kraks vejviser 1940 handelskalender

Odense

VI — 2881

Firma-Register: B. Købstæderne

Eriksen C M & Søn. Indeh. W J J Eriksen. Ewetho ved Holm & Ambilt. Indeh. E V T Folm og B Ambilt, der i Foron. teg ­ ner Frm. Excelsior ved L S Petersen, Indeh. Lilian Scbonebeck Petersen. Pi ok.: P Chr. Schonebeck Potersen og Jahn Helle Christiansen. Expresblomsterhandel ved Johansen. Indeh. C S Johansen. Faber Chr., Akts., Odense Rullegardinfabrik. Bestyrelse: Dir. Chr. J Faber, Rys ­ linge, Fru A F Faber, Ryslinge og Ing. A J Kohlet Olsen, Kbhvn., der to i Foron. tegner Fim. Prok: Chr. J Faber. Aktk. 75,000 Kr. Fabriken Beco ved W Stil. Indoh. R C W Stu. Fabrikken Bob vod II P J Jacobsen. Indeh. H P J Jacobsen. Fabriken Bobi ved R Stærmose. Indeh. R F Stærmose. Fabriken Glasur ved E A Christgau & Co. Indeh. G Christgau, Oluf Schiotz [er senero død] og H P J Kruuso. Falcks Rodningskorps Odense, Akts. Indeh. Fyons Redningskorps, Akts, [se dette.] Fehr V & Co., Akts. Bestyrelso: Gross. F M Rasmussen, Propr. I1CA II Storm, Gammeloje, Assens, Dir. V Fehr, Tømrerm. II J Albrotsen, Ringe og For ­ stander S J Busk. Aarslev. Diroktion: V Fehr. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmodi. i Foron. ollAr af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Fcrrofor Kompagni ved E Lorenzen & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. E Lo ­ renzen. Fiona Milk Co. Akts. (The Canned Cream and Milk Company Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af The Canned Cream and Milk Company Akt6., Odense [se dette]. Flensborg Magasin ved Knud Møller. Indeh. K Møller. Prok.: C W Moller. Flora Danica ved A Simonsen Andersen. Indeh. Fru HJ Simonsen Andersen. Prok.: Frk. E Andersen, og II 0 Andorsen Foderstofforretningon Frojr vod John Laug. Indoh. John C Laug. Folkots Hus, Akts. — Don ny Forsamlingsbygning. Diroktion: Typograf K O Madsen, Trafikassist. A T Arnborg og Kasserer J Chr. Jensen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 130,525 Kr. Fondin ved II Bronnor. Indeh. II L Bronner, Faaborg. Forenede Automobilfabrikker, Do, Akts. Bostyrolse: Landstingsmd. J P Stonsballe (Formand), Kbhvn., Bankdir. Georg Jacobsen (Næstformd.) og Højesteretssagf. Alb. V Jørgensen, Kbhvn. Diroktion: P V Friderichsen.Frm. tegnes af Forman ­ den olier Næstformd., hver i Foren, mod ot Bestyrelsosmodl. olier af et Bøstyrdt*- sesmodi, i Foren, med en Diroktør. Prok.: P V Friderichsen og P V Friis. Aktk. 2 Mill. Kr. Forenede Glasværker, De, Akts. Bestyrelse: Hojostoretssagf. C B Henriques (Formand), Kbhvn. Etatsr. P A Høeg og II V Hansen, Kbhvn. (adm. Direktør). Frm. tegnes af Formandon og den adm. Direktør hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 450,000 Kr. Forenedo Hoteller i Odense, De, Grand Hotel, Akts. Bestyrolse: Overretssagf. Potor Paulsen, Kbhvn., Dir. P T Dreyer, Kbhvn., Dir. Julius Nielsen, Kbhvn., Bankdir. E lloumark Nielsen, Overretssagf. C T V Krarup og Konsul Ovo Honnings, der to i Foren, tognor Frm. Direktor: K Rasmussen, der har Prok. i Foren, med Dir. Julius Nielsen. Aktk. 250,000 Kr. Forgyldlo Støvle, Don, ved R P Peterson. Indeh. Fru A J M V Petersen. Forsikringsaktieselskabet Gorm. Bestyrelso: Sagf. BM Behring Bryld (Ditoktor og Kommiteret), Kbhvn. Konsul Johs. Pedorsen, Faaborg, Entropr. E P C Poterson, Svendborg, Politiassist. KE Hanson, Middelfart, Dir. P P Westh-Hansen, Kbhvn., og Landsrotssagf. H Behring Bryld. Frm. tegnes af den Kommiterede eller Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: Eleonora Holm i Foren, med P P Westh-Hansen eller II Behring Bryld. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Re- gistrot). Forsogsgartneriet Hundorup vod H Gronenborg. Indoh. H A Grononborg. Foss ’ O Fabriker, Akts. Bestyrelso: Dir. E Schcibel(Direktor), Gross. O Hennings, Sagf. A C Ernst og Sognepræst V G T Schroll, Tved pr. Svendborg, der to i Foren, tegnor Frm. Prok.: E Scheibel alono eller Margrethe H E Christenson i Foren, med et Bestyrolsesmodl. Aktk. 198,100 Kr. Franck Th. Indeh. T C L Franck, Frk. E D J Franck og Frk. V Franck. Frederikebroens Kalkværk, Akts. Under dotto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. N Petersens Trælastforretning (so dette). Friis Carl. Indeh. C F II Friis. Prok.: Frk. O Hansen og C Friis. Friis H. Indeh. II E Friis. Frio (Køleanlæg), V II Pedorsen & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. V II Pedersen. From L P. Indeh. Fru Carla From. Prok.: L P From. Fruens Bøge Cementvarefabrik ved J K Jakobsen. Indeh. J K Jakobsen. Frumentaria, Akts. Bestyrelse: Konsul N A Nielsen, Dir. P P S Madsen Halstod og Landsretssagf. E A Lysholdt Petersen. Diroktion: P I ’ S Madsen Halsted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Fulton, Olie- og Maskinforr., Akts. Bestyrelso: Fru I D B Østerbys (Formand). Forretningst. E M Gerlyk og Bogholder II 0 Strøm. Forretningsforer: E M Ger- lyk. Frm. tegnes af Formanden olier af Forretningsf. Prok.: Forretningsf. og Rigna L J Birchlov hvor for sig. Aktk. 50,000 Kr. Fyns Bog- og Papirhandel, Indohaver: Viggo Madson. Indeh. S V Madsen. Fyens Børsto- & Kostofabrik, M Knudson & ’ Co. Indoh. J J Hector. Fyens Cyklo Depot ved Hans Rasmussen. Indeh. Hans Chr. Rasmussen. FYENS DISCONTO KASSE (BANK-AKTS). Diroktion: Georg Jacobsen ogEHoumark Nielsen. Bostyrelse: Hofjægorm. BaronOBillo-Brahe, Fraugdegaard, Mægler Uife Clemmensen, Kreditforeningsdir. Aug. P Herse, Konsul, Fabr. Aage Mongol og Godsojor Karl Langkilde, Bramstrup. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: C M F Lantow, Esben Hansen, V Loisner, F Norborg, M H Rasmussen. C C F Siewecke, J V Fyons Fjer Fabrik Akts. Bestyrelse: Gross. F E M G Gaardon og Dir. II Th. Grovø (Direktører) samt Dir. V R Børgesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Prok.: FE M. G Gaardon og H Th. Grevo. Aktk. 200,000 Kr. Fyns Forsamlingshus i Odense, Akts. Bestyrelse: Sparekasseformd. II C Appel, Dalum, Forp. J O Poulsen, Hanseodde pr. Kattered, Gaardojor K K Mosogaard, Her ­ ringe, Fabr. A II Larsen. Glamsbjærg, Gaardejer II P Hansen, Mullørup, Gaardøjer J P Jacobsen, Tnoderup, Bkolebest. P M Møller, Bagerm. RAndersen. Mobelhdl. II P Lund, Svendborg, Gaardojor HAJ Hansen, Kærbyholm, og Gaardojer A Knudson, Birkebjærg, der i Foren, tegner Frm. Forretningsudvalg (Direktiont: P M Møller, É C Appel og R Andersen. Aktk. 107,750 Kr. Fyens Forum, Akts. Bestyrelse: Planteskoleejor H Jensen (Foimand), Gross. A K Nielsen (Næstformd.), Gartner A H Andersen, Hjallese, Gartner E Larsen, An- derup, og Gartner A Wicbmann, Bellingo. Frm. tegnes at lormanden c o Næstformd. i Foren, med ét Bestyrolsøsmedl. Aktk. odJMlO Kr. Fyens Frugt Import, Akts. Bostyrelse: Gross. H Nisson (Formand), Esbjerg, . M D Andersen (Diroktør) og Kobmd. J V M Peterson, lurm. egnes a i .. . styrolsesmcdl. i Foren, oliér af Formandon alene eller af Direktøren alene. Aktk. FynÆSvin & Saft Industri vod Th. Anderson. Indeh. H T A Andersen. Fyens Grundejer Abonnement Aris. Bestyrelse: Ing. F Aa. E Lyngbye (Direktør), Assurandør I J Queitsch og Jng. J P Mærsk-Moller. Frm. tegnes at to Besty- relsesrnodl i Foron. eller af Direktøren alene. Aktk. 15, GOO Kr. Fvens Humlélager ved V Bast Jensen. Indeh. V Bast Jensen. Prok.: JVB Jensen. Pyens Humlomagasin, J P Petersen. Indeh. Kobmd. J P Petersen, Elmelund Fyens Hvidevaroforretning, Akts. Bestyrelso: Fuldm. A Andersen, Fru E C Baumgarten og Kebmd. P M Baumgarten, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Fyens Kaffesurrogat- & Cichoriefabrik, Filial af Akts. De danske Cichoriefabrik- ker. Indeh. Akts. De Dansko Cichoriefabrikker, Kbhvn. [se dette]. Prok.: L J Andorsen og Aa. F Dausgaard i Foren. A Thoning og A L Thrane, to i Foren. Aktk. 12 Mill. Kr. Reserver S Mill. Kr. Fyns Elektro ved II Lund. Indeh. Fru E Lund.

Confectionær, Akts. Bestyrelse: Hans Borge Rasmussen, Sagf. O E .Tensen og Dir. C M E Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Direktor: C M E Rasmussen. Prok. : C ME Rasmussen, V Lyhno-Niolsen og AnnaK Madsen. Aktk. 100.000 Kr. Cooperative Malorforretning, Deu (S. m. b. A.) Bestyrelse: Malerne K Ditlevsen (Formand), R J Warre (Kasserer) og K B M Rasmussen (Sekretær), der to i Foren, tegner Frm. Ingen hæfter personlig for Selskabets Gæld. For denne hæfter alene Selskabsformuen. Indsk. Kapital: 3000 Kr. Cycle-Børsen ved R Kr. Pedersen. Indeh. R K Pedersen. Cykleimporten ved Johs. Petersen. Indeh. J Petersen [er senere dod]. Dahl ’ s I Eftt. Frkn. Andersen & Madsen. Indeh. Frk. B S Andersen og Frk. Indeli. J Dahl, K P Dahl og K II Dahl. Dalino, Akts. Bestyrolse: Fru Ellen Hansen (Direktor), Forretningsf. Aa. C Hansen, Hdlsrejsende R R Jorgensen og Fru Karen K H Jorgensen, der tre i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru Ellen Hansen og Fru Karen K II Jørgensen. Aktk. 10,000 Kr. Damornes Hattemagasin, Akts, i Likvidation. Likvidator: Fabr. C F P Severin, der tegner Frm. Dampmøllen Victoria, Odense, Akts. Bestyrelse: Etatsr. Albert Høeg (Formand), Dir. A V Nielson og Konsul Ovo Hennings. Direktion: A V Nielsen og K Niel ­ sen. Frm. tegnes af den samlede Direktion eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsosmodl. i Foren. Prok.: Bogholderske Anna Pedersen (kaldet Clemcns Pedersen) i Foren, med A V Nielsen eller med K Nielsen. Aktk. 400,000 Kr. Dampvaskeri og Badeanstalten Idun ved P Bloch Petersen. Indeh. P B Petersen. Dampvaskeriot & Udlojningsanstalten Thor ved A P Andersen. Indeh. A P Andersen. Danmarks Kjolelager ved Bunde & Moller. Indeh. R II bunde og J Moller Kbhvn. Danmarks Nationalbank, Odense Filial. Filialen tegnes af Filialdiroktør N la Cour i Foron. med Bogholder S B Graah, eller af hver af disse i Foren, med en af Assistenterne Buch Anderson, S Gronbocli eller Altf Jorgensen. Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor-Fabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. P P Brodsten, Kebmd. II A Andorsen, Ing. R V M Rasmussen, Bogtr. P C F Sendorgaard og Repr. II A Andersen (jun.), der tre i Foren, tegner Frm. Direktører: P P Brod ­ sten og A J V Fedders. Prok.: P P Bredsten og AJV Fedders i Foren, eller en af disse i Foron. med et Bestyrelsosmodl. Aktk. 500,000 Kr. Dansk Automobil Compagni af 1924, Odonso i Likvidation, Akts. Likvidator: Landsrotssagf. ROV Nielsen, dor tegner Frm. Dansk Automobil Compagni ved Chr. Hanson. Indeb. Chr. E Hanson. Dansk Beklædningsmagasin vod Tb. Rasmussen. Indeh. R T Rasmussen. Dansk Cykle-Co., Indehaver Busk Rasmussen. Indeh. Jens Frod. Busk Rasmussen. Dansk Elektricitets-Kompagni i Odense, Akts. Bestyrelse: N Andersen (Direk­ tør), Skibsbygm. J R Andorsen, Svendborg, og Postfører E P Jørgensen, Thurø. Frm. tegnes af en Direktor olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: N V Andersen, P Martons og V Simonsen to i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Dansk Eloktro-Svojsning, J Mærsk-Mollor Akts. Bestyrelse: Ing. J P Mærsk- Mollor, Chofinsp. 0 II P Mærsk-Moller, Hollerup, og Ing. F Aa. E Lyngbye. Lodor (adm. Direktør): J P Mærsk-Moller. Frm. tegnos af Loderon (don adm. Diroktør) alono olier af to Bostyrølsesmodl. i Foren. Prok.: Aa. J C Poterson. Aktk. 40.000 Kr. Dansk Fjodorklommefabrik ved L LarBon. Odense Indeh. L C Larson. Dansk Forsaalings-Contral (Bilco), Akts. Bestyrelse: Dir. Aa. J Billenstein (For ­ mand), Dir. G C Hecht-Pedorson og Landsrotssagf. Einar Lundgård Berntsen. Diroktion: Aa. J Billonstoin og G C llecht-Pedorsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bostyrolsesmodl. eller af tro Bestyrelsesmod), i Foron. Prok.: Aa. J Billenstein og G C Hecht-Pedersen. Aktk. 15,000 Kr. Dansk Frøoksport ved II P Hansen. Indeh. Il P Hansen. Dansk Kontormontoring ved E S Henningson. Indeh. E S Henningsen. Dansk Kul Central ved J L Anderson. Indoh. J L Andersen. Dansk Møbelplado- & Finorfabrik, Akts. Bostyrolso: Fahr. T Podersen, Prokurist A Pedorson og Kontorchef II Hoffmann. Diroktion: T Poderson og S J Pedersen. Frm. tegnes af Direktionen alone olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: S J Pedorsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Dansk Oste-Eksport, Nielsen & Bro. Indeh. P Bro. Dansk Pyroteknisk Fabrik ved Ilolgor Biering & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Peter Holger Biering. Dansk Sadelmager Magasin ved Johan Krus. Indeh. Johan Krus. Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, Odenso Afdeling. Filial af Dansk-Svensk-Staal- Aktieselskab, Kbhvn. [se dette]. Filialen bestyres og tegnos pr. prok. af H C S Biilow. Dansk Vagtkompagni ’ s Akts. Odense Filial. Filial af Akts. Dansk Vagtkompagni, Kbhvn. [se dette]. Prok. for Filialen: E M Flindt-Larsen. Dansk Ægkompagni ved Brodr. Clausen. Indeh. A Aa. E Clausen og K E Clausen. Danske Gaskompagni, Det, Akts. Bostyrolse: Overretssagf. O E V Frandsen. Kontorchof R L Cridland, Kbhvn., Dir. C J Muller, Landsrotssagf. E A Lysholt Petersen, Rentier II G Warron, Claygato, Surrey, England, Dir. H Woodall, Kent, og Dir. G V Clarke, Sussex. Direktør: C J Muller. Frm, tegnes af do tiro førstn., tro i Foren., ollor af to af disse i Foren, med en af de tre sidstn. eller ilf to af do tre sidstn. i Foren, med et af do firo førstn. Bestyrelsesmedl. Aktk. 4,252,500 Kr. Danske Købmænds Handels Akts., Odenso-Afdoling. Indoh. Dansko Købmænds Handels Aktieselskab, Kbhvn. [se dette]. Filialen bostyrés og tegnes af Forret ­ ningsfører Aa. C Hansen. ♦. Danske Byrovækkor-Laboratorium, Det, ved Anders Simonsen Anderson. Indeh. Fru II J Simonsen Andersen Danske Tapetfabrikker Aktieselskab. Bestyrolse: Fabr. KAT Dahl (Formand), Hol)., Konsul P A Kruuso, l ’ ropr. P L Q Harboe, Knudstrupgaard pr. Fjenno- slov, Gross. A A Hansen, Kbhvn., Bankdir. E Houmark ‘ Nielsen, Fabr. H ur Ohl, Charlott), og Fabrikbest. S A Dahl. Ballerup. Direktion; Ing. K T J Kaat og Gross. Aa. C E Dahl, Gjent. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, øller af to Direktører i Foron. olier af en Direktor i Foron. mod ot Bestyrelsesmod!. Prok.: A P Cappelen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller on Direktør. Aktk. 1,200,000 Kr. Delikat ved Jens Marius Jensen. Indeh. Jens Marius Jensen. Dreiøe II Junkor. Indeh. Fru A C E Junker Dreiøo. Dronningensgades Kolonial-Import ved Jørgen Pedersen. Indeh. Niels Jøvgen Pe ­ dersen. Duch Lauritz. Indeh. Fru J Duch. Prok.: E L Duch og II K Friis. Dæhnfoldt L Akts. Bestyrelse: Bankdir. Albert Høeg (f ormand). Bankdir. E Hou- mark Nielsen og Højesteretssagf. C L David, Kbhvn. Direktion: AN Munksgaard og AI N Munksgaard. Frm. tegnes af to Bestyrolsosmodl.i Foren, ollor af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: GP Johansen, K O Madsen og L P Kristiansen, to i Foren., eller hver for sig i Foron. med en Diroktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Døllner ’ s J G Eftf., L Rasmussen. Indeh. L Rasmussen. Doring P Joh. Indeh. Fru J CM Døring. Prok.: S P J Doring. Eistrup ’ s Jobs. Herrelingeri Akts. ’ Odense. Bestyrelse: Dir. Johs. Eistrup, Kbhvn , Dir. C V M Nielsen og Kobmd ’ A Fredorikson, Aarhus, der to i Foren, togner Frm. Direktør (Forretningsforer): C V M Nielson. Aktk. 30,000 Kr. Eksport-Flede Kompagniet, Akts. Bostyrolso: II Mulbjerg (Formand og Direkt.r), l ’ ropr. K Schacli Mulbjerg, (Næstformd.) pg Frk. K Schach Mulbjerg. Frm. tegnes af Formanden alene eller al' Næstformd. i Foren; med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Ekspres-Trykkeriet, Odonso, ved C Albeitsen. Indeh. C G Vendelbo Albertson. Elben ved Axol Elben Niolsen. Indeh. Axel Elben Nielsen. Ellegaard Bredrene, et Kommanditselskab. Indeh. P Ellegaard. En grus Lageret Set. Knud, Akts. Bostyrelse: Forret.nirigsf. C Borg Christensen (Forretningsfører), Overretssagf. II V Borg og Kobmd. E A J Dreioe, der to i Foron. tognor Frm. Prok.: C B Christensen. Aktk. 20,00(1 Kr. E M K Madsen, der i Foren, tegner Frm. Dahl J & Sonner.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

II 31

II 31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker