kraks vejviser 1940 handelskalender

Randers

Firma-Register: 1J. Købstæderne

VI - 2887

Møllestensfabrikken Engsko, Akts., Vorup. Bestyrelse: Fabr. J C Mikkelsen (For ­ mand!, Tebbestrup, Sagf. Aagø Bek og Bogholder E B Sørensen. Direktion: M C Mikkelsen, Tebbestrup. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af J C Mikkelsen alene. Aktk. 100,000 Kr. Nellemann Vilh. Akts., Automobilforretning i Randers. Bestyrelse: Gross. Vilh. J Nellemann (Direktør), Farum, Forretningsf. S Aa. II Nellemann, Kbhvn., og Forretningsf. B E Eefsen, Neder Hornbæk. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktor. Prok. : B E Eefsen, Mario Kirstino Rasmussen og H F A Christenson, to i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Nellemann Vilh., Aktiesolskab, Cykler en gros. Bestyrelse: Gross. Vilh. J Nelle ­ mann, Farum, Landsretssagf. E Jørgensen, Forretningsf. S Aa. II Nellemann, Kbhvn., og Forretningsf. J P A Jensen. Direktion: Vilh. J Nellemann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktor alene. Prok.: J P A Jonson og P A Soronsen i Foren, eller hvor for sig i Foron. med et Besty- lelsesmedl. Aktk. 1 / 2 Mill. Kr. Nielsen A & Søn. Indoh. A Nielsen og K Nielsen. Nielsen ’ s Brodr. Skiltefabr. Indeh. E R J Nielsen og G K E Nielsen. Nordisk Skræderi, Randers, ved S Feldstein. Indeh. Fru F R Feldstein, Aarhus. Prok.: Loo Feldstein. Nordjysk Andels-Fjerkræslagteri, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: J K Andresen (Formand), Vedslet, K L Nielsen, N N Stensgaard, Hurup, P Skorstensgaard, Funder, C P Thomsen, st. Restrup, C Pedersen, Struer, og II Marthinsen, Vi ­ borg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Der er ikke i Selsk. indsk. Kapital. Medl. hæfter for Solsk. ’ s Forpi. med et Boløb af 10 Gro pr. tegnet Stk. Fjerkræ. Obel C W, Aktiesolskab, Randers Oplag. Filial af C W Obel, Aktieselskab., Aalborg[se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af S J Lund. Odin, Randers, Akts. Bestyrelse: Tømrermestrene N P Pedersen, A Jensen, Kri ­ strup, H Arnholm, E K Anderson og J Welløv, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: N P Pedersen og J Welløv, hvor for sig eller V Arnholm i Foren, med to Bestyrolsesmedl. Aktk. 84,000 Kr. 01ietoj8fabrikken Randers ved A Lehr. Indeh. C F A Lohr. Olson C. Indoh. Fru T II Hansen. Olsen ’ s J Enkes Protokolfabrik. Indeh. Fru M Olsen. Prok.: I A Olsen. Olsen ’ s Viggo W Efterflg. Th. Olsen. Indeh. J Th. Olsen. * Papirhuset ved Emil Nielsen. Indeh. E Nielsen. Pedorson C P & Son. Indoh. C P Podersen og S Aa. Pedersen. Pedersen P C & Søn, Solvvarofabrik, Randers. Indeh. P C Pedersen og H C S Pedersen. Petersen Alma & Anna. Indoh. Alma F Peterson og Anna E Peterson. Petersen Lauritz & Son ved Lauritz Chr Petersen & Lauritz Petersen, Dronning ­ borg. Indeh. Lauritz Chr. Petersen og Lauritz Petersen. Frm. tegnes af lørstn. alene eller af Indeh. 1 Foron. Potersen Marius. Indeh. K Petersen. Porco, Akts. Bestyrelse: Dir. G B Gregersen (Direktør), Landsretssagf. E Jørgensen og Dir. Holger Thorsen Nørgaard, Varde, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Ponlsen Fritz & Son, Vorup pr. Randers. Indeh. A E Poulsen. Provincia, Dansk Forsikrings-Akts. Bestyrelsen bostaar af et Bestyrelsosraad 8 Apoteker Frederik Kabell (Formand), Overretssagf. II W Langballe (Næstformd.), Kobmd. T L Bolt Jorgenson, Dir. A C Ilansen-Leth, Kreditforeningsdir. Th. Lohr- mann, Aarhus, Dir. Il J Hansen, Kbhvn., Dir. J C Jensen, "Kbhvn., Toldassist. II F Hassing, Frederikshavn, Arbejdsdir. Aago Vater, Kbhvn.,Dir. Niels L Sjer- man, Lyngby, og Bankdir. M C M Howinghoff-Petorsen, Bramdrup, samt Direk ­ tionen: J C Jensen. Frm. tegnes af Formanden ellor Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesraadsmedl. ellor af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller on Prokurist. Prokurister: T Ekborg, F L 11 C Hertzog, ARV Waél, LAB Bilkvist, A V C Jensen, C A A Jørgensen og C O Klem, dor tillige teg ­ ner Frm. pr. prok. to i Foren. (Forsikrings-Registret). Aktk. 250,000 Kr. Provins-Forlaget vod S Povlson, Vorup pr. Randors. Indeh. S Povlsen, Vorup. Randers Aktie-Tømmerhandel. Bestyrelse: Dir. J Falbe-Hanson, Overretssagf. P E Bulil og Købmd. J Eistrup. Direktør: H S Heyer. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Randers Amtsavis og Adressokontors Efterretninger ved H C Elmenhoff og Poul Winge. Indeh. H C Elmenhoff, Horsens, og Poul Winge. Randers Amtstidendo, Akts. Forretningsudvalg: Realskolobest. Johs. Moe, Langaa, Overretssagf. SCN Stensgaard og Gaardejer S Sørensen, O-Tørslov, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: Redaktør Magne Nøhr, der har 1 ’ rok. i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. Aktk. 92,535 Kr. Randers Andels Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne K Thomson, Sølund (For ­ mand), A Mogensen, Skørring, C Nielsen, Dyrbygaard, JRandrup, Taanum, N Houl- berg. Lime, II Kjeldsen, O-Kondrup, II D Hansen, Birkeholm, S Rasmussen, O-Alling, og P A Sørensen, Hvilsager, Husmændene S Hald, Enslov, E Petersen, N;Borup, og E Jacobson, V-Alling, samt Sognefoged Niels Skovfoged Bach, Ven ­ ning, dor i Foren, tegner Frm. Prok.: Dir. ’ F F Meilvang, Bogholder C Brahe- Hansen og Kasseror S K Andersen, to i Foren. Randers Asfalt- og Tjærefabrik. Akts. Bestyrelse: Apotekor F Kabell, Lr.ndsrets- sagf. E Jorgensen, Inspektor Fredorik Smidt, Vejle, Fabr. N Th. Andersen, Næst ­ ved, "og Temrerm. J Welløv. Direktør; Jng. O Dupont, Aarhus. Frm. tegnes af Direktøron eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 37,000 Kr. Randers Assuranceagentur ved M Chr. Lydolff. Indeh. M Christenson Lydolff. Randers Automobil- & Cyklolakoreri ved S L Sørensen. Indeh. S L Soronsen. Randers billigste Beklædningsopiag ved Anthon Nielsen. Indeh. A Nielsen. RanderB Bilstation, Akts. Bestyrolse : Landsretssagf. E Jørgensen (Direktør), Købmd. A G C Karnøe, Hotelejer S M V Mathisen og Malerm. A N T Borgen. Frm. tegnes af Direktøren olier af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Randors Bogtrykkeri,-Niels Jensen Rasmussen. Indeh. Niols Jensen Rasmussen. Randers Brændselsforrotning ved Axel Axelsen. Indoh. A Axolsen. Randers Cementvarefabrik, I ’ osselt, Rose Jensen & Welløv. Indeh. J A Posselt, P Rose Jensen og J Welløv, der to i Foren, tegner Frm. Randers Contralvarmeforretning ved II Pedersen og R S Baarsøe. Indeh, K H Pedersen. i Randers Cigarfabrik vod E Djprnæs. Indeh. E Djernæs. Randers Dagblad og Folketidende ved Brødrene Ryo. Indeh. C V Rye og A Rye, der i Foren, tegner Frm. Randers Damehattefabrik ved Arnold Hansen. Indeh. A Hansen. Randers Damp-Gardørobefarveri og kemisk Tøjrensningsanstalt ved Peter Ander ­ sen. Indoh. P Andersen. r , Randers Dampvaskeri ved Valdemar Vester. Indeh. Valdemar Vester. Randers Disconto- og Laancbank, Akts. Bostyrelso : Apoteker P O Christensen Rod. A J Rye og Hofjgm. C C v. Folsach, Gjossinggaard. Bestyrelses-Supple ­ ant: Købmd. S C Soronsen. Direktion: L W Krogh og Dir. H G Harder. Kas ­ serer ’ F Heinricv Bogholder. B F Simonsen. Irm tegnes af to Di rektorer 1 Foron olier af en Direktor i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Prok.: F Hein- ricy o" B F Simonsen hver i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrel ­ sesmedlem. Aktk. 2 Mill. Kr. Pnndnrs Dørgrebs- & Metalvarefakrik, Thomas Kramer. Indeh. Thomas S Kramer- Randers Eddikobryggori ved W T A ’ O Thostrup. Indeh. W 1 Thostrup og O S C Thostrup, der i Foren, tegner Fru.. Randers Forniklingsanstalt ved Anton Nielsen. Indeh. C Anton J Nielson. Randers Grusforsyning, Akts. Bestyrelse: Entreprenørerne J C Jensen, C C Carl ­ sen (Direktør) og H C W Breede samt Vognmand A Nørgaard, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Randors Grus-

Hougaard H P & San. Indeh. H P Hougaard, Hornbæk, og K K II Hougaard. Hundborgs Boghandel, Jobs. Bachmann ’ s Efterfølger. Indeh. Reinhold Hundborg. Ishoy ’ s A L Eftf. N B Andersen. Indeh. J P Jørgensen. Jacobsen Chr. J & Co. Indeh. II Jacobsen. Jacobsen & Firlings. Indeh. R Jacobsen, Vorup, og K Firlings, Vorup. Jacobsen Lars & Søn ved Marius Jensen. Indeh. Fru II F Jensen.Prok.: C Hassing. Jensen J C Indeh. J C Jensen. Prok.: P C Jensen. Jensen M. Indeh. S Aa. f) Jensen. Prok.: II Petersen, Dronningborg. Jensen & Striegler. Indoh. K M Jensen, Allingaabro, og H B Striegler. Jensen Th. Warnich & Co. Indeh. Th. Warnich Jensen, der tegner Frm., ogCK Milvertz. Jepsen Johs., Akts., Randers. Bestyrelse: Købmændene F J Mikkelsen, H Jensen, A Petersen, II II A Sørensen og O I N Aldershaab, der to i Foren, tegner Frm: Direktion: Kobmd. Johs. Jepsen, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Juncher Chr., Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. E Jørgensen, fh. Apotokor Fre ­ derik Kaboll og Prokurist R K Ibsen. Direktion : Kobmd. A G C Karnøe. Frm. tegnes af en Direktør øller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 480,000 Kr. Justeson Bredr., Randers, Aktieselskab. Bestyrelse: Gross. Julius P Justesen (For ­ mand), Hell., Gross. P O II Justesen, Charlottl., og Afdelchef P J D Gautier, Kbhvn. Direktion: J T Damgaard. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 300,000 Kr. Jydsk Bladforlag ved N K Nielsen. Indeh. N K Nielsen. Jydsk Blodfoderfabrik, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. Randers Korn-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgorelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker