kraks vejviser 1940 handelskalender

Kolding

Firma-Register: B. Købstæderne

Kolding Exportslagteri, Akts. Bestyrelse: Kreaturekspoitørerne J Pedersen, C E , J Hesseldal og P C Hansen, alle af Odenso, K A Hansen, Horsens, og J M Sørensen. Direktion: Dir. H Jacobsen. Erm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Kolding Fjerkræslagteri ved H Clausen. Indeh. Il L Clausen. ' Kolding Fjorddampere, Akts. Bestyrelse : Dampskibsekspeditør II K Daugaard (Formand), Fiskeeksportør J T Petersen, Smedem. J Larsen, Dir. J Færch, Borgm. Knud Hansen og Kobmd. Th. E Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Kolding Folkebank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer J Poulsen (Formand), Toftegaard, Murerm. A C Andersen (Næstformd.) m. fl. Direktion: S Nielsen og H A Brink. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en af disse i Foren, med Formanden eller Næstformanden. Prok. : Kristine K Eriksen, J C Jensen, N V R Holm og C B Thye, hver i Foren, med en Direktør eller Formanden eller Næstformd. eller N V B Holm i Foren, med en af do øvrige Prokurister. Aktk. 2 Mill. Kr. Kolding Fyrværkerifabrik, Indehaver H Diodrichson. Indeh. II C M Diedrichsen. Kolding Hudecontral Akts. Bestyrelse: Gross. J L Meyer, Gross. F C L Meyer og Kepr. H H Henrikson, alle af Hell., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Kolding Jern & Staalforretning ved I P Jensen. Indeh. J P Jenson. Kolding Korn, Akts. Bestyrelse: Konsul C F Eff (Formand), Kobmd. C F Ernst (Direktor) og Kobmd. P C Schwartz-Sorensen, Odense. Frm. tegnes af Bestyrel ­ sens Formd. i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.: C F Ernst. Aktk. 41,000 Kr. Kolding Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. C P G Kampmann (Formand), Aar ­ hus, Kobmd. O Nissen, og Dir. II P T Adler Svanholm, Hell. Direktion: O T Christensen og H Hardorf. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør. Aktk. 500,000 Kr. Kolding Kur-Badeanstalt ved II C Lorentzen & Son. Indeh. H C Lorentzen og A C Lorentzen, der i Foren, togner Frm. Prok.: A C Lorentzen. Kolding Legetøjsfabrik ved J Stæchmann. Indeh. J J Stæchmann. Kolding Lervarefabrik ved L H P Hansen. Indeh. L H P Hansen. Kolding Læderhandel ved Chr. Nielsen. Indeh. C V Nielsen. Kolding Madras- & Divanfabrik ved J K Jepsen & H J Ravn. Indeh. J K Jepsen og H J Ravn. Kolding Malervareforretning ved Have. Indeh. A C Have. Kolding Mineralvandsfabrik ved Alfred Bek. Indeh. Alfred J. Bek. Prok.: E C Bek. Kolding Missionshotel, Akts. Bestyrelso: Hotelejer K Jespersen Formand), Ny ­ gaard, Esbjerg, Dir. J P Nissen, Kbhvn., Frk. I Nissen, Kbhvn , Dir. N Lysgaard, Kbhvn., og Hotelojer J Chr. Iversen, Charlottl. Direktør: J Madsen. Frm. tegnes af Formandon eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk­ tøren. Aktk. 100,000 Kr. Kolding Musikhandel ved Harald Dinson. Indeh. Harald Dinsen. Kolding Møbeltransport ved E Kanne. Indeh. A E P Kanne. Kolding Mortelværk vod Brodrone Clausen. Indoh. Otto Clausen og Hans Tage Clausen. Kolding Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede .Vagtselskaber, Kbhvn. (se dette). Kolding Olie & Benzin-Depot K. 0. B. vod Sophus Krogh. Indeh. Sophus P Krogh. Kolding Omegns Foderstoft'orening. Forretningsudvalg: Gaardejerno J Damgaard, Hejis (Formand), J Buhl, Harto (Næstformd.) og II Christiansen, S-Stenderup. Forretningsforer : H Rossen Hansen. Frm. tegnes af Formandon og Forrøtningsf. i Foren, eller af Medlemmerne af Forretningsudv. i Foren. Prok.: 11 Rossen Hansen. Kolding Omegns Gødningsforening. Bestyrelse: Gaardejerne J Buhl (Formand) Harte, Chr. Juhl, O dis, B H Hansen, Højrup, N Balling, Seest og A Buhl, Al ­ minde, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Forretningsforer 11 Rosson Hansen i Foren, med Formanden eller Næstformd. Medl. hæfter solidarisk. Kolding Pakhus Kompagni, Aktieselskab. Bestyrelso : Tømrerm. J Bondesen, Gross 11 C Stenderup og Kobmd. C Fensholt. Forretningsfører: Fuldm. C Hansen Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk 10,000 Kr. Kolding Pianomagasin ved Jakob Hansen, Indeh. Jakob Hansen. Kolding Radio- & Musikhus ved H J Madsen. Indeh. H J Madsen. Kolding Ramme- & Guldlistefabrik ved N Hermansen. Indeh. N Hermansen. Kolding Ridehus, Akts. Bestyrelso: Gross. O Christensen, Savværksejer N J A Juhl, Konsul J L Jørgonsen, Dir. K E Moland og Hotelejer C L Lundgreen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Kolding Rugbrødsfabrik vod P W Klaaborg. Indeh. P W Klaaborg. Kolding Rør- & Sanitetsforretning ved I P Jensen. Indeh. I P Jonsen. Kolding Saasæd Kompagni ved Krogh & Frandsen. Indeh. S P Krogh. Kolding Staalbørstefabrik ved K Malta Niolson. Indeh. K Malta Nielsen. Prok.: C Giørtz. Kolding Sten- & Gruskompagni ved Brødr. Clausen. Indeh. O Clausen og H T Clausen. Kolding Strompefabrik, Akts. Bestyrelse: Bankdir. H Bruhn (Formand), Søn ­ derborg, Dir. W A H Lindstorff, Landsrotssagf. S Holland Holm, Sønderborg, og Dir. N F Torner, Kbhvn. Diroktion: W A H Lindstorff og L L Borup. Frm. tegnos af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 450,000 Kr. Kolding Sy- & Tilskærerskole ved Mario Bertelsen. Indeh. Marie Bertelsen. Kolding Sækkelager ved H Petersen. Indeh. II F V Petersen. Kolding Solvsmedie ved A Guldbrandsen. Indeh. Fru A Guldbrandsen, Vejle. Prok.: CAE Guldbrandsen. Kolding Tandteknik ved S Mortensen. Indeh. S Mortenson. Kolding Tapet- & Farvehandel ved Karl Kristensen. Indeh. K J Kristensen. Kolding Tarmrenseri vod Hans Kroiler & Co. Indeh. Hans J W Krøller og J Krøl ­ ler, Flensborg. Kolding Tobaksfabrik ved P Engel. Indeh. P P Engel. Prok.: P B Andersen. Kolding Trælasthandel ved S Nielsen. Indoh. S Nielson. Prok.: II B Hansen. Kolding Vatfabrik ved C Christensens Eftorfolger HP Højer. Indeh. H P Højer, Nørremarken. Prok.: Fru C M M Ilojor. Kolding zoologiske Have, Akts. Bestyrelse : Kobmd. C Knudsen, (Driftsloder), Dommerfuldm. I P Knudsen og Fabr. B Knudsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Kontorforsyningen ved Johs. Barkholt. Indeh. Johs. II Barkholt. Kragholm & Støjborg. Indeh. J L K Kragholm og Chr. Stojberg. Frm. tegnes af sidstn. alene. Lauridsen ’ s P, Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning, Akts. Bestyrelse : Konsul Vald. Thygesen, Hell., Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg, og Konsul J S Brinch, Esbjerg. Direktør: .................. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Lausen ’ s II Klædelager. Indeh. Johannes II Lausen. Lindtner N P, Damernes Magasin. Indeh. N P Lindtner. Lindtnor N P, Kolding. Indeh. N P Lindtner. Lumbye Fr., Papir en gros, Papirvarefabrik, Bogtrykkeri, Indehaver Oscar Lumbye. Indh. Oscar G A Lumbye. Lyse ’ s Peter Vinhandel. Indeh. S Bjerre. Loven, Kolding, ved P Nielsen. Indeh. P Nielsen. ^l^dsen Kvist & Gaardhøje. Indeh. J K Madsen og K J Gaardhojo. S Madsen. M ix k sens Malerforretning. Indeh. N Madsen Og Madsen V Kvist Møbelfabrik. Indeh. V Kvist Madsen. M^r£,rr S ?® C1 “ ' ’ o?, Axel Hansen - Indeh. A Hansen. lerforretningen Stil ved Sørenson & Jørgensen. Indeh. J P I Afd. VI optages kun de til Sørensen. Aktieselskabs' Krøller Hans & Co. Indoh. H J IV Krøller. Kunstboden vod H Hansen. Indoh. II Hansen. Kyster Andreas & Søn. Indoh. II II Kyster. Kødbørsen ved Aage Nielsen. Indeh. Aago S Nielsen. Kodforsyuingen ved Jørgen Klausen. Indeh. Jørgen Klausen. Laugesen Georg. Indeh. Lauge Georg Laugesen.

Malersvendenes Andelsselskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse (Forretnings ­ udvalg): J P Sørensen (Formand), W A Lorentzen, J C F hasmussen, E II So ­ rensen og M Madsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Andelsselsk. ’ s Medl. hæfter ikte solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. men kun i Forhold til den af hver især tegnede Andel. Malling Schmidts Kafferisteri, Kolding. Indeh. R Malling Schmidt. Margarinefabrikken Koldinghus ved M Jensen. Indeh. M Jensen. Meiers Handske- & Paraplyforretning. Indeh. Fru A Meier. Mikkelsen ’ s Alfred Eftf. ved O Zimmermann. Indeh. O Zimmermann, Kbhvn. Mikkelsen ’ s Chr. Trikotagefabrik, Interossentsk. Interessenter: H Mikkelsen og J Mikkelsen, der hver for sig tegner Frm. Modesalonen ved Sorine Kjær Jonson. Indeh. Sørine Kjær Jensen. Mogensen Harald & Co. Indeh. H II A Mogensen og Fru II E S Clemmensen. Mogensen Marius, Akts. Bestyrelse: Skotøjshdl. M Mogensen (Forretningsfører), Skotojshdl. J Tolstrup Christensen og Bogholder A T Mogensen. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Moland Emil, Akts. Bestyrelse: Dir. A Andersen, Dir. S II Oppenheim og K E Moland (Direktør), der hver for sig tegner Frm. Aktk. 140,000 Kr. Molin Gustav & Son. Indeh. G Molin. Monopol vod Arnold Jensen. Indeh. A C Jensen. Mosbæks Farveri. Indoh. A C Mosbæk. Motor Company ved Vilh. Nollemann & S A Christensen. Indeh. Vilh. Nellemann og S A Christensen. Murersvendenes Andelsselskab. Bestyrelse: R J Schultz (Formand), F'A'Andersen, R P Jorgensen, Kr. Justesen og H II II Munck Hanson. Forretningsudvalg: R J Schultz, F A Ande-sen og R P Jørgensen. Forretningsfører: M Midtgaard Petersen. Frm. tegnes af Bestyrelsen eller af Forretningsføreren i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. Indbetalt Kapital: 10''0 Kr. fordelt i Andele paa 100 Kr. Ansvaret er begrænset til de indbetalte Andele. Mob elfabrikken Koldinghus ved Johs. Harden. Indeh. Johs. Harden. Møbelhuset ved P Bay. Indeh. P B T Bay. Moller ’ s Georg Eftf. ved Jenson & Knudsen ’ s Eftf. ved Jonsen & Larsen. Indeh. Jochum Jensen og Johannes Larsen. Møller & Knudsen ’ s Eftf., Indehavere H Iversen & Gunnar Kristensen, fh. Møller & Knudsen ’ s Eftf., Indehavoro Kr. Pedersen & II Iversen. Indeh. I II Iversen og Gunnar Kristensen, der i Foren, tegner Frm. Møller & Sorensen. Indeh. K Sørensen. Nafta Benzin & Petroleums-Kompagni ved Jobs. Larsen & Co. Indeh. Johs. Larsen , Neckolmann & Hansen. Indoh. V E Hanson. Neye ’ s Johannes Udsalg, Indohaver Peter Lasthein. Indeh. Peter M Lasthein. Nielsen Alfrod. Indeh. Alfred P Nielsen. Nielsen ’ s Brødrene Eftf. ved Møller & Poulin. Indoh. P Moller. Nielsen & Høggaard. Indoh. N M Nielsen og A Høggaard. Nielsen Jørgen. Indoh. Jørgen L II Nielsen. Niondahl ’ s 11 Eftf., H Overbeck. Indeh. II P N Ovorbeck. Nordisk Solar Compagni, Aktieselskabet. Bestyrelse: Konsul JL Jørgensen (Direk ­ tør), Kebmd. C II V Sørensen og Savværksejer N J A Juhl, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: J L Jorgonsen og E Sørensen Præstø. Aktk. 600,000 Kr. Nova Vognfabrik vod J Pedersen. Indeh. J G K Pedersen. Nyo Kontantforretning, Den, Jernbanegade, ved Johs. Torntoft. Indeh. A A J J B Torntoft. Nyogaard ’ s Planteskole. Indoh. Fru K I Christensen. Nørgaard Chr. Kolding. Indeh. Chr. P Nørgaard. Olsen C & Co., Interessentsk. Indoh. C C Olsen. Oste-Centralen ved Carl C Riis. Indeh. Carl C S Riis. Ougaard« Boghandel. Indeh. T J Ougaard . Pederson A Bloch, 06t en gros. Indoh. A Bloch Pedersen. Pedersen & Albrechtsen. Indeh. K Pedersen og G P Albrechtscn, Esbjerg. Pedersen ’ s Soron Galantoriforretning. Indeh. S Podorsen. Perfect vod Georg Christonsen. Indoh. J J Goorg Christensen. Petersen Carl & Co., Akts. Forretningsudvalg: Dir. J V Jensen( Direktør),og Manu- fakturhdl. C G Petersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 125,000 Kr. Petersen L P & Søn. Indoh. L P Peterson, dor tegner Frm., og A C PetorsøD. Prok.: A C Petersen. Petersen Th. & Co., Akts. Bestyrelse: Fiskeeksportør J Th. Petersen, Fiskeeks ­ portør K K Petersen og Fru C E Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Direk­ tion : J Tb. Petersen og K K Petersen, der hver for sig har Prok. Aktk. 400,000 Kr. Pontoppidans Eftf., Indohaver Arthur Jensen. Indoh. Arthur V K Jensen. Radiospccialisten ved J Christensen. Indeh. J Chr. Christensen. Rasmussen ’ s P E Eftf. ved Nielson Æ Petersen. Indeh. M C Petersen. Rebsdorf A P. Indeh. A P Robsdorf. Revisionsinstitutet ved E Frandsen, Kolding. Indeh. E J Frandsen. Revisionskontoret ved H J Hansen. Indeh. H J Hansen. Rio Herremagasin, Akts. Bestyrelso: Fru Julie N H Hansen, Kbhvn., cand. jur. N J Kørner, Kbhvn., og Landsretssagf. W Lynæs, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 45,000 Kr. Saasæd Kompagniet ved Krogh & Frandsen. Indeh. S P Krogh. Sana ved M Anderson. Indeh. M T Andersen. . Saxildhus Konditori ved Bertram Knudsen & Søn. Indoh. B Knudsen. Schmidt ’ s C L Kulimport, Akts. Indeh. Akts. Kolding Kulkompagni [sø dettej. Schmidt Holger, Cromo & Goldschmidt, Kolding. Indoh. Holger Schmidt. . Schmidt & Sønner, Tved pr. Kolding. Indeh. J P T Schmidt og M T Schmidt. Schou P & Co.s Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Konsul C F Eff (Formand). Dir. J N Gronborg (Direktør) og Konsul N Barnow, Aarhus, Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 250,000 Kr. Simonsen Carl Chr. & Co. Indeh. S Simonsen, Fredoricia. Simonsen S & Co. Indeh. S T Sitnonsen. Siodt & Weiss. Indeh. II II Sjodt. Skandinavisk Glødelampofabrik, Akts. Bestyrelse: Konsul J L Jørgensen (For ­ mand), Savværksejer N J A Juhl, Ing. N J Due-Poterson, Svondborg, og Ing. H P C Kryger, Svendborg. Diroktion : N J Duo-Petorsen og H P C Kryger. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Aktk. 100,000 Kr. Skou N & Co., Maskin- & Autoværksted. Indeh. N H Skou. Slotsmøllens Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Gross. 0. Christensen (Formand), Dir. J Færch, og Fiskeoksportor J T Petersen. Direktør: J Færch Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med at Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Slotssalonen ved N K.Mortensen. Indeh. N K Mortensen. Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn. Bestyrelsen bestaar af en Di ­ rektor: P C Fasting og et Repræsentantskab: Propr. V Hansen (Formand), Viuf, Kobmd. O Christensen (Næstformd.), Sognef. M C Sandager, N-Bjært, Kobmd. J Aagaard, Gaardejer J C N Vyff, Vonsild, og Tømrerm. A C Sørensen; endvidero valgt af Ilandelsmin.: Politimester H A G Thalbitzer. Frm. tegnes af Tilsynsraadots Formand, Næstformd. og den adm. Direktør, to i Foren, eller af hver af dom i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Bog ­ holder M J Pedersen og Fuldm. Chr. S S Paulin, hver for sig i Forening med Ståchmann ’ s C A Cykle- & Vaabonforretning. Indoh. C A Ståchmann. Sukkervarefabriken Kolding vod Johs. Andersen. Indeh. Johs. C S Andersen. Sy- & Tilskærerskolen La Mari, Kolding, ved Clara M Mikkelsen. Indeh. Fru Clara M Mikkelsen. Sydjydsk x Centralvarme-Installation ved Harald O Grau. Indeh. Harald O Grau. Sydjydsk Korn- og Foderstofkompagni ved Chr. S Stenderup. Indeh. Chr. S Sten ­ derup. Prok.: A T Andreasen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. enten Formanden, Næstformd. eller den adm. Direktør. Steffensen Frøhandel. Indeh. Frederikko M Steffensen. Strømpehuset ved Maria Hansen. Indeh. Frk. M Hansen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker