kraks vejviser 1940 handelskalender

Løgumkloster — Middelfart

Firma-Register: B. Købstæderne

Løgumkloster. Bock C H Sønner. Indeh. J L Bock, A E Bock og E N G Bock. Hansen II M. Indeh. A P Hansen. Hansen H N. Indeh. H N Hansen. Jydsk Selefabrik ved Theodor Bosson. Indeh. H T Bossen. Løgumkloster Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne C N Marquardsen (Formand), Fauerby, N J Horlyk, Rurup, N H Refslund, Bovlund, og M C ’ Brodorsen, Sondergaard, samt Apoteker J C P Kjoms. og Skomagerm. H C Tæstesen. Direktion: J A Haase og Gaardojor II F Iwersen. Frm. tegnes af to Prokurister i Foren, eller af et Bestyrelsesmod], i Foren, med en Direktør eller en Prokurist eller af on Diroktor i Foren, med en anden Direktør eller en Prokurist. Proku ­ rister: J C P Kjems, og L Laustøn. Aktk. 320,000 Kr. Løgumkloster Boghandel ved Gundør Nissen. Indeh. Frk. Guilder K Nissen. Spare- & Laanekassen for Løgumkloster og Omegn. Sparekassen ledes af ot Tilsynsraad: Købnid. P Petorson, Gæstgiver Chr. Thaysen, Bogtrykker P B Bahnson, Privatier J T Nielsen, Købmd. E Bock, Smedem. T C Schmidt og Dommer Albert Blæhr samt en Direktion: Skomagen... N A Tåstensen og Tand ­ tekniker N B Peterson. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direk ­ tør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Tåstensen NA & Son. Indeh. N A Tåstensen og C F Tåstonsen. Vestsi os vigske Trælastforretninger, De, Akts. Bestyrelse: Købmd. K Hansen (For ­ mand), Aabenraa, Købmd. Holger Fink, Aabenraa, og Teglværksejer J H Clausen, Hillerød. Direktor: K O V Doring. Frm. tegnes af Formanden eller af Direk ­ tøren. Prok.: E C Petersen, Skærbæk. Aktk. 60,000 Kr. Løkken. Lokken Comentstoberi, 11 C Wendolboe. Indeh. H C M Wendelboe. Løkken Fiskeeksport, P B Kjolgaard. Indeh. P B Kjelgaard. Spare- og Laanekassen for Lokken og Omegn. Spare-og Laanekassen ledes af en Direktion: C Westergaard [er sonore død] og A Kraglund samt et Tilsynsraad: Sognefogederne S Molgaard, II Mikkelsen, Lyngby og J Hansen, Ingstrup, fh. Gaardejer N Mariegaard, Vittrup, fh. Gaardejer N C Nielsen, Vrensted, Gaardcjer J Cnristoffersen, Drivsholm. fh. Sognef. S P Rasmussen, Saltum, Kobmd. M P Mortensen og Sogneraadsformd. T P Mariegaard, Børglum. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. eller to Direktører i Foren, eller af et Tilsyns- raadsmedl. i Foren, med en Direktor. Kapital 30,000 Kr. ^Mariager.j Banken for Mariager og Omegn, Akts. Bostyrelso: Rentier H A Podorsen (For ­ mand), Fjolstod, Amtsraadsmedl. AC Pedersen, Gerlov St., og Gaardojor JCP Nielsen, Sembygaard. Bestyrelsossupploant ; Bagerm. J J V Laulund, Assens pr. Mariager. Direktion: H E Rudkjobing. Prokurist: P J Oppolstrup Mellor. Frm. tegnes af ot Bostyrolsesmodl. i Foren, mod en Direktør eller med en Prokurist ellor af to Direktøror i Foren, eller af en Diroktor i Foren, med on Prokurist. Aktk. 200,000 Kr. Landbosparekassen for Mariager og Omegn. Sparekassen ledes af <*t Tilsynsraad: Gaardejerne J Chr. Jenson (Formand), True, Il P Madsen, Fjeldsted, L Pedersen, Som, Chr. Sørensen, Svenstrup, og Thor Thorsen, GI. Havndal, Værkfører S Chr. Jensen Th ’ sted, Dania, og Politibetjent L Kr. Brandt samt af en Direkt : on: Gaardejer L C Bruun, Fjeldsted, Gaardejer A Skovrder, Hou, og Rentier A N Møller, Hou. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller pr. prok. af to Direktører i Foren. Mariager Boghandel ved Harald Platz. Indeh. Harald M Platz. Mariagør-Faarup Jornbane-Aktiosolskab. Bestyrelse: Borgmester S S Borresen (Formand), Landstingsmd. S S Nielsen, Asforg, Moller AN Møller, IIov, Gaard- øjornø L C Bruun, Fjolstod, K C Harbo, Asforg, J L Jensen, True, K Soronsen, True, og P C Johansen, Glonstrup, Sognefoged A Madsen, Overlærer J Chr. Elming og Kobmd. E E Christensen. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med ot Bestyrolsesmedl. Driftsbestyrer: Ing. S Aa. Jensen, der har Prok. i Foren, med Formanden. Aktk. 2,937,641 Kr. 95 Øre. Mariager Kulimport ved V Mouritsen. Indeh. V N Mouritsen. Sparekassen for Mariager Købstad og Omogn. Tilsynsraad: Skræddorm. A CJonsen (Formand), Kæmner N P Josophson, Læror S Nielsen, Tømmorhdl. V Mouritsen samt Gaardejerne S Aa. Andersen, Vinstrup, J Thorsen, Assens, S C Nielsen, Skrødstrup, R M Greve, Frydensberg, og S Sørenson, Svenstrup. Direktion: Murerm. C An ­ dersen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmodl. i Foren, med Direktøron. Maribo. Andersen's Carl Eftf. ved Holger Nicolaisen. Indeh. H Nicolaisen. Dein ’ s J R, Boghdl. Indeh. Frk. E Dein. Diskonto- og Laanobanken i Maribo, Akts. Bestyrelse: Garver C P Poulsen, Over- retssagf. K W Kjær og Købmd. P II Jørgensen m.fl. De nævnte danner et For ­ retningsudvalg. Direktør: R C Hansen! Prokurister: J K Romer. E A K S Lindborg og Ch. Aa. Sørensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med en Prokurist eller mod et Medl. af Forretningsudv. eller af et Forretningsudvalgs- medl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Forsikrings-Aktieselskabet østifterne. Bestyrelse: Assurandør J Overgaard, (For ­ mand), Charlott!, m. fl. Forretningsudvalg: J Overgaard, Branddir. C P Skov og Landsretssagf. E Krarup. Direktion: N P R Nielsen. Prokurist; H M Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med en Prokurist eller med et For ­ retningsudvalgsmodi. ellor af et Forretningsudvalgsmedl. i Foren, med on Pro ­ kurist. Aktk. 300,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Fo to- & Radiohuset Elektra vod Vilh. Henriksen. Indeh. Chr. Vilh. Heniksen. Hatton P & Co., Akts. Bestyrelsen Dir. A P Milling (Formand), Dir. A Boe- sen, Nakskov (Næstformd.), og Ing. G J E Boesen, Nakskov. Direktør: IIOD Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelses- medl. i Foren, med Direktoren. Prok. : II O D Pederson. Aktk. 300,000. Kr. Keis Edvard & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. E Kois, der tegner Frm. Kontantforretningen ved Vilhelm Jensen i Maribo. Indeh. II V Jensen. Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring. Bestyrelse: Landinspek- torerno O V Egodo Budtz, Kbhvn., J P Rorholm, Aarhus, og S Jtingersen, der to i Foren, tegner Frm. Ved Forsikringens Ikrafttræden betaler hvert Medl. 50 Kr. som Indskud. Medl. er solidarisk ansvarlige for Foreningens Forpi. (Forsik ­ rings Bogistret). Lolland-Falsters Sækkolager, Akts. Bestyrelse: Dir. J Andersen, Skodsborg, Dir. J K Jespersen, Odense, Kobmd. F Faber og Dir. C V Knudsen. Direktor: Forretningsf. FM Pedersen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. og ForretningBf. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Lollands Handels- og Landbrugsbank, Akts., Maribo Afd. Indeh. Akts,. Lollands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov. Frm. tegnes af T O Clausen og V II Andersen i Foren, eller af hver af dem i Foron. med Dir. J E østergaard, Nakskov, ellor med Dir. V Buhl. Lpllands-Poston, Akts. Bestyrelse: Dommerfuldm. E Krarup (Formand), Forvalter P Dorph Petorson, Forp. Aa. Peterson, Gaardejer J Nielsen, Hillested, og Lensgrevo F M Knuth, Knuthenborg. Frm. tognos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Forretningsforer: Red. D Ditlevsen. Aktk. 85.000 Kr. Lollandsko Møbelhal, Don Akts. Bestyrelse: Snedkerm. J K Hansen, Nykøbing r-, Kreaturhdl. E R P Danielson, Sæddinge, og Kreatureksportør T J E Danielson, Ringsebølle, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr.

Lund ’ s Herremagasin ved Chr. V Lund. Indeh. Chr. V Lund. Lund Jacob ved Jacob Laurentius Lund & Peter Johannes Lund. Indeh. Peter Johannes Lund [er senere død]. Maribo Amtstidende ved Martin Andersen. Indeh. M Andersen. Mariebo Dampmøllo, Akts. Bestyrelse: Overretssagf.KWKjær (Formand), Forp. A Pe ­ tersen, Forp. E W Kjær og Forp. HT Nielsen, Wredeslund. Forretnings ­ fører: A P Milling, dør alene eller i Foren, med et Bestyrelsesmedl. tegner Frm. Prok. : H Andersen og Johs. Chr. Jensen hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Maribo Frokontor ved Anton Philipsen. Indeh. Anton Philipsen. Maribo Materialhdl. ved P Haugaard-Jørgonsen ’ s Eftf. Indeh. HFMK Grand- feldt. Maribo Nattevagt Akts. (Akts. De Forenedo Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Maribo Sukkervarefabrik ved Harriot Portner. Indeh. Frn Harriet J T Portner. Maribo-Torrig Jernbane, Akts. Bostyrelse: Red. C E Christiansen, Snedkeri! P Hansen og Sognefoged C B Sunke, Stokkemarko, der to i Foren, tegner Frm. Driftbestyrer: F S Agerskov, der har Prok. i Foren, med Formanden: Red. C E Christiansen. Aktk. 3,075,251 Kr. 46 øre. Mariebo Trælasthdl., Akts. Bestyrelse : Kobmd. C C Valentin, Forp. E W Kjær, Dir. J E Tommerup, Nykøbing F., og Dr. med. O P H Saunte, Odense. Forretningsfører: H 0 Gluud. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. og Forretningsføreren i Foren. Aktk.. 150,000 Kr. . Maribo Trævarefabrik, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. K W Kjær, Dr. med. O P H Saunte, Odense, og Kobmd. C C Valentin, der to i Foren, tegner Frm. For ­ retningsfører: Dir. R R T Rasmussen. Prok.: R R T Rasmussen i Foren, med C C Valentin. Aktk. 62,000 Kr. Maskinfabriken Vulcan, Maribo, Akts. Bestyrelse: Værkfører J E Jørgensen (Direktør), Murerm. FLA Brædder og Mekaniker PE Jorgenson. Frm. tognos af to Bostyrelsosmedl. i Foron. olier af Direkteren i Foren, mod ot Bostyrolses- medl. Prok.: J E Jorgenson. Aktk. 50,000 Kr. Musikhuset ved I II Rasmussen. Indeh. I H Rasmussen. Qvade C A & Co., Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad: Bankdir. N C V Reimer, Nakskov, Konsul H C L Hovmand, Bandholm, Konsul Th. Ras- muson, horsor, og Forp. E W Kjær, samt en Driftsbestyrelse: Kobmd. “ V Knudsen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, samt af en Driftsbestyrer alene. Prok.: CC Valentin og A G Jensen. Aktk. 1,000,000 Kr. Radio-Exporten ved A J M Hinrichson. Indeh. A J M Hinrichsen. Radio- & Fotomagasinet ved N M Niolsen. Indeh. N M Nielsen. Schiøler J F. Indeh. J F Schiøler. Schoppe ’ s F Eftf. ved Jens Lund. Indeh. J Lund. Teatorkiosken ved Aksel Jensen. Indeh. Aksel V Jonsen. Marstal. Boyø Karl & Co., Cyklefabrikken Start. Kommanditselsk. Ansv. Delt.J K Boye. Christensen ’ s Hans Eftf. Indeh. J 0 M Hansen. Christensen ’ s H C Damp- & Sejlskibsroderi, Akts. Bestyrelse: Skibsmægler A Petersen (Forretningsfører), Ing. II C Christensen, Frk. M Christensen Skibsbygm. J O Christensen, Købmd. L C Hansen og Købmd. E K Kromann, Odense. Frm. tegnes af Forrotningsf. alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: L II Christensen. Aktk. 1 Mill. Kr. Christensen ’ s H C Staalskibsbyggeri, Akts. Bestyrelse: SkibBbygm. J O Chri ­ stensen, Ing. H C Christensen (Forretningsfører), Frk. M Christensen, og Frk. A D Christensen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 45,000 Kr. Dampskibs-Akts. Emanuel. Bestyrelse: Skibsmægler A Petersen (Forretningsfører), Ing. H C Christensen, Frk. M Christensen, Skibsbygm. J O Christensen, Købmd. L C Hansen og Købmd. E K Kromann, Odense. Frm. tegnes af Forretningsf. alene olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: L II Christensen. Aktk 431,250 Kr. Eschen ’ s Hans Boghandel, Indehaver Axel Knudsen. Indeh. A Knudsen Friis ’ A H & Søns Brændselsforretning. Indeh. A H Friis, Kragenæs, og HJ Madsen. Marstal Kulimport ved Frederik Hansen. Indeh. Frederik Hansen. Marstal Trælastkompagni, Akts. Bestyrelse: Købmd. M R Weber (Formand), Ba ­ germ. K Rasmussen og Gaardejer Rasmus Rasmussen. Forretningsleder: Købmd. Rasmus Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl i Foren, eller af For ­ manden i Foren, med Forretningslederen. Aktk. 12,000 Kr. Spare- og Laanekassen i Marstal. Direktion: fh. Skibsroder II J Clausen (For ­ mand) og fh. Skibsfører II Rasmussen. Tilsynsraad: Expert L J Bager (For ­ mand), Borgm. Fr. Hansen, Kobmd. J O Hansen, Malerm. Chr. Nielsen, Sadel ­ mager N P Rasmussen, Købmd. B S Reventlow og Driftsbest. Chr. K Ærøe. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Til ­ synsraadsmedl. Prok.: Bogholderen: L M Anderson i Foren, med en Direktør. Garantikapital: 25,000 Kr., hvoraf 50 °/ 0 er kontant indbetalt. Ærø Avis, Akts. Bestyrelse: Rentier J J Groth-Christensen, (Formånd), Gaard ­ ejer T J Terkelsen, Langeagregaard, Gaardejer J Pedersen, Vindeballe, Propr. 11 A Hansen, Gravendal, Skibsforer N P Andersen, Ærøskøbing, Gaardejor M Christensen, Vindeballe og Kobmd. J T K Jensen. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrolsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. • Direktør: Redaktor J A Aa. Pedersen, der har Prok. i Foron. mod to Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 32,000 Kr. Middelfart. Bladcentralen ved II J Henriksen. Indeh. II J Henriksen. Danske Briketkompagni, Det, Akts. Bestyrblse: Købmændene H II K Schmidt og T Hansen samt Fru S Schmidt, der to i Foren, tegner Frm. Di ­ rektion: II H K Schmidt. Aktk. 10,000 Kr. Se Fag-Registret under: Briketter, Kul, Koks og Cinders- Fredorikson Johan & Son. Indeh. Johan Froderiksen og Poul S Frederiksen. Gimbel Th. & Co., Akts., Middelfart. Bestyrelse: Fahr. P Knudsen, Nørre-Aaby (For ­ mand), Tømmerhdl. Androas P Hansen (Direktør), Gross. J P B Riber, svend ­ borg, Tommerhdl. B P Echmidt, Nyborg, og Tømrerm. R E Tønneson. Irm. tognos af Direktoren eller Formanden hvor 1 Foren, med et Bestyrolsesmo 1. Prok.: Andreas P Ilansen. Aktk. 100,000 Kr. Greve II C & Søn. Indeh. Fru M Greve. Hansen A C jun. Indeh. Ha.ton H K Schmidt og Thor Hansen. Hess J S & J Son, Akts. Bestyrelse: Dir. H E Hess (Formand), Vejle, Kobmd. H H K Schmidt. Ing. C E Hoss, Ilaugshus pr. Jelling, Fabr. N M Skov, Strib, oir Ing I H Falck, Kbhvn. Direktion: H E Hess. Prokurist: M E Longhi. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af en Direktor i Foren, mød et Bestyrel ­ sesmodi. eller med en Prokur.'st. Aktk. 400,000 Kr. Keramikmaleriet Aurora, Nytofte. Indeh. J J Clausen, Nytofte. Lund P & Søn. Indeh. P C P Lund og C A P Lund. Messen ved O Niolsen. Indeh. O Nielsen. Michelsen ’ s C Enke. Indeh. J C R Michelson og Enkefru H H Michelsen.. Middelfart Antocentral Akts. Bestyrelse: Fabr. A Chr. Pedersen, Forretningsf. P S Agernæs Petersen, Forretn ’ ngsf. P G Agernæs Petersen. Afdelchef S P Agernæs Petersen, Aarhus og Install. H B Agernæs Petersen, Odense. D rekt ’ on' A Chr Pedersen og P S Agernæs Petersen. Frm. tegnes af on Direktør eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 105,000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker