kraks vejviser 1940 handelskalender

Odense

Firma-Register: 1J. Købstæderne

VI — 2883

Magasin Special ved Thyra Rasmussen. Indeh. Fru Thyra L K M W Rasmussen. Manufaktur-Kompagniet ved Madsen & Kindt. Indeh. 0 Madsen og O N Kindt. Marschall & Elsner. Indeh. O P Marschall og Dr. phil. Poul v. Elsner, Lemvig. Maskinfabriken Phønix. Indeh. C G Svendsen og K A Svendsen. Maskinfabrikken Vesterbro ved A Chr. Larsen. Indeh. A C Larsen. Maskinkompagniet Odense, Akts.. Bestyrelse: Fru A C Løfquist, Ing. M An ­ dersen, Ing. N II C Løfquist og Rentier II E F Andersen, Aabonraa, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Medicinalfabriken Thiosan ved Dr. v. Elsner. Indeh. Dr. P v. Elsner, Lemvig. Mejeriet Pasteur, Andelsselsk. Bestyrelse: Gaardejer H J Svendsen, Anderup (Formand), Gaardejer K E Andersen, Skibhusene, Forp. J A C Jensen, Margaard Gaardfæster L C Larsen, Rissingsminde, og Gaardejer H C L Larsen, Stige, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : Mejeribest. ALF Glasser. Messens Udsalg ved A Peschcke Køedt & A Wagner Smitt. Indeh. A R W Smitt. Meyer Axel & Co., Odense, Akts. Bestyrelse: Ing. A C R S Meyer og A K F An ­ dersen (Direktører) samt Ing. JAN Brandt, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Meyer Fr. & Co. Indeh. II Fr. Meyer og H A J Berentsen, der i Foren, tegner Frm. Mineralvandsfabriken Populær, Aktieselskabet. Bestyrelse: Kobmd. OKGVPetersson (Formand og Direktor), Kobmd. A P A Hansen, Købmd. H P L Hansen, Snestrup, Kobmd. J A Jensen og Købmd. CP Larsen. Frm. tegnes af Formanden i Foyen. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 12,000 Kr. Modemagasinet ved A Woidomann. Indeh. A J Woidomann. Modeskræderiet Spar-to ved E Stein. Indeh. E P Stein. Mogensen og Dessaus Væverier, Akts. Bestyrelse: Bankdir. E Iloumark Nielsen (Formand), Gross. J P U Jahn (Næstformd.) og Vekselerer J Levin, Kbhvn. Direktør: PE Wenøe. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direk ­ tør: og et Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: E E Jorgensen og E B Christonsen hver i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Molendo ved Vilhelm C J Larson. Indeh. Vilhelm C J Larsen. Monopol ved Johs. Larsen. Indeh. J Larsen. Mortensen Einer. Indeh. Einer Mortenson. Prok.: Fru H Mortensen. Mortensen Max & Co. ’ s Eftf. Indoh. P Chr. Petersen. Indoh. P Chr. Potersen. Munch llerm. II. Indeh. II II Munch. Prok.: Frk. M K Jørgensen. * Munke Mølle, Akts. Bestyrelso: Moller Hans Petersen (Formand og Direktør), Konsul Th. Anderson, Dir. Tage Klint, Gross. K E Suhr, Propr. C Potorsen, Skovmollen pr. Veflinge, og Borgm. H Chr. Petersen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Formandon eller Direktoren hver for sig. Prok.: Tage Klint alene eller N II G Krolykke og C Petersen iForen. Aktk. bOO,OOOKr. Munke Mølles Vitaminlaboratorium, Akts. (Munke Molle, Akts.). Under dotte Firma drives tilligo Virksomhed af Munke Møllo, Akts, [se dotte]. Moller C F & Co. Indeh. T T Nielsen. Nafta Benzin Akts. Bestyrelse: Kebmd. C V Hanson (Formand), Købmd. E V Schrøder (Diroktor) og Disponent Holger Jensen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bo- styrolsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foron. med en Direktør. Prok.: E V Schrøder. Aktk. 70,000 Kr. Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: PMPedorsen (Direktør) ogDrif ts- best. C J G SorenSen og Prof. Anker Engelund, Kbhvn. Frm. tegnes af Dirok- tøren aleno eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Nero Kaminen, Akts. Bestyrelse: Kobmd. O J Bathum (Direktør), Fabr. II A Jen ­ sen, Randers, og Kobmd. II Chr. Hansen, Soro. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mol et Bestyrelsesmedl. Prok.: Il A Jensen og O J Bathum, Aktk. 16,500 Kr. Nielsen Brødr. Indeh. A D Nielsen og K D Nielsen, deri Foren, tegner Frm. Nielsen ’ s Carl Bogbinderi & Protokolfabrik. Indeh. C Nielsen [er sener© død] og K R Nielsen. Nielsen Chr. £ Co. (Odonsø), Akts. Bestyrelso: Sagf. E Folmar-Hansen, Gross. J Clausen, Aarhus, og Bankdir. L N Ditlovsøn. Direktion: II N Nodorgaard, Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrel ­ sosmedl. i Foron. Prok.: Petra J C M Marker og A J Gradhandt i Foren, eller hver i Foren, mod enDirektør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Nielson ’ s 11 Eftf. ved R C Moller. Indeh. R C Møller. Nielsen I M & Co., Akts. Bestyrelso: Gross. J M Nielsen (Formand), Fru K B Hansen, Landsretssagf. A P W Henriksen, Fru A E Philipson og Fru E C M Nielson. Diroktion : J M Nielsen og N Poulson. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmdl. Prok.: J M Nielsen, N Poulsen, Johanne C Rasmussen Bruun, to i Foren, ellor hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. 500,000 Kr. Nielsen K C. Indeh. G N Nielsen. Prok.: Fru A Nielsen. Nielsen Niels. Indeh. Fru M K Nielsen. Nielsen P C & Kemp. Indoh. O V Kemp og S E J Nielsen, der i Foren. Frm. Nielsen R £ Son. Indeh. N V Nielsen. Nielsen William. Indeh. William Nielsen. Noidons Gummiværk ved Juul Johansen. Indeh. Juul Johansen. Prok.: A C Jo ­ hansen. Nordisk Sækkokompagni, Akts. Indeh. Fyens Sækkekompagni, Akts, [se dette 1 . Nordvestfyenske Jernbaneselskab (Akts.). Bestyrelse: Sogneraadsformd.S'Jakobs'en, Farstrupgaard, Amtsraadsmedl. C Thomson, Aagaard, Amtsraadsmedl. Karl Han-, son, Asperup, samt Amtsraadsmedl. C Christonsen, Nymark, og Toihrerm. R E Tonneson, Middelfart, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: PCEHansen, der har Prok. Aktk. 1,716,450 Kr. Nutidens Brodoriafdoling vod Astrid Jensen. Indeh. Astrid K Jensen. Nye Tobaksfabrik, Den, ved P Petersen og S P J Nielsen. Indeh. P Petersen og S P J Niolson, der i Foren, tegner Frm. Nyt Bogforlag vod L Lange. Indeh. Loila Lange. Nørgaard ’ s Breinliolt Eftf. Indeh. K Eldal. Prok.: H S Jensen og Fru G J Eldal i Foren. Nørrebros Møbellager ved Charles Madsen. Indeh. Charles Madsen. Nørregados Trikotagolager ved Trydo Andre ’ s. Indeh. Trydo Andre ’ s. Obel C W, Aktiesolskab, Odense Oplag. Filial af C W Obol, Aktieselskab, Aalborg [sø dette]. Filialen tegnes pr. prok. af H Rasmussen. Odense Amts Bogtrykkeri ved Jensen £ Poulsen. Indoh. E S Jensen og E Poulson. Odense Assuranceagontur vod O Winkolhorn. Indeh. O Winkolhorn. Odense Auto-Central ved S A Madsen £ H P Madsen. Indeh. Svend Aago Mad ­ sen og Hans Peder Madsen, dor i Foren, tegner Frm. Odense Automobil Dopot ved Benno Messie. Indeh. Benno Messiø. Odense Automobil-Lakereri VBd L C Markvardsen. Indeh. L C Markvardsen. Odense Automobilsadelmager; ved A Pedersen. Indeh. A F Pedersen. Odengø Avis £ Morkantil-Trykkeriet i Likvidation, Akts. Likvidator: bagt, r L J Barfood, der tegner Frm. . , , , „ w Odense Babysko-Fabrik vod Harry Christiansen. Indeh. H N Christiansen. Odense Badminton-Hal, Akts. Bestyrelse: Gross. JO_E Andreasen Repr. II C Nielsen og Murerm L Sand der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 50,000 Kr. Odense Bagermcstros Brødfabrik, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene R Anderson, I M Jensfn, J CM H Hoff og K Andersen samt fh. Bagorm. H F Meyer, der tre i Odenso n Bonzin Co ” AkU Best^eS Fr ’ u E M Kristensen Andersen (kaldet Krogh Andersen) Frohdl. H C Hansen og Disponont N F Westergaard Hansen, der hvor for sig tegner Frm. Prok. ’ A K Andersen. Aktk. 40,000 Kp. Odenso Bindegarns-Kompagni ved Laur. Jensen £ Einar Nielsen. Indeh. A Laur. Jensen, dor tegner Frm., og Einar Nielsen. Odense Bladkompagni Akts, [se u. Frm.-Reg., Kblivn.]. Odense Broderifabrik, C Krause ’ s Eftf. Indoh. A AC Clausen. Odense Carosserifabrik ved E H Hansen. Indeh. E II Hansen. Odense Cigar- £ Tobaksfabrik ved L Tørring. Indeh. L C M N L Tørring. Odense Dampdreieri vod J G Jensen. Indeh. J C Jensen. af de officielle Bekendtgørelser. og R Aktk. tegne r

Jacobsen J G. Odense Dampvæveri Udsalg Akts. Bestyrelse: Kobmd.: J G F Jacobsen (Direktør), Landsretssagf. E A Lysholt Petersen, Dir. Waldemar Ja ­ cobsen, Hell., og Prokurist E H Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Prok.: J G F Jacobsen og Fru R G J Kattrup, Ravnebjerg pr. Holmstrup. Aktk. 550,000 Kr. Jacobsen ’ s J J Eftf. Th. Andersen. Indeh. II Th. A Andersen, J Chr. Dreyer, Hell., og N O Andersen, Hell. Prok.: A C Remmert. Jakobsen A, Fraugde, Akts., Fraugde pr. Marslev. Bestyrelse: Overretssagf. V Frand ­ sen (Formand), Fabr. J C Jacobsen (Næstformd.), Fraugde, og Dir. N M P Mor ­ tensen. Direktion: J C Jacobsen og N H P Mortensen. Frm. tegnes af For ­ manden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktørerne hver for sig. Aktk. 260,000 Kr. Jensen H, Akts. Bestyrelse: Fru K K Jensen (Formand), Prokurist N Jenson (Forretningsfører) og stud. jiir. O II Taksøe-Jensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodi. Aktk. 5000 Kr. Jensen's Jess Ægoxport, Odense, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk- somhod af Robinson, Andersen & Co., Akts., Hell, [so dette]. Jensen Niels & Co. Indeh. II Th. A Anderson, J Chr. Dreyer, Hell., og N 0 An ­ dersen, Holl. Prok.: A C Remmort. Jensen S M & Co. Indeh. H C Potersen. Jerno ved M Videriksen. Indeh. M Videriksen. Johanneson C, Murermester & Entreprenør. Indeh. Enkefru M M J Johannosen og J C T Johanneson. Johansen ’ s Juul Solefabrik vod Juul Johansen. Indeh. Juul Johansen. Prok.: AC Johanson. Joost Axel. Indeh. Fru M II Joost. Prok.: K Joost. Joost Brodr. Indeh. Fru M A M Joost. Justesen Bredr., Odense, Al^ts. Bestyrelse: Gross. P O H Justesen (Formand), Charlottl., Fru Aa. A Justesen, Charlottl., og Gross. Julius P Justesen, Hell. Direktion: Dir.H J Møller. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 250,000 Kr. Juul ’ s Manufaktur- £ Broderimagasin. Akts. Bestyrelse: Købmd. V M M Juul (Direktør), Kobmd. S A Olesen og Fru R Juul. Frm. tegnos af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: V M M Juul. Aktk. 10.000 Kr. Jydsk Uldvarehus ved M J Bank. Indeh. M J Bank, Svendborg. Jydsko Strikkeriers Udsalg, De, ved C Jensen. Indeh. Camilla R K Jenson. Jørgens Kaffobod ved Christian Jenson. Indeh. Christian Jenson. Jørgensen JAkts. Bostyrelso: Dir.Carl Chr. Nielsen (Formand), Dir. H M Wolthers (Direktør) og Gross. P Wolthers. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmedl. i " olier af Formanden. Aktk. 115,000 Kr. Jørgensens Johs. Trikotagefabrik. Indeh. Jobs. C E Jorgensen. Jørgensen Lango Akts. Bestyrelse: Ing. Johs. Lange Jorgensen (Direktør), pr. Carl Nielsen, Fruens Boge, og Gross. Hans Svarrer. Frm. tegnos Foren. Entre- - ____ ______ ___ --o __ af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Jørgensen & Simonsen. Indeh. S N Simonsen. Prok. : S P 0 Simonsen. Kapital- & Ejendomsforvaltningen, Akts. Bostyrelse: Assist. A Michelsen (Direk ­ tør), Dir. O L Normark, Fabr. J V Sakse, Propr. H P C Simonsen, Rikkes- mi:.de , og Kobmd. L Th. V Winther. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Kio Havremælk vod K Skov Nielsen. Indeh. K L Skov Nielsen. Kirosan ved R Christiansen & P Mathiesen. Indeh. C R Christiansen. Knudsen C F A. Indeh. Chr. Knudsen Knudsen K T, Akts., Varme- & Sanitetsinstallationsforretning. Bestyrelse: Ing. K ” ............... T Knudsen (Forretningsforer), Ing. H P Knudsen og Fru I K Knudsen, tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Forrotningsf. i Foren, i Bestyrelsesmedl. Prok.: K T Knudsen. Aktk. 20,000 Kr. Knudsen ’ s N P Træ- & Finérhandel. Indeh. K V Knudsen. Kolonialhuset ved II M Hansen. Indeh. II M Hansen. Kongensgades Herremagasin ved S A Andersen. Indeh. S A E Andersen. P C Kohier. Konner C. Indeh. C K E Konner. Kontant-Iversen, Akts. Under dette Firma drivos tilligo Virksomhed af Hvidevareforretning Akts, [so dette] Koopmann ’ s J D Svinøslagteri ’ s Filial i Odense. Akts. Indeh. Akts. J D Koop- mann ’ s Svineslagteri, Aalborg [so dette]. Prok.: C V Holmør og V H Nielson i Foren. Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts. So under Aarhus. Kristiansen II P & Søn. Indeh. II P & H O J Kristiansen. Kruuso Jørgen Akts. Bostyrelso : Dir. II I J Kruuse (Direktør), Konsul P A Kruuso, Prokurist KE Hansen og Gross. K Eldal, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Il I J Kruuse. Aktk. 50,000 Kr. Kroyor & Nielsen ved J C G Nielson & Th. Nielsen. Indeh. J C G Nielsen. Kulturhistorisk Forlag ved M K Gudmundsen & Otto Fuhrmann. Indeh. M K Gudmundsen? Kunststenskværnen Fyn vod Chr. Larsen. Indph. A Chr. Larson. Landbo-Sparekassen for Fyen. Bostyrelsen bestaar af et Tilsynsraad : Gaard- ejerne II P Hansen (Formand), Mullorup, J Andersen, Badstrup, A J Andersen, Tommorup, N A N Engbæk, Ouro, R Jorgenson, Ferritslov, NC Jacobsen, Lundby, L Ellegaard, Jordløse, A Kristiansen, Revninge, O R N K Larsen, Ollorup, og R Madsen, Roerslov, Sognef. L Pedersen, Varmark, Godsejer J Jessen, Løgismose, Husejer II L Skov, Farstrup, Landstingsmd. Johannes Vejstrup, Fruens Bøge, og Folkocingsmd. M P Tange, Ringe, samt en Direktion: Hans Appel, Hjallese, og M Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Tilsynsraadsmedl. eller on D'roktør eller af to Direktorer i Foren, ellev af en Direktør i Foron. med et Tilsynsraadsmedl. eller af tre Tilsynsraadsmedl. i Foren. Langelands Korn-, Foderstpf- & Gødningsforretning ved Bendix Hansen, Odonse- Filialen. Indeh. Frm. Langolands Korn-, Foderstof- & Gødningsforrotning ved Bendix Hansen, Kbhvn. [se dotte]. Prok.: E H Jacobsen og A C G M Johansen, to i Foren. Larsen ’ s J J Odenso-Filial. Indeh. Fru S Larsen. Prok. : J Mortensen. Larsen L Chr. & Søn. Indeh. L Chr. Larsen og A G- Larsen. Larsen & Rehr. Indeh. C Larsen og II Rehr, der i Foren, tegner Frm. Larsen ’ s Vilhelm Eftflg. Bog- & Papirhandel. Indeh. A Norregaard Rasmussen og Aa. Johansen, der i Foren, tegner Frm. Lieth Max von dor. Indeh. Arne von der Lloth. Limkildo ’ s II Eftf., Alfred Olson. Indeh. Alfrod E Olsen. Linde Axel C B. Indeh. Ingeniør A C B Linde. Prok.: Ing. KAJ Linde. Linoleum Hansen ved Vilh. Hansen. Indeh. Vilh. A J Hansen. Lomaz G L. Indeh. G L Lomaz ' Lotzo Gustav, Akts., Indehaver: Dot Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts København [so dotte]. Medicinalvarer, Droger og Kemikalier . en gros. Adresse: Fisketorvet O Odense Telf. 43 (3 Lin.) Ludvigsen Carl. Indeh. C C Ludvigsen. Lunau Rudolf. Indeh. Rudolf J II Lunau og Frk. M Hansen (kaldot Munkebo). Prok.: Fru M K Lunau. Lund. Indoh. A II Marcussen. Lyngbyo Frits & Co. Akts. (Fyens Grundejer Abonnement Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Fyens Grundejer Abonnement Akts., Odense [so dette]. Lytjen ’ s Marinus Vinhandel. Indeh. J P Jorgenson. Prok.: J M Andersen. Madsen K P. Indeh. K P Madsen, Frk. Alma Cathrine Madsen og Frk. Agnes Kamilla Madsen. Frm. tegnes af førstn. alono eller af de to sidstn. i Foren. Madsen ’ s Marius Eftf. Indeh. J Skyum og I* Skyum. Prok.: E O A Andersen. Maegaard Wilh. R. Indeh. T E G Muus. Prok. : R P Boio og J L Andersen, to i Foren. Prok.: Fyens _ __ _____ c-, „ . Frm. mod et

Rottelser foretages kun paa Grundlag

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker