kraks vejviser 1940 handelskalender

2888 Firma-Register: B. Købstæderne Sparekassen for Randers By og Omegn. Tilsynsraad: Amtmand II Andersen. Konsul J Eistrup, Kobmd. S A Rasmussen, Dampskibsekspeditør J C Jacobsen, Gaardejer A A Wegger, Bjærgby, Landvæsenskommissær G M Jensen, Væth, og Gaardejer S L Christensen, Over Hornbæk pr. Randers. Direktion: Konsul Wilh. Jensen og S Mehlsen, Kristrup. Prok.: Bogholder H P T Larsen. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foron. eller af en Direktor i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. ellor med Prokuristen eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Prokuristen. Staugaard Davide Eftflgr. ved Anna Rasmussen. Indeh. Fru Anna K Rasmussen. Stockport, Randers, ved J S Stokport. Indeh. Fru O I Stokport. Prok.: O Stokport. Storegades Varehus ved Karl Koch. Indeh. KAM Koch. Strømmen, Akts. Bestyrelse: Dir. A Kristensen, Gross. J W Dalilstrøm, Kbhvn., og Landsretssagf. Il T Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Dir. F S Hansen, Dir. A Kristensen og Dir. J J Lildal, der hver for sig har Prok. i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 113,872 Kr. Sukkervarefabrikken Star, Akts., Strømmen. Bestyrolse : Købmændene C C J Mo] lich og F V A Jorgensen, samt Forrotningsf. S K Krogh. Forretningsfører : S K Krogh. Frm. tegnos af Forretningsf. i Foren, med et Bostyrelsesmodi, olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Sundvækst, Akts. Bestyrolse: Konsul II C T Olivarius Jiirgensen, Købmd. K A Jensen og Fabr. H Olivarius Jiirgensen. Direktion: K A Jensen og II Olivarius Jiirgensen. Frm. tegnes at' to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: K A Jen ­ sen og H Olivarius Jiirgensen, hver for sig. Aktk. 100,000 Kr. Svendsen & Sørensen ved Chr. Svendsen & S P Sørensen. Indeh. Chr. Svendsen og S P Sørensen, der i Foren, tegnet Frm. Sorensen S C. Indeh. S C Sørensen. Prok.: A II Grønlund Sørensen og E O Grøn ­ lund Sorensen, Aalborg i Foren. Teglværkernes Centralkontor, Randeis, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Dir. J K Hanson (Formand), Karlsbcrg Teglværk, Teglværksejer N Jørgensen, Taanttm, og Teglværksøjer T F Sclnværtor, Aarnp pr. Hammershøj, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Forretningsf. K A Nielson og kommitt. Dir. J II Neergaard-Møl- ler, Taastrup, i Foren, ellor hvor af dem i Foren, med et Bcstyrelsesmdl. Ind- sk. Kapital: 100,000 Kr. Medl. hæfter kun med den indsk. Kapital for Selsk. ’ 6 Forpi. Thordahl ’ s Margarinefabrik

Randers — Ribe VI — Randers-Hadsund Jernbane, Akts. Bestyrelse: Amtmd. H Andersen (Formand), Sogneraadsformd. A C Pedersen, Gerlev (Næstformd), Arbejdsmd. C F V Jonsen, Assens pr. Mariager, Overlærer A Himmer, Skatteraadsmedl. J C Hansen, Dal- byover, Gaardejor M K Hansen, Binderup, Gaardejer S Serensen, Krogsgaard, og fh. Apoteker F Kabell. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 2.477,000 Kr. Randers Handskefabrik, Ejnar Vejrum. Indeh. Ejnar Vejrum. Randers Herre-Magasin ved Bredr. E & K Marcussen. Indeh. E C G Marcussen og K Marcussen, begge af Allingaabro, der i Foron. tegner Frm. Randers Jernstøberi ved Jens Andreasen. Indeh. Fru I C Andreason.Prok. : A C Andreasen. Randers Kaffehandel ved C Jesperson. Indoh. C J Jespersen. Randers Karosserifabrik, I C Hansen Akts., Vorup pr. Randers. Bestyrelse: Fru P K Hansen, Maskinfabr. N M Vellev og Karosseribygger Aa. Kolding Hansen, der i Foren, tegner Frm. Direktion: J C Hansen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Randers Kiosk-Aktieselskab. Bestyrelse: Overretssagf. H W Langballe, Dir. A C Hansen-Leth og Kasserer Aa. Hansen-Leth, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Randers Korkvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Brygmester J Brinch, Hell., Fabr. J C P I Spehr, Kbhvn., og Konsul C E Sander, Kbhvn., der hver for sig tegner Fim. Aktk. 30,000 Kr. Randers Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Købmd. J Eistrup, Gross. Il N Israelsen, Horsens, og Bankbest. O Christopherson. Direktion: H N Ohlsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af et Bestyrelsesmodi, i Foron. med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok.: N P Hansen og Andrea Munksgaard-Nielson hver i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrolses- medl. Aktk. 1 Mill. Kr. Randers Kul- & Koks-Import, Akts. Bestyrelse : Konsul II C T 0 Jiirgenson (Formand), Kobmd. A Andorson og Købmd. R J Aiffinann. Direktør: Købnid. E C V Anderson. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden i Foren, med Diroktøren. Prok.: Direktøron. Aktk. 100.000 Kr. Randers Kul Kompagni, Akts. Bestyrelse: Konsul S C Sørensen, Købmd. C E G Faber og Landsretssagf. W F Christensen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktør: P G W Rasmussen, der har Prok. Aktk. 400.000 Kr. Randers Kurvemøbelfabrik ved R Ghr. Pederson. Indeh. R Chr. Podorson. Randers Loverpostejfabrik ved Chr. Daniol Simonsen & Heinrich Melchiors. Indeh. Chr. Daniel Simonsen og Heinrich Melchiors. Randers Læderhandel ved Peder Andersen. Indeh. Peder Andersen. Randers Malt- & Melassefabrik ved Th. Nielsen. Indeh. Th. Nielsen. Randors Margarinofabrik, Akts. Bestyrelse: Mejeriejer S A Bæk (Formand), Købmd. K D A Bæk, Ranum, og Margarinem. J K Stauniug. Direktion: S A Bæk. Frin. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktørerne i Foren, ellor at on Direktør i Foron. med et Bostyrolsosmodl. Aktk. 90,000 Kr. Randers Maskin-, Automobil- & Tandhjulsfabrik vod Niels Jensen & Søn. Indoh. S E Jenson. Randers Maskinsnedkeri & Listefabrik ved M J Ladefoged. Indeh. A M J Lade ­ foged. Randers Motorfabrik, Akts., Torupdal pr. Randers. Bestyrelse: Fabr. K K Erik ­ sen (Direktør), Ing. J E Eriksen, Hornbæk pr. Randers, og Ing. S Eriksen. Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren aleno ollor af den samlodo Bestyrelse. Aktk. 12,000 Kr. Randers Møbelfabrik ved Jens Christian Ostergaard, Hans Potor Hansen & Niels Henrik Bach. Indeh. J C Ostergaard. Kristrup, H P Hanson og N II Bach. Randers Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Randers ny Flytteforretning ved M Jørgensen & Fr. Andersen. Indoh. M Jørgen ­ sen, der tegner Frm., og Fr. Anderson. Randers ny Jernstøberi ved Jons Andreasen. Indoh. Fru I C Andreasen. Prok. A C Andreasen. ■Randers Oste-Depot ved Ingv. Nielsen. Indeh. N I Nielsen. Randers Pianomagasin ved M Christensen. Indeh. M Christensen. Randers Protokolfabrik vod Henry R Mrohle. Indeh. Henry R Mæhlq. Randers Rebslaaeri, Akts. Bestyrelso: Overretssagf. P Winge, Dir. P G W Ras ­ mussen og Apoteker P O Christensen. Direktør: A Rovsing Olsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Randers Savværk ved P Jørgensen. Indeh. N P E Jørgensen. Randers Skiltefabrik ved Arne Markussen. Indeh. II Arne Markussen. Randers Skjorte- & Kittelfabrik vod Serine Sorenson. Indeh. Sorine B Sørensen. Randers Skotøjslagor, Akts. Bostyrolso: Lagerforv. M K F Christoffersen, Avls ­ bruger M H D Madsen og Bankfuldm. E Tolstrup. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Randers Specialoptik, Scheel Poulson. Indeh. F F Scheel Poulsen. Randers Stenhuggeri, Ernst Nielsen. Indeh. Enkefru J Nielsen. Randors Sto'efabrik, Akts., Strømmon. Bestyrelse: Gross. Julius P Justesen (Formand), Hell., Dir. K E Jakobson (Direktør) og Gross. P O H Justoson, Char- jottl. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 80,000 Kr. Randers Svineslagteri, Akts. Bostyrelso: Dir. G B Gregersen (Direktør), Lands ­ retssagf. E Jørgensen, og Hofjgm. Christian D Ltlttigchau, Tjele, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: G B Gregersen. Aktk. 300,000 Kr. Randers Tapet-Magasin, Fr Eriksen. Indeh. F Eriksen. Randers Tobaksfabrik ved F O Thostrup & Sønner. Indeh. W T Thostrup og 0 S Thostrup, der i Foren, tegner Frm. Randers Tormaalerfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. Tyche Tychsen, Forp. P Tychsen, Krammark, og Jernstøber N C Olsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Dir. Tyche Tychsen. Aktk. 15,000 Kr. Randers Værktøjsmagasin ved Anton Andersen. Indeh. A Anderson. Randers Zoologisko Have Akts. Bestyrelse: Apoteker F Kaboll, Overlærer A Himmor, Maskinpasser J A Bødker, Murerm. H Roso-Jensen, Malerm. CAL Han ­ sen, Arbejdsmd. A P Simonsen og Dir. Fr. Wiirtzen. Diroktion: J A Bødker. Frm. tegnes at to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 38,800 Kr. Randers Æg-Eksport, Akts. Bestyrolse: Gross. H C Holm (Formand), Hellerup, Dir.J H Schumann, Kbhvn. og Gross. H H Holm, Hellerup. Frm. tegnes af For ­ mandon alene eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Rasch Harald & Co. Indeh. P C Rasch. Rasmussen ’ s T C Eftf., Chr. Jonson. Indeh. II C Jensen. Rose-Jønson ved P Rose-Jenson & H Roso-Jensen. Indeh. P Rose-Jonsen og H Rose-J énson. Rye ’ s C J Bogtrykkori ved Brodrone Rye. Indoh. C V J Rye og A J Ryo, deri Foren, tegner Frm. Saasæd Kompagniet, Randors, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Randers Korn- & Foderstof forretning [se dette]. Sand ’ s V Boghandel ved V Sand. Indeh. V Sand. Schneider I & Son. Indoh. Jens Johan Schneider. Schou & Co. ved Aksel Oluf Schou & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Aksel Oluf Schou, Hornbæk. Prok.: Fru G E Schou, Hornbæk. Skjødt & Jørgensen. Indeh. II Jørgensen. Skjønning ’ s & Storgaard ’ s Maskinsnedkeri i Strømmen. Indeh. NON Skjouning og P N Storgaard. S ko tejs magasin et Chic ved M Brynnum & E Lauritsen. Indeh. M C C Brynnum. Skrædder-Konfektions Fabrikken, Akts. (G Falbe-Hanson Akts.). Under dette Firma drives Konfektionsfabrikation af G Falbe-Hansen, Akts, [se dette]. Smaaprisforretning vod Karl Koch. Indeh. Karl A M Koch. Snedkornes * Stolemagernes kooperativo Forretning. Under dette Firma drives dotteFrm] BOmhei ' af Arbejdernes Ligkiste- & Snedkerforrotning, Randers [so I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker