kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken, Næstved. Akts. Bestyrelse: Købmd. C G Severinsen (Formand), Skrædderm. C Elbo, Fabr. C P .Tensen, Murerm. N P L Larsen, og l ’ ropr. A K E Kristensen. Direktion: E Munk Petersen. Proku ­ rister: Camilla M Rasmussen og Ejgil Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med en Prokurist eller med et Bestyrelsesmedl. eller af to Prokurister i Foren, eller af en Prokurist i Foren.*med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Hansen Anders & Co. Indeh. A Hansen og P A Petersen, der i Foren, tegner Frm. Hansen Laurits Indeh. V K Blum Hansen. Hansen Niels & Co. Indeh. C F Lorenzen. Hastrup Sko ved Hastrup Mortensen. Indeh. Ernst Hastrup Mortensen. Prok.: Frk. Gudrun M Jensen. Herlufsholm Dampmølle & Brødfabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. C F Hellnor Ni ­ elsen, Gross. F Rikard-Petersen og Overretssagf. N C L Larsen, alle af Kbhvn. Direktion: C F Hellner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Binding's Carl Eftf., A Børner. Indeh. A C Borner. Hjemmosynings-Forretningon ved L Jorgonsen. Indeh. Fru L M Jorgonson. Hotel Axelhus, Akts. Bestyrelse : Dir. A E Larsen, Sognef. N C Nielsen, Ris ­ lev, og Gaardejer E A V Bagger, Bakkebøllo. Direktør : Aa. E Larsen. Frm. teg ­ nes af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 20,000 Kr. Java Boden ved Martha Nissen. Indeh. Frk. Mattha Sofie Nissen. Johannsen Brødr. Indeh. J C G Johannsen. Jørgensen & Petersen. Indeh. A O Jørgensen og R E Petersen. KShlo Werner, Næstved Dampfarveri. Indeh. Werner Kahle. Kemisk-Teknisk Fabrik & Parfumerio Dania ved Oluf Berg. Indeh. Oluf Borg. Konto-Magasinet ved Peder Waaddegaaid. Indeh. Peder Waaddegaard. Koopmann ’ s J D Svineslagteri ’ s Filial i Næstved, Akts. Indeh. Akts. J D Koopmann's Svineslagteri, Aalborg [se dette]. Prok.: F Andersen Alstrup, Aa. J H Kroger og Ellen I G Poulsen, to i Foren. Kåhler Herman A, Akts. Bestyrelse: II II C Kåhler, R Grønholt og Keramiker .1 Thirslund (Direktører). Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af et Bo- styrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 140,000 Kr. Larsen ’ s A Eftf. ved Valdemar Jensen. Indeh. V Jensen. Larsen ’ s I V Eftf. ved Peter Andersen. Indeh. A P C Andersen. London Magasinet ved Severin Otto Noglebæk. Indeh. S O Noglebæk. Lorange Goorge & Co. ’ s Eftfg. ved Steffen Hansen. Indeh. Jens Stoffen Hansen og E Steffen Hansen. Luxol kern. Fabriker ved Fabrikant Thorvald Andersen. Indeh. Niels Thorvald An ­ dersen. Prok.: J Knudsen. Motorklubben for Næstved & Omegns Dirt-Track-Bane, Akts. Bestyrelse: Sagf. A Holmgreen Olsen, Dir. S Holst og Mejoribest. J C L Hansen, 1. Næstved, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Møbelhuset ved II P Christensen. Indeh. II P Christensen. Monstorbageriet ved Honry Olsen. Indeh. Henry A Olsen. Nielsen & Gotzo Akts., Sæbefabrik, Herlufsholm Kommunepr. Næstved. Bestyrelse: Fab. V V Nielson, I. Næstved, Ropr. D II T Gøtze og Sæbemester E M Nielsen, 1. Næstved. Direktion: D H T Gøtze. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Næstved Automobil- & Motorværksted ved Otto Møller. Indeh. O C Moller. Næstved Bryggerier, Aktieselskabet Føniks. Bestyrelse: Dir. V V E Holm, Vinhdl. S A H Jørgensen og Kobmd. K K Rasmussen. Direktør: J P Dithmer. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bostyrolsesmedl. Prok.: J P Dithmer. Aktk. 140,000 Kr. Næstved Bryggerier Akts. (Næstved Bryggerier, Aktieselskabet Føniks). Underdette Firma drives tillige Virksomhed af Næstved Bryggerier, Aktieselskabet Føniks [se dette]. Næstved Brødfabrik & Dampmollegaardens Monsterbageri ved Hellnor Nielsen. Indeh. C Hellnor Nielson. Næstved Cement- og Moniervarefabrik, Akts. Bestyrelse: Købmd. C G Severin ­ sen, Sagf. H A B Birksted og Tommorhdl. K Ravn. Direktør: Kobmd. A B P Olsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Næstved Cykle- & Radio-Import ved C C F Nielsen. Indeh. C C F Nielsen. [Nav ­ neforandring til Aleukær]. Næstved Diskontobank, Akts. Bestyrelso : Dir. II Poulsen (Formand), Købmd. FL J Brandt (Næstformd.) m. fl. Forretningsudvalg: Dir. H Poulsen, Købmd. F L J Brandt og Gaardejer L P Frandsen, Brandelev. Direktion: C F Dragheim. Prokurister: J CES Lehnfeldt, T Oulund, P K Yttrup, M P Nielsen, L S Nielsen og II Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med ot ■Forret ­ ningsudvalgsmed). eller med on Prokurist eller af et Forretningsudvalgsmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 1 Mill. Kr. Næstved Fiskørøgeri & Fiskeeksport ved Th. Thomsen, Indeh. Th. A Thomsen. Næstved Flytteforretning ved Brødr. Nielsen. Indeh. C A Nielsen og N T Nielsen. Næstved Foderblandingsfabrik ved Wilh. Smith. Indeh. W J Smith. Næstved Kontantforretning ved Hans Terkelsen. Indeh. Hans K Terkelsen. Næstved Korn- & Fodorstofforretning ved Wilh. Smith. Indeh. W J Smith. Næstved Kulimport, Carl Severinsen Akts. Bostyrolsø: Kobmd. Carl Severinsen (Direktør), Dir. Kaj G Rasmuson, Korsor. Dir. C E Gunderson Rasmusen, Korsør, og Købmd. Carl Georg Severinsen. Frm. tegnes af Diroktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: W G Jensen i Foren, med Direktoren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200.000 Kr. Næstvod Kul- & Koks Kompagni, Akts. Bestyrelso : Konsul V J Smith. Kobnid. F L J Brandt og Kobmd. C, F Loronzen. Direktion: C L Klitgaard Lund. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af den samlede Diréktion. Aktk. 350,000 Kr. Næstved Kunsthandel vod Poter Johan Hanson. Indeh. Peter Johan Hansen. Næstved Kvægtorv & offentlige Slagtehuse, Akts. Bestyrelse: Propr. P C Poul ­ son (Formand), Petersdal, Gaardejerne P Mehlsen, Kyse, J R E Hansen, Kindvig, J J M Jenson, Oroby, og N P Hemmingson, Næstelso, samt Husmand J J Casporsen. Roneklint, Kreaturhdl. II P Hansen, Lou, Borgm. Il Calum, Købmd. CF Lorenzen, Forp. O C Lawaetz, Holmegaard, og Husøjer JP Steffensen, Kolby. Direktør: E J K Vølcksen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Diroktoren i Foren, mod to Bostyrelsosmedl. Aktk. 300,000 Kr. Næstved Lervarefabrik ved C V Hansen. Indeh. C V Hansen. Næstved Maskinafskrivnings-Bureau ved Olaf S NeHemann. Indoh. O S Nelleinann. Næstved Maskinsnedkeri ved Helleberg & Jacobsen. Indeh. C P llollebørg og M Jacobsen, dor i Foron. tegner Frm. Næstved Materialhandel ved Oluf Berg. Indeh. O Borg. Næstved Modesalon, Akts. Bostyrolse: Murerm. G A Jørgensen, Kbhvn., Gross. K L V Nielsen, Rødovre, og fh. Kontorbud N P Nielsen, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Prok.: Gudrun M Hansen. Aktk. 5000 Kr. ( Næstved Nattevagt Akts. (Akts. Do Forenede Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. Do Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [so dette]. Næstved Ostehus ved Johs. Bertolson. Indeh. Jobs. K P Bertelsen. Næstved Redningskorps Akts. Bestyrelso: Overrotssagf.V FaJbe-Hanson, og Gross. K O Lipmann, begge af Kbhvn., Dir. H V Falck, Odense,

Nykøbing S. — Næstved

VI — 2878

Nykøbing S. Banken for Nykøbing: Sj. og Omegn, Akts. Bestyrelse: Sagf. Jakob Jensen, Sav­ værksejer L S Poulsen og Fabr. Kr.Krabbe, Asnæs. Bestyrelsessuppleanter: Kom ­ munekasserer Carl Christensen, Højby Sj. og Tømrerm. Olaf Larsen, Vig. Direktør: H Thrigo Laursen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: E R Andersen, K A Pedersen og Ella Edith Petorsen hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller meden Direktør. Aktk. 250,000 Kr. Clausen J V & Søn. Indeh. J V Clauson og S Clausen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Niels Frederik Rodian. Indeh. N F Rodian. Hansen Anton. Indeh. Fru C D C Hansen. Jensen Carl & Søn, Akts. Bestyrelso: Dir. S Aa. J Vedde (Direktør), Konsul Vald. Thygesen, Hell., og Dir. A J J Vedde. Frm. tognes af to Bestyrelsesmodl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 125,000 Kr. Johansen R M. Indeh. Fru A K Johansen. Prok. : T V Bruun. Nykøbing Sj. Pakkassefabrik Akts. Bestyrelse: Savværksejer L S Poulsen, Formand S H Poulsen og Dir. A J J Veddo, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Nykebing S. Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Kobmd. S Aa. J Vodde (Formand), Dir. A J J Vedde (Direktør) og Sagf. Jobs. Richter Frm. tegnes af Formanden alono eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren al ­ ene. Aktk. 75,000 Kr. Odsherreds Andelssvineslagteri, Andelsselsk. Bestyrelse: Gaardejerne C Daniel- sen, Nakke (Formand), H Nielsen, Vig, C Larsen, Abildøre, P Hansen, Lumbs- aas, C Madsen, Herrestrup, C Hanson, Overby, og A Andersen, Søgaard, samt Husmd. J Jørgensen, Asminderup, Møller F Olsen, Ordrup, Parcellist N C Es ­ persen, Vig, og Avlsbruger S Larsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med fem andre Bestyrelsesmedl. samt Slagteriets Direktør som Suppleant tor et 7. Bestyrelsesmedl. Odsherrods Ægforretning, Akts. Bestyrelse: Gross. II C Holm, (Formand) Hell., Dir. J II Schumann, Kbhvn., og Gross. H II Holm, Hell. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Nysted. CES ved Sven Krag. Indeh. Sven Krag, Kbhvn. Prok.: Chr. Krag og Ina Petersen. Danielsen Brødrene. Indeh. C E Danielson og A T Danielsen. Krag ’ s Eftf. Indeh. S R Krag. Prok.: C Krag. Lolland-Falsters Industri- & Landbrugsbank (Akts.) Nysted Afdeling. Indoh. Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank (Akts.), Nykøbing F. Filialon teg ­ nes af Bestyreren og Kassereren i Foren. Bestyrer: H Jensen. Kasserer: E Jensen. Nystod Korn & Foderstofforretning ved Harald Hanson. Indoh. Harald Hansen. Nysted & Omegns Adresseavis, Aktieselskabet. Bestyrolso: Købmændene V S Christensen (Formand), C C H Olsen og II Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 12.000 Kr. Nysted Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Kobmd; M Engelbredt, Tommorhdl. Ph. Brorson, Vordingborg, og Dir. P A Jørgensen, Nykøbing F. Direktion: II N M Mikkelsen. Frm. tegnes af to Bestyrolsosmedl. i Foron. ellor af Diroktoren i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.: II N M Mikkelsen. Aktk. 100,000 Kr. Rossing Georg. Indeh. H J G Rossing og G H M Rossing. Sæbehuset i Nysted ved Laurits Petersen. Indeh. C L Petersen. Næstved. Alenkjær Johannes. Indoh. Johannes N Alenkjær. Andersen W Juhl & Co. Indeh. W Juhl Andersen og A P Carlsen, begge af Her ­ lufsholm Sogn. Arbejdernes Fællesbageri for Næstved og Omegn, Akts. Bestyrelse: Faktor H L Kristiansen, (Formand), Møller J C Andersen, Postbud M K Mortensen, Murerm. C C Pedersen, Snedker H C Hansen, Typograf C P Dideriksen og Ar- bejdsmd. O V Villumsen. Forretningsfører: H R Andersen. Frm. tegnes af Formanden og to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : H R Andersen. Aktk. 10,000 Kr. Banken for Næstved og Omegn (Industribanken), Akts. Bestyrelse: Tømrerm. II P Paulsen (Formand), Kobmd. J A Clausen (Næstformd.), Urmager O E C Arentzen, Gaardejer II F Kristoffersen, 1. Næstved og Møller II M Hansen, 1. Næstved. Direktion: B Sturup-Johansen. Prokurister: O E H Stenslund og P K Berthelson. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direk ­ tør eller en Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en anden Direktor eller en Prokurist. Aktk. 400,000 Kr. Bavnholt Vilh. Næstved Skotojsmagasin. Indoh. Vilb. Bavnholt. . Bertelsen ’ s P V Eftf. ved P M Olsen. Indoh. P M Olsen. Berth Valdemar. Indeh. Fru Ellen Berth. Prok.: K V Berth. Birksted Hans Olsen, Akts. Bestyrelso: Dir. J K Righolt (Direktør), Sagf. II A B Birksted, og Kobmd. M Christonsen, Vordingborg. Prokurist: P C Hersnak Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren og Prokuristen i Foron. eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Diroktoron eller Prokuristen. Aktk. 300,000 Kr. Braae ’ s II F Eftf. E & P Friis. Indeh. E M Friis og P J Friis. Brandassuranceforeningen af 1848 gensidig. Bestyrelse: Direktør II. F. Hoff ­ meyer (Formand), Store Heddinge, Kobmd. Chr. Cristiansen (Næstformd.), Frederikssund, Isenkr. Carl Rasmussen, Kalundboig, og fh. Apoteker Axel Wongel, Ringsted. Direktion: Dir. E L Nørgaard (adm. Direktor) og Konsul Wilh. Smith (tilsynsf. Di r ektør). Prokurist: E F M Christiansen. Foroningen tegnes.af For ­ manden eller Næstformd. hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med en Prokurist. Medl. hæfter solidarisk for Foreningens Forpi., indbyrdes principalt pio rata i Forhold til den for hvert Modi, indenfor hveit enkelt Regnskabsaar faldende Del af den paagældendo Præmie, subsidiært solidarisk. (Forsikrings- Registret). Brødfabrikken Hygæa vod Poul Moller. Indeh. Poul C Møllor. Carlsen ’ s A P Efterfølger ved C Jacobsen. Indeh. C Jacobsen. Christensen Georg, Alfred Simon ’ s Eftf. Indeh. F G Christensen. Dana-Doren, ved G A Christiansen & A E Christiansen. Indeh. G A Christiansen og A E J Christiansen, der hver for sig tegner Frm. Dansk Skovindustri, Akts. Bestyrelse : Baron Tago Reodtz-Thott, Strandegaard, Godsejer Emil Victor Schau Lassen, Bækkeskov, Hojosteretssagf. Leif Gamborg, Charlott!., Baron Magnus v. Piessen, Lindholm, Bankier Paul Hagomann, Kbhvn., Ing. C C von der Hude, Kbhvn., Overing. J Lønberg, Kbhvn, og Skovrider Chr. Bach, Petersværft pr. Langebæk. Direktion: Emil Victor Schau Lassen, og E J Holm. Frm. tegnos af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 137,750 Kr. Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, Næstved Afdeling. Indeh. Dansk-Svensk-Staal- Aktieselskab, Kbhvn. [se dette]. Filialen bestyres og tegnes pr. prok. af Aa. R Haagensen. Dansk Træhælefabrik ved II Hansen. Indeh. II P Hansen. Demnth E L, Akts., Næstved, (Dansk Pose-Industri, Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksomhod af Dansk Pose-Industri, Akts., Lyngby [se dette]. Engelsk Beklædningsmagasin ved Vald. Bruun. Indeh. V Bruun. Falch Edvard & Søn. Indeh. EFG Falch og O O Falch. Falck ’ s Redningskorps, Næstved, Akts. Indeh. Næstved Redningskorps Akts, [sø dette], Grimstrup Lervare- & Keramikfabrik ved Chr. Hanson. Indeh. Chr. Hansen, Grim- strup. ’ Haagensen A Rud., forhen C Satterup ’ s Eftf. Indeh. A R Haagensen. I Aid. VI optages kun

de til Aktieselskabs- og Handelsregistreae anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker