kraks vejviser 1940 handelskalender

Kolding

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2869

Foreningen Kolding Højskolehjem, Akts. Forretningsudvalget: Bogtrykker L Fugl ­ sang, Fru II Daugaard, Lærer K P E Munk, Propr. M Thomsen, Langholtgaard, og Propr. J Thomsen, Hjarup, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 21,350 Kr. Friis Christian. Indeh. E C Friis. Friis & Juhl. Indeh. D V Friis. Prok.: P C Friis. FRØCONTORET I KOLDING. Indeh. H C Stenderup og F Manford, der i Foren, tegner Frm. Frølev Grethe, Marie Taastrup's Eftf. Indeh. Frk. Grethe Frølev. Fyldepenne-Centralen ved V Schæffer. Indeh. C V Schæffer. Prok.: Dagmar Chri ­ stensen. Gartnernes Salgsforening, Kolding, Bestyrelse: Gartnerne II Båckman (Formand), Tved, A S Overballe (Næstformd.), O Dall (Kasserer), S-Bjært, C J Brorsen, Aagaard, L Hansen, Aagaard, G Ostergaard, S-Stendenip, og C T Larsen, Ødis. Frm. tognes af Formanden i Foren med et Bestyrelsesmedl. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for Foreningens Forpligtelser, men kun i Forhold til den af hver især tegnede Andel. Prok.: Forretningsf. A Christensen, Tved. Gascoigne Malkeanlæg Akts. Bestyrelse: Købmd. E A Christensen (Direktør), Gross. Johs. Larsen, Dyrlæge P Aa. Jensen, Landsretssagf. V Juhl, Folketiugsmd. Jens Thomsen, Hjarup, Propr. II Sandager, N-Bjært, og Propr. J Simonsen, Skandertip. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor at' on Direktør i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25.0(0 Kr. Gimbels Georg Jernforretning, Kolding, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. W Ly ­ næs (Formand), Kohmd. G H L Gimbol (Direktor) og Dir. CGB Gimbel, Aarhus, Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 75,000 Kr. Globus ved R Leidock. Indeh. J R Leideck. Gode Kob, Det, ved Oscar Zimmormann. Indeh. Oscar Zimmermann, Kbhvn. Grau Harald O, Akts. Bestyrolse: Købmd. Harald O Grau (Direktør), Fru K V P Grau og Gross. G H Born, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Guriværk, Teknisk Fabrik, Indehaver V 0 Friherre Ehrenskjøld. Indeh. V O Fri ­ herre Ehrenskjøld. Hammerich Frithjof. Indeh. Fritbjof G A Hammerich. Handelsgartneriet Aalykke (A S Pedersen). Indeh. A S Pedersen. Handelshuset, Atlas-Kolding ved J P Skovsgaard. Indeh. J P Skovsgaard. Hansen I A, Akts. Bestyrelse: Fabr. II M P Hansen, Sort, og Fabr. J F Half ­ sen (Direktører) samt kgl. Translatrice E M Hansen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Hatteæsken ved Marie Taastrup. Indeh. Fru Marie Taastrup. Havnemøllen ved K P Kristiansen. Indeh. K P Kristiansen. Henriksen Johan. Indeh. J K Henriksen. Herremagasinet Regina ved Karl A Christensen. Indeh. Karl A Christensen. Hoppe & Christensen. Indeh. C J W J Hoppe. Hustømrernes Andelsselskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse: L P Henriksen (Formand), Aa. Hansen (Næstformd.), F Jensen, II W Busk og C Buch. Forret ­ ningsudvalg: L P Henriksen, Aa. Hanson og F Jensen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsforer: A S Nielsen, dor har I ’ rok. Andelskapital 2500 Kr. Medl. hæftor ikke solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser, men kun i Forhold til den af hver især tegnede Andel. Jensen Carl, Kolding. Indoh. Fru J M Jensen. I ’ rok.: C S Jensen. Jensen E & H. Indeh. E Jensen og H Jensen. Jensen Georg, Damaskvævoriet. Indeh. Fru J Jensen. Jensen J P, Kolding, Akts. Bestyrelse: Dir. A Jensen (Direktør), Repr. K II Nielson, Lægo J J Pederson og Mejeribest. V F Kjærsgaard. Frm. tegnes af Formanden t Hor af en Direktør hvor for sig i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Jensen ’ s Marius Værktøjsmagasin ved Thuro Schachner. Indeh. T W Schachner. Jensen ’ s Martin Eftf., Akts. Bestyrelse: Automobilforhdl. J E M Potersøn, Fredericia, Købmd. K G E R Jensen og Fru A M Jensen. Frm. tegnes af For ­ retningsf. eller af to Bestyrolsosmodl. i Foron. Prok.: K G E R Jensen. Aktk. / 10,000 Kr. Jensen Niels & Søn. Indeh. Niels Jensen og O M P Jensen. Jensen Poul & Co. af Kolding, Akts. Bestyrelse: Salgsinsp. A C A Taul (For ­ mand), Mølholm pr. Vejle, Montør P II Jensen (Direktør) og Landsretssagf. B S Fisch-Thomsen, Eskholt pr Vejle. Frm. tognes af Formanden iForen. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25 000 Kr. Jenson ’ s Svend Boghandel. Indeh. S Jensen. Jernbanegades Luxus Lillebiler ved Mathiesen & Co. Indeh. E M P Mathiesen. Jernbaneselskabet Kolding Sydbaner, Akts. Bestyrelsesudvalg: Gaardojer H F Clausen, Ødis, Propr. J P H Krag, Trappendal, og Sogneraadsformd. F L Han ­ son, S-Stenderup. Driftsbestyrer: G M Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelses- udvalgsmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesudvalgsmedl. i Foren, med Drifts ­ hest. Aktk. 3,830,532 Kr. 34 øre. Jessens A Eftf. ved Johansen Kjær. Indoh K Johansen Kjær. Jochumson Vald. Indeh. D Vald. Jochumsen. Jochumsen W & Co. Interessentsk., Kolding. • Indeh. W Jochumson, P Jochumsen og C Jochumsen. Johansen A L & Søn. Indeh. Aage F Johansen. Juhl ’ s Jens Savværk ved N J Juhl, forbon JensJuhls Savværk. Indeh. N J A Juhl. Justesen Brødr. Indoh. J P Justesen og P O II Justesen, begge af Kbhvn. Jydens en gros Lager ved Alfred Jensen. Indeh. J A Jensen. Jydsk Saasæd & Kornoksport,Akts. Bostyrelse: Gross. C S Stenderup, Propr.CL Frest (C Lauesen), Stenderup, og Landsretssagf. N C Hove. Direktion : S P Krogh, Bramdrup. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsosmodi, i Foren. Prok.: S P Krogh og B Nørgaard i Foren. Aktk. 65,000 Kr. Jydsk Sydfrugt-Import ved Hansen, Møllor & Co. Indeh. II Hansen. Jyllands Strømpefabrik, Aktioso skabet. Bestyrelse: Fabr. C II J Bromer, (Diroktor), Dir. CON Christiansen og Overretssagf. Knud Lollesgaard, alle af Odense, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: B Hollnagel og II M K Petersen i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Kaalunds Sæbefabrikker, Akts. Bestyrelse: Købmd. C F Eff (Formand), Gross. O Christensen, (Næstformd.), Rentier H L d ’ Auchamp, og Kebmd. J J Julsen, Horsens. Direktion: P M Roiver. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. 1 Foren, med ot Bostyrelsesmodl. eller med en Diroktor. Aktk. 364,000 Kr. Kaffe-Importon ved A Koriixen. Indeh. K A Korflxen. , Kjældgaard, Brd. ved Kristen Poulsen Kjældgaard og Kristian I oulsen Kjældgaard, Seept pr. Kolding. Indeh. K P Kjældgaard og K I ’ Kjældgaard. Knak ’ s Peter Eftf. ved Carl Petersen. Indeh. C G I ’ otersen. Knudsen Brødrene. Indeh. A ,M Knudsen. Knudsen & Jochumsen. Indoh. Inger Knudsen og Frida Jochumsen. Kolding Automobilhal vod S Potorsen & Co. Indeh. A Petersen og S Petersen, der i Foron. tegner Frm. _ „ , Kolding Billedskæren vod M C Petersen. Indeh. M C I etersen. Kolding Brilleforretning ved Kay Lauridsen. Indeh. Kay Aage Lauridsen. Kolding Bryghus ved Jacob S Bagge. Indeh. Jacob S Bagge. Kolding Bymejeri ved Hans Beck. Indoh. Hane C Beck. Kolding Centralvarme-Installation 'ed C C Elkjrer. Indeh. C C Elkjær. Kolding Cykle-Lager ved Th. Knud.ien. Indeh. Fru I K Knudsen. Prok.: J Skjøde Knudson. Kolding Dampvaskeri ved H C Lorentzen & Sen. Indeh. H C Lorentzen og A C Lorentzen, dor i Foren, tegner Frm. Prok. : A C Lorentzen. Kolding Export- Kompagni Akts. Bestyrelse: Eksportørerne J M Sørensen og C EJ Hesseldal (Direktører) samt Eksportør K A Hansen Torsted, ’ Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foi et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. af de officielle Bekendtgørelser. Pjedsted Horsens, en. med Jurgensen & Lindemann. Indeh. A W S Lindemann. Jorgensen ’ s Konrad Bogtrykkeri, Indeh. L Fuglsang.

Andersen ’ s Aug. Strømpefabrik, Kolding, ved Aug. Andersen & Sønner. Indeh. August Chr. Andersen, Augustinus Chr. Andersen og Ejler Andersen. Andersen Conrad. Indeh. C E A Andersen og C Andersen. Andersen Emil. Indeh. Hans Emil Andersen. Axel Andersen og Kai Andersen. Andersen Fr. & Sønner, Kolding, Indeh. Fr. A Andersen, der tegner Frm., E An ­ dersen og L H Andersen. Andersen & Gron. Indeh. Murermestrene A C Andersen, der tegner Frm. og N II Grøn. Andersen ’ s Harald Kafferisteri. Indeh. Harald V Andersen. Andersen & Laugesens Eftf. ved P Andersen. Indeh. P Andersen. Askær A. Indeh. A J Askær. Atclior Ilse ved A Ho"gaard. Indeh. Aage Hoggaard. Audiola Radio, Akts. Bestyrelse: Konsul Jacob Jørgensen. (Direktør), Savværks ­ ejer N J A Juhl og Kebmd. C H V Sorensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Jacob Jørgensen. Aktk. 100,000 Kr. Auto-Centralen ved Chr. Jørgensen, Kolding. Indeh. Chr. Jørgensen. Auto Elektro ved H Hansen & Co., Interessentsk. Interessenter: J Jørgensen, H Hansen og H Overbeck. Automobil Droskecentralon Taxa Kolding. Bestyrelse: Vognmændene M Foged, E Eriksen, M Andersen. J Schultz og N C T Simonsen, der to i Foren, tegner Frm. Foreningens Medlommer hæftor solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Bagermestrenes Rugbrodsfabrik i Kolding af 1925, Akts. Bestyrelse: Bagerm. MSN Juhl (Formand), Bagerm. V C Funder og Bagerm. M J Paludan. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskontokasse. Bestyrelse: Konsul C F Eff, Propr. II L d ’ Auchamp, S-Stenderup, Hospitalsferst. II H Soli og Kebmd. S Jensen. Direktion: V Tarp. Kasserer: II A Lauenborg Christenson. Hovedbogholder: A J Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør eller et Besty- rolsesmedl. i Foren, med Kassereren eller Hovedbogholderen. Prok.: J P Lau ­ ridsen i Foron. med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Beck L, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. N P Johansen (Direktør), Købmd. L P Beck og Frk. K M R Beck. Frm. tegnes af Direktøren i Foron. med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foron. Prok. : C M Madsen i Foron. med Direktoren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 165,000 Kr. Beirholms Væverier ved Brødrene Beirholm. Indeh. J P Beirholm og P Beirholm. Berring, Larsen & Co., Akts. Bostyrelso: Købmændene F J Berring (adm. Di ­ rektør), og J Larson samt Fru M Berring og Fru H W Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrolscsmedl. i Foren, ellor af don adm. Direktør. Aktk. 130,000 Kr. Bi'ligkøb ved E Olsen. Indeh. Elise Olsen. I ’ rok.: S Osland. Blichor P, Akts. Bestyrelse: Fru M C Blicher, Dir. C Christensen, Dir. P B Blicher og Fru AM Andersen, Middelfart. Direktion: C Christensen (adm. Dir.) og P B Blicher. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af en Di ­ rektor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. ellor af don adm. Dir. alene. Prok.: P B Blicher. Aktk. 214,000 Kr. Blomstorforretningon & Handelsgartneriet Flora, Fru Poul L Rasmussens Eftf., Indehaver Hans Aarsleff Larsen. Indeh. Hans Aarsleff Larsen. Borch Alfred E, Akts. Bestyrelse: A E Borch (Direktør), der tegner Frm., Fru E A Johansen, Kbhvn., og Fru S V Løehte, Aarhus. Aktk. 30,000 Kr. Borch C S. Indeh. C S Borch jun. Borch Vilhelm, Kaalund & Henrichsen's Eftf. Indoh. M V E Borch. Borks Patenttavler ved N P Bork. lndoh. N P Bork. Prok.: C S Bork. Brandorff ’ s J O Eftf., Akts. Bestyrelse: Dir. T Lund Petersen (Formand og Di ­ rektør), Bogholder P I) L Peterson og Frk. E M Lund Petersen, Aarhus. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bostyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Brandt ’ s N N Eftfl., Indohaver Kr. Hommeigaard. Indeh. Kr. Hommolgaard. Brillospecialiston ved Oscar Riis. Indoh. Oscar Riis. Bristol ved Charles Richard Oleson. Indeh. Charles Richard Olesen. ■Bruun ’ s S W Fabriker, Kolding, Akts. Bestyrelse: Fabr. Ernst Færch, Fabr. Erik Færch og Fabr. Soren Færch, alle af Holstebro. Frm. tegnes af Bestyrelsens Modi, hvor for sig eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Buens Mobellager ved H P Hansen. Indeh. 11 P Hansen, Slagelse. Burcharth A D & Søn. Indeh. M II Burcharth. Borstofabriken Dan ved L R Niolsen & A Th. Nielsen, Interessentsk. Interessenter L R Niolsen og A Th. Niolsen, der i Foren, togner Frm. Centralimporten vod Th. Rasmussen. Indeh. Th. Rasmussen. Christensen Emil. Indeh. E Christensen. Christensen Oscar, J J Christensens Eftf. Indeh. O Christensen. City Fodtøj vod Poul Andersen. Indeh. Poul T Andersen. Clausen C, Dampskibsexpedition. Indeh. C Clausen, Haderslev. Clausen ’ s C P Sønner, Indehavere Otto & Hans Tage Clausen. Indeh. Otto Clausen og Hans Tago Clausen. Colding ’ s kontrolerede Foderblandinger. Kolding Afdeling ved Sydjydsk Korn- og Foderstof kompagni, Kolding, dets eneste ansvarlige Indehavere : N P Stende ­ rup, N Outzen og Chr. S Stenderup samt Th. Colding. Indeh. C S Stenderup, der tegner Frm., og T Colding. Kbhvn. Conto-Magasinet ved Chr. G Droscher. Indeh. Chr. G Drescher. Cyklelageret Selecta ved Imanuel Jørgensen

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker