kraks vejviser 1940 handelskalender

Middelfart — Nakskov

Firma-Register: B. Købstæderne

VI

2874

Middelfart Bank Akts, Bestyrelse: Propr. N G M Munk, Roerslev Møllegaard, Propr. J II Jørgensen, Chistianslund, Sagf. 0 Rasmussen, Billedhugger A M Schwaner, Købmd. A V Cortsen, Murerm. P S O Andersen, Boghandler Kay Therkildsen, Forp. J Chr. Hansen, Fonsskov, Gaaidejer H P L Andersen, Blan- kegaard, og Gaardejer K T Nielsen, Vejlby. Direktion: G Nielsen og J K Beh ­ rendt. Prokurister: J Stautz og F R Poulsen. Frm. tegnes af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist eller af en Direktor i Foren, med en anden Direktor eller en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 775,000 Kr. Middelfart Beklædningsmagasin vod Ricard Mikkelsen. Indeh. Carl Ricard Peter Mikkelsen. Middelfart Brødfabrik ved L Petersen. Indeh. L H P S C Petorsen. .Middelfart Garagecontral ved Emil Jergonsen. Indeh. Emil V Jorgensen. Middelfart Lervarefabrik (Akts.). Indeh. Holbeck ’ s Fajance Forretning, Akts., Odense [so dette]. Middelfart Malervare- & Tapethandel ved Albert N Hansen. Indeh. A N Hansen Prok.: J B G Hansen. Middelfart Margarinefabrik Akts., Middelfart. Bestyrolse: Fru B R Christensen (Formand), Mejeriejer E K Christensen (adm. Direktør) og Overretssagf. E Ej- lersgaard. Frm. tegnos af den adm. Direktør eller af Formanden. Aktk. 20,000 Kr. Middelfart Materialhandel ved Ove Foorsom. Indeh. Ovo Foersom. Middelfart Nattovagt Akts. Under dotto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dotte]. Middelfart Venstreblad, Akts. Bestyrelse: Gaardejer PN Petersen, Røjle, Gaardejer HAS Andersen, Viby, Husmd. A Matthiesen, Aahøjrup, Lærer P Kristensen og Læge L J P Martin, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 28,710 Kr. Mineralvandsfabrikken Middelfart Union ved Willy Hansen. Indeh. Willy Hansen. Nielsen H & Christensen, Interessentsk. Interessenter: H Nielsen og A Th. Chri ­ stensen. Nordfyns Cyklefabrik ved Brødrene N & Kr. Petorsen. Indeh. A K Petersen. Rasmussen E & Co., forhen Hermann Zinck, Middelfart Isenkram-, Udstyrs- Værktejsforretning, Middelfart. Indeh. Hermann Zinck og Einar Rasmussen. Rasmussen R B jun. Indeh. n C T Rasmussen. Prok. : Fru J Rasmussen. Skotøjslageret Centrum ved Astrid Brandt. Indeh. Astrid M Brandt. Spare- og Laanekassen for Middelfart og Omegn. Sparekassen ledes af Tilsynsraad: Malerm. A N Hansen (Formand), Borgm. Ehlert Nielsen, Tomrerm. R E Tønnesen, Hdlsgaitner II J Larsen, Vognmd. H Berthelsen, Malerm. G Th. Schwaner og Bagorm. B Thy bjerg samt en Direktion: Il L Rasmussen (For ­ mand) og Rs. Porse. Prokurister: Fru V M Rasmussen og E B Poulsen. Fim. tegnes af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktorer i Foren, eller af et Tilsynsraadsmodl. eller en Direktør i Foren, med en Prokurist. Kassen er oprettet af Middelfart Haandværkerforening, hvis Formue sammen med Kassens Aktiver hæfter for denne. Speer V (Urania), Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J Chr. Macholm (Formand) Fredericia, Landsretssagf. 11 V Mehl, Fredericia, og Fru J M B Spocr. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmdl. i Foren, eller af Formanden. Prok.: J P V Spøer i Foren, mod Formanden eller to Bestyrolsosmedl. i Foron. Aktk. 15,000 Kr. Strømpehuset ved M 11 Sørensen. Indeh. Frk. M II Sørensen. Stevring ’ s Cycle- & Automobilhandel ved Chr. Støvring. Indeh. A Chr. Støvring. Therkildson Kay, Carl S LadehofFs Efterfølger. Indeh. Kay Therkildsen. Trikotagehuset ved Mary Hansen, Middelfart. Indeh. Frk. Mary Hansen. Wiboltt J, Middelfart (Toubro &Co.). Indeh. T M T Toubro og K P Toubro, Snoghøj. Østergades Varehus ved Egon Ravn, Middelfart. Indeh. Egon Ravn, Kolding. & et Nakskov. Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov & Omegn, Akts. Bestyrelse: Faktor J L A Krogh (Formand) m. fl. Forretningsfører: Typograf C A Svendsen. Frm. tegnes af Formanden og Forretningsf. i Foren. Aktk. 6720 Kr. Batteri-Centralen ved V Nilsen. Indeh. C C L B V Nilsen. Bloch ’ s Boghandel ved Kaj Haugstrup. Indeh. Kaj G J Haugstrup. Brillospecialisten, Nakskov Optik ved Victor Krebs. Indeh. Victor II Krobs. Broderimagasinet ved H P Nielsen. Indeh. H P Nielsen. Buch <£• Co., Nakskov. Indeh. F C Buch og S G Johansen. Byggefagenes Sammenslutning. Akts. Bestyrelse: Tømrer K G Jørgønsen, Maler J J Hansen, Murorsvend UN Albrechtson, Snedker II PL Hansen, Murerarbejdsmd. II O L Hansen, Murerarbejdsmd. L E Hansen, Murersvend KRMøller, Snedker IIPO Christensen, Tømrersvend JOHansenog Malersvend HE Jensen (Forretningsfører). Frm. tegnes af Forretningsf. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Caspersen C Johan. Indeh. C J Caspersen og H A Caspersen. Christensen Alfred & Co. Indeh. J Christensen og A Christensen. Christensen *8 Brødr. Kulforretning, Akts. Bestyrolse; Købmd. J Christensen, Kon ­ torchef O L Bang, Ordrup, og Købmd. A Christenson. Direktion : Gross. A Chri ­ stensen og Købmd. J Christensen. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 55,000 Kr. Dansk Kunsthornindustri ved Jensen & Rosongaard. Indeh. C M Jensen, Vester Karleby. og H A S Rosongaard. Danske Købmænds Handels-Akts., Nakskov Afdeling. Indeh. Danske Købmænds , Handels-Akts., Kbhvn. [so dette]. Filialen bestyres og tegnes af C A Andersen. Danske Mælkekondenseringsfabr., Den, Akts. Bestyrelse : Bankdirektør N C V Reimer (Formand), Gaardejer C P Pedersen (Næstformd.), Sandby, Dir.'H S Olesen, Gauerslundgaard pr. Børkop, Konsul II P M Palsoe og Dir. V H Jacobsen, Kbhvn. Direktion: E R Christenson og A W Pedersen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: E R Christensen og A W Pe ­ dersen hver for sig eller P Hoff i Foren, med en af de to førstn. Aktk. 1,800,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin. L Larsen. Indeh. L Larsen. Foto- & Radiomagasinet Skandia ved K Madsen. Indeh. K A Madsen. Freuchen Aug. & Co., T G Krøyer, Aktieselskab. Bestyrelse: Landsrettssagf. Svend Knudsen (Formand), Gross. A Th. Oberg (Næstformd.), Hell., Rentier P L Freuclien Berg, Lindelsø, og Propr. P A Pedersen, Højbogaard. Direktion: C A Jacobsen, C L Henriksen og T G Krøyer. Frm. tegnes af Formanden og Næst ­ formd. i Foren, eller af en af disse i Foren, med en Direktør eller af to Direk ­ tører i Foren. Aktk. 750,000 Kr. Gule Hus, Det, ved Ejner Petersen. Indeh. O E Potersen. Hansen G & V l ’ etorsen. Skotøjsforretning. Indeh. G C Hansen ogV A Petersen. Hansen ’ s H S Automobilforretning, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fabr. H S Hansen (Direktør), Smed S R Hansen, Fru S I Potersen (Lundsgaard Petersen) og Meka ­ niker E J Hansen. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Di ­ rektør. Aktk. 58,500 Kr. Hansen ’ s & Nielsen. Farve- & Tapethandel. Indeh. A C B Hansen. Huus ’ s H Chr. Eftf. Indeh. N Anker. Jensen & Rosengaard. Indeh. C M Jenson, Holloby, og H A S Rosengaard. Jessen Christoph. Indeh. V Jessen. Johansen Th. Indeh. Th. E Johansen. Prok.: A Christenson. Jørgensen Chr. & Co. Indeh. K O Nielsen. Kastor. Ny Stærmose ved Kastor Jorgensen. Indeh. Kastor Jørgensen. Knudsons .Th. Uldvaroforretning, Akts.Bestyrelse: FruEHSchmidt(Forretningsfører), lorretiungsbest. Aa. V Hansen og Frk. K M Olsen,der to i Foren, tegner Frm. "rok.: Forretningsføreren. Aktk. 25,000 Kr. K^rTe^lS lndeh ’ 0 G Nielse -

Landmændenes - Andels - Eksport Slagteri i Nakskov. Bestyrelse : Gaardejer L A Jensen, Charlottenlnnd (Formand), Godsejer C O Olsen, Vintersborg (Ntestformd.), Gaardejeine C B Jørgensen, Munkeby, P A Thomsen, Mageltving, R A Hansen, Knubbølykke, II F Christensen og G E Fugl, begge af Volshave, samt R Peter ­ sen, Ullerslev, Parcellist P Frederiksen, Nøbbølle, Propr. J M Larsen, Duesminde, OB Kaae, Iløjfjælde, og Propr. II C Nørregaard, Steffensminde. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med seks andre Bestyrelsesmedl. Prok.: Direktør H C Dyr ­ løv Madsen, Propr. IIJN Thomsen, Egelund, Propr. JM Larsen, Mensalgaarden og Frk. O L Larsen, to i Foren. Larsen II P. Indeh. Valborg Larsen. Lassøsen L & Søn, Jern- & Motalstøbøri, Maskinfabrik. Indeh. PL Lassesen, der tegner Frm., og A Lassesen. Lolland-Falsters Andels-Foderstofforening, L. M. A. F. Bestyrelse: II L L Bel ­ ling (Formand), Strandvedgaard, og N P Petersen, Malagergaard (Forretningsud ­ valg). C B Johansen, Abed, C T Petersen, Undorup, KHovmand, Støby, J G Lar ­ sen Strango, Jørgenssæde, og A S Larsen, Torpe. Frm. tegnes af Forretnings ­ udvalget. Kun dø ord. Medl. hæfter in solidum. Prok. : Poul Roed. Lollands Bank AktsK.Repræsentantskabet bestaar af 12 Medl. med Forp. E Flach de Neergaard, Skelstofte, som Formand og Isenkræmmer K O Niel ­ sen som Næstformd. Bestyrelse: Dir. C L Henriksen, Propr. P Jør ­ gensen, Solbjerggaard, og Godsforv. N P J Blume. Bestyrolsessup- ploant.: Sekretær M P Itasmussen-Trentomoller. Direktion: A Kristoffersen. Prokurister: A S Nielson, K A S Rasmussen og E A P Hansen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller mod en Prokurist eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med en Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Lollands Handels- og Landbrugsbank, Akts. Bestyrelse: Godsejer L V A Ziersen Vilhelmshøj (Formand), Propr. C M Koefoed, Sejerlund, (Næstformd.), Brand ­ dir. C P Skov, Maribo, Propr. P A Pedersen, Hojbogaard, Forp. II T Han ­ sen, Saxhøj, og Købmd. K J A Lundborg. Direktion: J E Ostergaard og V Buhl, Maribo. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af en af dem i Foren, med en Direktør. Prok. : G E Wiingaard, H M A Baltzersen og A Poulsen, to i Foren., olier en af dem 1 Foren, med onten Formanden eller Næstformd. eller en Direktor. Aktk. 2 Mill. Kr. Lollandske Landbostands Sparekasse, Den. Sparekassens Ledelse bestaar af et Tilsynsraad: Gaardejerne J A Nielsen (Formand), Kuditze, Chr. V Bendsen, Høj­ reby, A 0 Jørgensen, Ostofte, II J Hertz, Dannomare, P V D Marcussen, 1. Skovbøllegaawl. C S Johansen, Nøbbet, og L A Jensen, Tillitze, samt en Direk ­ tion: A R Paulsen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Direktøren. Prok. Kontorchef C C Christiansen, Sparekassekasserer C J G Munch, Sparekassefuldm, N H Hermansen, Sparekasse- fuldm. Jobs. Søronsen og Sparekasseassist., Frk, K Hoick hver i Foren, med Direktøren eller de to førstn. i Foren, eller hver af disse i Foren, med en ‘ af de tre sidstn. For Sparekassens Forp). hæfte- foruden Sparekassens Aktiver mindst 25 af Garanterne med et Bolob af ikko over 2000 Kr. for hver. Marcussen ’ s Knuth V Eftf., Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. EDA Richter (For ­ mand), Kbhvn., Prokurist 0 V Jensen, Kbhvn., og Dir. A Knudsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrolsosmedl. i Foren. Direktør: A Knudsen. Prok. : A Knudson. Aktk. 72,000 Kr. Maskinfabrikken Nakskov, Wm. Petersen. Indeh. Fru E V J Potersen. Prok. O J Larsen. Nakskov Autolakerori ved C Herberg. Indeh. C C E Horberg. Nakskov Automobil-Bors ved Axel Olsen. Indeh. A R Olsen. Nakskov DampmølleAkts. Bestyrolse: Dir. C L Henriksen, Bagerm. P J T Her ­ mansen, Propr. K L Rasmussen, Riddersborg, Propr. J M Larsen, Mensalgaard, og Forp. C 8 Borella, Sæbyholm, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: II P Hansen. Prok.: II P Hansen og C C Sørensen i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Nakskov J6rn-og Staalforretning Akts. Bestyrolse: Dir. K A Andersen, Sagf. M 11 K Lund, og Dir. H Kargaard Thomsen, Slagelse. Direktion: A H R Hansen. Frm. tegnes af Direktoron i Foron. mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foron. Aktk. 60,000 Kr. Nakskov Karosserifabrik ved Poul Nielsen. Indeh. P Nielsen. Nakskov Koloniallagor ved J Christiansen. Indeh. T J Christiansen. Nakskov-Kragenæs Jernbane, Akts. Bestyrelse: Folketingsmd. S H M D Brese- mann, Konsul H P M Palsee og Gaardejer L Christiansen, Kastager, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: F S Agerskov, Maribo. Aktk. 1,730,000 Kr. Nakskov Kulimport, Akts. Bestyrelse: Dir. C AF Gravesøn, Gross. G W Bottern, Kbhvn., og Bankdir. H O J Schobye, Maribo, der to i Foren, tegner Frm Direktion: C A F Gravesen og J W Bottom. Prok.: J W Bottern i Foren, med et Bestyrolsesmodl. Aktk. 70,000 Kr. Nakskov Kunst- & Rammeforrotning ved Niels Larsen. Indeh. N Larsen. Nakskov Margarinefabrik ved Poter Suhr. Indeh. P Suhr. Nakskov Materialhandel ved N Børge Ludwigsen, cand. pharm. Indeh. N Børge Ludwigsen. Prok.: Ellen M Ludwigsen. Nakskov Mælkeforsyning ved Magnus 0 Jensen. Indeh. M O Jensen. Nakskov Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. Ise dette]. Nakskov ny Møbelforretning ved J P Jensen & Co. Indeh. J P Jensen og Else Hansen. , Nakskov-Rødby Jernbane, Akts. Bestyrelse: Folketingsmand S M M D Bresemann, Gaardojer 11 J Hertz, Dannomare og Red. M A Jensen, Rodby, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 4,541,000 Kr. Nakskov Røgori, Fiskeeksport & Konservesfabrik ved August Jensen Ærebo. Indeh. August Jensen Ærebo. Nakskov Silopakhus, Akts. Bestyrelse: Købmd. C V Knudsen, Maribo, Konsul T G Krøyer og Dir. A Boesen. Direktør (Driftsloder) : J Christensen. Frm. tegnes at Driftslederen i Foren, med ot Bestyrolsosmdl. eller' af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Nakskov Skibsværft Akts. Bestyrolse: Dir. H P V Berg (Formand), Charlottl. Borgm. M P Nielsen, Bankdir. Viggo Roimer og Baron Niels Juol-Brockdorff, Kbhvn. Direktion: O Christiansen Frm. tegnes af Formandon i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok.: O Christiansen alene eller S Henningsen, A C V l ’ erg og E C V Hansen, to i Foren. Aktk. 4 Mill. Kr. Nakskov Tapet- & Farvehandel ved Ove Schou. Indeh. O II Schou. Nakskov Trælasthandel ved Asger Lyngbæk. Indeh. Asger Lyngbæk, Sakskøbing. Ota, De Forenedo Havre- & Rismøller, Akts, (se u. Akts.-Reg. i Kbhvn.). Peckoo Te Compagni, Akts. Bestyrolse: Landsretssagf. S Knudsen, Tomrerm. N Chr. Lundgreen og Snedkerm. J P Jonsen. Forretningsfører: II Muller. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod!, i Foren, olier af ot Bestyrelsesmodi, i Foron. med Forretningsf. Aktk. 30,000 Kr. Pierre ’ s Farvorior ved Bolbjerg Jonson. Indoh. II Bolbjerg Jensen. Roimer ’ s Harald Eftf., O Chr. Thomsen. Indeh. O C Thomsen. Ring Einar, Akts. Bestyrelse: Købmd. O C Thomsen, Fru I M A Ring og Besty ­ rer Le ’ f Ring, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 8000 Kr. Schroder Carl & Co. Indeh. E A Schrøder. Simon ved Jobs. Andersen. Indeh. H Jobs. Anderson. Surel A & Søn. Indeh. S K J Sørensen. Tarp Julius. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator: Overretssagf. A Zwick, der tegner Frm. Theisen Ludvig. Indeh. L V Theisen. Tidende, Akts. Direktion: Red. C C Haugner (adm.), Sparekassedir. A R Paulsen. Propr. J Bendsen, Søndermark, og Sognoraadsformd. 11 J Hertz, Dannemare. Frm. tegnes af den samlede Direktion. Aktk. 223,900 Kr. Uldvarehuset v. Niels Andersen. Indeh. N Andersen. Vestlollands Avis, Akts. Bestyrelso: Konsul T G Krøyer (Formand), Gaardejer C F Petersen, (Næstformd.), Kildogaard, og Konsul Halfdan Rasmussen. Redak ­ tør: NS K Juul Christenson. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver for sig eller af Redaktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 6,425 Kr.

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker