kraks vejviser 1940 handelskalender

Nakskov — Nyborg

VI — 2875

Firma-Regisler: 1J. Købstæderne

Nyborg.

Vestlollands Forenede Trælastforretninger Akts. Bestyrelso: Godsejer VAL Ziersen, Vilhelmslioj, Kobmd. K J A Lundborg, Sagf. Jens Ringgaard, I ’ ropr. E Krogh Matzen, Gammeleje, og Landinsp. Ludvig Schmidt, Kbhvn. Adm. Diroktor: M R H Aubertin. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af don adm. Direktør alone. Aktk. 400,000 Kr. Wiboltt ’ s R Froavl og Frøhandel i Nakskov, Akts. Bestyrelse: Bankdir. E N Hou- mark (Formand), Odense, Godsojer K L Rasmussen, Riddersborg og P-opr. R Olsen, Gottesgabe pr. Kappel. Direktion: S Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: S Andersen og Elly Carlslund i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Øberg Ferdinand. Indeh. Il P M Palsøe. Oberg ’ s Theodor, Boghandel. Indeh. Robert N Allerup. Neksø. Berg P, Akts. Bestyrelse: Kobmd. E A Kjærgaard, Avlsbruger C S Nielsen, Nome, Gaardejer A J Brandt, Egesgaard, Bodilsker, Gaardejer T G Kofoed, Knarregaard, og Kommunebogholder J A Jørgensen. Bestyrer: II Knudsen. Frm. tegnes af Besty ­ reren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl.i Foren. Prok.: H Knudsen. Aktk. 70,000 Kr. fh. Berg ’ s P Ægforretning, Nokso, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Robinson, Andersen & Co. , Akts., Hell, [se dette]. Bjerregaard A

Andersen A. Indeh. A Andersen. Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, Akts. Forretningsudvalg : TrafikassisL C E Bjerring, Maskinarb. R P Hansen og Snedker H Hansen. Forretningsforer: J C Jensen. Frm. tegnes af Forretningsføreren i Foren, med et Forretningsudvalgs- medl. eller af to Forretningsudvalgsmodi, i Foren. Aktk. 5300 Kr. Autocentralen ved J Kruse & Fehr Jensen. Indeh. J A Kruse og A F Jensen. Bruun ’ s P M Kafferisteri, Indehaver A M Pedersen. Indeh. A M Pedersen. Prok.: Christine H Pedersen og L P H Schreiner Pedersen. Bryggeriet Carlsminde, Akts. (Bryggeriet Carlsminde og Mineralvandsfabrikkerne Cito og Nyborg Brøndanstalt). Bestyrelse: Ing. P Korsgaard (Formand), Købmd Ove Nielsen, Restaurator E M Mikkelsen og Ing. S Høeg Larsen, Kbhvn., dor tre i Foren, tegner Frm. Direktør: J G Nielsen. Prok.: don adm. Direktør i Foren, med Formandon eller to Bestyrelsesmedl. Aktk. 225.000 Kr. Brændeforretningon FREM ved Sv. Rasmussen. Indeh. Sv. Aa. Rasmussen. Byens Bogtrykkeri ved Chr. Egebjerg. Indeh. Chr. Egebjerg. Prok.: Margrethe Egebjerg. Dania ved R P Rasmussen. Indeh. Fru H K Rasmussen. Dansk Ammoniakfabrik ved P Korsgaard & Co., Intel essentsk. Interessenter: Frm. Alfrod Benzon, Kbhvn., Akts. Dansk Svovlsyre- & Suporpbosphat-Fabrik, Kbhvn., og Ing. P Korsgaard. Frm. tognes af P Korsgaard alene eller af A Benzon og 11 Sie- gumfeldt i Foren. Dansk Dukke-Industri ved II C Lund, Nyborg. Indoh. II C Lund. Drewsen & Nellemann. Indeh. Fru S M C L Nellemann. Prok.: E Bondorph Nel- lemann (jun.). Dyrehavens Baadebyggeri under Likvidation, Akts. Likvidator: Baadebygger H C P Nørregaard, der tegner Frm. Engelsk Beklædningsmagasin ved G Nielsen. Indeh. G Nielsen. Hansen & Hansen. Indoh. Niels Aage Hansen og Niols Marius Hanson. Hermotikfabriken Nyborg ved T Egholm. Indeh. T C T Egholm. Holst Marinus. Indoh. Fru A M Holst. Husholdningsforeningen for Tjonestomænd i Nyborg & Omegn A. m. b. A. Besty ­ relse: TrafikassisL C E Bjorring (Formand), Ovorpostpakm. KK Pederson (Næst ­ formd.), Overportor R B Rasmusson, økonomibetjent C P B Pedersen, Loko ­ motivfører N P Veirup, Fængselsbetj. A E Jensen og Lokomotivfører K M P^ torsen. Frm. tognes af Fo> manden ellor Næstformd. i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Andolskap. 50,925 Kr. Jensen Hans, Indehaver Axel Jensen. Indeh. Axel Jensen. Jensen H Bødtcher, Aug. Langkilde ’ s Eftf. Indeh. 11 Bødtcher Jensen. Jonsons II Chr. Eftf. ved Olaf Jensen. Indeh. Olaf P L Jonsen. Jensen Minka, Indohavor: Minka Rasmussen. Indoh. Minka K Rasmussen. Justesen Brodr., Nyborg, Aktieselskab. Bestyrelse: Gross. P O H Justesen (For ­ mand), Charlott]., Fru Aa. A Justeson, Charlottl., og Gross. Jul. P Justesen, Hell. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Forretningsf. Aktk. 100,000 Kr. Kontantforretningen ved Kristian Clausen. Indoh. Svend Clausen. Kruse J & Bech. Indeh. J A Kruse. Lingeri & Borneudstyrs Magasinet Spar ved S Chr. Jensen. Indeh. S Chr. Jensen. Mammen & Drescher. Indeh. A W Mammon, Kbhvn., M P Droscher og R M Moller, Aunslev Dyrehave. Prok.: R M Moller. Mcijor ’ s I Tricotageforrotning, Nyborg. Indeh. Inger E Meijer. Prok.: N Meijer. Nyborg Broderi- & Korset Magasin, Marie Jensens Efterfølgore ved Johanne Nør ­ regaard Christenson & Else Meilgaard Mortensen, Nyborg. Indeh. Johanne Nør ­ regaard Christensen og Else Moilgaard Mortenson, der i Foren, tegner Frm. Nyborg Cykle- og Sportsforretning, Gottorp & Schrøder Hansen. Indeh. Axel Schrødor-Hansen. Nyborg forenede Trælastforretninger ved P Schmidt & Co. Indeh. P B Schmidt og W Godt. Nyborg Kalkværk ved P Schmidt & Co. Indeh. P B Schmidt og W Godt, Augu ­ stenborg. Nyborg Kludeeksport ved L I Petersen. Indeh. L 1 Petersen. Nyborg Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Købmd. N L Nielsen (Formand), og Pro ­ kurist J G Klint Jørgensen, Kbhvn., samt II P Nielsen (adm. Direktør). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller af den adm. Di ­ rektør. Prok.: J G Klint Jørgensen Aktk. 15.000 Kr. Nyborg Kulimport & Nyborg Crchorietørreri, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fru W L II G Petersen (Direktør), Dommerfuldm. J P J G Lemming, Købmd. 0 V Kemp, Kbhvn., Kobmd. SEJ Nielsen, Odense, og Kobmd. M P Hansen, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. . Nyborg Læderhandel ved Th. Hansen. Indeh. Theodora Helene Hansen. Prok.: S J E Hanson. Nyborg Materialhandel vod C Pommorencke, Tndeh. C N Pommerencke. Nyborg Møbelfabrik & Kehllistefabrikon Honnerup Vald. Andersen, Akts. Besty­ relse: Gross. A E F V Ehlers (Formand), Gjentofto, Frk. E J Andersen (Næst ­ formd.), Gjentofto, Fru C M Jensen og Fru I K Andersen. Direktion? Dir.I H Jensen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstfrmd. i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 140,000 Kr. Nyborg Nattevagt Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts..De Forenode Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette], Nyborg Reklametrykkeri ved J V Johansen. Indeh. J V Johansen. Nyborg Skibs- & Baadebyggeri ved Carl Emil Koch Jonsen, Interessentsk. Inter ­ essenter: Carl Emil Koch Jensen, der tegner Frm., og Fru L F Jensen. Nyborg Skærvefabrik ved N P Nielsen. Indeh. N P Nielsen. Nyborg Trælasthandel ved Otto Nielsen. Indeh. C J Nielsen. Prok. : Erik Skibstod Nyborg Vulkaniserings-Anstalt ved N Nielsen. Indeh. N M Nielsen. Nyborg Ægforretning, Akts. Bestyrelse: Gross. H C Holm (Formand), og Dir. J H Schurmann, begge af Kbhvn., samt Gross. II II Holm, Hell. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Ohmeyer ’ s R Eftf. ved M Christensen. Indeh. N F M Christensen. Oste-Børsen ved Margrethe Knudsen. Indeh. Margrethe S Knudsen. Pedersen J M. Inden. P H Pedersen. Petersen ’ s Jensenius Efterfolgor, Johanne Rasmussen. Indoh. Johanne K Rasmus ­ sen. . _ Rasch J F & Fr. Nielsen. Itdoh. J F C Rasch og A Fr. Nielsen, der i Foren. Rasmussen ’ s" August Eftfl. ved Kaj & Holgor Andersen. Indeh. Kaj Anderson og Holger Andersen, begge af Odense. Schalburg C F i Nyborg, Akts. Bestyrelse: Konsul II T A Andersen, Odense, Dir J C Drever Kbhvn., Vinhdl. N O Andersen, Odenso, og Lægo K E I An delen, Kbhv^ der to^ ’ Foren, tegner Frm. Prok, : H A L Nielsen r Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Schønemann C. Indeh. Fru Agt.es Bang og E V Bang. Schønemann V. Indeh. R Bendix Petersen. SnarekMson for Nyborg By og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad naa 9 Medl samt en adm. Direktør. To af Tilsynsraadets Medl. bistaar som Tilforordnodo den adm.Direktor. Tilsynsraad: Politimester AW Harhorn (Formand), Borgmostor, J J Bjerring (Tilforordnet), Sognef. N Potersen, Taarup, Sognef. H Nielsen, -Ørbæk, Husmd. H C Eriksen, Ellinge, Redaktør.) C Hauge, Sogneraads- formd. J P C Lyngdal, Fløstrup, Kobmd. C Nielsen og Tomrerm. 0 Rasmussen Adm. Direktør: C Torp-Pedersen. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med Formanden ellor af en af disse i Foren, med en Tilforordnet eller af on af do her nævnte i Foren, med et af Tilsynsraadets øvrige Medlemmer. Stenderup H & Son ’ s Efttl. Indehaver Aage Nielsen. Indeh. Aa

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker