kraks vejviser 1940 handelskalender

2880 Firma-Register: B. Købstæderne Allerup ’ s nye Maskinfabr., Akts. Bestyrelse: Ing. J W English, Kbhvn., Dir. L C Jensen og Sagf. O E Jensen. Direktør: L C Jensen. Frm. tegnes af en Direktor ellor af den samlede Bestyrelse. Aktk. 70,000 Kr. American House ved W Banzon. Indeh. W F C Banzon. Andersen Brødr. Indeh. C J Andersen, T Andersen og L J Andersen. Andersen C jun. Indeh. A C Andersen o* C Munch-Andersen. Andersen & Holst. Indeh. Chr. Holst, der tegnor Frm., A H E Andersen og N K A Andersen. Andersen Knud. Indeh. A O Munter. Prok.: HGregersen og Ella Hansen i Foren. Andersen Lauritz. Indeh. J V Andersen, J L Andersen og 11 W Andersen. Andersen Lauritz & Co. Indeh. II A Andersen. Andersen Marius. Indeh. Marius Andersen. Prok.: II J Jensen. Andersen, Sv. & Co. Akts. (The Canned Cream and Milk Company Akts). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af The Canned Cream and Milk Company Akts., Odense [so dotto]. Arbejdernes Aktiebageri i Odense, Akts. Formanden: Snedkerm. L C Larsen og Næstformd. Forretningsf. 1 V Werner tegner i Foren. Frm. Direktør: Bage- ribest. K Larsen. Prok. : K Larsen. Aktk. 7,230 Kr. Arbejdernes Brændselsforsyning, Akts. Bestyrelse : Maskinarb. J C Jonsen (For ­ mand), der tegner' Frm., Kobmd. J F Jacobsen, Maskinarb. II A Busch, Snedkerm. C L Larsen,Tekstilarb.S T Hansen, Faktor FCG Larsen, Arbojdsmd. V Thomsen, Maskinarb. L C Andersen og Kommunalarb. L P V Andersen. For ­ retningsfører : J V Sørensen. Prok.: J V Sørensen og Rosa O Henriksen. Aktk. 6720 Kr. Arbejdernes Wienerbageri AndolsseJsk., Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse : J F Jørgensen, A K Kirchhoff, Tarup, E J Bonde, L Bonnén og F V Olsen. Frm. tegnes af J F Jørgensen, A K Kirchhoff og E J Bonde i Foren. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpligtelser. Indsk. Kapital: 6000 Kr. Astrup Wiggo. Indeh. É Astrup. Augustinus P & Son. Indeh. PCB Augustinus og P H C B Augustinus. Auto-Dele ved E A Larsen. Indeh. E A Larsen. Automobilforretningen Skandia, Akts. Bostyrelse: Fabr. L P Jørgensen (Forret ­ ningsf.), Fru A K E Ruskowsky, Kørelærer S E B Jørgensen og Forretningsf. C A Jørgensen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Prok.: LP Jørgensen. Aktk. 20,000 Kr. Auto-Parken ved A Hjorslev. Indeh. A H C Hjorslev. Bang N C, Akts. Bestyrelse: Fabr. II Bang (Formand), Fabr. K Bang og Frk. E Bang. Direktion: Il Bang og K Bang. Frm. tegnes af II Bang alene eller af Formanden i Foren, med en Direktør. Prok.: II C S Biilow og K Tb. Seierup i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Bantam vod R Lyhne. Indoh. R M Lyhne. Bast & Amond ved Amend-IIansen. Indeh. J R Amend-Hansen. Bauta, Dansk Sygo- og Ulykkes-Forsikring, Akts. Bostyrelse: Forretningsf. P A Jørgensen, Fredericia (Direktion), Forretningsf. O Rode, Fredericia, og Traflk- assist. M J Norge, Fredericia. Frm. tegnes af P A Jorgensen eller af to Be ­ styrelsosmedl. i Foren. Aktk. 61,000 Kr. Beengaard-Knudsen's F Cycle- & Barnevognsforretning. Indeh. F Beengaard- Knudsen. Bencke William & Co. Indeh. E Boncke. Bendix-I ’ etorsen. Indeh. II C Bondix-Pctersen og E R Bondix-Potorsen, der i Foren, tegner Frm. Billenstoin Aage & Co., Akts. Bostyrolse: Landsretssagf. E L Berntzen (Formand), .Diroktor G C Hecht- Pedersen, og Gross. Aa J Rillenstein. Direktion: GC Hecht- Pederson og Aa. J Billenstein. Frm. tognes af Formanden i Foren, med et Bestyrolsesmedl. ellor af tro Bestyrelsosmedl. i Foren. I ’ rok.: G C Hecht-Peder- son og Aa. J Billenstoin. Aktk. 62,000 Kr. Billige Urmager, Den, ved Marius V Sørensen. Indeh. Marius V Sørensen. Bilparken, Akts. Bostyrolse: Murerm. C V Nielson (Formand), Forretningsf. A E Nielsen og Kommis A M Niolsen. Frm. tognes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Bjerre B & Co., Kommanditsolsk. Ansv. Delt. B V Bjerre. Prok.: R B Jørgensen. Blumensaadt's N N Fabrikker, Akts. Bestyrelse: J C Hansen (Formand og Di ­ rektør), der tegner Frm., Maskinfabr. H P Hansen og Landsretssagf. IIEV Harden, Aarhus. Aktk. 80,000 Kr. Bobtin Kompagniet ved B O Buomann & Co. Indeh. B O Buemann og E L Duch. Boma, ved Axel Borchsenius. Indeh. II P Axel Borchsonius. Bondo E & Co., Akts. Bestyrelse: Direktør E Bondo (Direktør), Enkefru A R Bondo, Tandlæge C C Gravesen, Frdbg., og Prokurist V C Andreson. Frm. tegneB af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af on Direktør alono. Prok.: V C Andresen. Aktk. 66,000 Kr. Bota ved J Chr. Petersen & E M Flindt-Larsen. Indeh. J Chr. Potersen. Brandt ’ s Klædefabr. Akts. Bestyrelse: Folkotingsmd. Povl Drachmann, Kl/hvn., Godsejer M K V Brandt og Fabr. A V B Mongel. Direktion: AageV B Mengel og K B Mengel. Frm. tegnes af to Direktører i Foron. ellor af ot Besty ­ relsesmedl. i Foren, med on Direktør eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Prok.: R O Jorgonson i Foren, med en Direktor eller et Bestyrolsosmedl. Aktk. 1,400.000 Kr. Broum I C. Indeh. Fru J G D Breum. Breums Ignatz. Eftf. ved II Andersen. Indeh. II Anderson. Brinch & Bay. Indeh. A Brinch og J V J Bay [er senere død], begge af Kbhvn. samt O S Møller, der to i Foren, tegner Frm. , Broderi-Børsen ved Richard Martinussen. Indeh. J K Richard Martinussen. Brogaard & Jensen. Indeh. N Brogaard, der tegnor Frm., og Fru A C Brogaard. Brøndsted Kiselgurværk Akts. Bestyrelse : Isoleringsmester C C Hansen (Direktør), Maskinm. C Nielsen og Gaardejer K Jensen, Brøndsted. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direkterer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.ijC C Hansen. Aktk. 30,000 Kr. Bronsro P M. Indeh. H P M A Brønsro. Prok.: H E M Bronsro og B J F E Bronsro. Burcharth V & Son. Indeh. K V F Burcharth. Busch C & Co. lndoh. C W F Busch. Biilow F & Co. Indeh. F L Biilow, F C Jacobson og C A v. Biilow. Biilow F & Co. Akts, Odense. Bestyrelse: Fabr. C A v. Biilow, Sekr. F L Biilow, Gross. F C Jacobsen og Driftsleder B Biilow Jacobsen, alle af Kbhvn. Direktion A Madsen. Prokurist: M A Nørgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direkteron i Foren, med Prokuristen. Aktk. 400,000 Kr. Børnenes Fryd ved Axel Hansen. Indeh AKS Hansen. Canned Cream and Milk Company, The, Akts. Bestyrelse: Dir. S L Andersen (Direktør), Ing. P K Henriksen og Bankassist. C E Andersen, Horsens, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: S L Andersen alone eller E H H Pedersen i Foren, med C Hansen. Aktk. 55,000 Kr. Cardia, Aktieselskabet, Bestyrelse: Gross. E Trock-Jansen (Formand), Klpbg., Kob ­ md. T S Jespersen og Fru G M Jespersen. Frm. tegnes af Formanden eller af Chablonfabriken Danmark ved Tb. Thrue Nielsen. Indeh. Th. Thruo Nielson. Chirurgisk Import Co. ved P A Kruuse & Jorgen Kruusø. Indeh. P A Kruuse og II I Jørgen Kruuso. Christensen J L & Co. Indeh. N P Hansen. Prok. : J S Jenson. Christgau Aug., Odense Kaffe-Risteri & Te Import, Odense. Indeh. G Cbristgau. Christophersen R A. Indeh.H S Christopherson og H T W Christopherson. City Fodtøjs Magasin ved Vomer Christensen. Indeh. Verner G Christensen, Kbhvn. Classen-Smidth A. Indeh. Aage P Classen-Smidth. Prok.: Oscar Madsen og Ellen Mench. Clausen ’ s Q II Eftf., Vald. Larsen. Indeh. V J Larsen. Clausen M. Indeh. Fru M S A Clausen. Prok.: M Clausen og E H Clansen i Foren. Prok.: S F Knudsen og R P Rasmussen i Foren. Christianson Emil. Indeh. Fru C S M Christiansen. tre Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 12.000 Kr. Centra ved Axel Friis. Indeh. Axel II E Friis. Central Garagerne ved N Nielsen. Indeh. N M Niolsen. Centrum ved K O Petersen. Indeh. K O Petersen.

Nørresundby — Odense

VI —

Thorup & Jergensen. Indeh. Viggo Thorup og J A Jorgensen. Villet'rance Brødrene. Indeh. C 8 M Villefranco. Ostvendsyssel Hojspændingsselskab, Akts. Bestyrelse: Dir. N Andersen, Odense, Ing. Aa. Foss-Pedersen, Hassoris, og Overretssagf. G C Rendbeck, Aalborg. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af samtlige Direktører i Foren, olier af samtlige Forretningsførere i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Odder. Blaa Butik, Den, London Herre Magasin Bristol ved Peter P Gronfeldt. Indeh. Peter P Gronfeldt. Bog- og Papireentralen ved Knud Jørgen Jespersen. Indeh. K J Jespersen. Christianslunds Tegl- & Kalkværk samt Cementvarefabrik, Odder, ved B Sommer. Indeh. HE H Sommer. Prok.: Fru G Andersen. Dansk Kontrolbogfabrik, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J C E Christensen (For ­ mand). Dir. N L Nørdam (D ’ rektor) og Bankbest. N II Gammelgaard Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med enten ot Bestyrelsesmedl. eller med Di ­ rektøren. Aktk. 30,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin ved L Aagaard. Indeh. L Aagaard. Hads Herreds Bogtrykkeri Akts. Forretningsudvalg: Bankdir, M Mikkelsen, Spare ­ kassebogholder H P bkou (Schou) og Gaardejer S P Sørensen, Oldrup. Forret ­ ningsfører: Red. Aage Møller. Frm. tegnes af to Forretningsudvalgsmedl i Foren, eller af Forretnirigsf. i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. Aktk. 15,000 Kr. Hads Herreds Spare- og Laanekasse. Direktion: Gaardejerne H Andersen, Torrild, S P Serenson, Oldrup, H Jensen, Fensten, C A Andersen, Ondrup, J M Jørgen ­ sen, Aalstrup, og S P Sørensen, Hølken. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Prok. : Bogholder H P Schou i Foren, med en Direktør. Hads-Ning Herreders Jernbane, Akts. Bestyrelsesraad: Isenkr. S E M Madsen, Slagteriarbejder K K Niolsen, Sogneraadsformd. M M Sandmand, Rorth. (Forret- ningsudv.), Forligskommissær EA Stecher Christensen,Aarhus,Landsretssagf.A Nor ­ mand, Gaardejer C Rasmussen, Brandbyge og Gaardejer A P Frederiksen, Boulstrup, samt Sogneraadsformændene M J Varmdahl og V Jensen, Nølev. Driftsbestyrer: S H Nielsen. Frm. tegnes af to Forretningsudvalgsmedl. i Foren, eller af et Forretningsudvalgsmedl. i Foren, med Driftsbest. eller af en af disse i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,050,000 Kr. Jensen J P Akts. Bestyrelse: Kebmd. J P Jensen, Aarhus (Forretningsfører), Kobmd. N C Jensen, Kolding, og Gaardejer II Jensen, Brudager. Frm. tegnes af Forrøtningsf. eller af døn samlede Bestyrelse. Aktk. 500u Kr. Koh-i-noor, Akts. (Dansk Kontrolbogfabrik. Akts.), Odder. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Kontrolbogfabrik, Odder [se dette]. Konkurrenten ved Orla Pontoppidan Christensen. Indeh. O P Christensen. Kroluldsfabriken Angora ved Herluf Westergaard. Indeh. Herluf Westergaard. Ladegaard & Co. Akts. Bestyrelse: Ing. M C Ladegaard (Direktør), Konsul J Sar- demann, Aarhus, og Ing. Sigurd llouth, Kbhvn. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmodi. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: A Madsen i Foren, med Direktøren eller ot Bestyrelsesmedlem. Aktk. 121,000 Kr. Nielsen Georg, Akts. Bestyrelse: Kobmd. G F J Niolsen (Formand og Direktor), Fru M Nielsen (Næstformd.), Bankbest. II N Gammelgaard Nielsen og Prokurist E B Knudsen. Frm. tognes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Odder Automobilhandel, Akts. Bestyrelse: Dir. C C Jensen (Formand), Dir. N Aa. Duedahl Anderson (Direktor) og Gaardojer J F K Sorenson, Ndr. Randlev, Fim. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Dir. N Aa. Duodahl An ­ dersen alene. Aktk. luO.OOO Kr. Odder Autoophug, ved Emil Toft. Indeh. Martin Emil J Toft. Odder Dagblad, Akts. Bestyrelsens Formand : Bankdir. M Mikkelsen, Fensholt, tegner Frm. Forretningsfører: Rodaktør J Antonsen, der har Prok. Aktk. 48,450 Kr. Odder Frøkontor, N. G., Akts. Indeh. Akts. Odder, N. G. [se dof to]. Odder Jern- og Stobogodsforretning, N. G., Akts. Indeh. Akts. Odder, N. G. [so dette]. Odder Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. N A Pedersen, Fuldm. K K L Munk og Revisor P H Paulsen, alle af Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsforer: Otto Nielsen, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 25,000 Kr. Odder Landbobank, Akts. Bestyrelse: Overdyrlæge M P Mikkelsen, Isenkræmmer S E M Madsen, Gaardejer II Hansen, Aalstrup, og A M M Holm, Bendixmindo. Direktion: A J Muchitsch og Gaardejer M Mikkelsen, Fensholt. Prokurister: J Hansen og Aa. E Bainøe. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktor eller en Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en anden Direktør eller en Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Odder Material- & Farvehandel ved Vald. Hammer ’ s Eftf. Indeh. M J Christensen. Odder N. G., Akts. Bestyrelse: Dir. B E H Sommer, Dir. N M Larsen (Direktør) og Sagf. J K E Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. Odder Trælasthdl., Axts. Bestyrelse: Kebmd. G F J Nielsen (Formand), Dir. S M Schleicher, Aarhus, og Dir. C Kampmann, Aarhus. Direktør: R M Iversen. Bogholder: T Sorensen. Frm. tognes af Direktøren og Bogholderen i Foren, eller af en af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Odder Vognfabrik ved R P Henriksen. Indeh. R P Henriksen. Oraphon, Akts. Radioforhdl. P H Pedersen (Forretningsforer), Radioforhdl, C P Jensen, Hvilsted, og Kobmd. J C Poulsen, Aarhus. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af Forrotningsf. i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.: P II Pedersen. Aktk. 10,000 Kr. Pedersen ’ s Chr. Efterfølger. Indeh. J E Pedersen. Raupach ’ s J Eftf. Indeh. G F J Niolsen. Prok.: A Sonderlev. Ostjydsk Frøavlerforening, Odder Kommuno pr. Odder. Bestyrelse: Gaardejerne II Jenson, Hj. Jensen, og K Nielsen, alle af Fensten, J Hessellund, Boul ­ strup. og C Petersen, Gyllingskov. Frm. tegnes af Formanden. Prok.: Gaard ­ ejer J Jensen, Malskjær. Aktieselskabet af 10 November 1933. Bestyrelse: Kontorchef H Hoffmann, Bank- fuldm. A C Kolby og Bankfuldm. A Moller, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. AHJeselskabet af 23 Maj 1934. Bestyrelse (Direktion) : Slagtorm. F E Hansen, Dir. C Rasmussen og Revisor A C Sorensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 15 000 Kr Albani Bryggeriorne, Akts. (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense og Slotsbryggoriet). Bestyrelse: Bankdir. Georg Jacobsen (Formand), Etatsr. Ainert Iloeg, Fabr. Ludvig Tørring og Overretssagf. J E Hecht-I ’ edorsen. Direktion: J Aa. Mar- strand ’ -Svendsen og B Niegel. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Prok.: H M Krogstrup Nielsen i Foron. med enten et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 1,500,000 Kr. Albani Bryggeri, Akts. Afdeling Slotsbryggeriet. Indeh. Akts. Albani Bryggeri. Albani Kaffebod ved V Hansen. Indeh. V Hansen. Albani Mejeri & Ice-cream Fabrik, Akts. Bostyrolse: Dir. C Jorgensen (Formand), Mejeriojer A Andersen (Næstformd.), Farstrup, og Fru M N Jørgensen. Direktør (Bestyrer): C Jørgensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Allerups M P Efterfølgere, Akts. Bestyrelse: Skibsreder M II Nielsen, Kbhvn. C Nielsen og Dir. C CM Nielsen. Direktion: C C Nielsen og • u M Ni el«en. Frm. tegnes af Formanden eller af to andre Bestyrelsesmedl. i boren. eller af en Direktør. Prok.: J N Jørgensen. Aktk. 610,000 Kr. Odense. Aka Officin ved K M Johansen, lndoh. Fru K M Johansen.

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker