kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: R. Købstæderne

Kalundborg — Kolding

Kollerup. Beslagfabrikken Hjerm ved Joh. Mik kelsen, Indeh. J J Mikkelsen. Damernes Magasin ved Margit Sørensan & Anna Jacobsen. Indeh. Margit K Sø ­ rensen og Anna K Jacobsen. Elmkjær ’ s Robert Trælasthandel. Indole R Elmkjær. Kjellerup Bank, Akts. Bestyrelse: Partikuliererne C B Røhr, Demstrup, og J P Nielsen, Levring Vesterskov, Gaardejer N R Moller, Tange og Boghdl. D Chri ­ stensen. Direktion : F Petersen og L Aa. Halse. Bogholder: II L Andersen. Kas ­ serer: N G Madsen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Bogholderen eller Kassereren eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Bogholderen eller Kassereren. Aktk. 432,000 Kr. Kelierup Elektricitetsværk, Interessentskabet. Bestyrelse: Overlærer J C Ner­ vig (Formand), Tricotagehdl. J C Christensen, Maskinsmed P Laursen, Maskin- snedker M Nielsen, Redaktor J P Jensen, Gaardejer A Back, Almtoft, og Gaard ­ ejer M Mikkelsen, Kelierup Mark, der fire i Foren, tegner Frm. Kjellerup Handels-og Landbrugsbank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer S Chr. Nielsen, Ulrøgel, Redaktør J P R Jensen, Murerm. P A Holmberg og Gaardejor J P Jacobsen, Ungstrup. Direktion: Bankdir. C P Jørgensen, og Gaardejer P Jakobsen. Kas ­ serer: O E Petersen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foron. med en Direk ­ tør, Bogholderen eller Kassereren, af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bogholderen eller Kassereren. Aktk 200,000 Kr. Kjellerup Savværk Akts. (Kjellerup Tømmerhandel Akts.) Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Kjellerup Tømmerhandel. Akts, [se dettoj. Kjellerup Sølvvaretabrik ved S S Klostor & Søn. Indeh. S S Kloster og II N A S Kloster. Kjellerup Tapot- & Farvehandel ved Holger Frederikson. Indeh. H Frederiksen. Kjellerup Træ.astliandol Akts. (Kjellerup Tømmerhandel, Akts.). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Kjellerup Tømmerhandel, Akts, [se dette]. • Kjellerup Tømmerhandel Akts Bestyrelse: Dir. J J Vestergaard (Direktor), Tom- merhdl. II R Nielsen, Silkeborg, og Prokurist A Sorensen, Silkeborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelses ­ medl. Prok.: J J Vestergaard. Aktk. 25,000 Kr. London-Magasinet ved Jens Borge Christensen. Indeh. Jens Borge Christensen. Kerteminde.; " Andresen Emil. Indeh. O Andresen, der tegnor Frm., og Fru R E Andresen. Banken for Kjerteminde og Omogn, Akts. Bestyrelse: Lærer N T Nielson (For ­ mand), Kobmd. II F Christensen (Næstformd.), Stationsforst. C E Haldbo, Sogne ­ foged N Andersen, Martofte, Fabr. A Larsen og Bødkerm. M J B Eriksen. Direktor: K C Glamann. Frm. tegnes af Formandon eller Næstformd. i Foron. med et Bestyrelsesmod!, eller af ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 250,000 Kr. Bøttern V & Co. Indoh. E J Bottom. Christensen nans. Indeh. II F .Christensen og Aage Christensen. Dansk Frokultur, Akts. Bestyrelse: Konsul T E G Muus, Odense, Gross. K L Stallknecht, Kbhvn., og Dir. G GMuus, Kbhvn. Direktør: K Sihrn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med on Direktør. Prok.: K Sihm og Betty Finnich i Foron. Aktk. 350,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin ved Hans Christian Tvedskov.Indoh. II C Tvedskov. Erichsen ’ s M P Boghandel. Indeh. .1 P C Erichsen. Fiskekonservesfabrikken Kerteminde, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fiskehdl. Poul Jørgensen (Direktør), Salgschof H Aa. L Larsen og Kunsthdl. V P Larsen, Hel­ singør. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktoren. Aktk. 60,(500 Kr. Friis Axel. Indeh. Fru Marie PEB Friis. Hansen Chr. & Co. Indoh. N C Hansen. Jorgenson P. Indeh. L R Jorgensen. Kirst ’ s Otto Efterfølgero ved Larsen & Eggebrecht. Indoh. C C Larsen og V A Eggebrecht. Kerteminde Avis (Selsk. m. begr. Ansv.). Bestyrelse: Sagf. II V Krag (Formand), Propr. M C Madsen, Knudslev (Næstformd.), Skomager R E Knudsen, Fisker II M Boesen, Fabr. J C Jacobsen, Fraugde, Gaardejer N P Sørensen, Hersnap, Mejoribest. II Larson, Borreby, Dir. R V Hansen og Dir. P A Koch. Frm. tog- nes af Formanden eller Næstformd. hver i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 38,000 Kr. Kerteminde Cykle Lakereri ved Herm. Gregersen, Interessentskab, Kerteminde. Indeh. Herm. Gregersen, J B Knudsen og Karen Christensen. Frm. tegnes af Herm. Gregersen og Karen Christensen hver for sig. Kerteminde Jernstøberi ved H B & Svend Heineko. Indeh. H M B Heineke, Kbhvn., og Svend Aago Heineko. Kerteminde Kolonial-, Vin- & Skibsprovianteringsforretning ved II Hansen. Indeh. Frk. II F Hansen, Odense. Prok.: C V Fincks. Kerteminde Tricotage- og Garnforretning ved L R Petersen. Indeh. L R Pe ­ tersen. Kerteminde Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Dir. II J Chr. Jorgensen, Købmd. V J A L Bøttern og Bryggeridir. J Aa. Marstrand- Svendsen, Odense, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: E Schriver, der har Prok. i Foren, med et-Besty- relsesmedl. Aktk. lOO.oOO Kr. Koids Savværk, Akts. Bestyrelse: Sagf. HV Krag (Formand), Hofjgm. N R Juel, Hverringe, og Skovrider Aage Thomsen, Bavngaard. Taasinge. Driftsleder: ’ M Kold. Frm. tegnes af Formanden eller af Driftslederen. Aktk. 100,000 Kr. • Larsen Fr. Indeh. Fru C V Larsen. Prok. : II T L Larsen og C V Larsen. Muus Elias B, Akts. Bestyrelse: Gross. T E G Muus, Odense, Gross. Elias B Muus Holte, og Dir. G G Muus, Kbhvn. Adm. Direktør: II J C Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: H J C Jørgensen, T E G Muus og G G Muus hver i Foren, med enten M J Nielsen eller med A R Mortensen. Aktk. 350,000 Kr. Rasmussen P & Søn. Indeh. L T Rasmussen. Spare- og Laanekassen for Kerteminde og Omegn. Tilsynsraad: Købmd. 0 An ­ dresen (Formand), Rentier S Andersen (Næstformd.), Dinestrup, Maskinformer J J Peterson, Murerm. P S Petersen, Hofjgm. Niels R Juel, Hverringe, Gaard ­ ejer N Chr. Rasmussen, Revninge og Fiskeeksportør Johs. Hansen. Direktion: Gaardejer II E Sørensen, Dalby, og fh. Politimester VFWoll. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Direktionens Medlemmer, to i Foren. Prok.: Bogholder F C Gotfredsen og Kassererske Marie Meyer, hver i Foren, med en Direktør. Kolding. Activ ved G Løssi. Indeh. G F Lossi. Agricco Manufacturing Company Ltd. Indeh. Ole Sørensen & Co. Akts, [so dotte]. Aktieselskabet af 30. December >938. Bcstyrelso: Fabr. C C Fischer, Aabenraa, Amtsraadsmedl. J J Schmidt, Skrydstrup og Landsretssagf. H C Bryld, Rask Hovedgaard pr. Rask Mølle, der i Foren, tegner Frm. Prok.: W Ilildorf. Aktk. 15,000 Kr. Andels-Svineslagteriet i Kolding. Bestyrelse: Gaardejcrne S P Haue, Wissings- mindo (Formand), Oluf Juhl, Lykkesgaard, M II Damgaard, Højrup, M Fink, Drostrup, C Pedersen, Horslev pr. Fredericia, Chr. Christensen, Banlbjerggaard, M M Larsen, Strandholm, J Johansen. N-Bjært, N O Nielsen, Lintrup, A S Straarup, Frydensborg pr. Vorbasse og Chr. Brink, Skodborg, Husmd. S P Kors- • ’ ■aard Taps, Husmd. P Christensen-Serensen, Egtved og Avlsbruger Emil Honoré, Fredericia, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Formanden: SP Haue i Foren, med enten Direktøren: P H Møller-Olsen eller Bogholderen: K V Torpe eller Direk ­ tøren i Foren, med sidstn. Andelshaverne hæfter i Forhold til Tredjemand solidarisk for ’ Selsk. ’ s Forpi. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Hjortli E Hartmann, Akts. Bestyrelse: Installator N E Hartmann Hjorth (Direk ­ tør), Dir. J M Bukh og Ing. K E Christiansen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af Direktoren alene Prok. : Else Ragnhild Petersen i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 6(1,000 Kr. Importkompagniet. Kallundborg, Akts. Bestyrelse: Købmd. P Bondtsen, Ruds Vedby, Dir. N C Poulsen, Hell., Dir. H P T Adler Svanholm, Hell., og Ing. J K Rasmusen, Korsør. Adm. Direktør: C D Musaeus. Frm. tegnes af den adm. Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsosmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: C D Musaeus alene eller KK Mathiassen, K L Pedersen og Christine Dorthea Ostermann, to i Foren. Aktk. 800,000 Kr. Jensen ’ s N Sønner. Indeh. O F C Jensen og E B Jensen. Jensen 8P og Co. Indeh. lirmaet Carøe & Co., Kbhvn. og SPJensen. Frm. tegnes af S P Jensen og H E Jessen, hver for sig, sidstn. for Firmaet Carøe & Co Kbhvn. Prok.: A Holst Jensen. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Helga Bodholt. Indeh. Helga F Bodholt.J Kallundborg Andelssvineslagteri, et Selsk. med begrænset Ansvar. Bestyrelse : Gaardejcrne A Clausen, Kaastrup, S Olsen, Eskebjærg, A Jensen, Illerup, Kr. Jensen, Svallerup, R C Madsen, Værslev, Chr. Petersen, Føllenslev og A M Andersen, •Østervang, Sejere, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Dir. Poul Madsen. Kalundborg Avis- & Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Kebmd. P Skafte, (Formand), D'r. C C Hjortse, Gaardejer J P Hansen, Ubby, Propr. P Boserup, Saltofte, og Ejendomsmægler A N Lundgaard, Kaastrup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Prok.: Frank Tortzen. Aktk. 12,000 Kr. Kalundborg Bryggeri, Akts. Bestyrelse: Købmd. S P Jensen (Formand), Borg ­ mester A C F Andersen, Kobmd. S. Nielsen, Kobmd. P. Skafte og Landrets- sagf. E Kristensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktør: P T Hermann, der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Kallundborg Brødfabrik ved Carl Clorius, V Madsen & L Rockstroh. Indeh. P M V Madsen, C H G Clorius, og Fru C Rockstroh. Frm. tegnes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Kallundborg Cyklefabrik ved C A Brostrøm. Indoh. C A Brostrøm. Kallundborg Dagblad og Samsø Folkeblad, Andelsselskabet. Bestyrelse: Gaard- ejerne H Madsen, Pilegaarden (Formand), J Olson, Ugerløse, J Clausen, Flin- terup, J Mahler, Værnsminde, HJKragh, Haardmark, og J S Mikkelsen, Østerby, Amtsraadsmedl. M P Andreasen, Forsingo, Krodslægo JS Møller, Biavler J Jen ­ sen, Illerup, Husmand N C Pedersen, Kalundborg Lyng, Sygehusforv.P Hansen, Husmd. H P Olsen, Værslev Skovbakker, Boelsmand L Jensen, Svallerup, Par ­ cellist J GyHing, Oldtidsminde, og Elektricitetsværksbost. II C Jensen, østerby. Frm. tegnes enten af Bladets Hovedredaktør H C Lundsager, Kalundborg, eller af Formanden, hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Andelskapital: 40,000 Kr. Kalundborg Dampmølle ved Clorius, Madsen & Rockstroh. Indeh. P M V Madsen, C H G Clorius og Fru C Rockstroh. Frm. tegnes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Kalundborg Folkeblad og Samsø Folketidende, Dagbladene, Akts. Bestyrelse: Gaard- ejerno J K Jensen (Formand), Svallerup, der tegner Frm., J Jensen, Ellede, P A Andersen, Værslev og J B Holm, Onsbjærg, samt Karetmager C A Hjorth. Diroktør (Redaktør): S Rasmussen, der har Prok. Aktk. 17,400 Kr. Kallundborg Galanteri- & Legetøjsforretning ved Peter Christian Madsen Jensen. Indeh. P C M Jensen. Prok.: P Jensen. Kallundborg Handelskompagni, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Aa. W Jacoby, og Dir. Aa. Christensen, begge af Kbhvn., samt Dir. C G Preuss, Charlottl. Di ­ rektør: Aa. E E Jensen. Prokurister: K G Prouss, Aa. E E Jonsen og K E An ­ dersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Forretningsf. eller med en Prokurist eller af on Forretningsf. i Foren, med on Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Kalundborg Installationsforretning vod J Kjær Kristensen. Indeh. J Kjær Kristensen. Kallundborg Isenkram- og Udstyrsforretn., P Jensen. Indeh. P Jensen. Kallundborg Jernstøberi og Maskinfabr. ved C A Brostrøm. Indeh. C A Brostrøm. Kallundborg Kaffe- og Thehandel ved Frederik Stahl. Indeh. L P F Stabl. Kalundborg Kul Kompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. II P T Adler Svanholm (For; mand), Hell., Dir. N C Poulsen, Hell., og Dir. A V Rasmuson, Kbhvn. Forret ­ ningsforer: Konsul M Christensen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Forrotningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Kalundborg Læderfabrik, Akts., Bestyrelse: Disponent L G Ragoczy (Formand), Klpbg. Dir. A Almborg (Direktør), Kbhvn., og Assist. E V Danielsen, Kbhvn. Frm. teg ­ nes af Formanden alene. Prok. : E V Danielsen og A Almborg i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Kalundborg Margarinefabrik ved Thorvald Andreas Jørgensen. Indeh. T A Jør ­ gensen. Kallundborg Møbelmagasin ved Cardorf Frederik Hansen. Indeh. C F Hansen. Kalundborg Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Kalundborg Olieraffinaderi, Akts. Bestyrelse: Dir. Frederik Wilholm Kraft (Direktør), Skodsborg, Dir. H Hansen, Kbhvn., og Generalkonsul Hugo Evers, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 750,000 Kr. Kalundborg & Omegns Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: Murer A R Thyme (For ­ mand), Chauffør N P Nielsen, Postbud R P Jensen, Snedker N V P Nielsen, Malersv. P S Andersen, Murersv. R Chr. Olsen og Murer H J Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med tre Bestyrelsesmedl. Aktk. 13,290 Kr. Kallundborg Tapet- & Farvehandel ved Hans Christian Hansen. Indeh. II C Hansen. Kalundborg Tømmerhandel ved Chr. Potersen. Indeh. H Chr. Petersen. Kalundborg Vincentral ved Julius Jensen. Indeh. Julius Jensen. Kontantforretningen. Kold-Christensen. Eneudsalg for Messen. Indeh. W Kold- Christensen. Larsen L M & Søn. Indeh. Fru I C Larsen og S Aa.1 M Larsen. LarBen ’ s V Eftf. ved II Fiirgaard. Indoh. H K K Fiirgaard. Madsen Kristoffer & Søn. Indeh. Fru C M Madsen og J L Madsen. Meyer ’ s Julius Eftf. ved O Blechingborg. Indeh. O E J Blechingberg. Motorfabrikken Bukh, Akts. Bestyrelse: J M Bukh (Diroktør), Overretssagf. E 11 Stakemann, Kbhvn., og Prokurist K A Jørgensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 449,000 Kr. Rasmussen Carl, Isenkram- & Værktøjsmagasin, en gros & en detail. Indeh. Carl Schiøtt ’ s S EftL, Akts. Bestyrelse : Sagf. P J J Wistoft (Formand), Dir. C D Musaeus og Dir. K K Hjortsø. Direktion: K K Hjortgø. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 75,000 Kr. Sjællandske Froavlskompagni, Det, ved Hans E Mortensen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Hans E L Mortensen. Skafte Peter. Indeh. Peter Skafto. Skotøjsmagasinet City ved W Lykke. Indeh. J P IV Lykke. Steffensen A Kistrup Akts. Bestyrelse: Fru A M C Steffensen (kaldet Kistrup Steffensen) (Direktør), Fru E Nielsen (kaldet Schmidt Nielson) og Frk. E Han ­ sen. Frm.. tegnos af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 15,000 Kr. Stentoft Jens. Indeh. Jens E C Stontoft. Sørensen V & N Th. Christiansen. Indeh. N V Sørensen og N T Christiansen. Thyme & Søn. Indeh. Enkofru E E Thyme. Valentin Chr., Akts., Kalundborg Landsogn. Bestyrelse: Tømmcrhdl. H S Høeg Hagen, Kbhvn., Konsul C J Valentin, Svebølle, og Fra A K M J Valentin, Sve- belle. Direktør: C J Valentin. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Oda M E Risum i Foren, v me „ Best y re 18esniedl. Aktk. 15,000 Kr. Vett ’ * e UT. V ?? ®uur Knudsen. Indeh. K Buur Knudsen. Vett & Wessel s Udsalg ved Georg Nielsen. Indeh. G Nielsen. I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker