kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Nyborg — Nykøbing- F. Taarup Ostefabrik ved C E Landsperg. Indeh. E Landsperg. Varehus Wilde, Indehavere Potti Wilde & Knud Wilde. Indeh. Poul P T Wilde og Knud Wilde. Victory-Import ved A J Bertholsen & W E N'elsen. Indeh. A J Berthelsen, Auns- lev, og W E Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Winckler Rasmus & Co. ’ s Eftf. ved L Nielsen. Indeh. N L Nielsen. Prok.: H P Nielsen. Nykøbing F. Aarslew-Jensen C, Akts. Bestyrelse: Kobmd. E Aarslew-Jensen, Store Heddinge, Købind. F J Kryger og Overretssagf. M II Jacobsen. Direktion: G Aarslew Jen ­ sen og T Aarslew-Jensen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Andersen Jens. Indoh. Er.kefru M M H Andersen og A I N Andersen. Andersen L & Sønner. Indeh. Murermestrene K L R Andersen og E J Anderse«. Arbejdernes Fællesbageri i Nykøbing F., Akts. Bestyrelse: Træarb. II A Larsen (Formand). Arbejdsmd. N P E Jespersen, Tømrer E A Olsen, Typograf CS Soder ­ berg, Arbejdsmd. A J J Spurr, Mælkekusk J N Hansen og Moller C A Jensen. Forretningsfører: H II Mork. Frm. tegnes af Forrotningsf. i Foren, med For ­ manden eller med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Autoparken ved Niols Juttl Blandobjerg. Indeh. Niels Juni Blandobjorg. Beck ’ s L Eftf. ved Marius Mortensen. Indeh. II S M Mortensen. Bernth Julius. Indeh. L P J Bernth. Prok.: Olo Peter Bernth. Blaa Butik, Den, ved M P Sillehoved. Indeh. M P Sillehoved. Bogtrykkeriet Nissen Pedersens Efterfølger ved L Schmidt. Indeh. L M Schmidt. Bruun I B & Søn, Akts Bestyrolso: Fabr. E B Bruun, Konstruktør J P Bruun og Dir. G R Kongstad. Direktion: G R Kongstad og. J P Bruun. Frm. tegnes af en Direktor eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Centraltrykkeriet ved H V Rasmussen & Oscar Pedersen. Indeh. H V Rasmussen og C Oscar J Pedersen. Christoffersen ’ s T C Eftf. vod Torben Møller. Indeh. T Møller. Dampmøllen i.Nykøbing p. F.. Akts. Bestyrelse: Overretssagf. M II Jacobsen, Dir. C J Hjelte, Konsul Vald. Thygesen, Hell., og Kommitteret M Lobcn- baum, Hell. Direktør: II V Hintze. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktoren alene. Prok.: A S Vilhelmsen og V G Nielsen i Foren. Aktk. 500.000 Kr. Danmarks Nationalbank, Nykøbing Falster Filial. Filialen tegnes af Filialdirektør C F Christensen i Foren, med Bogholder A Christensen eller af hver af disse i Foren, med Assistont Thøger Jensen eller med Kv. Assistent Helms. Dansk-Bog-Spredning ved V Kristoffersen. Indeh. V Kristoffersen. Dansk Bohave ved A Chr. Lauersen. Indeh. Fru M E C Lauerson. Prok.: II A B Lauesen. Dansk Bygnings Assuranco mod Husbukke- & Ilussvampskade, Akts. Bestyrelse: Murerm. E J Andersen, Tomrerm. N G Nielson, Maribo, Sagf. V O Larsen og Vicedir. E T Kjolbye, Charlottl. D'rektion: Dir. II J P Damgaard, Tingsted. Frm. tegnes at to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af D'rekteren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: Alf Meyland i Foren, med Direktoren eller med et Be- styrelsesmodl. Aktk. 200,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Dansk Flaskegas Co., Akts. Bestyrelse: Ing. C R Smidth (Direktør), Konsul J P Jeppesen og Manufakturhdl. C J A Lundborg. Nakskov. Frm. tegnes af to Bosty- relsesmedl. i Foren, eller at' et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod Direktøren. Prok.: C R Smidth. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Saasæd & Kornexport, Akts, (danish soedgrain & grain-oxport ltd.). Besty ­ relse : Bankdir. C F Christensen, Sagf. L Hansen-Kragh og Konsul J P Jeppe ­ sen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med den adm. Direk ­ tør eller med en Prokurist eller af don samlede Bestyrelse. Prok.: APS Hen- richsen, i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Dohn K & W Bruno. Indeh. K Bruno Dohn og W Bruno Dohn. Prok.: Fru M Bruno Dohn. Elektrikeren ved II Johansen. Indeh. V H Johansen. Fabrikken Guldborg, Filial af Akts. Holeby Dieselmotorfabrik [se dette u. Landet] Prok. : P T Simonsen og Bogholder K Holm i Foren. Falster Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: fh. Ministor M N Slobsager, Gjen- tofte, Dommer A Grum-Schwensen, Ringkøbing, Dir. O Vang Lauridsen, Vejen, og Godsforv. B M From, Ny Kirstinebjærg, der tre i Foren, tegner Frm. Di ­ rektør: O Vang Lauridsen. Prok.: O Vang Lauridsen alene eller P H Jensen og J A T Jensen i Foren. Aktk. 175,000 Kr. Forsamlingsgaarden i Nykøbing F., Akts. Bestyrelse: Gaardejerne CSC Krag, N-Ørslev (Formand), H J H Dresen, Tokkerup, L Simonsen, S-Ørslov, II C Larsen, Marrebæk og II Clausen, Vaalse, samt Sagf. L Hansen-Kragh og Propr. DL Jes ­ persen. Frm. tegnes af Formanden i Foren med et Bestyrelsesmedl. Direk ­ tør: S K Jopposøn, der har Prok. i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 148,700 Kr. Frigast J Liitken & Co., Akts. Bestyrelse: Dir. C A Jacobsen, Nakskov, Prokurist P A Jørgensen, Tømmorhdl. P Brorsen, Vordingborg og Gross. 0 J Barfoed, Hellerup. Direktion: P A Jorgenson. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: Poul Jorgenson i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller mod en Direktør. Aktk. 400,000 Kr. Hansen Aage, Nykøling F., Akts. Bostyrolse: Dir. II C H E Mortensen, Holl., Driftsbest. G R G Frederiksen, Kbhvn., Mojeribest. A Anderson, Horbelov, og Ovorrotssagf. V Falbe-Hansen, Kbhvn. Forretningsforer: Aago Hansen. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Forrotningsf. i Foren, med et Bostyrelsosmedl. Aktk. 11",000 Kr. Hansen Axel. Indeh. J Axel Hansen. Prok.: Agnes M Hansen. Hansen's II O Eftf. Indeh. H Borchersen. Hansen ’ s II P Sønner P & B Hansen. Indeh. H B Hansen. Hansen P Chr. Indeh. P C Hansen. Henrichsen Hans & Co., Akts. Bestyrelse: Dir. A W M Jochimsen (Formand), Kobmd. J H Kæste), Fru M MHenrichson og Sagf. VO Larsen. Direktør: J HKæstel. Frm. tegnes af Direktøren alone eller af Formanden alene eller af to Besty ­ relsesmed). i Foren. Prok.: A Christensen i Foren, mod onten Aa.Suhr-Rasmus- sen eller Martha Christensen. Aktk. 300,000 Kr. Hoffmeyer & Jørgensen. Indeh. II Hoffmeyer og V B Jorgensen. Hiilsen ’ s J Vinimport ved Worner Hulsen. Indeh. Werner H Hiilsen. Prok.: Fru E K Bruun. Høst Ove B. Indeh. Ovo B Høst. Importen, Akts. Bestyrelse: Bestyrer G I Knudsen (Formand og Ditektor), Fru M H N Knudsen og Best. H V Knudsen. Elkenøre. Frm. tegnes af Forrot ­ ningsf. alone eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 14.000 hr. Indkøbs- og Salgskontoret i Nykøbing F. Akts., Kontor for Handel med Slagteri ­ produkter og andre Fødevarer (Danaox Dansk Fabrik for Kodextrakter Akts.)Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhod af Danaox Dansk Fabrik for Kødox- trakter Akts., Kbhvn. [se dette] Jappe ’ s L P Eftf., Akts. Bestyrelse: Bagerm. E B Qvistgaard, Bagerm. E J J Larson, og Sagf. V O Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : E B Qvist ­ gaard i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Aktk. 65,000 Kr. Jeppesens J P Kaf ebrændeii

VI — 2876

Juul ’ s Carl Eftt., Nykøbing F. Indeh. J P Larsen. Kaffekompagniet ved Chr. J Friser & P E Andersen. Indeh. Chr. J Friser og P E Andersen, Næstved. Kihl ’ s William Eftf. Indeh. J E D En^fcl og A Kihl [er senere død], der i Foren, tegner Frm. Kihl ’ s W kemiske Fabrikker, Nykøbing F. ved W Kihl. Indeh. E Skaarup. Prok.: Fru G Skaarup. Kjær Peter. Indeh. Enkefru O K Kjær. Prok.: Eva Kjær og E M Kjær. ' Knudsen G, Vinimporton. Indeh. G I Knudson. Kreiberg H P. Indeh. S C E J Schultz. Kristoffersen ’ s V Boghandel. Indeh. V Kristoffersen. Kronmann C W. Indeh. C A Kronmann. Krygers Korn- & Fodorstofforretning. Indeh. F J Kryger. Prok.: C J Kryger. Kæste) Emil, Akts. Bestyrelse: Dir. HEV Kæstel (Formand og Direktør), Fru O E Kæstel og Automobi'hdl. N Kr. Kragh. Frm. tegnes af Direktøren eller af Formanden. Aktk. 10,000 Kr. . Landbostandens Sparekasse, Nykøbing F. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad ’ Propr. M Pedersen- (Formand), Oustrup, Gaardejcrno C Andersen, Frejlev, M Han ­ sen, S-Kirkoby, H P Jyde, Gunslevmagle, og H Sværke, Gunslev, Lærer H C An ­ dersen, Horreby, og Propr. 11 P Rasmussen, Ostergaard, samt en D ’ rektion: JKV Matthiesen, S-Alslev, J II Rysse, Gedser, L P R Skytte, Eskildstrup, og Axel Larsen, Flint'nge. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: to Di ­ rektører i Foren, eller en D'rektør i Foren, med enten Bogholder J E Grum- Schwensen eller Frk. Fanny Christensen, Rorbæk, eller Frk. Emmy Hansen, Krag ­ have. For Sparekassens Forpi. hæftor — foruden Sparekassens Aktiver — mindst 60 Garanter (f. T. 67) solidarisk, dog ikke udover 1000 Kr. for hver. Larsen Johan Træ- og Finerhandel og Listefabrik. Indeh. Johan F V Larsen. Prok.: T C W Larson. Larsen ’ s Laur. Entreprenør Eftf. ved Carl Olsen & Carl Petersen. Indeh. Carl H C Olsen og Carl C Petersen. Lolland-Falsters Brilleklinik ved J A Rohdan. Indeh. J A Rohdan. Lolland-Falsters Børste- & Kostefabrik ved Th. Bykner. Indeh. G C T Byknor. Lolland-Falsters Folketidende ved Sophus Claussen. Fru Henriette Hansen & Re­ daktør Holger Bork. Indeh. Fru A Claussen, Taarbæk, Fru K Frandsen,Aarhus, Fru I Cros, Frankrig, Fru H Hansen og H Bork, der i Foren, tegner Frm. Prok.: H Bork i Foren, med Fru K Frandsen. Lolland-Falsters Frøhandel ved J Overgaard, Dines Jespersen & Marius Petersen. Indeh. D Jespersen, Annaslyst, M Petersen, Eskolund, og L M Nygaard. Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank (Akts.) Bestyrelse: Godsforv. P A Valentiner (Formand), Corselitze, Forp. H A Ipsen (Næstformd.), Idalund, og Købmd. J P Jeppesen (Delegeret) m. fl. Direktion: E E Schou. Kasserer: C P Bergmann. Fuldmægtige: Filialbest. H Rosenstand, Sakskøbing, E Berner, C P Bergmann og Aksol Henry Larsen. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand olier Næstformd. eller en af Bestyrelsen delegeret hver for sig i Foren, med en Direktør eller en Fuldmægtig eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Fuldmægtig. Prok.: H Rosenstand i Foren, mod E Berner eller med C P Bergmann. Aktk. 1 Mill. Kr. Lolland-Falsters Kaffe- og Tehandel ved J P Jeppesen. Indeh. J P Jeppesen og E P Jeppesen. Lolland-Falsters Kulkompagni, Akts. Bostyrelse: Sagf. L H Kragh, Købmd. F J Krygor og Dir. H P T Adler Svanholm. Hell., dor to i Foren, togner Frm. Di ­ rektion: E P Christiansen, der har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Lolland-Falsters Revisionsinstitut ved Petor Bang. Indeh. Hans Petor Aarestrup Bang. Lolland-Falsters Revisionsinstitut, Aktieselskab. Bestyrelse: Rovisor H P Aa. Bang (Formand og Direktør), Tømrorm. L Mortensen, Væggerlose og Gaardejer N Pærregaard, Væggerlose. Frm. tegnes af Formanden eller Direktøren. Aktk. 30,000 Kr. Lolland-Falsters Rullegardinfabrik vod Potor Kjær. Indeh. Enkefru 0 K Kjær, l ’ rok.: Eva Kjær og E M Kjær. Lolland-Falsters Skiltefabrik i Nykjobing F. ved Carl Hansen. Indeh. C Hansen. Lolland-Falsters Skotøjsdepot ved M Bernth. Indeh. L P J Bernth. Prok.: L P J Bernth. Lolland-FalBters Stiftstidende, Akts. Bestyrelse: Propr. O V Larsen (Formand), SteffonsmindeJIospitalsforst. Oluf Jensen, Propr. H PS C Engberg,Frederiksminde, Folketingsmd. J Christmas Moller, Kbhvn., og Stamhusbesidder Vincøns Grand- jean, Vonnerslund. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktion: Propr. O V Larsen, Steffens- minde, Propr. H P S C Engberg, Frederiksminde, Ho^pitalsforst. Oluf Jensen og Red. C Pedersen. Prok.: C Pedersen. Aktk. 90,000 Kr. Lolland-Falsters Telefon-Akts. Bestyrelse : Sparekassebogholder J E Grum- Schwensen, (Formand), Sagf. Chr. Petersen (Næstformd.), Rødby, Hospitalsforst. Oluf Jensen, Kontorchef Svend Garde, Kbhvn., Godsejer J M W Friderichsen, Kjærstrup, Bankbogholder G Wiingaard. Nakskov, Forp. N J N Mathiasen, Ørbygaard, Borgm. C. E. Christiansen, Maribo, og Propr. Victor Larsen, Stef- fensmindo. Direktion: P Moller (adm.), J E Grum-Schwensen. Chr. Potersen og C. E. Christiansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 3,500,000 Kr. Lolland-Falsterske Venstreolade, De, Akts, af 1914. Bestyrelse: Gaardejer J V G Jonsen, Alstrup (Formand), Statsrevisor A M Hansen, Roskildo, Tomrerm. L P Sommer, N-Alslev, Tomrerm. N V Andersen, Kettingo, Gaardejerne S A Hansen, Herritslev, HEG Rasmussen, Kældernæs, AAL Skaaning, Skarring Skqv, og JA Sletø Knuppelykke samt Fru A Borre, Tjennomarke, Forretningsbest. T Johansen, Sakskøbing, og Statshusmd. J H Nielsen, Horreby. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Forretningsforer: Redaktør N P Nielsen. Prok.: N P Nielsen i Foren, med et Bestyrelsesmodi, olier med J P D Danelby. Aktk. 137,195 Kr. Mackeprang ’ s Boghandol, Akts. (Papirhandol en gros) Nykøbing F. Bestyrelse : Sagf. V O Larsen (Formand), Boghandler H V Haussen og Bogtrykker H V R Ras­ mussen. Direktion: Boghandlerne II V Ilansson og E K Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Diroktor eller at' Direktørerne i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Madsen N. Indeh. Agnes S L Lund, Vejle. A N F Madsen, Odenso, Emma M Bundgaard, Kbhvn., Ovo Risom, Gerda E Gjording og H C Madson. Prokurister: F Bundgaard, Kbhvn., og II Dreyer. Frm. tegnes at Agnos S L Lund og Ovo Risom i Foren, eller af hvor af dom i Foren, med Prokurist F Bundgaard olier af beggé Prokurister i Foren. Marcussen N & Co. Indeh. L O Bruun. Margarinefabrikken Alfa. Akts., Nykøbing Falster Afdeling. Indeh. Margarinefa ­ brikken Alfa, Akts., Vejen [se dette]. Prok.: P 11 Jensen og J A T Jensen i Foren. Monado ved Andeis Axel Hansen. Indeh. Anders Axel Hansen. Mohr ’ s Soron Eftfl. ’ sEftfl. ved Sigurd Frank Christensen og Herman Smith Nobel Indh. S'gnrd Frank Christensen og Herman Smith Nobel, Klodskov, der i Foren tegner Frm. Møbelexporten ved Johs. Andersen. Indeh. Johs. Andersen. Prok.: Frk. Lilli Mikkelsen. Mebelfabriken Falster ved Chr. Hansen, Nykøbing F. Indeh. J Chr. Hansen. Prok. : Frk. E Madsen. Mebelhuset ved Andreas Hansen. Indeh. J A Hansen. Niolson A & Co. Akts. Bestyrelse-/ Bankdir. C F Christensen, Sagf. L Ilanson- Kragh og Konsul J P Jeppesen. Direktion: Dir. APS Henrichsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af to Direktører i Foren, eller af on Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 7.50,000 Kr. Nielsen ’ s L Bedkeri & Træskæreri i Nykøbing F., Interessentskab. Interessenter: Frk. E Nielsen, J Nielsen og C Christensen. Frm. tegnes af forstn. alene eller aS de to andre Interressentor i Foren. Nielsen ’ s R J Trævarefabrik, Kraghave, ved Georg Nielsen, Kraghave pr. Nykø ­ bing F. Indeh. G Nielsen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker