kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Horsens

VI — 2865

Ekspres-Trykkeriet, J A Kloster. Indeh. J A Kloster. Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule Hus ved Christian Walther. Indeh. C Walther. Eyde E & Co. Indeh. J Fogh Nielsen. Fabrikken Rita ved Th. Madsen & E Madsen. Indeh. M Th. T Madsen og E K Madsen. Fog ’ s Jernhandel. Indehaver Kaj Wolhardt. Indeh. Kaj Wolhardt. Frølund, Wittrup & Potersen, Akts. Bestyrelse: Læge E Aagaard (Direktør),Gislev, Fiu AG Wittrnp, Kbhvn., Dir. N M S Wittrup, Stensballe, Prokurist S Wittrup, Grejsdalen pr. Vejle, og Magister E II Wittrup, Charlottl., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: H Gørtz. Aktk. 400,000 Kr. Frølund & Wittrup. Akts. (Frølund, Wittrup & Petersen, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Frølund, Wittrup & Petersen, Akts.[sedette], Grabow I H & Co., Akts. Bestyrelse: Købmd. II N Israelsen, Købmd. H II Gra ­ bow og Sagf. J J Carlsen. Direktion: II N Israelsen. Frm. tegnes af on Di ­ rektør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Edel E Poulsen og Nissen Schmidt i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Gravons Ilerremagasin ved Otto Johnsen. Indeh. Otto Johnsen. Gummivarefabriken Jylland Akts. Bestyrelse: Dir. E J Mikkolsen (Formand og Direktør), Fru M H Mikkelsen og Disponent P Kr. Mikkelsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Formanden eller af en Direktor. Aktk. 500,000 Kr. Gødnings-Importen, Horsens ved Ludvig Lund. Indeh. Ludvig Lund. Gødningskontoret i Horsens, Akts. Indeh. Akts. I H Grabow & Co. [se dette]. Habenicht J. Indeh. C A Pedersen. Prok.: Frk. O Petersen. Handelsbanken i Horsens, Filial af Akts. Kblivns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette]. Filiald'rektør: C Aa. Koppel. Kontrasignatarer: E Petersen, Chr. E Hansen, P Jodal, N A C Jensen og J J V Petersen. Fili ­ alen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Handelstrykkoriet ved H Heidø Jørgensen. Indeh. H Heide Jørgensen. Handskemagasinet Bristol ved Albert Leo Axel Schultz. Indeh. Albert Leo Axel Schultz. Hanson's Andreas Bogtrykkeri. Indoh. N C L Hansen. Prok.: Marie K Hansen. Hansen ’ s Brødr. E & R Efterfølger Horsens. Indeh.R W Jørgensen. Hansen Michael, Akts. Bestyrelse: Købmd. Michael Hansen (Formand). Fru MM Hansen og Bogholder H M Hansen Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Besty relsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Hansen's N P Efterfølgor ved Knud Ostorhammel. Indeh. Knud Osterhammel. Hansen Peter & Co. ’ s Eftflgr. M D Hansen. Indeh. Frk. M D Hansen. Prok.: Aago Madsen. Hansen & Søn. Indeh. II Hansen og G B Hansen, der i Foren, tegner Frm. Havnomallen i Horsens, Akts. Bestyrelse: Kobmd. CC'Nielsen, Dir. H N Israel ­ sen og Sagf. J J Carlsen. Direktør: Orla Nielsen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foron. med ot Bestyrolsesmedl. Aktk. 101,000 Kr. fh. Heegaard ’ s Anker Boghandel ved J Lehmann Degn. Indeh. J L Degn, fh. Henrichsen's Chr. Boghandel ved C E Ussing. Indeh. C E Ussing. Henriksen N J & Son. Indeh. E Henriksen. Herre-Magasinet Boston ved Einar Knudsen. Indeh. E Knudsen. Hjemmets Broderimagasin ved Pax Fagerlin. Indeh. Otto Pax Fagerlin. H. O. K. I. Eksport & Impoit, Aktieselskabet. Bestyrelse: Købmændene N M Purnp, Sall pr. Hammel, J Yding, Braaskov, J P J T Nyborg, Søvind, V Pe ­ dersen og H G Christiansen, Bjerre pr. Braaskov. Direktion: Kobmd. GAB Ruhno. Frm. tegnes af fire Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, Holmboo ’ s A Lakfabrik, Akts., Horsens. Bestyrolso: Gross. J C G Holmboe, Pro ­ kurist A G Holmboo og Prokurist E G Ilolmboe. Direktion: A G Holmboe. Prokurist: A G Holmboo. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af en Pro ­ kurist. Aktk. 25,000 Kr. Holmboe J P, Cand. pharm. & Søn. Indeh. J C G Holmboe. Prok.: A G Holm ­ boe og E G Holmboo. Horsens Andelsmejeri, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Gaardejorene VAndersen, (Formand), Nebel, W O Winther (Næstformd.), Sejet, R A Rasmussen, Meldrup, O Christiansen. Nebel, P Knudsen, Oens, og E M Hansen, Ustrup, Statshusmæn- dene K E Andorsen, Stonsballo. og H K A Henriksen, Tyrsted, samt Forp. A M Petersen, Stensballo, der i Foren, tegner Frm. Der er ikke i Selsk. indskudt Kapital. Medl. hæfter for Solsk ’ s. Forpi. principalt pro rata, subsidiært solidarisk. Horsens Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Propr. M Nielsen(Formand), Lystrupgaard, Gaardejer J Jenson, Abildballegaard (Næstformd.), Gaardejer L S Sørensen, Hatting, m. il. Frm. tegnes af Formanden, Næstformd. og et dertil-valgt Be ­ styrelsesmedl. (f. T. Gaardejer L S Sørensen, Hatting) i Foren. Prok.: Dir. N A Madsen, Bogholder O E Petersen og Kassorør J Poulson, to i Foren. Horsens Assuranceagentur vod P Sonnenborg. Indeh. P E Sonnonborg. Horsons Auto-Elektro ved II Chr. Meilstrup. Indeh. H Chr. S Meilstrup. Horsens Auto-Glassliberi vod Niels Rasmussen & Søn. Indeh. N N Rasmussen og O Rasmussen. Horsens Automatfxbrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. J R Rohdemejer (Formand) m. il. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 5000 Kr. Horsens Automobillager ved Panduro Andorsen. Indeh. P G Panduro Andersen, Horsens Auto-Værksted ved Axel Petersen. Indeh. Axel J G Petersen. Horsens Avis ved Alb. Ghristiansen & Co., Interessentsk. Interessenter: II C A Christiansen og K C Christiansen, der i Foren, tegner Frm. Prokura har K J Holm og Firmaets fornævnte to Indehavere og Firmaet tegnes tillige af Proku ­ risten K J Holm i Forbindelse med en af de andre to Prokurister. Horsens Bank, Akts. Bestyrelse: Købmændene K T Petersen, J J Julsen og J A Kirkemann samt Fabr. N P Boch, Stenderup. Direktør: M C Christensen. Pro ­ kurister: P B Donner Nielson og F O Olesen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af on Direktør i Foren, med enten .et Bestyrelsosmdl. eller med en Prokurist eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Horsens Belysnings Kompagni ved Andersen & Wiedemann. Indeh. C A O Wiedemann. Horsens Blyvalseværk & Metalforretning, Akts. Bestyrelse: Gross. M V Ludvigsen (Formand), Kbhvn., og Forretningsf. C A Boldsen (Direktør), der hver for sig tegner Frm., samt Gross. J A Kirkemann. Aktk. 50,000 Kr. , Horsens Bogtrykkeri ved N S Kragh & H Hanson. Indeh. N S Kragh og H Hansen. Horsens Bryghus Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af østjydske Bryggerier, Akts., Aarhus [se dotto]. llorsens-Bryrup-Silkoborg Jernbane-Aktieselskab. Bestyrelse: Dommer Carl Melbye (Formand), Gross. M Pedersen (Næstformd.), Silkeborg, Borgm. J R Bindslev, Silkeborg, Købmd. J C G Holmboe, Konservator C Aa. Sørensen, Silkeborg, Malerin. C II Lund, Overpostbud M 1 M Madsen, Købmd. S B Petersen, Bry ­ rup, Karetmager R P Andersen, Lund St. (Jyll.), Amtsraadsmedl. T M Hanson, Vinding, Gaardejerne II S Mikkelsen, Haarup, F J Petorsen, Virklund, og P Aa. Jenson, Østbirk. Driftsbestyrer: Ing. Johs. G Nielsen. Frm. tegnes af Forman ­ den eller af Næstformd. i Foren, med ot Bestyrelsosmedl. Prok.: Johs. G Nielsen i Foren, med Formandon eller Næstformd. Aktk. 6,832,140 Kr. 62 Øre. Horsens Bøjlo-

Horsens Dynamo- & Eloktromotorfabrik Akts. Bestyrelse: Fabr. R M Hansen (Direktør), Torsted, Prokurist F M Evald Hansen og Landsretssagf. K 1) La- wætz. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør eller af en Prokurist. Aktk. 225,000 Kr. Horsens Fjerkræslagteri ved C Anderson. Indeh. C Anderson. Horsens Folkeblads Bogtrykkeri,Akts. Bestyrelse: fh. Landstingsmd. Jørg. Jensen- Klejs, Klejs, (Formand), Propr. E P Bojsen, Lethenborg, Gaardejer Kr. Juul Nybjerre, Aale, Amtsraadsmedl. M P F Jørgensen, N-Snede, Bankkass. M C Christensen og Landstingsmd. Karl Pedersen, ørskov. Frm. tegnes at Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Forretningsfører: HKr. E Carlsen, der har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Horsens Jern- & Staalforretning, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. H Zieler, Gross. H P H Dalgaard, Charlottl. og Købm. A A C Nors. Direktion: C A Kampmann, Randers, og V Jensen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Horsens-Juelsmindo Jernbaneakts. Bestyrelse: Stittamtmd. Peder Herschend (Formand), Vejle, Gaardejer P S Niolson (Næstformd.), Barrit, Fru A C Rasmussen, Tobaksfabr. Chrf. Petersen og Gaardejer C R Hansen, Ustrup. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. Driftsbestyrer: Johs. G Nielsen, der har Prok. Kapitalgrundlag: en Aktk. paa 98,200 Kr. samt Garantiforpligtelser for et Prioritetslaan paa ialt 808,127 Kr. 29 Øre. Horsens Kaffe Kompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. J S Meiniche, Hobro, Forret ningsf. B E Vang, og Konsul C F Eff., Kolding, der to i Foren, tegner Frm- Direktion: B E Vang, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Horsens Kasseapparatindustri vod Eiler Andersen. Indeh. Eiler Andersen. Horsens kontante Kolonialforretning, Vald. Th. Bertelsen. Indeh. V T Bertelsen. Horsens kontante Læderhandel, Akts., Fritbiof Jensen. Bestyrelse: Dir. Frithjof Jensen (Direktør), Frk. C M Christensen og Musiker E Jensen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Be- styrelsosmodl. Aktk. 10,000 Kr. Horsens Kulkompagni (M J Mortensen), Akts. Bestyrelse: Dir. K A Hansen (Direktør;, Sagf. J J Carlsen og Dir. I Strand, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: K A Hansen. Aktk. 100,000 Kr. Horsens Kulkompagni ved M J Mortensen & Co. Indeh. M J Mortensen [er senere dod]. Horsens Kolerfabrik, tid!. Jydsk Kolerfabrik vod A F Niolsen. Indoh. A F Nielsen. Horsens Koler- & Metalvarefabrik ved O Nissen. Indeh. O R Nissen. Horsens Landbobank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer K Juul (Formand), Nybjærg, Overretssagf. F C Poulsen (Næstform.), Gaardejer J J Jensen, Abildballegaard, Hornborg, Propr. C H Kjær, N-Aldumgaard, og Gaardejer P Aase Jensen, øst ­ birk. Direktion: C Riis-Petersen, Thorsted. Prokurister: F C Poulsen, K B Kri ­ stiansen, G F Schmidt og Alfr. Bergaard. Frm. tegnes af Formanden, Næst ­ formd., on Direktør og Prokuristerne to i Foren. Aktk. 1 / 2 Mill. Kr. Horsens Margarinefabrik, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Købmd. J E Kristen ­ sen og Sagf. R Green Andersen, dor i Foren, tegner Frm. Horsens Markfrøkontor, Akts. Bestyrelse: J J Halskov (Direktør), Dir. A I N Munksgaard, Odense, og Forp. P S ø Bichel, Lundbæk pr. Raartip. Frm. teg ­ nes af den adm. Direktør aleno eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Horsens Materialhdl. vod C Thorstensen, Marius Holst's Eftf. Indeh. C Thorstensen. Prok.: M L Sørensen. Horsons Mejori ved Niols Kristian Nielsen & Niels Ivers Jenson. Indeh. Niels Kristian Niolsen og Niels Ivers Jensen. Horsens Mineralvandsfabrikker, Akts. Bestyrelse: Fabr. E K Madsen (Formand), N S Michelsen (Direktør), ølhdl. J N Jespersen, Købmd. H J Winther og Konsul JFogh Niolsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok. : A Grove-Stephensen. Aktk. 60,000 Kr. Horsens Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: V Jensen (Direktør), Dommorfuldm. G Waago, Odder, Assurandør P E Sonnenborg, Brædstrup, og Bankiilialbest. H N Gammelgaard Nielsen, Odder, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: V Jensen. Aktk. 250,000 Kr. ITorsens Mørtelfabrik, Selsk. ni. begr. Ansv. Bestyrelso: Murermestrene J V Han ­ sen (Formand), J N Bekker, C T Larsen, J P Hansen og E Aa. Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Formanden i Foren, med to andre Bestyrelsosmdl. Der er ikke indskudt Kapital i Selsk. Medl. hætter for Selsk. ’ s Forpi., principalt m. Selskabsformuen subsidiært personlig solidarisk. Horsens Nafta-Bonzin-Petroleums- & Olie Komp., Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. Aa. V Svendsen (Formand), Aarhus, Kapt. NPRMH Hjelmfeldt, Bybæk pr. Vejle, og Fru M M Ravnsø, Aabyhoj Direktion: NPRMH Hjelmfeldt. Frm. tog- nos af Formanden eller af Direktøren hvor for sig. Aktk. 50,000 Kr. Horsens Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Foronode Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Horsens nye Kalkværk, Akts. Bestyrelse: Kommis K K Peterson, II Petersen (Forretningsf.) og stud, polyt. H Petersen, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Prok.: II Petersen og K K Petersen. Aktk. 40,000 Kr. Horsens nye Lades!ation ved Meilstrup & Jensen. Indeh. J P Jensen og H C S Meilstrup. Horsens-Odder Jernbaneakts. Bestyrelse: Gaardejor R A Rasmussen (Formand), Oldrup, Dommer C C Melbye (Næstformd.), Kobmd. P C Pedorson, Lektor N K Jensen, Arbojdsmd. R II Jensen, Ekspedient H J Johansen, Partikulier S J C Søn^orgaard, Odder, Tomrerm. N S Nielsen, Odder, Tomror I J Iversen, Odder, _ Gaardejer P A Pedersen, Serridslev, Gaardejer II Hansen, Aalstrup, Gaardejer J Eriksen, Katrinehoj, Gaardejer P H Pedersen, Tvenstrup, og Karet ­ mager Søren Jensen, Aale. Frm tegnes af Formanden eller Næstformd. Drifts ­ bestyrer: Ing. Jobs. G Nielsen, der har Prok. Aktk. 2,153,826 Kr. 68 øre. Horsens Orgelbyggen ved Th. Frobenius & Co., Orgelfabrik, Kbhvn. Indeh. Frm. Th. Frobenius & Co., Orgelfabrik, Kbhvn., hvis Indeh. T G M Frobenius, Kbhvn. og O J Allin, Lyngby, i Foren, tegner Frm. Horsens Paraplyfabrik ved Donnerup Andersen. Indeh. V F Donnerup Andersen. Horsens Patont-Afstivnings-Ligkistemagasin, Nielsen & Laursen. Indeh. J S Niel ­ sen og H Laursen. Horsens Polstermøbol-Fabrik ved L Nygaard Anderson. Indeh. L N Andersen. Horsens Possementfabrik ved N P Andersen. Indeh. N P Andersen. Horsens Privatbank, Akts. Bestyrelse: Købmd. P C H Henriksen (Formand) og Tomrerm. S Jensen (Næstformd.) m. fl. Direktør : P A L Andersen. Frm. tegnes af to af disse i Foren. Prok.: P B Geiler og Frk. A K Hansen, hver i Foren, med Formanden, Næstformd. eller Direktøren. Aktk. 650,000 Kr. Horsens Skalleoksport ved J Tb Jensen & Co. Indeh. Smedem. N G N Vestcrgaard der tegner Frm., Forretningsf. S Højgaard-Rasmussen og Skipper J T Jensen. Horsens Skivefabrik ved Edv. Hansen's Enke J M Hansen. Indeh. Fru J MHansen. Horsens Etempelfabrik ved Nis Sehiitt & Co. Indeh. N Schiitt. Horsens Sølvvarefabrik ved Brødrene W og S Sørensen. Indeh. S A Sørensen Horsens Tekstil-Lagor, Akts., Bestyrelse: Dir. N M S Wittrup (Direktør), Fru M Wittrnp, Stensballe, og Prok urist Steen Wittrup, Grejsdal. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af to Dir^terw i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Prok.: N M S Wittrup. Aktk. 50,000 Kr. Horsens Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Landsretssagt. H Zieler, konsul Harald Bloo-vad Tøræcnsen og Dommerfuldm. L C Lorentzen. Direktør: Harald Blegvad Jørgensen/ Underdirektør: P Aa. Christensen. Frm. tegnes af Dir. Harald Bleg ­ vad Jørgensen olier af en Underdirektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Prok. - T C M Hansen i Foren, med et Besty ­ relsesmod!. ellor mod P A Christensen. Aktk. 550,000 Kr. Horsens Træskofabrik, Anton Nielsen. Indeh. A Nielsen. Horsens Træskoringefabrik, II Th. Hansen. Indeh. H T Hansen. Horsens Tæppelager ved Erik Aagaard. Indeh. Erik Aagaard, Gislev Prok H Gørtz. II 30

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker