kraks vejviser 1940 handelskalender

Nykobing F. — Nykøbing M<

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2877

Christensen N A & Co., Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad: Bankdir. C F Poulsen, Sparekassedir. J N Gyring, Hell., og Overretssagf. H Schirbeck, Hørsholm samt en Direktion: P F T Aarup. Prokurister: T A Thomsen, L Møller, 0 P B Hilden og G H Aarup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesraadsmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af et Bestyrelsesraadsmedl. i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 2,500,000 Kr. Christensen ’ s Peter Efterfølger. Indeh. Anna G Christensen. Prok.: P Christensen. Damborgs Th. Cigar- og Tobaksfabrikker, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. K K Bagger, Fuldm. TED Dolleris og Enkefru C N Dolleris. Direktion: TED Dolloris. Prokurist: L Andersen. Frm. tegnes af Enkefru C N Dolleris eller af et Medl. af Bestyrelsen eller Direktionen i Foron. med en Prokurist. Aktk. 300,000. Kr. Damgaard Chr., Musik- & Pianohandler, Nykøbing Mors. Indeh. C J Damgaard. Dansk Beklædningsmagasin ved Poul Andersen. Indeh. P Andersen. Fælles-Tømmerlageret, Akts. Bestyrelse: Købmd. A Holt, Kobmd. J Nordontoft og Kobmd. E F Brandt. Direktør: Aa. L P Skov. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Gravorsen Gr. Indeh. Fru M Graversen. Prok.: 0 D Graversen. Hanson ’ s H Boghandel. Indeh. Fru A F Hansen. Jensen ’ s A C Eftf. ved N F Nielsen. Indeh. N F Nielsen. Jensen ’ s Bredrono Efterfølger ved Harald Sloth Møller. Indeh. Harald Sloth Moller. Jensen ’ s Poul Eftf. ved Ejnar Jensen. Indeh. E L J Jensen. Jeppesen I & Co. Indeh. Ingbert Jeppesen og Søren Aa. Sørensen. Larsen Søren Skibsværft Akts. Bestyrelse; Savværksejor N J A Jubl, Kolding,Fru A E M Larsen og Skibsreder P K. Jorgensen, der to i Foren, tegner Frm. I ’ rok.: Soren Larsen. Aktk. 12,000 Kr. Limfjordsosters-Kompagniot ved Valdemar Jensen & Co. Indeh. Tandlæge Valdemar Jensen, Aalborg, Gross. Axel Jensen, Odense, Kobmd. A Thomsen, Grenaa, og Fiskeeksportør A Priess, Glyngore. Mathiassen Brødr. ved Aksel & Vilhelm Mathiassen. Indeh. Aksel C Mathiassen og Vilhelm Mathiassen. Morslands Folkebank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer J 0 Christensen, Løderup, Gaardojer P Bjerregaard, Erslev, Skatteraadsformd. N M Sørensen, O-Assels; Sognef. N M Balle, Tæbring, og Slagteridir. I Iversen. Direktør : C S Noring Riis. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: P A Pedersen i Foren med Direktøren eller ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Morslands Tobaksfabrik vod G & E Krogh. Indeh. G E Krogh og E E Krogh. Morsø Avis, Akts. Bestyrelse (Forretningsudvalg) : Ing. A Gram (Formand). Dir. V K Lunn, Guldsmed E M Kortsen, og Sogneraadsformd. 0 K J Bro, Skallerup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Forrøtningsudvalgsmedl. Aktk. 15,205 Kr. 50 Øre. Morsø Bank, Akts. Bestyrelse: Fisker C Anderson, Købmd. N Jensen, Propr. T S Moller, Nylund, Ø-Asscls og Gaardejer N E Krog, Nandrup, Flade. Direk ­ tion: P Grupe Sørensen og C F Poulsen. Prokurister: H G B Rasmussen og A C Lauritsen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmode i Foren, med on Di ­ roktor eller on Prokurist eller af en Direktør i Foren, mod on anden Direktor eller en Prokurist. Aktk. 1,300,000 Kr. Morsø Cigar- & Tobaksfabrikker ved Thoodor Emil Damborg Dolleriis. Indeh. Theodor Emil Damborg Dolleriis. Morso elektriske Installationsforretning, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: In ­ stallatør F C Quist og Landsrotssagf. K K Bagger, der i Foren, tegner Frm. Morsø Folkeblad, Andelsselsk. m. begr. Ansv. Forretningsudvalg: Mejeribest. J K Korsgaard, Lodderup, Murerm. PCS Petersen og Gaardejer P M Kortbek, Mel ­ lem Jolby, der i Foien. tegner Frm. Kapital: 25,675 Kr. Morsø Frøkontor, Akts. Bestyrelse: Købmd. N C Bigum, Guldsmed E M Kort ­ sen, Bankdir. P Grupe Sorensen, Kobmd. A Holt og Kobmd. A Mathiassen. Forret ­ ningsudvalg: A Holt og A Mathiassen. Direktor: M P Madsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Forretningsudvalgsmcdl. eller af de to Forretnings- ndvalgsmodl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Morsø Skotøjsmagasin, Akts. Bestyrelse: Fru M Madsen (kaldet Kærgaard). Fabr. L N Dam, Charlottl., og Fabr. N Dam, Charlottl., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Morsø Teglværker Akts. Bestyrelse: Sagf. N Ovesen (Formand), Gaardejer P S Andersen, Kobmd. V K Lund, S-Draaby, Teglværksbest. P K Jensen, Sundby, og Propr. L Mehlsen, Flade. Frm. tegnes af Formanden i Foren.med et Bestyrelses ­ medl. Direktor: O J Skjærbæk, der hai Prok. i Foren, med Formanden. Aktk. 60,000 Kr. Morsø Tekstilfabrik ved P Pedersen, Indeh. P Pedersen. Morsø Varelager, Akts. Bestyrelso: Forretningsf. F N Gravoson, (Direktør), Fru N S Gravesen og Lærer G T Graveson, Ørding. Frm. tegnos af to Bostyrelses- medl. i Foren, eller af Forretningsførerne i Foron. Prok.: F N Gravosen Aktk. 10,000 Kr. Møgølvang Chr. Indeh. II V Møgelvang. Nykøbing kontante Manufakturforretning vud Niels Jensen, indeh. N Jensen Randers. Nykøbing Materialhandel, Ludvig Bove ’ s Eftf. ved Magnus W Pedersen. Indeh. M W Pedersen. . Nykøbing Mors Rederi Akts. Bestyrelse : Rentier C Andersen, Bankdir. P Grupe Sørensen, Kobmd. A Holt, Kobmd. A Mathiassen og Landsretssagf. K Kr. Bag ­ ger. Korresp. Reder; Havnef. A Thomsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med den korresp. Reder. Aktk. 50,000 Kr. Nykøbing nye Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Dir. L A F Petersen (Direktør), Bankdir. C F Poulsen, Gross. II V Møgelvang og Jernhdl. A Mathiasson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Nykøbing og Omegns Sparekasseforening paa Mors. Tilsynsraad: Hospitals ­ forst. Vilh. Bang (Formand), Tømrerm. M P Mathiasen, Murerm. M L Petersen, GaardojernePoulChr. Poulsen,Toving, Johs. Hyldig, Tødse, og M K Søndorgaard, Agere, samt fil. Købmd. N C Rasmussen, -Ø-Assels. Direktion: N C Bigum. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af' to Til- synsraadsmedl. i Foren. , Olesen & Rabenhej. Indeh. S K Olesen og A Rabenhøj. Sallingsund Færgefart, Akts. Bestyrelse: Apoteker A Sonne, Dir. Villars K Lunn, Fotograf L H Gram, Thisted, Fabr. S M Bjerre, Skive, Apoteker F habell, Randers, Bankdir. C F Poulsen og Propr. N Overgaard, Damsgaard. Direktør . Mægler N C Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. * Boren. eller Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 120,000 Kr. . Skarrehage Molerværk, Akts. Bestyrelse : Dir. P F 1 Aarup, Bankdir Cl loulseii, Ing. Harry Schrøder, Hell., og Godsojer A Nissen, S ® rr /^ 1 ® v f a å^ ’ d “ a J Foren, tegner Frm. Direktør: Ing. A Gram. Prok.. A Gram i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 700,000 Kr. Smith ’ s Chr. J Sønner. Indeh. J Jensen. Snare- og Laanekassen for Nykøbing M. og Omegn. Bestyrelsen bestaar at «i Tilsvnsraad • Værkfører L Møller (Formand), Dommer O Begtrup-Hansen og Guldsmed E M Cortsen m. fl. samt en Direktion: A C Jørgensen og Købmd. S C Søronsen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et af de nævnte Tilsynsraadsmedl. TEMPO ved Kr. Thogcrsen. Indeh. Kr. Pedersen. Thorsted ’ s Automobilforretning ved Valdemar & Thorvald Thorsted. Indeh. V Thor ­ sted og T Thorsted. Varehuset Flensborg Lager ved Carl Dam. Indeh. Carl Dam. Voetmann ’ s V Boghandel. Indeh. Fru M M E Voetmann.

Nordisk Blondefabrik Akts. Bestyrelse: Kobmd. CMHL Brouwers, Bruxellea d. Lecht, Overretssagf. Aage W Jacoby, Kbhvn., og Repr. H Tetzlaff, Kbhvn. Di ­ rektion: S C Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 45,000 Kr. Nykøbing F. Aktiebageri, Akts. Bestyrelse: Bogholder V Jensøn(Formand), Sko- magerm. J N Nielsen, Arbejdsmd. V L Vedelsted, Revisor R P Skov (Regnskabs ­ fører), Bagerm. M C M P Bjerregaard, Mollemester Chr. Christensen og Cykle- fabr. S F Olsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelses-medl. eller i Foren, med Regnskabsf. Aktk. 10,400 Kr. Nykøbing F. Bryghus, Akts. Bestyrelse: Dir. H A Synnestvedt (Direktør), Høj- esteretssagf. J V Møldrup, Kbhvn., Bankdir. E E Schon, og Dir. I CWibroe, Helsingør Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: 11 A Synnestvedt og J C lrlund i Foren, eller J C Irlund i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Nykjobing F. Cemontvarefabrik ved L P Kristiansen & Co. Indeh. H P Henrichsen. Nykøbing F. Flytteforretning ved Henrik Petersen. Indeh. Henrik Petersen. Nykøbing F. Handelskompagni ved Lily Henrikson. Indeh. Lily Valeria Henriksen. Prok.: II II Egelund. Nykøbing F. Ico-Cream-Fabrik ved Arnold Frederik Georg Winther. Indh. Arnold Frederik Georg Winther. Nykøbing F. Kartonnagofabrik v. Herm. Nobel. Indeh. Herm. S Nobel. Nykebing F Margarinofabrik ved Peder Harald Jensen. Indeh. Peder HaraldJensen. Nykøbing F. Nattovagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Nykobing F. nye Margarinefabrik ved Charles Winther & Valdemar Winther. Indeh. Charles Winther. Nykøbing F. offentlige Markedshal, Akts. Bestyrelse: Gaardojer R C Simon ­ sen (Formand), Lillebrænde, Red. II P Jensen (Næstformd.), Kreaturhandlerne J Pedersen (kaldet Adrian) og H C Hansen, Nakskov, Hospitalsforst. Oluf Jensen, Godsforv. B M From, Ny Kirstinebjærg, og Gaardojer P C Hansen, Bukke- bolm. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 120,(100 Kr. Nykøbing F. Trælasthandel ved J P Jørgensen. Indeh. J P Jørgensen. Nykøbing Valsemølle vod Daniel Hansen. Indeh. Hans Daniel Hansen, Hell. Prok.: Mario Christine Strøm i Foren, mod K C Rasmussen eller L E Jonsson. Nykøbing F. Zoologisko Havo, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. C H H Krag (For ­ retningsf.), Landsrotssagf. Johs. Marcussen, Dir. II M Simonsen, Typograf H A O Brodthagen og Ing. K A Hendriksen. Frm. tegnes af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, mod Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 22,000 Kr. Obel C W, Aktieselskab, Nykobing Falster Oplag. Filial af CW Obel, Aktieselskab, Aalborg [so dette]. Filialen tegnes pr. prok. af V Th. Peterson. Ohrberg C T. Indeh. C C T Ohrberg. Opskæringsfabrikon Dana Akts. Bestyrelso: Gaardojer N J L J Boesen, UI b I bv , Gaardojer PAC Topp, Flintinge, Propr. I) L Josporsen, Nysted, Prokurist T C Wognsbock, Holto, og Propr. I II Ostorgasrd, Gabøl. Direktion: II M Simonsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at et Bestyrelsesmo il. i Foren, mod en Diroktør eller af en Diroktor ollor et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist: Aktk. 250,000 Kr. Orientalsk Krydderiimport, Akts, [se u. Frm.-Reg. A., Kbhvn.] Petersen Bernhard. Indeh. S A Petersen, Stubbekøbing, og R Petersen. Petersen Hans & Co. Indeh. P T Petersen og J J P Olsen. Petersen R O Indeh. R O Petersen og E S Petersen. Petersen Sophus T, Akts. Bestyrelso: Bestyrer S T Petersen (Forretningsfører), Fru A K R Peterson og Frk. M M C Rasmusson. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af don samlede Bestyrelse. Aktk. 30,000 Kr. Rasmussen N P & Søns Træskofabrik. Indoh. N P Rasmussen og C H Rasmussen. Risom & Nielsen. Indeh. O F Risom. Sagførernes Auktioner i Nykobing F. Akts. Bestyrelse: Sagførerno N C G Mor ­ tensen, og V 0 Larson samt Landsrotssagf. J Marcussen. Diroktør (Loder): Overretssagf. A M Miinstor-Swendsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren (Ledoren) alene. Aktk. 14,000 Kr. Samson ’ s L G Eftf. ved Joh. Lassen. Indeh. J J Lassen. Samson P. Indeh. A A Samson. Saunto & Thomesen. Indeh. T S Saunte og A Thomesen. Sidenius J & Son, Akts. Bestyrelse: Fru E Jensen (kaldet Fynbo Jensen), Kbhvn., Dir. H S Nobel og Overretssagf. VFalbe-Hansen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Driftsloder M P Madsen, der har Prok. i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. <10,000 Kr. Skotøjsforretningen Hoktor ved William Petersen Paaske. Indeh. W P Paaske. Sparekassen i Nykjobing paa Falster. Bestyrelse: Dir. K Schou, Købmd. V Si ­ denius, Fabr. E Bruun og Kobmd. A A Samson, der to i Foren, tegner Frm. I ’ rok.: Bogholder L P Hansen, Fuldm. P II Gustavsen og Assist., Fru E B M Sorensen, hvor for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Spiralen, Nykøbing F., Aktieselskabet. Bestyrelse: Dir. E Bryde Nielsen (For ­ mand), Kbhvn., Dir. A Jordan (Direktor) og Frisørmoster P O K Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med en Direktor eller af to Direktører i Foren, ollor af en Direktør i Foren, med Bogholderen: Grethe Kock. Aktk. 40,000 Kr. Sportsmagasinet ved Einar Engel. Indeh. Chr.' Einar Engel . Strøg-Bazaren ved Viggo Sangill. Indeh. Viggo Sangill. Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Jernbanens Akts. Bestyrelse: Stif tamtmd., Greve Frederik Reventlow, Sparekassedir. J C V Matthisem, S-Alsløv, og Gaardojer 11 J II Dreson, Tokkerup, der to i Foren, togner Frm. Driftsbestyrer: Cand. polyt. II Borteisen, der har Prok. Aktk. 2,735,000 Kr. Suhr P W & Co., Akts. Bestyrelse: Enkefru V M Suhr (Formand), Gross. C H Suhr (Direktør), Kbhvn., Bankdir. II A Roimor, Nakskov, og Gross. R W Gruhn, Risskov. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Prok.: Dagmar V Nielsen, S Aa. K Johansen og E H Mikkelsen, to i Foren, eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Sukkerfabrikken, Nykobing, Ltd., Andelsselsk. Bestyrelse (Repræsentantskab): Propr. O V Larsen (Formand), Steffensminde, Gaardejerne N P T O Skytte (Næst ­ formd.), Ilillestrup, H J N Pille, Tingsted, 0 P Olsen, Kildedal, O J H Gaard, Meolse, PCIIansen, Tokkerup, II A Dalby Hansen, Systofte, ogRAIIansen, Eng ­ kilde, Godsojer GPU Wilhjelm, Orenæs, Godsejer A V Tesdorpf, Ge^sergaard, Godsejer J C W V Grandjean, Vennerslund, og Godsejer Mogens Dinesen, Skørringø pr.Eskildstrup. Direktion: J E Toinmerup. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af Repræsentantskabets Formand eller Næstformd. i Foren, med ot andet Itepræsentantskabsmedl. Prok.: Valdemar Jensen i Foron. mod Repræsentantskabets Formand eller Næstformand. Andelskapital: 2,100,000 Kr. Teaterkiosken ved Albert Olsen. Indeh. Albert A A Olsen. Teglværkernes Salgskontor for Lolland-Falstor. Selsk. mod begr. Ansv. Besty ­ relse: Dir O D Foste (Formand), Grængegaard, Idalund Teglværk ved Godsfor­ valter Johannes Rasmussen og Klokkemosegaard Teglværk ved Teglværksejer Julius Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Indsk. Kapital: 28,350 Kr. Medl. hæfter solidarisk for Frm. ’ s Forpligtelser. Tøjhuset ved Johannes Erichsen. Indeh. J Erichsen. Uldvarehuset, Nykobing F. ved Rasmus Nielsen. Indeh. R J Nielsen. Vaskeriet Aladdin ved Volmer Louis Jensen. Indeh. Volmer Louis Jensen. Ostergaard ’ s Th. Eftf. ved Vilhelm Hansen. Indeh. V Hansen. Prok.: K Hansen.

Nykøbing M. Algades Varehus ved Frede Pedersen. Indeh. Frode Pedersen. Bang ’ s Frederik Eftf. J C Pedersen. Indeh. A Holt.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker