kraks vejviser 1940 handelskalender

Odense — Otterup

VI — 2885

Firma-Register: B. Købstæderne

Sygekassernes Optik ved Robert Delfer. Indeh. Robert Delfer, Frdbg. Sygeplejen i Odense, Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelso: Snedkerm. R P An ­ dersen (Næstformd.), Maler M Jorsholm, Telefonmontør SUL Hansen m. fl. Frm. tegnes af de tro nævnte Bestyrelsesmedl. i Foren. For Selsk. ’ s Gæld hæfter alene Selskabsformuen. Indsk. Kapital 17,500 Kr. Selling C W & Co., Aktieselskabet. Bestyrelse: Kobmd. E A Hansen, Købmd. C W Selling, Allested St., og Disponent J V F Selchau, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: E A Hansen. Aktk. 75,000 Kr. Sømose ved M Rasmussen. Indeh. M P K Rasmussen. Søndergaard ’ s Poul Bogtrykkeri. Indeh. Poul Søndergaard jun. Sorenson ’ s Mogons Horreskræderi, Odense, Akts. Bestyrelse Købrod. Mogens Sørensen. Skælskør (Direktør),Fru E A C Søronsen, Skælskør, og Frk. K J Sørensen der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Sørensen Ove, Akts. Bestyrelse: Gross. O C Sørensen (Direktør), Assurandør O E Martens og Fru E K M Sørensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 150.000 Kr Tailor Magasinet, Akts. Bestyrelse: Fru J Thalmay. Gross. J Bornstein og Gross. S Bornstein, alle af Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Tempo ved Aage Søren Petersen. Indeh. Aage Søren Petersen. Thrige Thomas B. Indeh. Thomas B Thriges Fond [se dette]. Bestyrelse: Lands ­ tingsmd. Johannes Stensballo (Formand), Kbhvn., Bankdir. Georg Jacobsen (Næstformd.), Dir. Gustav E Hartz, Kbhvn., Ilojesterotssagf. Alb. V Jørgensen, Kbhvn., og Fuldm. E J Stampo Fiolich, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden ellor Næstformd. i Foren, mod to andro Bestyrelsesmedl. Prok.: konst. Direk ­ tor Olfert Fischer, Dir. V Meyer og Prokurist P S Jacobsen hver for sig ellor Salgschef H Angstrom, Frk. M A Roulund og Fru K E K Larsen, to i Foren. Thrige ’ s Thomas B Fond. Fonden er et Selsk. med begr. Ansv. og er dannet ved at Fabrikant Thomas B Thrigo til den har overdraget visse Dclo af den af ham hidtil drevne Virksomhod. Fondon hæfter for Selsk. ’ s Forpligtelser med den til enhver Tid tilstedeværende Formue. Bestyrelse: Landstingsmd. Johannes Stens ­ balle (Formand), Kbhvn., Bankdir. Georg Jacobsen. (Næstformd.), Dir. Gustav E Hartz. Kbhvn., Højostorotssagf. Alb. V Jørgensen, Kbhvn., og Fuldm. E J Stampe Frølich, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Prok.: konst. Direktør Olfert Fischer. Tinds Magasin ved A Tind Sorensen. Indoh. Agnes Margrethe Tind Sørensen. Prok.: C Christensen. * Trikohl-Renseri & Farveri ved Otto Kahlo. Indeh. Max Otto Kable. Trikotagehuset ved A Hansen. Indeh. A Hansen. Trikotago-Magasinet, Odonse vod K Madson. Indeh. K Madsen, Horsens. Tæppelageret Nezlo ved Poul Olson. Indeh. Poul Olsen. Tømmerup's Efterfølgere ved Jens P Rasmussen & M Proctus Rasmussen. Indeh. Jens P Rasmussen og M Proctus Rasmussen. Tømrernes Andolsselskab m. b. A. Bestyrolse: V M Hanson (Formand), O Kr. Lindenskov, S C Nielsen, II P Rasmussen, L V Hindsgaitl, Chr. A O Thygesen og A Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Ingen hæfter personlig lor Selsk. ’ s Gæld. For denne hæfter aleno Selskabsformuen. Den i Selsk. indskudto Kapital udgor mindst 4000 Kr. stigende til 10,000 Kr. Tørring N, Akts. Bestyrolse: Bankdir. G C A Jacobsen (Formand). Fabr. L C M N L Tørring (Direktør), Kapt. F II Trap. Kbhvn., og Ing. V J P L Tørring. ’ Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Formanden alone eller af den adm. Direktor aleno. Prok.: E A Jensen i Foren, med et Bostyrelsesmodl. Aktk. 750,000 Kr. Ulsted ’ s A Chr. Eftf. vod Brodr. Byrum. Indeh. A E Byrum og A A M Byrum. Varecentralen Danmark ved Halfdan Kristiansen. Indeh. Helge Halfdan E Kristi ­ ansen. Varme- & Sanitots-Firmaot Chr.Linde. Indeh. STALinde. Prok.: C FE Linde. Wendolboe Inger & Olga. Indoh. Ingor Wondelboe og Olga Wendelboo, dor i Foron. tegner Frm. Wendelboe's Th. Efterfølgere, P Svendsen & L Rasmussen. Indeh. P H Svendsen og L Rasmusson. Vostergades Automat Restaurant Akts. Bestyrolse: Dir. N Mikkelsen, Kbhvn., Gross. G Christgau og Landsretssagf. R C V Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Vestorgades Fiskehus, Akts. Bestyrelse : Frk. K M Henriksen (Diroktør), Kapt. Aa. Rasmusson, Nordby, Fanø og Skipper S C Svendsen, Gilleleje. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10.000 Kr. Vestergades Jernudsalg ved Anton Jørgensen og Georg Grønning. Indeh. A P Jørgensen og G F C Grønning. Prokurister: J O W Pederson, B N Christensen og T E D Thomson. Frm. tegnes af Indeh. i Foren, eller af en Indeh. i Foren, med en af Prokuristerne. Vosuv Kul-Stoker (Automatisk Kul-Stoker Kompagni) ved J V Andersen, J L An ­ dersen og H W Andersen. Indeh. J V Andersen, J L Andersen og II W Ander ­ sen. Vett & Wessel ’ s Udsalg, Magasin du Nord, Odense, Akts., Bostyrolso: V S C Hjort, (Diroktør), Holl. Overretssagf. II P N Madson, Kbhvn., og Prokurist A G D Jorgonsen, Kbhvn., der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 375,000 Kr. Victory, The, ved J Engel Andreasen. Indeh. J Engel Andreasen. Prok. : J Pe ­ tersen. Vi-Ka ved Christian Hansen. Indh. Christian Hansen. Viktualieforretningen Royal ved L K Larsen. Indoh. L K Larson. Wilhjolm Poul ved Poul Wi ’ .hjelm. Indoh. Poul M M Wilhjolm. Prok.: J E Ør- greén. Wittenborg ’ s Automatfabrikor, Akts. Bestyrelse: Fabr. E N Wittenborg (Direk tør), FruC L Wittenborg, Disponent G C Wittenborg og Fuldm. II Wittenborg. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med ot Bestyrolsesmedl. eller af to Besty ­ relsesmod!. i Foren. Prok.: E N Wittenborg, Mario Petrino Christensen og G C Wittenborg, hver for sig. Aktk. 350.000 Kr. Vulcan ved Carl Joackim Jokumson. Indeh. Carl Joackim Jokumsen. Vulka ved II Christensen Krogh. Indeh. H Christensen Krogh. Vulkaniseringsanstalten Gloiro ved II Christensen Krogh. Indoh. II C Krogh. Zobitz Robert & Co., Akts. Bestyrelse: Viceinsp. S Aa. Kjær, Horsens, Gross. Hannibal Kauffmann, Kbhvn., Kontorchef II Hoffmann og Sagf. E Folmar- Hansen. Direktion: R V Zobitz og KEEL Dahl. Frm. tegnøs af to Bnstyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør og et Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok.: L A Larsen i Foron. mød en Direk ­ tør eller mød ot Bestyrelsesmod!. Aktk. 350,000 Kr. Zoologisk Have Odense, Akts. Bestyrelso: Dir. C Jonsen (Diroktor), Partikulier H G Jensen, Chauffør II F Jensen og Dir. M Rodsgaard. Frm. tegnes af Direktø ­ ren alone ellor af don samlodo Bestyrelse. Aktk. 23,000 Kr. Otterup. Banken for Otterup og Omfegn, Akts., Otterup. Bestyrelse: Gaardejer Ei Eriksen Ørkobygaard, Billedhugg. H S Jørgensen og Kobmd. J H Askemose. Bestyrel- sessuppleant: fh. Restauratør J V P Damhave, Anderup. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller Bogholder i Foren, med en Kasserer eller af en Direktor, Boghol ­ der eller Kasseror i Foren, mod et Bestyrelsesmodi. Direktør: - - ---------- _______ Kasserere : E L Larsson og T C C Klokker. Aktk. 125.000 Kr. Dansk Ammunitionsfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. I Enger (Formand), Oslo, Fabr N H D Larsen (Direktør) og Ing. P Gerlow, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: N H D Larsen. Aktk. 125,000 Kr. Jydsk Uldtøjslager ved Ebba Vengo. Indeh. Frk. Ebba I A Venge. Ottorup Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelso: Gartner C A P Fischor (Formand), der tegner Frm., Gaardejer R P Hovendal. Østrup, og Bogtrykker C G V Albertson, Odense. Prok. : J Gaaei i Foron. med Formandon. Aktk. 18,000 Kr. Ottorup Mejeri, Akts. Bestyrelse: Folketingsind. JohB. Kyed (Formand) og Avls- Kyed ’ J? ogsø ? f Skovv ? n ff P r - Beldringo, samt Trafikkontrollør K II Aktk. ’ 60,000 S Kr. m ' t6gneS 4 Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl

Rassmussen Fred. Indeh. Jens Fred. Busk Rasmussen. Rasmussen H & Co., Frederiksgades Jernstøberi & Maskinfabrik. Akts., Bestyrelse: fh. Minister J P Stensballe, Kbhvn., Fru E C Rasmussen, Gross. A C Andersen, Bankdir. Arnold Christensen og stud. med. II Rasmussen. Direktør: Ing. Steffen Holmblad. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Steffen Holmblad i Foren, med V T Madsen ellor med A C R Almstrom, eller hver af de to sidstn. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Rasmussen I Larsen. Indoh. I Larsen Rasmussen. Rasmussen J P & Sonnor. Indeh. K E Rasmussen og P J Rasmussen. Rasmussen Just & Co. Indeh. J P Jensen. Rasmussen N C. Indeh. C E A Waltersdorph-Rasmussen. Rasmussen P C. Indeh. A E Mathiesen. Prok.: Knud Havemann. Rasmussen V, Akts. Bestyrelse: Ing. R V M Rasmusson (Direktør), Købmd. F V A Scheffmann og Driftsinsp. A W O Brocks. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Rederi-Aktiesel skabet Transporter. Bestyrelse: Gross. J V Andersen, Repr. J L Andersen og Repr. II W Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk.10,000 Kr. Rodlight ved Einer Mortensen. Indeh. Einer C Mortensen. Regnfrakke-Fabriken Norden ved Juul Johansen. Indeh. Juul Johansen. Prok.: A C Johansen. la Reine ved K Bonding. Indeh. K K Bonding. Restaurant Den gamle Kro, Akts. Bestyrelse: Dir. A N Nyegaard, Bogholder Aa. S Tusborg og Bogholder O C Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Restaurant Landsbyen D. N. F. Akts. Under dette Firma drives tillige Restau ­ rationsvirksomhed af Akts. Folkets Hus — Den ny Forsamlingsbygning. Revisions- & Forvaltnings Institutet, Akts. Fyns Afdelingen. Indeh. Revisions-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker