kraks vejviser 1940 handelskalender

Næstved — Nørresundby

VI — 2879

Firma-Register: B. Købstæderne

Nørresundby. Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt. Bestyrelse: Gaardejerne C Madsen (For ­ mand), Klim, S Jungersen, Fristrup, og A Vittrup, Sørup. Formanden i Foren- med et Bestyrelsesmedl. tegnor Frm. Prok.: Direktør L L Hauge. Banken for Nørresundby og Omegn, Akts. Bestyrelse: Godsejer N Ahlmann Lorentzen (Formand), Langholt pr. Langholt, Købmd. T Klitgaard og Propr. N G Sørensen, Tylstrup. Bestyrelsessuppleant: P P Hedegaard. Direktion : S C V Nielsen og A M Spliid. Tegningsberettigedø Funktionærer: Kasserer H Søren ­ sen, Fuldm. C T Nielsen. Bogholder E Schietz og Bogholder F Moller. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør eller af Formanden eller en Direktør i Foren, med en dertil bemyndiget Funktionær eller af to Direktører i Foren. Aktk. I 1 /? Mill. Kr. Bolvig O, Akts. Bestyrelse: Prokurist M L Bol vig (Formand), Hasseris, Købmd. O M Bolvig (Direktor), Kbhvn., og Fru M K K Bolvig, Kbhvn. Frm.tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Bryggeriet Skandia, Cand. polyt. Carl Erhard Pedersen. Indeh. C E Pedersen. Cholac, Akts. Bestyrelse: Læge E Lassen, Asaa, Fru M K Sørensen og Fru E Lassen, Asaa. Direktion: Fabr. S P Sørensen. Frm. tegnes af to Direktører i i Foren, eller af on Direktør i Foren, mod et Bestyrelsosmedl. Aktk, 10,000 Kr. Christensen, Brødrene, et Kommanditselsk. Indeh. L P C Christensen. Christensen M Bagermester. Indeh. M Christensen. Dansk Andelscementfabrik. Bestyrelse: Landstingsmand N K Kristensen, Aalborg, (Formand), Murorm. H Ehlers, Brædstrup, Cementvarefabr. C A Bach, Brovst, Propr. R Nielsen. Kirkeby, og Gaardejer II Hansen, Gunderslevlille, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Formanden, Direktør F Rygaard, Lindholm, og M Hansen, Aalborg, to i Foren, øller hver af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller P L Rygaard i Foren, med M Hansen eller med et Bestyrelsesmedl. Dansk Pakhuskompagni, Akts. Bestyrolse; Dir. P P Hedegaard, Aalborg (For ­ mand), E P Kjeldsen (Direktør) og Konsul Andr. Andersen, Skive. Frm. tegnos af Formanden eller af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin ved August Møller, London-Magasinet. Indeh. A V Møller. Grondahl ’ s I C Eftf. ved N M Nielsen. Indeh. N M Nielsen. Hammerum vod Heiluf Jensen. Indeh. Herluf Jonsen. Hartmann ’ s Victor Boghandel ved Knud Engsig. Indeh. Knud Engsig, Aalborg. Hedegaard & Christensen. Indeh. J C K Christensen. * Hedegaard Peder P, Akts. Bestyrelse: Købmændene P P Hedegaard (Formand- og Direktor), C Ravnholt, Hjallerup, A M Andersen, Skive, C Provstgaard, Nykøbing M., S Stabeil, Nørager, M Larson, Bindslev, JAP Abildgaard, Lemvig, og A Riis samt Dir. Il C Jensen, Hjørring. Frm. tegnes af P P Hede ­ gaard alone eller af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok.: E Kjeldsen alene olier C C Mellor, II Podorsen og P S J Schjødt, to i Foren.. Aktk. 1,750,000 Kr. Kjærgaard Chr., Akts., Nørresundby. Bestyrelse: Købmændene N P Hansen, Dyb ­ vad (Formand), A Nielsen(Næstformd.), Hjørring, MC A Lauritzen, Strande, MTN Weirup, Terndrup, J Sigtenborg, Kvissel. N P K Kristoffersen, N-Halne, og J Larsen, Østrup. Direktør: C Simonsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Prok.: K E Christiansen. Aktk. 500,000 Kr. Larsen Laurits. Indeh. Gunnar Larsen. Larsens N P Skrædderforretning ved Chr. William Larsen, Nørresundby. Indeh.. Chr. William Larsen. Møller Søstrene ved Mathilde Møller, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Frk. M O- Moller. Prok.: Frk. C C Møller. Nielsen Brodr. Indeh. N P Nielsen, Aalborg. Nielsons Carl Efterfølger. Indeh. Karen C Jørgensen. Prok.: Carl Nielsen. Nissen ’ s E Eftflgr., Lindholm pr. Nørresundby. Indeh. A Nissen. Nordjyllands Kul-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. AH NRahr Christenson, Kbhvn.,. Dir. C EGFaber, Aalborg, og Landsretssagf.WF Christensen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: C E G Faber, Aalborg, og C M Larsen, der hver for sig har Prok. Aktk. 1 Mill. Kr. Nordjydsk Trælasthandel, Akts. (Nørresundby Tømmerhandel, Akts.). Under dettø Firma drives tillige Virksomhed af Nørresundby Tømmerhandel, Akts, [se dette]. Nordjysk Tømmerhandel, Akts. (Nørresundby Tømmerhandel, Akts.) Under dette- Firma drives tillige Virksomhed af Nørresundby Tømmerhandel, Akts, [se dette].. Nørresundby Automobillakereri ved J C Lynggren. Indeh. J C Lynggren. Nørresundby Bogtrykkeri ved O C Olsen. Indeh. O C Olsen. Nørresundby Cykle- og Vaabenforretning ved Axel Holm. Indeh. A Holm. Nørresundby Entreprenørforretning ved L C Larsen. Indeh. L C Larsen. Nørresundby Højspændingsselskab, Akts. Bestyrelse: Gaardejer L Vestergaard (Formand), Klim^ Gaardejer K M Fisker (Næstformd.), Bonderup, Kalkværksejer A S Andersen, Klim, Mejeribest. O C Nielsen, Tranum, og Gaardejer K C Chri ­ stensen, Tanderupgaard. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Direktør: Ing. N P Ryø, Aalborg, der har Prok. i Foren, med Formanden eller Næstformd. Aktk. 60,000 Kr. Nørresundby Jern- & Støbegodsforretning. Indehaver JE Jensen. Indeh. JE Jonsen. Nørresundby Kridtfabrik ved Johs. Jacobsen. Indeh. J Jacobsen. Nørresundby Lervarefabrik ved Ingvald Hansen. Indeh. Ingvald P C Hansen. Nørresundby Malt & Kaffebrændori vod Madsen & Larsen. Indeh.P J Madsen og J Larsen, der i Foren, togner Frm. Nørresundby Materialhandel ved cand. pharm. FH Hammer. Indoh. FHHammer. Nørresundby Mineralvandsfabrik og Brøndanstalt ved A Bach. Indeh. A Bach. Nørresundby Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Vjrksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Nørresundby Portland Cementfabrik, Akts. (Aktieselskabet Aalborg Portland-Ce- ment-Fabrik). Se u. Aalborg. Nørresundby Produktforretning (M Jensen og Th. Klitgaard). Indeh. B M Jensen og T Klitgaard. Nørresundby Redningskorps Akts. Indeh. Nordjyllands Redningskorps, Akts., Aal ­ borg [se dette], Nørresundby Trælasthandel, Akts. (Nørresundby Tømmerhandel, Akts.) Under dette- Firma drives tillige Virksomhed af Nørresundby Tømmerhandel, Akts, [so dette]. Nørresundby Trælastimport, Akts. (Nørresundby Tømmerhandel, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nørresundby Tømmerhandel, Akts, [se dette]. Nørresundby Træskofabrik, Filial af Akts. Dø Forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette]. Bestyrer: N Korup, der har Prok. Nørresundby Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Bankdir. A M Spliid (Formand), Dir. C Simonsen, Fuldm. K E Jensen, og Gross. J E Jensen. Direktion: J E Jen ­ sen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelso ellor af Diroktionen eller af en nui«v Rasch's Fr. Stiftfabrik vød Chr. Fr. Rasch, Gustav Ludvig Rasch & lians Ditlev Rasch, Intoressentsk., Lindholm pr. Nørresundby. Indeh. Chr. Fr. Rasch, Gu ­ stav Ludvig Rasch og Hans Ditlev Rasch, der to 1 F “ r ®": te ^" er J r T ffl p Kro _ ft _ Riis ’ s A Kolonialforretning Akts Bestyrelse, kobmd. A Riis, Dir. K J E Krogen 0£r Dir J J Bak, Aalborg. Direktion: K J E Krogen og J J Bak. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. ReHn Hus Det E Sørensen. Indeh. E S Sørensen, Hasseris. K e » Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Edith A Schultz, der tegner Frm. Sehestod Chr & Søn. Indeh. Chr. Sehested og A Sehested. Skotøjsfabrikkernes Udsalg vea A T Andersen. Indeh. A T Andersen. Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Limfjorden, Akts. Bestyrelse: Dir. Emil C Hertz, Christianshus pr. Kokkedal, Dir. H P Heilbuth, Charlottenlund og Dir. P H Ipsen, Charlottenlund. Direktion: P F Wonsild, Hellerup, og S M Gjersoe, Charlottl. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to BestyrelsesmedL i Foren. Prok.: S E Steffensen, H P Iversen og H U Silim hver for sig. Aktk. 1.200.000 Kr. Direktør i Foren, med Formanden. Aktk. 300,000 Kr. Olsen Oluf. Indeh. Oluf E Olsen. Prok. S Aa. S Binger. Petersværk vod G Duus Nielsen. Indeh. G R Duus Nielsen.

Næstved Træskofabrik, Filial af Akts. De Forenede Træskofabrikker. Indeh. Akts. De Forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette]. Bestyrer: C 0 Magaard Olsen, der har Prok. Næstved Tømmerhandel ved Meding & Søgren Petersen. Indeh. T A Meding og H S Petersen, der i Foren, tegner Frm. Næstved Tømmerhandel ved T A Moding. Indeh. T A Meding. Næstved Ægexport, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Robin ­ son, Andersen & Co., Akts., Hell, [se dette]. Olsen ’ s L P Eftf. ved Brødrene Ravn. Indeh. C Ravn og Aa. Ravn. Pedersen Svend & Co., E L Demuth ’ s Eftf. Indeh. S Pedersen og N Pedersen. Pedersen Valdemar. Indeh. Fru A D Pedersen. Prok.: E H Pedersen. Præstøvejens Mørtelværk, Akts. Bestyrelse: Købmændene T A Meding, K Ravn, Aa. Ravn og P Larsen. Direktion: Købmd. P Larsen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 9000 Kr. Rahbek Chr. Indeh. Chr. Rahbek. Rasmussen O & Søn. Indeh. O Rasmussen og II Rasmussen. Rococo ved Gutson Egeborg. Indeh. Gatson Egeborg. Skandinavisk Beklædnings Magasin ved Chr. Christensen. Indeh. C Christensen. Smith Wilh. Indeh. W J Smith. Prok.: Fuldmægtig A Jenson og Bogholdørske M Rørbech Petersen i Foren. Sparekassen for Næstved og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Amt ­ mand G Toft, (Formand), Hofjgm. W R Flach de Neergaard, (Næstformd.), Førslev- gaard, Godsejer F C E Gasmann, Fladsaagaard, Forp. O C Lawaetz, Holmegaard, Branddir. H N Hansen, 1. Næstved, Tømrerm. O V Aaris-Larsen og fh. Dommer Kristian Diderichsen samt en Direktion: C P L Striiwing. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Bogholder J J Hemmingsen i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller med Direktøren. S. U. M. (Sydsjællands Udstyrsmagasin) ved M Jensen. Indeh. Fra M S Jensen. Sydsjællands Annoncebureau ved Svend Holst. Indeh. S Holst. Sydsjællands Fiskeeksport & Fiekerøgeri ved N Pedersen, Næstved. Indeh. NPedersen. Sydsjællands Frø Kompagni, Akts. Bestyrelse: Købmd. Ant. Philipsen, Maribo, Repr. J P E Pedersen, Kbhvn., og Kasserer Th. M Rasmussen, Kastrup, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: CES Dyndgaard i Foren, med Ellen II Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Sydsjællands Jernforretning, Akts. Bestyrelse: II Poulsen (Direktør), Proku ­ rist R B Rasmussen og Dommerfuldm. T A Jørgensen. Frm. tegnes af Direk­ tøren eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 82,500 Kr. Sydsjællands Kaifobrænderi vod P E Andersen & Co., Kommanditselsk. Ansv. Dolt. P E Anderson. Prok.: Frk. II K Hansen. Sydsjællands konservative Presse, Akts. Bestyrelse: Lensgreve Christian Moltke, Bregentved, Overassist. G li Ingemann-Bakke, Konditor Vilh. Jensen, Vordingborg, Købmd. Axel S Larsen, Bogholder J C Jepsen, Gaardejer J Kr. Kristensen, Vesterdal, Vester Egesborg, Apoteker Johan J Wengel, Ringsted, og Sognef. J A Jørgensen, Elmclundo, Mon, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Sydsjællands Konsorvesfabrik Munken ved N Pedersen. Indeh. N Pedersen. Sydsjællands Margarinel'abrik vod Jens Jensen Klausen. Indeh. J J Klausen. Sydsjællandske konsorvativo Dagblade, De, Akts. Bestyrelse : Forp. J S S Ul ­ rich, Fredensborg (Formand), Godsejer C S Scavenius, Klintholm (Næstformd.), Dyri. P M O G Thostrup, Præste, Købmd. C Helder, Vordingborg, Forp. A A Carlsen, Vindsminde, og Godsforv. G Gjessing, Bregentvod. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,700 Kr. Sydsjællandske Venstreblade, De, Akts. Bestyrelse: Murerm. II P Aagaard (For ­ mand), Gaardejer C F Larsen, Herlufmagle, Postbud N P Niolson, Herlufsholm, Bestyrer J S Madsen, Lundby, Malerm. Ths. Brix, Vordingborg, og Gaardojer II R Pederson, Skibbingo. Forretningsfører: Redaktør H K Sørensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok. : Agnes Hansen i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 113,725 Kr. Trævarefabrikken Dan ved C Jensen (Næstved Træhælefabrik). Indeh. C P Jensen. Tændrørsfabrikken Thor, Akts. Bestyrelse: Fabr. NOL Larsson (Direktor), Dir. R Nielson-Grønholt (kaldet Grønholt) og Murerm. II P Aagaard. Frm. tøgnos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 40,500 Kr. U. G. Radio ved Petersen & Clausen. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer: Sagf. P B Thisted Knudsen, Ringsted, Sagf. Johan II Clausen og Landsretssagf. H A A Jacobsen. Frm. tegnes af mindst to af Likvidatorerne i Foren. Nørre Aaby. Andersen R & Sønner, Ingeniør- og Maskinfoiretning Grand, Nørre Aaby. Indeh. A E Andorsen, J A Andersen og V J Bundgaard, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: Frk. R : gmor Prætorius i Foren med en Indeh. Bro Humlemagasin vod Johs. Kristensen & Co., Interessentsk. Interessenter: Johs. A K G Kristensen, Ilarndrup, Sv. Kristensen og C Pedersen. Frm. tegnes af førstn. i Foren, med en af do andre Interessenter. Clausens J Sinius Efterfølger ved Odd Danielson. Indeh. Odd Danielsen. Dana, Nørre-Aaby. Indeh. P Knudsen. Dansk Cykleværk Grand, Akts. Bestyrelse: Fabriksdir. N J Haustrup (Formd.) Odense, Konsul J Skyum (Næstformd.), Qdonse, Ing. A E Andersen, Ing. V J Bondgaard og Gaardejer J P N Gaunby, Gaunbygaard pr. Aarap. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod to Bestyrelsesmedl. Direktør: J F V S Hammer, der har Prok. Aktk. 350,000 Kr. Flødeisfabrikken Dan ved P Knudson, Nørre Aaby. Indeh. P Knudsen. Ibsen R & Sønner, Akts. Bestyrelse: Købmændene J A Ibsen. V R S Larsen og E Thidomann, Skrillinge Mark, Propr. N G M Munk, Roerslev Mollegaard, og Prokurist J L Andersen, Odense, der to i Foren, togner Frm. Direktorer: J A Ib ­ sen og V R S Larsen. Aktk. 45,000 Kr. Margarinefabrikken Dana ved P Knudsen, Nørre Aaby, Indeh. P Knudsen. Margarinefabrikken Vicamba ved P Knudsen, Nørre Aaby. Indeh. P Knudsen. Nordvestfyenske Elektricitetsværker, Akts. Bestyrelse: Gaardejer K L Hansen, Killerup Skovgaard, Sagf. II A Rasmussen, Odense, Dir. J A Andersen, Ing. V J Bondgaard og Trafikassist. Aa. V Jensen, Odense. Direktion: Ing. A E Andersen og Maskinkonstruktor J V Jørgensen. Frm. tegnes af tre Bestyrelses- medl, i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 262,500 Kr. Nørre Aaby Bank, Filial af Middelfart Bank Akts,, Middelfart [se dette]. Filialen tegnes af Filialbestyreren i Foron. med et Bestyrelsesmedl. eller bn Direktør eller en Prokurist. Filialbestyrer: E A Rasmussen. Norre Aaby Iltfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. A E Andersen (Formand), Fabr. P Knudsen (Næstformd.). Driftsbest. N A L Madsen, Maskinkonstrukter J V Jør ­ gensen og Gross. II Petersen^ Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden eller Næst ­ formd. i Foren, med to Bestyrelsosmodl. Direktor: Ing. J A Andersen, der har Prok. Aktk. 100,800 Kr. Norre Aaby Maskinsnedkori Æ Møbelfabrik, Akts. Bestyrelse : Snedkerm. M T Jør ­ gensen (Diroktor), Dir. J A Andersen og Ing. A E Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foron. med Direktoren. Aktk. 15,000 Kr. Nørre Aaby Realskole, Akts. Bestyrelse: Fabr. J K Friis, Gamborg, Propr. N GM Munk, Roorslev, Fuldm. C C Tvormose, Middelfart, Læge Aa. K Sterndorff, Bog ­ holder NUdbye, Kreaturhdl. M Rasmussen, Ejby, og Førstelærer L S Jacobsen, Rolund, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 13,600 Kr. Pedersen A & Søn. Indeh. Johs. Pedersen. Sørensen C M. Indeh. J C M Sørensen og H E N Sørensen. Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse i Nørre-Aaby, Garantselsk. Ledelsen bestaar af et Tilsynsraad med Købmd. C M Thomsen, Skovshojrup, som Formand samt en Direktion: F Jensen og H J Jørgensen. Bogholder: C Jensen. Frm. tegnes af Direktørerne, to i Foren., eller af en Direktør i Foren, med Tilsynsraadets Formand eller pr. prok. af en Direktør eller Tilsynsraadets Formand i Foren, med Bogholderen eller Kassereren. Garantikapital 100,00V Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker