kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne Odense Oliefyrings-Kompagni ved Carsten Petersen & F A Jensen. Indeh. Car ­ sten Petersen og F A Jenson, der i Foren, togner Frm. Odense & Omegns lokale Gødningsforening,Solsk. m.begr. Ansv. Bestyrelse: Gaard ­ ejerne L M Andersen (Formand), Biskorup, Mar. Larsen, Højby, og Th. L Han ­ sen, Aasum., der i Foren, tegner Frw. Der er ikke indsk. Kapital. Medl. hæf ­ ter for Selsk. ’ s Forpi i Forhold til aftagne kg. Kunstgødning Odense Osteri ved Niels Hansen. Indeh. N Hansen. Odense Pakhusselskab, Akts. Bestyrelse: Fru M M C Hansen tkaldet Bendix Han ­ sen), Kbhvn., Gross. VAC Tegner, Kbhvn., Sagf. E Folmer-Hansen og Dir. E H Jacobsen, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Odense Paladsteater, Akts. Bestyrelse: Justitsr. J C Madsen (Formand og Direk ­ tor), Købmd. LTV Winther (Næstformd.), Fabr. J V Saksø og Gross. Fried- john (kaldet John) F Olsen, Charlottl. Frm. tegnes af Formanden eller Næst ­ formd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 275,000 Kr. Odense Papirforretning ved Jacob Christensen. Indeh. J Christensen. Odense Patent-Bureau ved Ingeniør C Andreasen. Indeh. C A Andreasen. Prok. II C Andreasen og C Grifolt. Odense Patentselefabrik ved N Laursen. Indeh. N Laursen. Odense Pelsvarel ager ved Axel Podersen. Indeh. Axel C P Pedersen. Odense Polstrermøbelfabrik ved Lavard Rasmussen. Indeh. Lavard T Rasmussen. Odense Polyfoto, Aktieselskab. Bestyrelse: Pir. Chr. Fabricius, Dir V E Thiesen, Kbhvn., Ing. E Chr. Bache, Charlottl., og Dir. C E Jarrels, Gjent., der to i Foren, tegner Frm. Aktk., 13,500 Kr. Odense Possementfabrik ved K G Wivel. Indeh. K G Wivel. Odense Redningskorps, Akts. Indeh. Fyens Redningskorps, Akts, [se dette]. Odense Rutebilstation, Akts. Bestyrelse: Fabr. F C Bindslev (Formand), Dir. A Michelsen (Næstformd.), Tømrerm. E A Almind, Kobmd. LTV Winther, Bil ­ ledhugger L P Larsen, Sadelmager M B H Berthelsen og Dir. N Andersen. Frm. tegnes af Formanden olier Næstformd. i Foren, mod to Bestyrelsesmedl. Aktk. 70,000 Kr. Odenso Savmølle, Akts. Bestyrelse: Tømrermestrene E A Søronsen, R Nielsen og A A Holm, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: T E G Muus, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Odense Savværk ved W Olsson & Co. Indeh. W Olsson og II Jacobsen, St. Hans Landsogn, der i Foron. tegner Frm. Odense Skiltefabrik ved Albert Nielsen. Indeh. L M A Nielsen. Odense Skotøjsfabrik ved L Petersen. Indeh. L Petersen. Prok.: S 1 Andersen. Odense Staalskibsværft ved A P Moller. Indeh. A P Møller., Kbhvn. Leder: Dir. E Ringsted. Prok. : E Ringsted. Odense Stole- & Møbelfabrik vod R M Nykvist. Indeh. R M Nykvist. Prok.: Fru E G M Nykvist. Odonse Sværtofabrik ved Rs. Peterson. Indeh. Rs. I ’ otorsen. Odense Sæbefabrik ved P J Nielsen. Indeh. K L S Nielsen. Odense Teater, Akts. Bestyrelse: Rektor II S Holbeck, Overretssagf. C TV Krarup, Redaktør Poul Dreyer, Konsul Aage Mengel, Gross. Ove Hennings, fh. Hdlsmin. C N Hauge og Frk. Karon M M Jervelund, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Odense Telefonbog ved Johs. Moller. Indeh. J Moller. Odense Terrazzofabrik & Cementstøberi ved S Christiansen. Indeh. S Christiansen. Prok.: P Christ'ansen. Odense Traadvarefabrik ved A E Hammer Indeh. A E Hammer. Odense Tømmergaard, Akts. (Robert Zebitz & Co., Akts.). Under dette Firma drives tillligc Virksomhed af Robert Zebitz & Co., Akts, [so dette]. Odense Vatfabrik vod J P Schmidt. Indeh. J P Schmidt. Odense Vin Kompagni ved Th. Andersen. Indeh. II Th. A Andersen, JC Dreyer, Hell., og N O Andersen, Hell. Prok.: A C Remmert. Odense Vægtfabrik ved Bjorregaard-Larsen. Indeh. A A J Bjerregaard-Larsen. Odense Værktøjsmagasin ved Th. Rendtorff. Indeh. T C S Rendtorff. Odonse ældste Haandskomageri ved A V Rasmussen. Indob. A V Rasmussen. Odense Æskefabrik, Bogbinderi og Protokolfabrik ved Niels Rasmussen. Indeh. Niels Rasmussen. Odins Taarn, Akts. Bestyrelse: Ing. J A F Christensen (Formand), Ing. A S S Monberg, Hell., og Overretssagf. C F Lerche, Klpbg. Direktør (Forretningsfører)] fh. Stationsforst. A M N Rancke Madsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Direktør (Forretningsforer) i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Offenhiluser ’ s II Sønner. Indeh. A H C Offenhiiuser. Prok.: F A Rasmussen og Frk. D M Jespersen i Foren. Ohlsen ’ s 1 E Enke, Odense Filial. Indeh. I E Ohlsen ’ s Enke, Kbhvn. [se dette]. Filialbestyrer: C D F Nissen, der har Prok. • Olsen Chr. Frøavl & Frøhandel, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. O E V Frandsen (Formand), Gross. C S Olsen, Gross. A Olsen. Gross. A C Andersen og Dir. Chr. B G Olsen. Direktion: C S Olsen, A Olsen og Chr. B G Olsen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 550,400 Kr. Olsen ’ s O I Eftf. Indeh. M J Olesen og J M A Olesen. Orientalsk Tæppelagers Eftfl., Odonse, Akts. Bestyrelse: Fru J M Firlings, Dir. HH E Soderlund og Dir. K G A Søderlund. Direktion: K G A Soderlund og H H É Søderlund. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af on Di ­ rektør i Foren, mod ot Bestyrelsosmedl- ellor af to Direktører i Foren. Prok.: K G A Søderlund og H H E Soderlund. Aktk. 50,000 Kr. Othello ved Henning llermansen. Indeh. Henning M Hermanson. Overgades Magasin, Odense, Akts. Bostyrelse: Dir. II P Petersen, Fru E K Peter ­ son og Manufakturhdl. C V Niolsen, Kbhvn., der i Foren, togner Frm. Prok.: H P Peterson. Aktk. 5000 Kr. Parfumelageret Lyon vod O R S P Jørgonsen. Indeh. O R S P Jørgonsen. Pedersen Chr., Akts. Bestyrelse: Frk. M D Nielsen (Forretningsfører), Forv. A C Christensen og Vognmand L T Kristensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 8000 Kr. Pedersen Marius & Son. Indeh. F M Podersen. Pedersen Thorvald, Odense, Akts. Bestyrelse: Gross. Thorvald Podersen (Formand), Prokurist A Pedersen (Næstformd.) og Prokurist S J Pedersen. Direktion : Thorvald Pederson. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Diroktoron alene. Prok.: A Pedersen, II P C An ­ dreasen, M J Pederson, Th. H Podersen og V A Christiansen, to i Foren. Aktk. 1,500,000 Kr. Petersen Carsten & Co. Indeh. C Petersen og F A Jensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: A II Jonk i Foren, med en af Indeli. Petersen ’ s Henrik Eftf. M Hansen. Indeh. L J M Hansen, letersen s N Trælastforretning, Akts. Bestyrelse: Købmd. E Allansen, Dir. J Aa. Marstrand-Svendsen og Gross. A C Andersen, der to i Foren, tegner Frm. For ­ retningsfører: Dir.. P M K Sulir Henrikson, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Petersen R C & Sonner ’ s Eftf., Jonsson & Pedersen. Indeh. P J Pedersen. Pii Damekonfektion, Akts., Bestyrelse: Gross. E la Cour Bentzon (Formand), Hell., Dir. K J R Rasmussen (Direktør), Aalborg, og Kobmd. Sv. la Cour Bentzon, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 20,000 Kr. Ploug ’ s M H Stenhuggeri & Marmorvarefabrik. Indeh. E H F Ploug. Porcellæn-IIusot Chicago vod Chr. P Hansen. Indeh. Chr. P Hansen, Kbhvn. Probst Mogens ved Max Richard Probst & Arthur Probst, Interosscntsk. Interessen ­ ter: Max Richard Probst og Arthur Probst. Prok.: P Johansen. Radikalo Presse, Den, (Fyns Venstreblad), Odonso, Akts. Bestyrelso: Sparckasse- best. N C Andersen (Formand), Ottorup, Amtsraadsmedl. E J P Vejstrup (Næst ­ formd.), V-Aaby, Maskinm. C Nielsen, Politiassist. J C Hansen, Jullerup, og Propr. R N Mosegaard. Karolinolund, Direktør: Rød. K C Brixtofte. Frm. teg ­ nes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Prok.: K C Krixtofte. Aktk. 94,363 Kr 75 Ore. Radio-Magasinet ved Aage Rasmussen. Indoh. P Aage J Rasmussen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

VI — 2884

Odense

Odense Dekorationsforretning ved Marius Hanson. Indeh. R P M Hansen. Odense Dental Laboratorium ved A Abelskov. Indeh. A M H Abelskov. Odense Drengetøjs Lager ved A Loll Johansen. Indeh. A M Loll Johansen. Odense Eddikebryggeri ved Brødrene Andersen. Indeh. C J Andersen, T Ander­ sen og L J Anderson, der hver for sig tegner Frm. Odense Eksportslagteri, Andelsselskabet. Bestyrelse: Landbrugslærer C Kjær-Niel- sen (Formand), Hjallese, Propr. J Greve (Næstformd.), Skalbjerg,Godsejer J Jes ­ sen, Legismose, Gaardejerne P Hansen, Ilojby, R J Nielsen, Haarby, og Johs. Andersen, Midskovgaard, Propr. J Larsen, Vangelodgaard, Husmændene R Jørgen ­ sen, Nr. Højrup Mark, H C Hansen, Ryslinge, Karl Iversen, Hannesborg og A J Clausen, Dyrehøj. Bestyrelsen tegner Frm. Prok.: Direktør E Ilohwy i Foren, med Formanden. Odense elektriske Sporvej, Akts. Bestyrelse: Valgte af Byraadet: Maskinarb. I V Werner, (Formand) og Ing. RVM Rasmussen samt valgte af Aktionærerne: Kebmd. M Iversen (Næstformd.), Tømrerm. Johs. Pedersen, Bageribest. Kr. Larsen, Overportør Chr.V Jørgensen ogRedaktør Johs. Christensen. Direktør: Driftsbest. H M Schaumann. Frm. tegnes af I V Werner i Foren, med RVM Rasmussen eller af M Iversen i Foren, med enten I V Werner eller R V M Rasmussen. Prok.: II M Schaumann i Foren, med I V Werner. Aktk. 380,000 Kr. Odense en gros Ligkistelager & Odense Begravelsesforretning ved Pedor Jensen Indeh. P Jensen. OdJnse Fars- & Mayonnaisefabrik vod Chr. Olsen. Indeh. II Chr. Olsen. Odense Farvemolle ved W Hansen-Mulvad. Indeh. W Hansen-Mulvad- Odense Fjerkræexport Akts. Bestyrelse: Dir. K Juel Nielsen (Direktør), Revisor C F Geckler og Frk. AKH Bjerremann Mortensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ mod). i Foron. eller af et Bestyrelsøsmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 30,000 Kr. Odense Fløde-Is-Fabrik, Akts. Bestyrolsø: Konditor H K Hoff (Direktør), Dir. J M Møller og Konditor S E Serenson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Odense Frøkontor, Ltd., Interessentskab. Interessenter: Købmændene H C Han ­ sen og A Krogh, der hver for sig tegner Frm. Kapital 50,000 Kr. Odense Glassliberi ved Thorvald Pedersen. Indeh. T Pedersen. Odense Grimefabrik ved Søren Jeberg. Indeh. S J Jeberg. Odense Hattefabrik Akts. Bestyrelso: Fabr. A H C Offenhåuscr, Vinhdl. J P Jør ­ gensen og Prokurist F A Rasmussen. Direktion: P H A Offenhausen Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok.: F A Rasmussen. Aktk. 70,000 Kr. Odense Inventarfabrik ved H Chr. Børthelsen. Indeh. H Chr. Bortliolsen. Odense Jornhandel vod L Podersen. Indeh. L N Pedersen. Odense Jernvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. A K F Andersen, Gross. A Jenson og Sagf. K L Hansen, der to i Foren, togner Frm. Prok.: J C Henriksen Aktk. 50,000 Kr. Odense Kaffebrænderi ved K P Larsen. Indeh. K P Larsen. Odense Kaffeimport ved C Bach. Indeh. CMC Bach. Odense Kaffelager ved Sørensen & Christensen. Indeh. II Sørensen. Vdense Kalkværk ved Th. Muus.lndeh. T E G Muus. Prok.: H Nielsen og RPBojo. Odense Kamgarnsspinderi, Akts. Bostyrolse: Fabr. C II J Bremer (Direktør), Overretssagf. Knud Lollesgaard, og Dir. CON Christiansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.'. C H J Bremer. Aktk. 500,000 Kr. Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse : Sognoraads- formd. A L Andersen, Munkebo Sogn pr. Dræby, Købmd. O Andresen, Kerte ­ minde, fh. Minister J P Stensballe, Kbhvn., og Stiftamtmd. S Neumann, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: P C E Hansen, der har Prok. Aktk. 1,704.200 Kr. Odense Klædefabriksudsalg, Akts. Bestyrelse: Fabr. C T G Kruger, Fru R E Hansen og Dir. Th. Brodtruck Hanson, der to i Foren, tegner Frm. Direktø ­ rer : Købmd. T B Hansen og C T G Kriiger, der hver for sig har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Odense Konfektionsfabrik ved S A Leisner. Indeh. S A Leisner. Odense Konservesfabrik ved 1 M Jensen. Indeh. I M Jensen. Odense kontante Kolonialforretning ved P Frederiksen. Indeh . P C Frederiksen. Odense Korkisolering & ny Korkvarefabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fabr. R Pedersen, Murerm. J P F Poulsen og Prokurist B S Jørgensen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: R Pedersen. Prok.: R Pedersen alene eller C A C Madsen og Karen I Petersen i Foren. Aktk. 110,000 Kr. Odonse Korkisolering ved R Pedorsen. Indeh. R Pedersen. Odense Krølhaarsfabrik ved Johs. Gulddal. Indeh. Johs. S Gulddal. Odense Kuffertfabrik, N J Jensen ’ s Eftf. ved V Bog & S Hansen. Indeh. Y Beg og S Hansen, der i Foren, tegner Frm. Odenso Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Gross. HH Schoubo Olsen (Direktør),Lands ­ retssagf. A T W Henriksen og Gross. Ove Hennings, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: II H Schoubo Olson. Aktk. 80,000 Kr. Odense Kulkompagni ved Christiansen, Jervelund og Poulsen. Indeh. A S Chri ­ stiansen, C C Jervelund og P L Poulsen, der to i Foren, tegner Frm. Odonse Kvægtorv, Akts. Bestyrelse: Kreaturhdl. H P Ilolmskov, (Formand), Hes ­ selager, Gaardejer J M Møllegaard, Aasum, Kreaturhdl. P C Hansen og Lands ­ retssagf. E L Berntsen. Direktion: H P Holmskov og J M Mollegaard. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Odense Kvægtorvs Restaurant, Aktieselskabet. Bestyrelse: Prokurist A Olsen Prop. 11 P C Simonsen, Rikkosminde, og Billedhugger E Cohrt, Svanningo pr ’ Millinge, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 18,000 Kr. Odense Kedforsyning vod Th. Nielsen. Indeh. Th. N V Nielsen. Odense litografiske Anstalt ved Hagen & Sørensen. Indeh. J V Sakso og A Saksø dør i Foren, tegner Frm. Odense Læderhandel. Akts. Bestyrelse: fh. Forv. C F Jørgensen, Bogholder A K Pedersen og Bogholder T P M Pedorsen,der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Læderhdl. R P Rasmussen, der har Prok. i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Odense Læstefabrik ved Harald Madsen. Indeh. H Madsen. Odense Marcipanfabrik ved Thobo-Carlsen. Indeh. H L Thobo-Carlsen. Prok.: Egon L Thobo-Carlsen. Odense Marmorvarefabrik samt Gravstensforretning ved M J Larsen & Søn. Indeh. L P Larsen. Odense Maskinbyggeri, Odense Bcholderfabrik & Kedelsmedje ved Axel Nielsen. Indeh. Axel Th.' Nielsen. Odense Maskinfabrik ved Ditlev Madsen. Indeh. D P Madsen. Odense Materialhandel ved P A Kruuse cand. pharm. Indeh. P A Kruusø, Prok.: H I J Kruuse. Odonse Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Foren. Vagtselskaber, Kbhvn. fse dette]. Odenso ny Konservosfabrik ved H Handwork Jensen. Indeh. H Handwork Jensen. Odense ny Tømmerhandel ved H C Nielsen. Indeh. II C Nielsen. Odense ny Vinhandel vod Chr. M Madsen. Indeh. Chr. M Madsen. Udenso nye bilopakhus, Akts. Bestyrelse: Gross. Aa. Niolson, Kbhvn., Dir. A V Nielsen og Prokurist R M Moller. Nyborg, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tør: J M Møller, der har Prok. i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Odense-NerrebToby-Faaborg Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Konsul J Potersen (Formand), Faaborg, der tegner Frm., Overretssagf. K Lollesgaard, Gaardejer L Sørensen, Haastrup, Forretningsf. N Jørgensen og Sogneraadsformd. P L Ras ­ mussen, Tidselkroggaard. Direktion: Dot sydfynsko Jernbaneselskab, Akts. Aktk. 1,167,000 Kr. Odense offentlige Slagtehuse & Næringsmiddelkontrol, Akts. Bestyrelse: Slagter ­ mestrene Emil Hansen (Formand), P C Hansen (Næstformd.), H K Petersen, J A Busch og J A Gjerdrum, Tarup. Direktør: KF Oldenburg. Frm. tegnes af For- ", eller Næstiormanden i Foren, med et Bestyrelsøsmedl. eller af Direk tøren alone. Aktk. 300,1,00 Kr. I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker