kraks vejviser 1940 handelskalender

Horsens — Kalundborg

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2867

Hørsholm.

Westend ved A & H Sorensen. Indeh. Astrid M M Sørensen og 0 Hartvig Sørensen. Wittrup Brødr., Akts. Bestyrelse: Læge E Aagaard (Direktør), Gislev, Prokurist S Wittrup, Grejsdalen pr. Vejle, Prokurist N MSWittrup, Dir. KL Sønnicksen, Driftsleder K E Petersen, Grejsdaion pr. Vejle, Fru AG Wittrup, Mølholm, og stud. mag. E H Wittrup, Hell. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : R L Sønnicksen og C E Pedersen hvor for sig eller S Wittrup og Erika S tjom o i Foren. Aktk. 716,000 Kr. Wittrup ’ s Th. Shoddy Fabrik, Akts. Indeh. Brødr. Wittrnp, Akts, [se dette]. Wittrup ’ s Th. Uldvaro- & Tæppefabrik, Akts. Indeh. Brodr. Wittrup, Akts, [se dette]. Forlag i Horsons ved H Ileide-Jørgensen. Indeh. H Heide-Jorgensen. & Co. ’ s Efterfølgers Efterfølger. Indeli. A E Andersen, Lisbjerg. Vort Systems Zeeberg N P B anken for ______ Frederiksværk & Omegn, Akts., Hundested Afdeling. Indeh. Akts. Banken for Frederiksværk & Omegn [se dette]. Prok.: J A Vinge og B D J E Groth, i Foren, eller en af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller Direk ­ tøren. Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne R J Olsen, Evetofte, C A Jørgensen, Tollerup, og N H Nielsen, Skævinge, Førstelærer LER Jensen og Sogneraadsformd. H J Frederiksen, Lynæs, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: Hillerød-Froderiksværk Jernbaneselskab, Akts, [se dette u. Hillerød]. Aktk. 783,200 Kr. Gubbens Konservesfabriker, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Peter Poulsen, Kbhvn., Hotelejer AE V Olsen, Kbhvn., og Dir. N O A Clase, Gøteborg, der to i Foren, tegnet Frm. Aktk. 25,000 Kr. Halsnæs Installationsforretning ved J Duncan. Indeh. J J Duncan. Hundested Isenkramforretning ved O Raaschou-Nielsen & Chr. Winther. Indeh. O Raaschou-Nielsen, Frederiksværk, og Chr. N Winther. Hundested Kulimport, Akts. Bestyrolso: Landsretssagf. K Qvortrup, Charlottl., Kapt. RFC Rasmussen, Holl., Dir. A H Møller, Kbhvn., og Højesterotssagf. N J Gorisson, Kbhvn., der to i Foron. tegner Frm. Direktion: RFC Rasmus ­ sen og A H Moilor. Prok.: P L Rasmussen og S D Friis-Hansen hver for sig i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Hundested Motorfabrik, Akts. Bestyrelse: Maskinfabr. AKT Jørgensen (For ­ mand), Maskinfabr. S J Hojsgaard, Værkforer A J O Jorgensen og Montør C C S Jørgensen. Direktion: A K T Jørgensen og S J Hojsgaard. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. olier med en Prokurist eller af en Direktør. Aktk. 200,000 Kr. Hundested Trælasthandel ved Sophus Brammer. Indeh. S Brammer, Lynæs. Prok. : Frk. E R Brammer, Lynæs. Hurup. Hurup Jernstøberi Xs Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Comentvarefabr. M C Not- levson, Mejoribest. II C Christiansen, fh. Sogneraadsformd. L C M Klitgaard, Gaardojer C Poderson, Gaardejer P Odgaard, Styvel, og Propr. S Krabbe, Hellig- kildogaard. Direktion: Dir. C Simonsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foron. med et Bostyrolsesmedl. Aktk. 36,000 Kr. Hurup Materialhdl. ved Vilhelm Norby. Indeh. V Norby. Hurup Missionshotel, Akts. Bestyrolse: Gaardejerno C Podorsen (Formand), Dahl- gaard, G C Riis (Regnskabsforer), A A Lodahl, Ettrup, S Krabbe, Boddum, P Pederson, Revs, C G Krabbe, Uglov, og T L Sondergaard, Ilelligso, Brugs- foreningsndd. N K Nielsen, Husejer C Christensen, Revs, Boelsmd. J Pedersen, Revs, og Sognef. A G Andersen, Vestervig. Frm. tognes af Formanden i Foren, med Rognskabsf. eller med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 77,500 Kr. Lyngbæk Hjalmar, Hurup. Indeh. II Lyngbæk. Thylands Bank, Akts. Bestyrelse: Købmd. M Lauritsen, Krik, Propr. H D H Lutz- høft, Tandrup, Propr. J Sørensen, Irup, Rognskabsf. C Christensen og Dommer A S Fugl, Vestervig. Direktør: N C Kjeldsen. Frm. tegnes ar Direktøren i Foren, med et Bankraadsmedl. ellor med Bogholderen eller Kassereren eHer af et Bankraadsmedl. i Foren, med Bogholderen eller Kassereren. Bogholder: Dorthea M A Madsen. Kasserer: E A F Peterson. Prok.: P K 0 Nystrup i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 600,000 Kr. Thy'ands Teglværker ved J Hostboch m. il., Interessentsk. Bestyrelse: P Brix (Formand), Thisted, Chr. Hviid Sorensen, C Rysgaard, Snedsted, II Chr. Hansen, Ydby, og J L Ilostbech, Ydby. Frm. tegnes af Forretningsf. Chr. Madsen og Formanden i Foren, eller af hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Thylands Æghandel Akts. Bestyrelse: Gross. II Chr. Holm (Formand), Hell., cand. jur. II II Holm, Heh., og Dir. J II Schurmann, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Hvalsø. Hvalsø Bank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank). Indeh. Akts. Roskilde Landbo ­ bank, Roskilde [se dette]. Højer. Jensen J H. Indeh. II Jensen. Ohlsen Christian & Co. Indeh. Fru I E I Ohlsen. Prok.: W Ohlsen og H F Bossen. ' • Sparekassen for Højer og Omegn. Bestyrelsen bøstaar af et Tilsynsraad : Mølle ­ ejer C E Roll, Kogsinsp. A T Matthiesen, Rentier J Gnttfriedsen, Urmager L Mathiesen og Købmd. FP Hinrichsen, samt en Direktion: Rentier CMVolquartzen og Købmd. II Andersen. Frm. tegnes af Direktionens og Tilsynsraadets Medl. to i Foren. Sonderjydsk Tæppofabrik A. R. Kjærby Akts. Bestyrelse: Fabr. A R Kjærby (Formand), Strandhuso pr. Kolding, Bankdir. J Paulsen," Tender, og Lærer J Chr. Nielsen, Gelsted St. Direktion: A R Kjærby, Johs. A Kjærby og Andr. V Mathiasen. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Høng. Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene L Kristen ­ sen, P J M Anderson, Hove, C Hansen. Knabstrup, JL Jensen, Vig, CM Mogen ­ sen, Dianalund, J M Petorsen, Ruds Vedby, F C A Madsen, Kalundborg, og A M Iversen, Nykøbing S, Konditor F V L Honriksen, Holbæk, Konditor A J T Kriegel (kaldet Krugel), Slaeelso, og Købmd. H Hendrikson, Dianalund, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Christensen Brødrene. Indeh. C G Christensen og C C E Christensen. Høng Boghandel ved Sven Thorbek. Indeh. S Thorbek. Hong Borde- & Stolefabrik, Rasmussen & Brødr. Blomhøj. Indeh. J P Rasmus ­ sen, P C Blomhøj og A P Blomhøj. Høng Camømtbert Fabrik Akts. Bestyrelse : Gross. R Hansen (Direktør), Kbhvn. Propr. H G Rasmussen, Svendborg, og Forvalter H B Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: R Hansen og K É Bagger Hansen. Aktk. 12,000 Kr. Høng Landbrugsskole i Likvidation, Akts. Likvidator-r : Gaardejerne HA Clausen, Kaastrup og G M Højland, Gierslev samt Overretssagf. H J Fraas, Gørlev,-der i Foren, tegner Frm. Høng & Omegns Elektricitetsværk i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Gaardejer Chr. F Nielsen, Bagerm. Laur. Kristensen, Gaardejer J Chr. Sørensen, Godsforv. Poul Smith og Sagf. H P Hansen, der i Foren, tegner Frm. Hundested.

Hansen Alex. J. Indeh. Alexander J Hansen. Hørsholm Jernstøberi, Akts. Bestyrelse: Bageriejer C G T Holbek, Ølsted, Frk. R T Holbek og Dir. P T Holbek, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: P T Holbek, der har Prok. Aktk. 125,000 Kr. Hørsholm Koloniallager ved Theodor Vilhelm Jensen. Indeh. Theodor Vilhelm Jensen. Hørsholm Materialhandel ved O Hansen. Indeh. O Hansen og K B Hansen. Horsholm Molle, Akts., Isterod pr. Horsholm. Bestyrelse: Købmd. A C Christensen, Skovshoved, Ing. V H G Olsen, Rungsted, og Møller S E Johansen, Isterød. Direktion: SE Johansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 12,000 Kr. Horsholm Planteskole ved H & E Glæsol. Indeh. H Glæsel og E Glæsel. Hørsholm Rdehus, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Frithjof Kemp (Direktør), Gross W Køper-Petersen og Underdir. Ib Eigtved, alle af Kbhvn., Købmd. K B Han sen og Farvemester J E Esbensen, Kokkedal, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk- 54,000 Kr. Hørsholm-Rungsted Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk om ­ hed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Hørsholm Savværk ved Harry Hansen. Indeh. Harry Hansen. Johansen Brødr., Horsholm Mølle. Indeh. S E Johansen og C'F Johansen. Kbhvn.-Rungsted-Horsholm Ekspres ved O Svendsen. Indeh. O Svendsen. Militære Klædefabrik, Den, Ussorød. Indeh. Krigsministeriet. Mørck ’ s P Bageri ’ s Efterfølger & Hørsholm Brødfabrik ved Ingeniør cand. polyt. S Fenger-Petersen. Indeh. Ing. cand. polyt. S E Fenger-Petersen. Nielsen Axel. Indeh. Gudmund Nielsen, dor tegner Frm., og Fru II Nielsen. Ikast. Dansk Vigognespinderi, Akts. Bostyrels ø: Fabr. C Mouritzøn (adm. Direktor), Fabr. N D H Volkert, Kolding, og Fabr. J. Nielsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene ollor at to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Fenger ’ s M H Eftf., Indehaver Aage Mikkelsen. Indeh. Aage Mikkolsen. Frisonborg Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Gross. H H N Christiansen (Formand^ Aarhus, Dir. K R Christiansen, Dir. H H Christiansen, Gross. JS Vinter, Lyngby, og Landsretssagf. J S Anderson, Herning. Direktion: KR Christiansen og 1IH Christiansen. Frm. tegnes af Formandon, HHN Christiansen, alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Hansen Brodr. Indeh. S Aa. Hansen og C L Hansen. Hansen H C & Alfred Hagelskjær ved Hans Christian Hansen & Alfred Hagelskjær. Indeh. Hans Christian Hanson og Alfrod Hagelskjær, der i Foron. togner Frm. Hansen ’ s H C Efterfølgere ved Kjær Nielsen & Glåsor. Indoh. B Kjær Nielsen, der tegner Frm., og P Glåsor. Prok.: P Glaser. Hansen II C, Uldvare- & Trikotagefabrik. Indeh. II C Hansen. Harrcskov's Jons Eftf. ved M Christensen. Indeh. M M Christensen. Ikast Bank Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Ikast Handels- og Landbrugsbank, Akts, [so dette 1 . Ikast Handels- og Landbrugsbank, Akts. Direktion: Købmd. M II Fenger og P T Steffensen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en af disse Foren, med Bestyrelsens Formand: Molleejer J Nielsen eller mod Kasse ­ reren: J B A Jensen eller med Bogholderon. Aktk. 200,000 Kr. Ikast Trikotagefabrik ved Th. Jensen & Johs. Larsen. Indeh. Johs. Larsen. Trikotagefabriken Midtjyden ved Thomsen & Andersen. Indeh. N Thomsen og A B Andersen. Jyderup. Engelsk Beklædningsmagasin ved Alfred Videbjerg. Indeh. Alfred Videbjerg. Frøkontoret i Jyderup ved Hansen & Christensen. Indeh. J Hansen, der tegner Frm., og C V Christensen. Jensens Chr.F Son, Viggo Jensen, Akts. Bestyrelse: Dir. N C Poulsen, Hell., Fabr. C D Weinreich, Snertinge, og Landsretssagf. K E Kristensen, Kalundborg, dør to i Foren, tegner Frm. Direktion: K F Funck Jensen, der har Prok. Aktk. 55,000 Kr. Jyderup Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn). Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk [se dette). Jyderup Cementvarefabrik & Maskinsnedkeri ved Will. R Jensen. Indeh. Will. R Jensen. Jyderup Cyklcbors ved A Andi Hansen. Indeh. A J Andi Hansen. Jyderup Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Margarinefabr. H P F Lystager (For ­ mand og Driftsleder), Margarinemester A E Sorensen og Pastor J L Frederik ­ sen, Stoge. Frm. tegnes at Formanden i Foren, med enten to Bestyrelsesmedl. siler et Bestyrelsesmedl. og Driftslederen. Prok.: H P F Lystagør or A E Sørensen. Aktk. 30,000 Kr. Jyderup Savværk & Stavfabrik, Andelsselskab- mod begrænset Ansvar [so u. Frm.- Reg. A ( København)]. Jyderup Tommerhandel, Akts. Bestyrelse: Købmd. P G Christiansen (Direktør), Fuldm. H. Schwarz, Kbhvn., og Sagf. P Sidenius. Frm. tognes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 40,000 Kr. Margarinefabriken Roar, Akts. Indeh. Akts. Jyderup Margarinefabrik fsø døtte]. Petersen Hagbart Søvndahl. Indeh. H S Petorsen. Prok.: Frk. A A Poulson. Andersen Viggo. Indeh. Frk. K L Andersen. Borchsenius cand. pharm. E. Indeh. Fru C M Borchsenius. Prok.: L II Chri ­ stensen. Brostrøm ’ s Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. K A Brostrøm (Formand), Ing. C C Brostrøm, Kbhvn., og Købmd. OJ Brostrøm, Aalborg. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af Formanden. Aktk. 70,000 Kr. Carlson Amandus & Son. Ip.deh. Julius Amandus Algot Carlson og Svend Gyde Børge Aldo Carlson. Centrum ved A & F Nielsen. Indeh. A Niolsen og F Nielsen. . Christensen's Søren Eftf., Jens Christian Christensen. Indeh. Fru IIKChristensen. Dansk Sækkereparation, Aktieselskabet. Bestyrelse: Overretssagf. Svenning 1 Larson, Kbhvn., Sagforcrfuldm. J KP Larsen, Kbhvn., og Sagfererfuldm. H K Bjerregaard Jensen, Bagsværd, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 ar. Eiling ’ s L Boghdl. Indeh. P T C Elling. , Fiskesalg, Kalundborg, vod Harald Pedersen. Indeh. J P Harald Pedersen. Frømsdorf R. Indeh. J C A Frømsdorf. „ , , , , r .__ Gottschalck & Tillge, Akts. Bestyrelse: Købmd. C A Gottschalck (Formand), Sagf. P J J Wistoft og Sagf. K E Knstonsen. Direktør . K /Gottschalck.^ rm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren Aktk. 85,000 Kr. Grand Hotel Kalundborg, Akts. Bestyrelse: Hotelejer E C K Ludewig (Formand). Pectauratør C J Barsøe Sorensen. Odense, og Landsretssagf. K E Kristensen. Frm tegnes af to BestyrelsesmedL i Foren, eller af Formanden. Aktk. 15,000 Kr. Hagemann 5 Petersen J, Akts. Besiyrolse: Købmd. J Kr. Ilagemann Petersen, Fru E Petorsen (Hagemann Petersen) og Insp. C Chr. Dahl, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: J Kr. Hagemann Petersen. Aktk. 10,000. Handelsbanken i Kalundborg, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette). Filialdiroktør: Aa. E Ulrich. Kontrasigna ­ turer: H Schaltz, A F Friebel og J C D Sabroe. Filialen tegnes af Filial ­ direktøren i Foren, med en Kontrasignatar. Herre-Beklædningsmagasinet ved William Madsen. Indeh. C W Madsen Kalundborg.

Rettelser foretages kun paa Grundlag og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker