kraks vejviser 1940 handelskalender

Køge — Løgstør VI — Hansen ’ s FA Eftf., Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. F G Christoffersen (Formand), Dir. J B J Cramer Petersen, Hegnetslund, og Fru D E Andersen, Kbhvn. Direk ­ tør: S Aa. I?hode-Jensen, Hastrup. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : E Th. Nielsen i Foren, med øt Bestyrelsmedl. Aktk. 200,000 Kr. Hasselbalch ’ s A A Eftf., Indeh. C T V Larsen. Prok.: A Larsson og P Larsen i Foren. Junckers Savværk, Akts. Bestyrelse: Prof. C M Møller, Dir. N F Torner, Landsretssagf. V E Brammer og Dir. G F Juncker, alle af Kbhvn.. samt Lens ­ greve Chr. Moltke, Biegentved, Skovrider P H Lassen, Vemmetofte, og Skov ­ rider Chr. V H Ipsen, Giesegaard Skovridergaard. Direktør: Ing. P D Hermann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 795.700 Kr. Kjøge Andelssvineslagteri, et Andelsselskab. Bestyrelse: Gaardejerne C Vestør- gaard, Kammerherregaarden (Formand), J Andersen, Tystrup, N P Andersen, Vejgaard, L P Mortensen, Bjeverskov, P Jensen, Broager, Hellested, A Peter ­ sen, Vilkestrup, og J P Larsen, Lyksager, Propr. E Nielsen Skensved, Nylands- gaard, Propr. N C Løje, Godthaabsgaard, Bryggor C Andersen, Rode, Propr. R Karlshøj, Lyderslev, og Husmd. S Hansen, Stolpehuse. Prok.: Bogholder K E Olsen (ved Banktransaktioner i Foren, med Kasserer J P Johansen). Koge Assuranceagentur ved Hans Carl Benborg. Indeh. Hans Carl Benborg. Kjøge Bank, Akts. Bestyrelse: Hypotekforeningsdir. L Pedersen (Formand) Vallø- by, Kobmd. J L C Fursoe, (Næstformd.). Gaardejerne J P Larsen, Jersie, og P Lorentzen, Haarlev samt Tømrerm. J V Blume. Diroktør: N S Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. eller af to Diroktører i Foren. Bogholder: II J Andreassen. Prok.: II J Andreassen og G S B Andersen hver i Foren, med Formanden, Næstformd. eller en Direk ­ tør eller en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Køge Bryggeri Oluf Andersen. Indeh. O A Andersen. Prok.: A Nielsen. Køge Cementstøberi ved O F Steenberg. Indeh. O F Steenberg. Køge Farve- & Tapethandel. Indeh. T Hansen. Køge Installationsforretning ved Ole Olsen. Indeh. O Olsen. Køge Isværk ved C II Hollesen. Indeh. C H Hollesen. Køgo Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Ing. A W West, Kobmd. G N Richter, Store Heddinge, og Dir. CHG Holst, Haslev, der to i Foren, tegner Frm. Forret ­ ningsfører: S A C Rasmussen, der har Prok. Aktk. 400,000 Kr. Køgo Nattevagt Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. (se detto]. Køgo ny Kaffe- & Thohandel ved P Jørgensen. Indeh. P Jørgensen. * Køge ny Material- & Farvehandel, Oskar Mortensen. Indeh. Oskar II Mortensen. Kjøge-Ringsted Jernbanens Akts. Bestyrelse: Amtmand Vilhelm Topsoe,Sorø, Borgm. N V Christiansen, Ringsted, Branddir. S J Hyldegaard, Snoslev, Amtsraads- medl. J Pedersen, Bjeverskov, og Borgmester Niels Albrøchtsen. Driftsbestyrer: A V West. Frm. tegnes af Driftsbest. i Foren, med en Direktør. Aktk. 2,240,000 Kr. Leisner ’ s A Eftf. Indeh. V W Leisner. Løvematerialhandelen ved Peter Nielson. Indeh. P Nielsen. Mønsterbageriet ved Jul. Th. Petersen. Indeh. J T Petersen. Nielsen & Storm. Indeh. C F Nielsen og G Storm. Petersen C F & Søn. Indeh. C F K Petersen. Prok.: A N Hansen og E Stenbech Christensen i Foren. Rasmussen ’ s J Eftf. Indeh. Fru E M Larsen. Sparekassen for Kjøge og Omegn. Diroktion: fh. Dommer C V Ferslev (Formand), Kobmd. K T V Larsen, Apoteker N Aabling Thomsen og Kobmd. C Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. for Indskud paa Kontrabøger har Boghol- doren eller Assistenten i Foren, med on Direktør. Steenberg & Phillip Hansen. Indeh. O F Steenberg, der togner Frm., og P Phil ­ lip Hansen. Svarre P S. Indeh. Laura M II Svarre. Prok.: II S Svarre. Tøjhuset i Kjøge ved Hans Jørgen Julius Hansen. Indeh. II J J Hansen. '©■stsjæRands Avis, Akts. Bestyrelse: Greve A V C Moltke, TTyggevælde, Over- retssagf. J Galskjøt, Depotejer J R L Podersen, Forp. C V Hvidbjerg, Søholm, Skovfogod CAL Larsen, Ny Strandskov pr. Fakse. Propr. P C F F Mygind, Lunds- gaard, og Forp. P Falk-Jensen, Gunderup, der to i Foren, togner Frm. Redak­ tør: JVC Axelsen. Aktk. 35,300 Kr. Ostsjællands Bank, Akts. (Ostsjællands Landbobank, Akts.). Under dette Firma drives till ’ ge Virksomhed af Ostsjællands Landbobank, Akts, [se dette]. Ostsjællands Landbobank, Akts. Forretningsudvalg: Gaardejer J P Hansen, Sæd- der, Driftsbostyror A V West og Gaardejer K Flejsborg, Egemosegaard. Diroktion: H Aa. Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. Prok.: F Meyhoff, og A P N Kjeldsteen, hver i Foren, mod Direktøren eller med et Forretningsudvalgsmedl. Aktk. 400,000 Kr. z Langaa. Fabrikkon Record ved A T Sørensen. Indeh. A T Sørenson. Fabrikken Rita, Langaa, forhen I C Eriksen ’ s kemiske Fabrikker, Akts., Frederi ­ cia, ved Otto Winther. Indeh. O Winther. Kværn- og Mask'nfabriken Langaa ved N P Pedersen. Indeh. N P Pedersen. Langaa Jernstøberi & Maskinfabrik, Langaa. Akts. Bestyrelso: Dir. R I Niolsen (Direktør), Hjerting. Fabr. J J Fris og Sagf. Aa. Bck, Randers. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 45,000 Kr. Berthelsen Andersine. Indeh. Rebekka M Fomsgaard. Prok.: A S Fomsgaard. Bro Christensen & Co., Interessentsk. Indeh. E Christenson Bro, C Christensen, M N Lauridsen og J Christensen Bro, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: E Christensen Bro og A B Christianson i Foren. Christensen Brdr. S & E, Lemvig. Indeh. S Christensen og E Christensen. Hansen & Smedegaard, L N Strandes Eftf. Indeh. E C Blach Hansen og L E Smedegaard. Herremagasinot Perfekt vod H C Jessen. Indeh. H C Jessen. Kier L, Lemvig. Indeh. S A Kier. Kontantforretningen ved C A Koch. Indeh. C A Koch. Koopmann ’ s J D Svineslagteris Filial i Lemvig, Akts. Indeh. Akts. J D Koop- mann ’ s Svineslagteri, Aalborg [sø dette], Prok.: N S V Larsen og R Knudsen i Foren. Lemvig Autohandel, Interessentsk. ved J & E H Pedersen. Interessenter: J Pedor- sen og E II Pedersen. ) Lemvig Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer S Rasmussen, (Formand), N-Nissum, Gaardejer L S C Hjortkjær (Næstformd.), Dybe, m. il. Formanden og Næstformd. udgør i Foren. Forretningsudvalget. Direktion: P M Pedersen og E E Schiøtt Hansen. Frm. tognos af to Direktører i Foren, eller af en af disse i Foren, med Formanden eller Næstformd. eller Kasserer S Kjærgaard. Aktk. 400,000 Kr. Lemvig Cigar- & Tobaksfabrikker, Call C Andorsens Eftfl. ved A Andreasen. Indeh. APS Andreasen. Lemvig Folkebank, Akts. Bestyrelse: Vaadbinder J Pejtersen, Tømrorm. N C Søren ­ sen, Gaardejerne .1 Agger, Bøvling, P P Højvang, Rom pr. Lemvig, og KM Kvist, Engbjærg pr. Strande. Diiektion: J Christensen og J P Trillingsgaard. Frm. . tegnes at to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren.med et Bestyrelses- stvrois« 6 ia n Beholder eller med en Kasserer eller af den samlede Be styrelse. Bogholder: H Carlsen. Aktk. 225,000 Kr. I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs Langaa Materialhdl. ved .lens Jensen. Indeh. J Jensen. Nissen ’ s Richard Trævarefabrik. Indeh. Hans P Nissen. Lemvig. Bech's Herman Boghdl., Herman Møller. Indeh. H Møller. Berg N Thuesen & Co. Indeh. N Thuesen Berg.

2872 Firma-Regisler: B. Købstæderne Lemvig Højskole- & Afholdshjem i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Gaardejer K M'Kvist, Engbjerg, Redaktor Hans Lilholt og Landsretssagf. Chr. Rimestad, der i Foren, tegner Fi-m. Lemvig Kul-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. O Madsen (Formand). Aarhus, Købmd. J M Christensen, Teglværtsejer K T Ronn, Strande Teglværk, og fh. Lærer JGPinholt, Hove. Direktor : Mejeribest. N P Wrist, Tørring. Frm. tegnes af Formanden alene eller af tre andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: N P Wrist i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Lemvig Materialhandel ved Thorvald Christensen. Indeh. T Christensen. Lemvig Mejeri ved Karl Axelgaa'd & Ancker Christensen. Indeh. Karl Axolgaard, Hjørring, og Carl Ancker Christensen. Frm. tegnes af Indeh. i Foren, eller af sidstn. alene. Lemvig Motorkompagni ved Brodr. Eriksen. Indeh. P J Eriksen og K V Eriksen. Lemvig og Omegns Kul- & Koks-Import, Akts. Bestyrelse: Vaadbinder J Pejtersen, Kobmd. J A P Abildgaard, Konsul L E Aasted, Kobmd. MCA Lauritzen, Strande, Uddeler C N Pedersen, Bonnet, og Kobmd. II E Aasted. Forretningsudvalg: L E Aasted og J A P Abildgaard. Forretningsfører: Købmd. II E Aasted. Frm. tegnes af det •samlede Forretningsudvalg. Prok.: H E Aasted. Aktk. ■ 60,000 Kr. Lemvig Skotøjsmagasin ved Jacob Holm & Søn. Indeh. J T J Holm og J Holm. Lemvig Sæbe- og Parfumeforretning ved Johanne Christensen. Indeh. Johanne F Christensen. Lemvig Tapet- & Farvehandel ved Chr. Jespersen. Indeh. H C A Jespersen. Lemvig Tobaksfabrik Carl C Andersen ’ s Eftf. Akts. Bestyrelse: Fabr. L B Bech- gaard, (Diroktør), Fru V Bechgaard og Frk. R A Bøkor. Frm. tegnes af Direk­ tøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Lemvig Trælasthandel ved Brødrene Skou. Indeh. P C Skou, der tegner Frm., og Fru A M Skou. Mineralvandsfabrikken Ideal ved Johan Meedom. Indeh. Johan Meedom. Spare- og Laanekassen for Lemvig Købstad og Omegn. Tilsynsraad : Dyrlæge J W Muller (Formand), Cand. phil. T Brøgger, Humlum, Gaardejer C Karstoft, V-IIouvinkel, Husejer JSvendsen, Landbolyst, Amtmand A Karberg, Ringkøbing, Sognef. J Knudsen, Troldborg, og Kobmd. P Toft Nielsen. Direktion : Sagf. II B Esmann (Formand), [er senero dod], Landinsp. C P Aaberg, Propr. C O Nislev, N-Lem, og Propr. N B Agger, S-Vinkel. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Diroktør i Foren, med Tilsynsraadets Formand. Strømpehuset ved Johannes Hanson. Indeh. J Hansen. Sæbehuset ved P Hyldahl. Indeh. L P P Hyldahl. Sønderriis Sostreno. Indeh. Kirsten J Sonderriis og Madsine C J Sønderriis. Toft N ’ olson & Matthosen. Indeh. J S Matthoson. Tærskeværksfabrihken Vestjydon Akts. Bestyrelse: Fabr. M Kjær, Overlæge J II V Stiirup, Sagf. F J Stontsoo, Konsul F S Aa. Kier, Montør M Gantris og Dir. N J C Abildgaard-Nielsen, Holstebro. Forretningsudvalg: M Kjær, F S Aa. Kier og N J C Abildgaard-Nielsen. Direktion: M Kjær. Frm. tegnes af to Forretnings ­ udvalgsmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: M Kjær alene eller E A Nielsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Vemb-Lemvig-Harboøro (Thyborøn) Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Landinsp. C P Aaberg (Formand), Amtmand, Dr. jur. A V Karberg (Næstformd.), Rindumgaard, Redaktør M J Madsen, Pantefogod P II Sløk,Sogneraadsformd. E Tudborg Eriksen (kaldet Tudborg), Harboøre. Gaardejerne J B Jensen, Gudum, J Chr. J Søn ­ derby, Fjoltring, og P M C Kallesøe, Ferring. Driftsbestyrer: II II Ronøo. Frm. tegnes af Formanden ellor Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: II II Ronøe i Foren, med Formanden eller Næstformd. Aktk. 1,626,800 Kr. Vestjydsk Trikotagelager ved Jens Godballe. Indeh. Jons Godballo. Lunderskov. Dræbæks Mølle ved Bernhard & Carl S Nielson. Indeh. Carl S Nielsen og Bernhard Nielsen. Hansen & Co. ved P Hanson ’ s Enke & P Garantziotis. Indeh. Fru V M Hansen mod Lavværgo Fabr. C Hansen, Aakjærdahl, og Købmd. P Garantziotis. Lunderskov Automobilværksted ved H Dahl. Indoh. II F Dahl. Lundorskov Cemontstobori ved Brodr. Robsdorf. Indoh. S H B Rebsdorf og O Rebsdorf, der i Foron. tegnor Frm. Lundorskov Cykleforretning vod Jacob Erlandsen. Indeh. Jacob Erlandsen. Michaelson Poter, Lunderskov. Indeh. P Michaolsen. • Podersen Brødr., Lunderskov. Indeh. J L Podorsen og C A Pedorson, der i Foren, tegner Frm. Reinholdt N, Lundorskov. Indeh. Enkofru M K Reinholdt. Prok.: 1. Reinholdt. Sydjydsk Damkultur ved P Hansen ’ s Enko & P Garantziotis. Indeh. Fru VM Han ­ sen med Lavværgo Fabr. C Hansen. Aakjærsdal, og Købmd. P Garantziotis. Løgstør. Andersen ’ s Niels Eftf., Andersen & Jacobsen. Indeh. J R Andersen og P Jacobsen. Banken for Løgstør og Omegn, Akts. Bestyrelse: Sagf. A Hansen (Formand) Bagerm. EJ C Thorstensen, Sognef. C A Christonsen, Vilstod, Propr. D C H Boel, Dybvadgaard, Sognef. S C Knudsen, Kobmd. II P Nielsen og Gross. Th. Mikkelsen. Direktør: T A Wermuth. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med to Bostyrelsosmedl. Prok.: C M Hollesen og O Jacobsen, hver i Foren, med Direktøren eller mod et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Dampvaskeriet Fremtiden ved N P Niolson. Indeh. N P Nielsen. Diskontobanken i Logstør, Filial af Aalborg Diskontobank, Akts. Indeh. Aalborg Diskontobank, Akts, [se dette]. Prok.: KW Marling og M C J Madsen i Foren, eller hver af dem i Foren, med K T Fisker. Ellingsee Brodr. Indeh. J A Ellingsøe. Jensen L P & Søn. Indeh. L P Jensen og M E Jensen. Koloniallagoret ved Sigrid Larsen. Indeh. Frk. Sigrid K Larson. London Herre-Magasin ved A Chr. Svenstrup. Indeh. A C Svenstrup. Løgstør Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne Chr. Larson, Løgsted, Karl O Møller, Aale, A Mortensen, Manstrup, A M Andersen. Strandby, og N J An ­ dersen, Ørsnæs. Prok. : Direktør M E C Jensen alene eller i Foren, med Kas ­ serer S Nielsen eller sidstn. i Foren, mod et Forretningsudvalgsmedl. Løgstør Bogtrykkeri, Ejnar Knudsen. Indeh. E II Knudsen. Løgstør Bys og Omegns Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad : Post- mestor O C L Rod, Propr. J J Jensen, Propr. C Nors og Købmændene S Laur ­ sen, II Neve, J Møller og K Simonsen samt en Direktion: Købmd. J LS Moller, Propr. J JTvergaard, Næsborggaard. og Overlærer J S Lavendt. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmodl. Løgstør Jernstøberi, Motor & Maskinfabrik ved II C Hansen ’ . Indeh. Il C Hansen. Løgstør Kulkompagni vod Jacob Møller & Co. Indeh. Jacob Møller og Laurits Moller. Logstør Materialhandel ved Knud Lorentzen. Indeh. Knud M Lorentzen. Løgstør Mineralvandsfabrik ved Edv. Pedersen. Indeh. Edv. Chr. Pedersen. Løgstør Savværk & Trælasthandel ved Morten Christenson. Indeh. M Christensen. Løgstør Tømmerhdl. ved L Moller og I Kold. Indeh. J L S Møller og I J Kold. Løgstør Tomrer- & Bygningssnedkeri ved Otto Larsen. Indeh. Otto M Larsen. Manufaktur-Union Chr. Neve ’ s Eftf., Indehaver Holger Neve. Indeh. II E Neve. Mathiasen Brødrene. Indeh. J J V og A V Mathiasen. Nielsen Anders & Son. Indoh. C Niolsen. Uldvaroforretningen Herning vod A Mouritsen. Indeh. J A K. Mouritsen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker