kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Otterup — Randers

VI- 2886

Otterup Møbelfabrik ved Johs. Redeker. Indeh. Johs. G Redeker. Otterup Rer-, Tagstens- & Cementvarefabrik ved J Eriksen. Indeh. J Eriksen. Schultz & Larsen. Indeh. II C Schultz [er senere død] & N II D Larsen. Padborg. Andresen Andr. Indeh. Andr. N Andresen. Flensborg Avis. Indeh. T B E F Jessen. Prok.: T Larsen, E Christiansen og L P Christensen. Knudsen S Blomsterimport, Indeh. S A Knudsen. Lauritsen Ejnar & Co., Interessent sk. Interessenter: S II Jeppesen, Vejby, og Ejnar S Lauritsen. Padborg Sparekasse, Frøslev pr. Padborg. Kassen ledes af et Tilsynsraad: Pri- vatier C Gregersen, Frøslev, Postm. N G Madsen, Privatier H Hub, Kobmd. Ths. Hansen, Privatier J B Jepsen, Vejbæk, Gaardejer J II Matthiesen, Frøslev og Privatier CF Rossen, Bov, samt on Direktion; Mejeribest. J H Bossen, Frøslev. Frm. tegnes af Direktionen og et af Tilsynsraadot^ Medl. i Foren. For Spare ­ kassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver 40 Garanter med et kontant indbetalt Be'øb, dor for hver Garant andrager mindst 200 Kr., samt iøvrigt soli ­ darisk med et Beløb, der med Tillæg af don indbetalte Garantikapital til enhver Tid ialt andrager 10% af Sparekassens samlede Forpi., dog ikke udover 400 Kr. for hver Garant. Petersen Ik Knudsen. Padborg. Indeh. 0 Knudsen. Schmidt Hinrich, Padborg. Indeh. N Schmidt , II Schmidt og A Schmidt. Søndergaard's C G & Sen ’ s Eftfs. Eftf. Indeh. A Andresen. Præstø. Banken for Præstø og Omegn, Akts. Bestyrelse: Købmd. Anton Petersen, Sogno- raadsformd. Johs. Johansen, Faksinge, Dommerfuldin. O C Friis og Tømrerm. H J Petorsen. Direktør: E V Spendrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktoren. Prok.: Bogholder E M Mørkeberg og Kassorer H C S Hansen, hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 400,000 Kr. Bodholdt E & Co. Indeh. LEJ Bodholdt. Engolbredt Jacob. Indoh. J C Engelbredt. Prok.: N Engelbredt. Jensen ’ s Andreas Boghandel. Indeh. E A Jensen. Kierruingaard ’ s C Eftf. Indeh. II P Nielsen. Næstved-Præsto-Mern Jernbane-Akts. Direktion (Bestyrelse): Købmd. Anton Peter ­ sen (Formand), Red. II P Olsen, Næstved, Gaardejer Emil Hansen, Kindvig, og Gaardejer II F Jenson, N-Smidstrup. Driftsbostyrer: Ing. J M U Utkov. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med Driftsbest. J M U Utkov eller af to Direk ­ tører i Foren. Prok.: Driftsbestyreren. Aktk. 1,804,100 Kr. Olsen Ludvig & Søn. Indeh. A Olsen. Olsen & Tolderlund ’ s Tømmorhdl., Akts. Bestyrelse: Dir HF Tolderlund (Formand og Diroktor), Købmd. Anton Petersen og Fru I M Tolderlund. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 240,000 Kr. Petersen Anton. Indeh. Anton Petersen og II F Carøo. Præstø Bogtrykkeri ved N Th. Jensen. Indeh. N T Jensen. Præstø Installationsforretning ved L C Poulsen. Indoh. C Poulsen. Præstø Materialhandel ved Kai Petersen. Indeh. K H Petersen. Præstø mokaniske Kedelrensningsetablissement ved Torben Jensen. Indeh. T B Jensen. Præ6tø ny Møbelmagasin ved S E Jensen. Indeh. S E Jensen. Præstø Ostohus ved Ebba Jensen. Indeh. Enkofru Ebba A K Jenson. Præstø Trælasthandel, Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Olsen & Tolderlund ’ s Temmerhdl., Akts, [se dette). Præstø Ægeksport., Akts. Bestyrelse: Gross. II C Holm, (Formand), IleRerup, Dir. J H Schurmann, Kbhvn., og Gross. H II Holm, Hellerup. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Rasmussen ’ s Robert Herremagasin. Akts. Bostyrolso: Fabr. II A Iversen (For ­ mand), Lyngby, Kobmd. R C J Rasmussen (Diroktor) og Disponent S F Larsen. Frm. tegnes af to Besty

Bertelsen ’ s J Auto Værksted, Akts. Bestyrelse: Rutebilejerne A H Sørensen, Hobro, P P Rasmusson og N H Boed, Spørring, samt Repr. A C Mortensen. Direktør: NAS Christensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,500 Kr. Bjerregaard, Noe & Co., Akts. Bestyrelse (Diroktion) : Købmd. C P neger, For ­ retningsf. K H Noe og Repr. V C Bjorregaard. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 90,000 Kr. Blaa Butik, Den, ved B Johannsen. Indeh. B Johannsen. Bojo Jørgen. Indeh. J E Boje. Boldsen ’ s Chr. Eftf., Jern- & Staalforretning, Akts. Bestyrelse: Sagf. Aage Bek, D r. J Falbe-IIansen, Direktør C A Boldsen og Konsul Axel Boldson. Direk ­ tion : Axel Boldsen og C A Boldsen. Frm. tegnes af en Direktør og et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af to Bostyrelsøs- Boulevardgaardens. Kolonialhandel ved Ilolger Peterson. Indeh. Holgor Petersen. Bryggeriet Thor i ilanders, Akts. Bestyrelse: Bankdir. 0. Christopherson. Overrets- sagf. Paul Buhl og Konsul Jens Eistrup. Adm. Direktør: O V K Vogler. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrolses- medl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Brøchnor H P, Randers. Indeh. Fru I Brøchner. Buchtrup ’ s Maskinfabrik ved P Buchtrup. Indeh. P O T Buchtrup. Bøggild Alfred. Indehaver L P 11 Bøggild. Indeh. L P 11 Bøggild. I ’ rok.: Enke ­ fru T F A Bøggild. Canadisk Gummi-Import ved Thv. Veilgaard. Indoh. Thv. Veilgaard. Carlsborg Teglværk, Akts. pr. Randers. Bestyrelse: Gross. H P M Nielson, Silke­ borg. Bestyrer J K Hansen, Carlsberg Teglværk pr. Randers, Bankdir. C O Thor ­ sen, Silkeborg og Fru E M E C Nors, Charlottl. Frm. tegnes af to Bostyrelses- modl. i Foren, ellor af Direktøren 1 Foren, med et Bestyrelsosmodl. Aktk. 100,000 Kr. Christonsøn ’ s C P Efterfølger ved T R Langberg. Indeh. T R Langborg. Christensen P O & Co. Indoh. P O Christensen og C Boller. Christianson II F, ved Hans Frederik Christiansen. Indoh. Hans Frederik Chri ­ stiansen. Prok.: Fru C N II Christiansen og O E Christiansen. Christofferscn's Axel Eftf. vod E Christoffersen. Indeh. Fru E K Christoffersen. Cito ved Aage Lanng. Indeh. E J Eilerson, Vorup, og E B Lanng, Kbhvn. City Magasin vod P A Dollerup. Indeh. P A Dollerup. Danalin ved P C Bak. Indoh. P C Bak. Danar, Dansk Staalplado-Radiator Fabrik, Akts. Bostyrolso: Fabr. HF M Hollo- son (Formand), Kbhvn., Assurandør H Laursen', Kbhvn., og Købmd. II Chr. Hansen, Skælskør. Frm. tegnos af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Dir aktør ellor af Formanden alene olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktion: H F O F C Windel. Prok.: II F O F C Windel. Aktk. 85,000 Kr. Dansk Forsikrings-Akts. Hamlet. Under dotto Firma drivos tilligo Virksomhed af Provincia, Dansk Forsikrings-Akts, [se dette]. (Forsikrings-Registret). Dansk Frøavls Kompagni & Markfrokontorot (Trifolium), Afdeling for Jylland, Akts. Indoh. Akts. Dansk Frøavls Kompagni & Markfrøkontoret (Trifolium), Kbhvn. [so detto). Bestyrer: Dir. H C T Olivarius Jilrgonsen, der tegner Frm. Prok.: S E C Skjodt og C C Schulzo i Foren. Dansk Kontorvare- & Papirlagor ved AM Mogonson. Indeh. Anna M B Mogensen. Dansk-Svensk-Staal-Akts. Randers Afd. Indeh. Dansk-Svensk-Staal-Akts., Kbhvn. [so dottøj. Prok.: Bostyror J C Jenson. Dich & Co. Indeh. B C N Knoth. Prok. :P A Knoth. Ekspres-Trykkeriet ved N K Nielsen. Indoh. N K Nielsen. Elmonhoff J M & Sen. Indoh. H C Elmenhoff. Horsens, og P Winge. Engolsk Ilorremagasin, Peter Friis. Indeh. II P II Friis, Aarhus. Fabrikkernes Udsalg ved H Salmon. Indeh. L HA Salmon. Factory Holding Company, Akts. Bostyrolse: Dir. G B Gregersen (Direktør), Lands ­ retssagf. E Jorgensen. (Kommitteret) og Dir. H Thorson Nørgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl i Foren, ellor af on Direktør eller en Kommit ­ teret alone. Prok.: Anna G Raphaelson og G B Gregersen i Foren, olier hver af dem i Foren, med P Thiolsen eller med Gyritha Petersen. Akts. 1.500,000 Kr. Falbe-IIansen G, Akts. Bestyrelse: Overrotssagf. P E Buhl, Dir. J Falbe-Hansen og Dir. N C Moesgaard Nielsen. Diroktion: J Falbe-IIansen og N C Moesgaard Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsosmodl. Aktk. 1 Mill. Kr. Falcks Redningskorps Randers Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksom ­ hed af Aarhus Redningskorps, Akts., Aarhus [se dette]. , Falkenberg's L F Eftf., Chr. Olsen. Indoh. C Olsen. Fiil N N & Son vod N Fiil & K Fiil. Indeh. N N Fiil [er senere død], og K B N Fiil. Financieringsse!skabet Althor, Akts. Bestyrelse: Fru E K Haustein, Give, Dir. G B Gregersen og Landsretssagf. E Jorgenson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,iHKi Kr. Flensborg Lager ved Thomas Roust. Indeh. T Roust [er senere død]. Prok.: ARoust. Foverskov & Helbach ved Fr. Foverskov & Joh. Helbacli. indoh. Johan M L Hel- bach, Kristrnp. Fugl's Kalkbrænderi ’ s Eftf. Bruno Simonsen. Indeh. Bruno E Simonsen. " Gaveboden ved Ellen Thisted. Indeh. Ellen M K Thisted. Gensidige Forsikringsforening, Den, for Uheld med Heste, Kvæg og Tyre i Nørro- og Sønderjylland. Bestyrelse: Gaardejer Rs. Hougaard (Formand og Forretnings ­ forer), Kristrup m, fl, Frm. tegnes af Formanden. Alle Modi, hæfter udadtil so ­ lidarisk for Foreningens Forpi. Kreditorerne kan dog først holde sig til de en ­ kelte Medl. efter at det maatte havø vist sig umuligt at opnaa Dækning lios Foreningon. Indbyrdes hæfter Modi, i Forhold til deies Forsikringssummer og kun for den Afd., hvortil Medlemmet horer. (Forsikrings-Registret). Glodenetfabrikken Ny Phenix. N Damgaard. Indeh. N J N Damgaard. Gronemann ’ s Frederik Eftørfolgor vod N M Brouin. Indeh. N M Breutn. Gummihuset ved M Schmidt, indeh. J M II Schmidt. Handelsbanken i Kanders, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indoh. Akts. Kbhvns Handolsbank [so dette]. Filialdirektør : O Christopherson. Kontrasig ­ naturer: R P G R Boescn, A K Lottrup, Fr. With, J Birck og C N B Holting Filialen tegnes af Filiald : rektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Hansen Brodrene ved O E Hanson & K V Hansen. Indeh. O E Hansen, Kristrup & K V Hanson, Vorup. Hansen Cecilie & Co. Indeh. Frk. Elisabeth Cocilio Hansen og Frk. Else Spohr. Hansens Frederik Eftf. ved E Bundgaard. Indeh. N E Bundgaard. Hanson ’ s Fritz Son ved J Hansen. Indoh. J L K Hansen. Hansen Johan & Co. Indeh. J C C Knudstrup. Harder & Grundtvig. Indoh. C G U Grundtvig, C E Grundtvig og D G Grundtvig. Harder Knud, Randers. Indoh. Fru ISE Harder. Prok.: Frk. A E Sørensen. Harder Thor. Indeh. T A K Harder. Hartogsohn Philip . Indeh. J P Hartogsohn. Hartz Martin. Indoh. L J Hartz. Hasselbalch ’ s S A Eftf-, M Brynnum. Indeh. A M C Brynnum. Hatte-Salonen Parisienno vod Anna Andorsen. Indoh. Anna Andersen. Have- & Markfrokontoret Agros ved Poul Nielsen. Indeh. P F J C Nielsen. Hein H & Sønner, Akts. Bostyrelso: Direktør P II Ilein, Landsretssagf. Otto Lar ­ sen og Bankdir. J A Jonson, der z to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70.000 Kr. Hejl & Co., Akts., Solvvarofabrik. Bestyrelse: Gross. J P Støffonson (Formand), Aarhus, Rovisor A E Lindgroen, Kbhvn., og Bankdir. J A Jenson. Direktion: Fabr. M Hejl. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Direktøren, M Hejl i Foren, med Agnes M C K Mortensen. Aktk. 150,000 Kr. Z , L . Hjemmebageriet ved Søstrene, Christonsen. Indeh. Karen Christensen og Kristine Christensen. Hjersing J P. Indeh. C C Wildner-Christensen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer, medl. i Foren. Aktk. 230,000 Kr. Borch Adolf. Indeh. Adolf Borch. Borgen Knud. Indeh. K B Borgen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker