh. L V Th. A Ljungberg. Ringe Damp-Korkvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. H T J H Schmahl, Fru AAA Schmahl og Landsretssagf. Kapt. H M E Hartner, alle af Kbhvn,, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: H T J H Schmahl. Aktk. 20,000 Kr. ‘ Ringe Hotel & Højskolehjem, Akts. Bøstyrolse: Propr. L Hansen (Formand) Lammehave, m. fl. Forretningsudvalg: Propr. L Hansen, Lammohave, Forp. N Eriksen, Korbitzdal, og Brygger V J Bøggild, Sodinge. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, mod et Forrotningsudvalgsmedl. Aktk. 23,325 Kr. Ringe Isenkram ved Janus Espersen. Indeh. Janus Espersen. Ringe Lervarefabr. ved Chr. Stokholm. Indeh. C Stokholm. Ringe Margarinefabrik ved C Bogh-Sørensen. Indeh. C Bøgh-Sørensøn. Ringe Tjære- & Asfaltfabrik ved L N B Klauson. Indeh. L N B Klausøn. Ringkøbing. Aktiv ved Raunsbech & Andreasen. Indeh. K P Andreasen. Andresen Joh. P & Co. Indeh. J P Androsen [er senere død] og A L Andresen. Bollerups Boghandel. Indeb. J L Ilolm. Dyekjær & Christensen. Indoh. C Dyekjær og E Christensen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Christian Hansen. Indeh. C Hansen. Hansen Niels. Indeh. N Hansen og J C H Hairsen [Navneforandring til Hobroe]. Hansen P. Indeh. Fru J L Hansen. Prok.: Frk. J B Hansen. Jensen J A. Indeh. Fru E M Jensen. Prok. : G K Jonson. Kirkegaard Frkn. P & M. Indeh. Palline Kirkegaard og Margrete Kirkegaard. Kontantforretningen ved Jobs. Jensen. Indeh. Johs. F Jensen. Laurson ’ s J P Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Tømmerhdl. C P PTrillingsgaard (Diroktor), Ho, Kobmd. P P Trillingsgaard, Havnstrup, og Kobmd JP Trillings- gaard, Staby. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmdl. i Foren, eller af Direktøren alono eller af et Bestyrelsesmedl. i Føron. med en Prokurist. Aktk. 30,159 Kr. Bestyrelse: Ing. J H H G Sarde- mann, Aarhus (Formand og Direktør). Dir. E Bulow, Kbhvn., Dir. J H P Lading, Holte, og Ing. M C Ladegaard, Odder. Frm. tøgnos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Ringkøbing Bank, Akts. Direktion: J Asmussen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., eller af en af disse i Foren, med Bestyrelsens Formand: Propr. C Sø ­ rensen, Voldbjerggaard pr. Hee. Prok.: P 1 Christensen, C II Bloch og A M Jensen, hver i Foren, med en Direktør eller Bestyrølsons Formand. Aktk. 325,000 Kr. Ringkøbing Isværk, Akts. Bestyrelso: Bogtrykker L R Rasmussen, Fiskeeksp. C Dyekjær, Borgm. K K V Nielsen, lug. Viggo Prosch-Jensen, Klmpg., og Lands ­ retssagf. J Dalgaard-Knudsen der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 64,000 Kr. Ringkøbing Kafferisteri ved Jens Poderson. Indeh. PL Vejlby. Ringkøbing Korn- Foderstof- og Godningsforretning ’ s Eftf., Akts. Bestyrelso: I.andsretssagf. J D Knudsen, Kontorchef O Skjodsholm og Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjorg. Direktør: T K J Lindberg. Frm. tegnos af et Bestyrelsesmøde i Foren, mod Direktøren eller af to Bestyrolsesmedl. i-Foren. Aktk. 30,000 Kr. Ringkøbing Kul-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Bogholder M C P Svarrer, prr. J de Molado og Konsul S Christoffersen, allo af Esbjerg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Nielsen Carl Georg. Indoh. Carl Georg Nielson. Nielsen J P, Ringkøbing. Indeh. J P Nielsen. Pedersen Jens & Co. Indeh. P L Vejlby. Ringkøbing Amts Højspændingsanlæg, Akts.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker