kraks vejviser 1940 handelskalender

Horsens

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2866

Horsens Vestbanor Jernbaneaktiesolskab. Bestyrelse: Forretningsf. J C Ju- liussen (Formand), Gaardejer M P F Jørgensen (Næstformd.) Nørre Snede, Propr. H J Sørensen, Rosenlund, Stiftamtmd. Peder Herschend, Vejle, Mejeriejer A Forvang, Rod. S K Grove, Trafikassist. M H Simonsen, Gross. K N P Thomsen, Frk. M K Nielsen, Elektricitetsværksbest. P M Iversen, Uldum, Gaardejer P P Midtgaard, Tyregod, Vurderingsforind. N P Nielsen (Samsø), Rask Mølle, Købmd. J V Jul, Tørring, Karctm. S Jensen, Aale, Husmd. C This- gaard, Vrending, Købmd. Chr. Aa. Kristensen, Arbejdsmd. K R Eriksen, Mu- rerm. A Kr. Nielsen, Klovborg, og Dyrlæge J P Nielsen, Tørring. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. Driftsbestyrer: Ing. Johs. G Nielsen, der har Prok. Aktk 6,491,791 Kr. 36 Ure. Horsens Vulkaniseringsanstalt ved Mott ’ s Eftf. M K Bouet. Indeh. M K Bouet. Jacobsen A Blume & Søn. Indeh. A Blume Jacobsen og B Blume Jacobsen. Jensen Andreas E. Indeh. C Thomsen og A B M Jensen. Jensen & Julsen. Indeh. J Jensen. Jensen Morten & Keller. Indeh. R A Keller. Jensen ’ s Philip Eftf., V Petorson. Indeh. V Potersen. Jensen Rasmus. Indeh. V A Lind. Jentzsch William. Indeh. William Jentzsch og C Jentzsch. Jord- & Betonarbejdernes cooperative Forretning, Horsens, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: A M Rasmussen (Formand), J C Andersen (Næstformd.), A C J H Koklrendorff, K E K Lund og R H Jensen. Frm. tegnes af Formanden, A M Rasmusson eller af Næstformd. J C Andersen i Foren, med et af de øvrige Bestyrelsesmedl. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. Indsk. Kapital: 675 Kr. Jydsk Alabastvarefabrik vod H Hjerresen & Dyrgaard Pederson. Indeh. H F Hjerreson og S J Dyrgaard Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Jydsk Ilt- & Acetyléngasfabrik, Akts. Bostyrelse: Fabr. N Hede Nielsen (For ­ mand), Propr. N Lerche, Langager pr. Hornsyld, og Disponent E Hede Nielson. Direktion: N Hede Nielsen og II G Kraul, Thorsvang. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af Formanden. Aktk. l l / 2 Mill. Kr. Jydsk Manufaktur Lager Akts. Bestyrolso: Købmd. J A Kirkemann (Formand), Dir. C A Olesen (Direktor), og Kobmd. O Hansen. Frm. tegnes af Formandon • eller af en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Jydsk Possemontfabrik ved Mads Thorvald Madsen. Indeh. Mads Thorvald Madsen. Jydsk Trælager ved V V Pedorsen & E J Pedersen. Indeh. V V Pedersen, Ros ­ kilde, og E J Pedersen. Jorgensen ’ s Frederik Eftf., Akts. Bestyrolse: Landsretssagf. H Zieler (Formand,) Dir. C A Kampmann og Dir. V Jensen. Forretningsforer: ........................... Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Forretningsføreren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 65,000 Kr. Kirkegaard ’ s A Eftf. Andersen. Indeh. V F Donnerup Andersen. Kirks Kristian Telefonfabriker, Akts. Bestyrelse: Ing. Kristian Kirk (Formand og Diroktor), Aarhus, Dir. N Geertsen, Aarhus, og cand. polit. Gregers Kirk, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrolsesmdl. Prok.: Ing. Kristian Kirk og Dir. N Geertsen hver for sig eller Dir., cand. polyt. E A Hytten i For ­ en. med Prokurist A Mortensen. Aktk 1,200,000 Kr. Kontantforretningen Møllen, Olaf Jensen. Indeh. O Jensen. Koopmann ’ 8 J D Svineslagteri ’ s Filial i Horsens, Akts. Indeh. Akts. J D Koop- mann ’ s Svineslagteri, Aalborg [se dette). Prok.: J F S Nielsen og M R Pe ­ tersen i Foren. Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts. Sø under Aarhus. Kornhuset ved II J Adnansen. Indoh. II J Adriansen. Kramper Rud. & Co., Akts. Bestyrelse: Fabr. II R C Kramper (Formand og Di ­ rektør), Frk. E B Kramper og Murerm. M Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Kulimporten ved Firmaerne J L Bech & Co., Andreas E Jonsen & Edvard Peter ­ sen. Interessenter: Firmaerne J L Bech & Co., Andreas E Jensen og Edvard Petersen. Frm. tegnes af Købmændene A M L Bech, C N P Thomsen og E Petersen i Foren. Kunstboden ved Hans Adolf Møller. Indeh. Hans Adolf Møller. Landbosparekassen i Horsens. Tilsynsraad: Gaardejerne H Andreasen, Hvirring, S Thygesen, Vinding, P Petersen, Urskov, og N P J Houmann, Vinten, Propr. S Mossin Hammergaard, Konsulent C P Muller, Folketingsmd. L Larsen, Dag ­ næs, Kommunelærer H Petersen og Prop. A Svendsen, Gedved, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: A Ballisager, Stensballe. Prok.: Tilsynsraadets Medl., Dir. A Bal isager, Bogholder H P Georgsen, Kasserer M C Jørgensen og Fuldm. E Lyse Hansen, to i Foren., dog for de tre sidstn. Vedk. kun i Foren, med et Til ­ synsraadsmedl. eller Direktøren. Larsons Emil 3. Eftf. W V Albrechtsen. Indeh. W V Albrechtsen. Larsen K C & Co. Indeh. Frk. E M Larsen. Lauritsen Chr. Akts., Horsens. Bestyrelse: Kobmd. C A Lauritzen, Dir. F P Laoritzen og Forvalter G B P Lauritzen (Direktører) samt Sagf. J J Carlsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 600,000 Kr. Laursen L. Indeh. L S Laursen og E C Laursen. London Horromagasin ved Aage Damsgaard. Indeh. Aage C Damsgaard. Lyset ved Laur. Pedersen & Co. Indeh. Laur. E Pedersen og L C P Baastrand. Madsen ’ s K Trikotagefabrik & K Madsen ’ s Gam- & Trikotageforretning, Interes ­ sentsk. Interessenter: M T T Madsen og K E Madsen. Madsen ’ s Schmidt Eftf., Hans Madsen. Indeh. H L A Madsen. Madsen ’ s S P Enkes Stigefabriks Eftorflg. (Axel Madsen Kronholt). Indeh. Axel Madsen Kronholt. Manufaktur Magasinet ved Axel Pedorsen. Indeh. Axel Podersen. Margarinefabrikken Horzia ved Chr. Lybro. Indeh. P Chr. Lybro. Meilstrup & Co. Indeh. H C S Meilstrup, der tegner Frm., og J P Jensen. Meldgaard & Madsen. Indeh. A S Meldgaard. Midtjydsk Smøreksportforening. Ledelsen bestaar af et Repræsentantskab, hvis Formand er Amtsraadsmedl. M Mikkelsen, Brædstrup, samt en Bestyrelse paa fem Medl.: Gaardejerne N S Niolsen, Vorladegaard, A Jensen, Brund, Aa. Kri ­ stensen, Honum, J Frandsen, Davding, og L Levisen, Saaby. Frm. tegnes af Be- styrolsons fem Medl. i Foren. For Foreningens Forpligtelser hæfter samtlige indmeldte Mejerier solidarisk i Forhold til deres Smørproduktion. Prok.: Dir. Chr. Pedersen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Tegningsretten er be ­ grænset. Mikkelsen I Chr. Indeh. E J Mikkelsen og P Kr. Mikkelsen. Mode-Bazaren vod M I ’ eschardt Jørgonsen. Indeh. Fru M H Pesehardt Jorgensen. Modemagasinet ved Axel Johannes Woidemann. Indeh. Axel Johannes Woidemann. Mouritsen M J. Indeh. J I Mouritsen. Møbelforretningen Fremad ved C P Nielsen. Indoli. C P Nielsen. Mobolkældcren ved Th. Olsen. Indeh. Th. V A Olson. Møller & Jochumsen, Akts. Bestyrelse: Ing. Erik Sommerfeldt, Kbhvn., Bankdir. K Aa Koppel og Landsretssagf. Hugo Zieler. Direktion: HMarcus, og Ing. K E Hansen, Thyrsted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmedl. i Foren, med on Direktør eller en Prokurist. Prokurister: K E Han ­ sen og Ths. Schmidt. Prok.: Direktørerne i Foren, eller hver af dem i Foren, med en Prokurist. Aktk. 200,000 Kr. Møller Lauritz & Cortsen. indeh. T Cortson. Møller Max & Søn. Indeh. Max Møller og Egon Møller. Møller & Pedersen. Indoh. E Møller og Aa. M Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Mellerstrøm A jun. Indeh. Fru A K Møllerstrøm. Prok.: N H Møllorstrøm. Nielsen A K. Indeh. Chr. J A Nielsen. Nielsen Bernhard, Skotøj on gros, Indoh. Niels Bernhard Nielsen Prok.: II Chr. Lang. Nielson ’ s Chr. Eftfl., Akts., Armaturfabrik. Bestyrolso: Fabr. J J E Jørgonsen, J A . a- Eriksen, Ordrup, Sagf. J J Carlson og Gross. V G Petersen, Kbhvn. Direktion: J J E Jørgonsen og Aa. G Larsen. Frm. tegnes af to Beetyrol- , D , For , en - eller a f to Direktører i Foren, ellor af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Jessen Johs. & Co. Indeh. P P Jessen. Jessen P & Co. Indeh. S K Mortensen.

Nielsen ’ s Hede Fabriker, Aktieselskab. Bestyrelse: Fabr. N Hede Nielsen (For ­ mand), Disponent E Hode Nielsen og Dir. H P L Hansen. Direktorer: E Hedø Nielson, II P L Hanson og O Hedo Nielsen. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af Formanden alene. Aktk. 1 Mill. Kr. Nielsen Jens & Søn. Indeh. Jens Jesper Nielsen og Anker Gerhard Nielsen. Nielsen Marius & Søn. Indeh. Mariu^Nielsen og J A E Damgaard Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Nielsens N J Efterfølger. Indeh. S Aa. Andersen. Nielsen R B Burchardt & Co., Akts. Bestyrolso: Forretningsf. R N Nielsen, Vejle, ' Møbelhdl. E Nielsen, Vejle, og Fru R B Møller Nielson (kaldet Burchardt Niel ­ sen). Frm. tegnes af Fru R B Møller Nielsen (Burchardt Nielsen) i Foren, med' et andet Bestyrelsesmedl.. Aktk. 10,000 Kr. Nissen P B & Søn. Indeh. J Nissen. Nørrejydsk Kaiferisteri ved J Andreasen. Indeh. J P A Andreasen. Obel C W, Aktieselskab, Horsens Oplag. Filial af C W Obel, Aktieselskab, Aal ­ borg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af Chr. Thorup Olesen ’ s Hans Efterfølgers Succ. Bjørn Finsen Indeh. Bjørn Finsen. Onkel Poter ved S Mikkelsen. Indoh. S Mikkelsen. Paasch & Larsep, Petersen, Akts. Bestyrelse: Driftsinsp. P I Glud, Kbhvn. Dir. II J C Hanson, Torstod, og Dir. J J Wolhardt. Direktør: J J Wolhardt. Underdirektør: H Wolhardt. Frm. tegnes af Direktøren eller af Underdirektø ­ ren olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Podersen & Hansen, Møbel- & Trævarefabrik. Indeh. H Kr. Podersen og A Kr. Hansen, der i Foren, tegner Frm. Pedersen P. Indeh. E Pedersen. Prok.: P Podorsen. Petersen Edvard. Indeh. M F V Petersen. Petersens Harald Sønner ved Rasmus & Chr. Kjærgaard Petersen. Indeh. A Chr. Kjærgaard Petersen og Rasmus P Petersen. Petersen ’ s M A Konfektionsfabrik, Akts. (Frølund, Wittrup & Petersen, Akts.). Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Frølund, Wittrnp & Petersen, Akts, [se dette]. Petersen ’ s Niels Enke, Akts. Bestyrolso: Dir. II A C Niolsen (Formand), Aarhus, Dir. G C H Nielsen, Kbhvn, og Prokurist C C Nielson, Kbhvn. Forretningsfører: A M Petersen, Aarhus. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. eller af Formandon alono. Aktk. 80,000 Kr. Petersen & Sørensen. Indeh. C Petersen og E Petersen. Prok.: M A Dahl. Poll & Burgdorff. Indoh. P A F R Poll og C Burgdorff, der i Foren, tegnor Frm. Poulson & Andorson. Indeh. W C Poulsen og V Andorson, der i Foren, tegner Frm. Pressejernot ved Holger Jensen. Indoh. II Jensen. Raackmann N, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fabr. N Raackmann. Fabr. Kai Raack ­ mann, Stensballe, og Gross. H F N Raackmann, Fredericia. Direktion: N Raack ­ mann og Kai Raackmann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 900,000 Kr. Rasmussen J Olo, Murormestor, Akts. Bestyrolso: Fru DKP Rasmusson, Dagnæs, Frk. A K Poulson, Dagnæs, og Ej ondomsmægler II K Pederson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Rasmussen J P & Chr. Hansen. Indeh. J P Rasmussen og M. Chr. Hansen, der i Foren, tegner Frm. Rasmussen & Rasmussen ved Axel & Anton Rasmussen. Indeh. Axel Rasmussen og Anton C Rasmussen. Reinsholin II G, Horsens Kontor-Etablering & Papirvareforretning en gros. Indoh. H G Rein8holm. Revisionsinstitutot i Horsens, Akts, [se u. Aarhus]. . Sadelmager- & Tapetserernes kooperative Værksted, Selsk. m. begr. Ansv. Besty ­ rolso: A W II Sorensen (Formand), V Søienson (Næstformd.) m. fl. Frm. tegnes af Formanden. Prok.: K Knudsen. Medl. hæfter ikko for Selsk. ’ s Forpi. Indsk. Kapital: 2000 Krj Schaumann A & V. Indeh. Agnes E Schaumann og Valborg L Schaumann. Schoch Rudolph. Indeh. II T M Nielsen, Kbhvn. Schur F Æ Co. Akts. Bestyrelse: Fabr. M T T Madsen, Overretssagf. F C Poulsen og Forp. J Sloth, østerhaab pr. Hatting. Direktion: A L Ditmar. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 200,000 Kr. Silkeborg Nafta-Benzin-Petroleums- & Olie Komp., Akts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhod af Horsens Naita-Bonzin-Petroleums- & Olie Komp., Akts, [se dette]. Skanderborg Nafta-Benzin-Petroleums- & Olio Komp., Akts. Undor dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Horsens Nafta-Benzin-Petroleums- & Olie Komp., Akts, [se detto). ■ Skandinavisk Fedt Industri, Aktieselskabet. Bestyrelse: Rentier L C M von Kameke, Stensbaile, Købmd. Kaj Wolhardt og Landsretssagf. Kristian Richter, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Skandinavisk Rørfabrik, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Radiodokteren vod A Nielsen. Indeh. A Nielsen. Rasmussen Henrik. Indeh. Fru J M Rasmussen. Snedkernes kooperative Forretning, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Emil Han ­ sen (Formand), Henrik P Petorsen, O S Jenson, N Chr. Nielsen og II 'A V Han ­ sen. Frm. tegnes af den samlede Bostyrelse eller af Formanden Emil Hansen i Foren, med Bestyrelsesmedl. Henrik P Petersen. Indsk. Kapital: 1225 Kr. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn. Tilsynsraad: Konsul Harald Jørgensen (Formand), Tobaksfabr. Christopher Petersen (Næstformd.), Branddir. Carl Christensen, Tørring, Købm'd. J C G Holmboø, Murerm. C J A Nielsen, Dir. J J Wolhardt, Tømrerm. S Olesen, Sølvvarefabr. S Sorenson, Sognoraads- formd. L Levisen, Saabygaard, og Propr. H J L Petersen, Christiansminde. Adm. Direktør: N Th. Olsen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, mod den adm. Direktør. Steffensen S & Søn. Indeh. S Steffensen og E Steffensen. Stjernholms Trælasthandel, Aktieselskab. Bestyrelse: Kulgross. M F V Petersen (Formand), Købmd. A B Jacobsen, Trælasthdl. C S E Jacobsen og Fabr. N II Nielson. Direktion: A B Jacobsen og C S E Jacobsen. Frm. tegnes af Formanden 1 Foren, mod en Direktor eller af to Direktorer i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Strempemagasinet ved B Hjerresen. Indeh. S B Hjerresen. Svendborg Støbegodslager i Horsens ved Aage Pedersen. Indeh. Aage P Pedersen. Svinemærkefabrikken Stevns, ved N S Leth. Indeh. N S Leth. Sønderbros Mejeri ved II Jensen. Indeh. II H Jensen. Sorensens Bredrene Bogtrykkeri. Indeh. G E Sørensen og S E Sorensen. Sørensen F C & Sønner. Indeh. M V Sorensen. Sørensens Ludvig-Efterfølger ved Ella Kaa. Indeh. Frk. Ella Kaa. Tarmrenseriet ved Robert Nitzsch & Co. Indeh. Robert Nitzsch og J A Petersen, der i Foren, tegner Frm. Teglværkernes Salgskontor, Horsens, Selsk. m. begr. Ansvar. Bestyrelse: Tegl- værksejer N P Bech, (Formand). Stondemp Teglværk, Dir. S T Nymark (Næst ­ formd.), Bygholm Teglværk, Teglværksejerne C J Moyor, (Forretningsfører), Hessellund Teglværk v. Sundet, A V Pedorsen, HovedgaardTeglværk, ASkaainp, Juelsmindo Teglværk og R Jorgensen, Lundum Teglværk. Frm. tegnes af For ­ manden og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, med Forretningsf. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. Indsk. Kapital: 50,000 Kr. Them Carl. Indeh. Fru J Them. Therkelsen & Nissen. Indeh. J M Therkelsen og N C Nissen. Thulesen ’ s I B Eftf. ved J C Laborn. Indeh. J C Laborn. Torvehallen ved M K Knudsen. Indeh. M K Knudsen. Jydsk nt- & Acetyléngasfabrik, Akts, [so dette]. Skiltefabrikken Elite, S P Olsen. Indeh. S P Olson. Skindhuset ved Villy Christensen. Indeh. Villy Christonsen. Smedion ved Jessen & Mortensen, Indoh. J M Mortensen.

Udstyrs Magasin ved Aage Madsen. Indeh. Niels Aage Ludvig Madsen. U. S X A. vod Jørgen A Lassen. Indeh. Jorgon A Lassen, Randers. Varekælderen ved Jens Christian Nielsen. Indeh. J C Nielsen. I Afd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker