kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Holstebro — Horsens

VI

2864

Holsted. Flensborg Lager ved Emanuel Madsen. Indeh. E Madsen. Holsted Automobilhandel vod Brødrene Christensen. Indeh. J Smidt Christensen, og II Schmidt Christensen, der i Foren, tegner Frm. Holsted Korn- & Foderstofforretning, ^kts. Bestyrelse: Dir. F N Gravesen, Ny ­ købing M., Kobmd. C B Gravesen og Frk. T A Hjolm. Frm.tegnos af Direktøron i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Holsted Spare- og Laanekasse. Bestyrelsen bestaar af 7 Medl. med Rentier H J Jørgensen, Sekær som Formand. Direktør: J M Jensen. Bogholder A P Chri ­ stensen. Kasserer: M Nissen. Frm. tegnes Formanden i Foren, med Direktøren. Prok.: Formanden eller Direktøren, hver i Foren, med Bogholderen eller Kasse ­ reren. Hornbæk. ... _______ ______ _.. K JFS Bertramsen. Fuldmægtig: P F Hansen. Bogholder: A C Andersen. Sekre ­ tær: Kai Nielsen. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med enten Fuld ­ mægtigen, Bogholderen eller Sekretæren. Hornbæk Boghandel ved H & V Mogensen. Indeh. Hansine Mogensen og Val ­ borg Mogensen. Hornbæk Nattevagt Akts. (Akts. Do Forenedo Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Tjalken. Hornbæk, Chr. Poulsen ’ s Eftf. Indeh. Solveig Kubiak. Prok.: A Kubiak. Hornslet; Christensen's Brødr. Engholm Manufakturforretning, Hornslet. Indoh. A E Chri ­ stensen og C P E Christensen. Hornslet Bank, Filial af Akts. Købmands- & Ilaandværkerbanken. Indeh. Akts. Købmands- & Ilaandværkerbanken, Aarhus [se dette]. Prok.: Bestyrer V V Merck i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Hornslet Møbelfabrik, Akts., Bestyrelse: Kobmd. S Frandson (Formand), Dommer- fuldm. K J Kjærholm og Dir. P J Ostorgaard, Aarhus. Frm. tegnes af to Besty­ relsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Direktor: C H Jonsen, der har Prok. Aktk. GO, 000 Kr. Horsens. Achilles ved E A Larsen ’ s Eftf. Georg Ronoe. Indeh. G Ronøe. Aggorbeck C J, Akts. Bestyrelse: Fabr. E II Aggorbeck (Direktør), O/erretssagf. F C Paulsen, Sagf. J J Carlson og Gross. C E Aggorbeck Lauritzen, Viborg. Frm. tegnes af Direktøren aleno ellor af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 700,000 Kr. Andersens Johanne Sygoplejeforretning. Akts. Bestyrolso: Gross. H V Jensen (Formand). Kbhvn., Frk. A L Jensen. Hell., og Frk. Johanne K Andersen, Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 20,000 Kr. Andersen ’ s Svend Mobeletablissemont. Indoh. V Andersen. Arbejdernes Fællesbageri, Akts, i Horsens. Bestyrelse: Undersøger J K Vanghholm (Formand), Forrotningsf. JCJuliussen, Murørm. KK Skov, Uddeler A II P Ander ­ sen, Forvalter V Jørgensen, Købmd. K T Hansen, Frk. M K Niolsøn, Købmd. ARCS Petersen og Former II J R Rasmussen. Forretningsfører: SAa, Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. mod Forretningsføreren. Aktk. 82,150 Kr. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Horsens, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene V R R Hansen, II J Jepsen, A Mellerup, L A Kristenson, Hatting, og L C Lar ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 14,900 Kr. Banken for Horsens og Omegn, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Handelsbanken i Horsens, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette]. Beck J L & Co. Indoh. A M L Reck. Bøndixen N & Son ’ s Eftf. Indeh. N C Nielsen. Berthelsen M C & Co. Indeh. M C Berthelsen og E M P Pedersen, dør i Foren, tegner Frm. Bjerre og Hatting Herreders Spare- og Laanekasse. Tilsynsraad: Dommer Carl Rudbeck (Formand), Sognefogedorne N Jensen, Stovrup, og J Madsen, Sønderby.Skatteraadsformd. K Madsen, Bredal, Gaardojerno P Andersen, Stubbe- rup, 0 Thorborg, Gammelby, O Christensen, Bret, .1 Madsen, Lystrup, R Ras ­ mussen, Bjerre, M Mikkelsen, Hatting, S II Lyse, Ølsted, J Rojkjær, Aslokke, og J .lustesen, Klcjs, Fabrikant Chr. Bitsch, Remmerslund, Red. K Olesen, Købmd. G Tonne Laursen, Davgaard og Propr. J Justesen, Dagnæs. Direktion: Jørgen Jensen-Klejs, Klejs, og N J Damgaard, Klakringr. Frm. tegnes af tre Tilsyns- raadsmedl. i Foren, eller af Direktionen. Prok.: Bogholderskø Frk. Karen Margrethe Petersen eller Assist. Bodil M Nielsen i Foren, mod Kassereren C Christensen eller on af disse i Foren, med en af Direktorerno Jørgen Jensen- Klejs, Klejs, og N J Damgaard, Klakring. Blicher & Nielsen Akts. Bestyrelse: Dir. Steen Steensen Blicher (Direktør), Dir. Orla Nielsen, Dir. E M Hansen og Prokurist C C Nielsen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Blomsterforretningen Blaaregn ved Martin Andersen. Indoh. Martin Andersen., Borg N C Indeh. N C Borg, Kbhvn. Prok.: Fru J E Villadson. Brille-Experten ved Harry C Lauritsen. Indeh. Harry C Lauritsen. Brøchner H. Indeh. V Brøchner. Bygholm zoologiske Havo, Akts. Bestyrelse: Sagf. J J Carlsen (Formand), Slagterm. P S Henningsen, Automobilhdl. O H Jacobsen, Kobmd. M A Borberg Madsen, Kobmd. V Podersen, Restauratør II V C Sørensen og Dyrlæge KD Vobæk. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelses ­ modi. i Foren. Aktk. 27,000 Kr. Bettern J. Indeh. N J Bøttern og Kaj Bottern. Calundann ’ s K S Eftf. A Ohff. Indeh. ASP Ohff. Carlton ved I Borenhoff. Indoh. I Borenhoff, Aarhus. Prok.: J BT Chr. IlPfeiffer. Carstensen N. Indeh. Svend Aage Carstonsen. Cantralimporten ved E Rasmussen. Indeh. E Rasmussen. Central-Trykkeriet ved N Chr. Nielson. Indeh. N Chr. Nielson. Christensen K & Son. Indoh. K Christensen og E »a. Christensen. Christensen O C & Søn. Indeh. V Christensen og O C Christensen. Christensen ’ s Oscar Ettflg. ved E F Grunth & E J Hvidt. Indeh. E F Grunth, Charlottl. og E J Hvidt, Kbhvn., dor i Foren, tegner Frm. Christonsen Robert, Horsens. Indeh. Frk. E Christensen. Christiansen Johan. Indeh. Købmd. L Lund. Prok.: P Nielsen. Cyklebersen, Hprsens, Akts., Bestyrelse: Mekaniker A V Jensen, Mekaniker J K Jensen og Fru A Jensen. Prokurist: A V Jonson. Frm. tegnos af en Prokurist eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. „Dampvaskeriet Thor u , Horsens Dampvaskeri ved O Palndan Seedorff. Indeh. O P Seedorff. Dansk Drittelringefabrik ved Johs. Christenson, Bækkelund. Indeh. Johs. E Chri ­ stensen. Dansk Metal-Ætseværk, Akts. Bestyrelse: Ing. II C Granner (Formand og Di ­ rektør), Bankassist. H J Potersen og Prokurist V Jensen. Frm. tegnes af Di- roktøren alene ellor af to Bostyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 50.000 Kr. Dansk Radio Depot, ved Pagli. Indoh. Fru A M C Pagh. Prok. : R M Pagh. Eefsens B Efterfølger. Indeh. Johs. E Christensen. Eff ’ s Ilother Kaffe- & Thekompagni Akts. Bestyrelso: Dir. Hother Eff (Direktør), Thorsvang pr. Horsens, Sygehusinsp. J H Dencker og Sagforerfuldm. K B S Segil ’ uan. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmdl. Prok.: Hother Eff. Aktk. 20,000 Kr. Bestyrelse: Konsul S B Kruuse, Hell. Frk. K M Dyne- Starbeck. Direktion: Frk. K M Dynesen og N Aa. T af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 525,000 Kr. Privatbanken i Kbhvn., Akts., Hornbæk. Filialdirektor: Hornbæk Badehotel, Akts, sen og Dir. N Aa. T Starbeck. Frm, tegnes Hornbæk Bank, Filial af __________ _ ___

Færch S & Co. (forhen Akts. Chr. Kroghs Fabrikers Skraafabrik, Viborg). Indeh. |» S Færch, Ernst Færch, N-Felding, og Erik Færch, Skovlund. Glasmagasinet ved A E Johansen, Holstebro. Indeh. A E Johansen. Holstebro Agenturforretning ved J C N R Sahl. Indeh. J C N R Sahl. Holstebro Assurance-Agentur ved Johs. Bøggild. Indeh. A Johs. Bøggild. Holstebro Automobilimport ved J P Jensen, kaldet Nygaard. .Indeh. J P Jensen (kaldet Nygaard). Holstebro Bank, Akts. Bestyrelse: Købmd. S LC Bendix (Formand), Kobmd. M Simested (Næstformd.), Dyrlæge NCNerklit Jensen og Gaardejer J O Stamp, Linde. Direktion: P M Jepsen. Prokurister: N T Nielsen og J P CMolgaard. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af en Direktør eller ot Bosty- relsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. tsOO.OOO Kr. Holstebro Benzin Kompagni, Akts. Bestyrelse: Bogholder 0. W. Pedersen, Nord by, Fanø, Dr. IIP Rørkær-Christensen, Esbjerg, og Fru E K II Rørkær-Chrs tensen, Esbjerg. Direktion: Il P Rørkær-Christensen. Frm. tegnes af den samlede Direk ­ tion eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20,000 Kr. Holstebro Eksportstalde. Indehaver Th. Sørensen. Indeh. C Th. Sørensen, Bæk ­ marksbro. Prok. : J J Jørgensen. Holstebro Garnspindøri & Klædefabrik ved N P Wiig. Indeh. N P Wiig. Holstebro Jern- og Staalforretning, Akts. Bestyrelso: Dir. C A Boldsen, Horsens, Dir. A J Boldsøn, Randers, og Ovorretssagf. Aa. M Bjorndal. Forretningsfører K G Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretnings ­ føreren i Foren, med et Bestyrelsesmodl. Prok.: P C A Boldsen i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik,Akts. Bestyrelse: Propr. DO Villomoes, Vej ­ rum, Kobmd. Chr. Abildgaard Nielsen, Esbjerg, og Dir. Hj. Sørensen. Direktør: Ing. N J C Abildgaard Nielsen. Prokurist: O B Larsen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod on Prokurist. Aktk. 60,000 Kr. Holstebro Kolonial- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Kobmd. A M Fast (Forretningsfører), Dir. N A Pedersen, Aarhus, og Dir. A J Andersen, dør tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Holstebro honfekturefabrik ved Julius Gytkiær. Indeh. J Gytkiær. Holstebro Landmandsbank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer M C Ausum (Formand), Iljerm, Dommorfuldm. K M Lorentzen (Næstformd.) og Gaardejer L Clementsen, Borbjorg. Bestyrelsessuppleant: Dir. Hjalmar Sørensen. Direktion: JC Selmer Petersen. Prokurister: Kasserer N O Nielsen, Bogholder P M Lægaard og A E Mortenson. Frm. tegnes af to Direktorer i Foton, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmodl. eller med en Prokurist eller af ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Holstebro Materialhandel, F Hoffmeyer ’ s Eftf., ved R Madson. Indeh. R Madsen. Holstebro Motor-Compagni, Akts. Bestyrelse: Købmd. T Jensen (Direktør), Ny ­ købing M., Mølleejer N Jensen, Vinderup, og Fabr. J K K Jenson, Vinderup Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Holstebro Musikhandel ved Johannes Madsen. Indeh. J Madsen. Holstebro Møbelfabrik ved M Jakobsen. Indeh. M 0 Jakobsen. Holstebro, Nattevagt Akts. (Akts. DeForenedo Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts.De Forenede Vagtsolskabor, Kbhvn. [se dette]. Holstebro og Omegns Spare- og Laanekasse. Tilsynsraad: Apoteker J P Laur ­ sen (Formand) m. ti. Direktion: II M A Henriksen og Kreditforeningsdir. P Laur ­ sen, Maabjærg. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af Formanden i Foren, med en DirektøT. Holstebro Rutebilstation, Akts. Bestyrelse: Skotøjshdl. P C Pedersen (Formand), Glarmester E A Leonhardt og Vognmd. C F Branner. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 19,600 Kr. Holstebro Svineslagteri ved Julio Nørgaard. Indeh. Enkofru JC Nørgaard, Nærum. Prok.: Dir. H Sørensen i Foren, med Kasserer ANørgaard eller mod Bogholder C J Larsen. Holstebro Vognfabrik ved Oskar Nielsen. Indeh. O .1 Nielsen. ■Holstebro zoologiske Have, Akts. Bostyrelsø : Dyrlæge E Baadsgaard Bruun (For ­ mand), Borgm. K M Lorentzen, Købmd. J Hansen, Købmd. K Eriksen og Bog ­ trykker M J Vonsyld, Randers. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 15,800 Kr. Kaysen ’ s Eftf., Ferd. Hahn. Indeh. F Hahn. Kinsley Tobacco Company ved S Færch Æ E Færch. Indeh. S Færch og E Færch. Knudsen ’ s N Enkes Eftf. Indeh. O K Knudsen, [or senere død]. Knudsen S W & Son. Indeh. S IV Knudsen og II L Knudsen. .Kristiansen ’ s J Møller Efterfølgere ved M E Jensen & N Th. I J Linneberg. Indeh. M E Jensen og N Th. I J Linneberg. Matbiassen ’ s H C Farvehandel. Indeh. II C Mathiasson. Prok.: II E Jensen. Nielsen Jacob, Holstebro. Indeh. L H Nielsen og N C Hesel, der i Foren, tegner Frm. Prok.: L li Nielsen. Nikolajsen J Kr., Maskin- og Støbegodshandel. Indeh. Fru M Nikolajsen. Nissen Brodrene ved Hans Nissen (Filial). Filial af Frm. Brødr. Nisson, Esbjerg [se dette]. Filialbestyrer: J V Andersen, der har Prok. for Filialen. Nørregades Varehus ved Harald Hanson. Indeh. Harald Hansen. Obcl C W Akts. Holstebro Oplag. Filial af C W Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af F O R T U N Assels. Pedersen Christian & Co ’ s Eftf. Indeh. L Nielsen. Pedersen & Gaardhøje. Indeh. L Pederson og P J Jørgensen, Gaardhøje, deri Foren, tegner Frm. Petersen Aage, Carl Larsens Efterfølger. Indeh. Aage V Petersen. Petersen Christian. Indeh. S C Petersen. Ringkøbing Amts konservativo Blade, Akts. Bestyrelse: Folketingsmd. A Vester ­ ager, Remmerhus Skole (Formand), Stationsforst. L M Larsen, Apoteker H J S Muller, Lemvig, Apoteker C O Andersen, Fabr. II Birn og Fabr. Mads Kjær, Bakkø- gaard, Lemvig. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 18,000 Kr. Schmidt Martin & Søn. Indeh. M S Schmidt. Skjortefabrikon Harravr vod Bernhard Niolson. Indeh. Adolph Bernhard Nielsen. Steonstrup Svend Aage, Holstebro. Indeh. Svend Steenstrup Prok.; Niels Regel. Stoffensen ’ s J Frøhandel & Planteskole. Indeh. .1 Steffensen. Struervejs Servicestation ved Brødr. Colstrup, Holstebro. Indeh. S M N Colstrup og M H Colstrup. Sørensen Gylding Brødr. ved Cresten & Kristian Sørensen. Indeh. C L Sørensen og K K A G Sørensen. Thomsen Hilmar. Indeh. Hilmar S Thomsen Tøjhuset ved J C P Ostergaard. Indeh. J C 1 Ostergaard. Varehuset ved A E Jacobsen, Holstebro. Indeh. A E Jacobsen. •Vestjysk Metalvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. E B Emanuelsen, Værkf. R C Rasmussen og Portør C C Rasmussen, dor i Foren, tegner Frm. Prok.: C C Rasmussen. Aktk. 36.000 Kr. Vestjydsk Olie-Import vod M Colstrup. Indeh. S M N Colstrup. Vestjydske Teglværkers Salgskontor, Akts. Bestyrelse: Fabr. M Villemoes (For ­ mand), Lemvig, Dir. A J Andersen (Næstformd.) og Teglværksejei II Boje Jenson, Struer. Forretningsfører: A M C Trærup, Højslev. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. i Foren, med Formanden eller Næstformd. eller med S L C Bendix. Aktk. 100,000 Kr. "Vestjyllands Revisionskontor, Afdeling af Revisionskontoret i Aarhus, Akts, [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af statsaut. Revisor K T Jensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Ørnhøj-Holstebro Jernbane, Akts. Bestyrelse: Dir. Hj. Sorenson (Formand), Red. H R Stumph (Næstformd.), Gaardejer A N Bech, Stensgaard, Gaard- e j øt C J Kirkegaard, Vind, Sognefoged A Fonager, Servad, Amtsraadsmedl. S P Kjærgaard, Servad, Installatør P M Poulsen og Amtmand A V Karberg, landom, pr. Ringkøbing, dør to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: M N Soren- “ r - k - 1 F 9 ren - mod Formanden eller Næstformd. Aktk. 2,978,993 Kr. stergade-Magasinot, Holstebro, ved Julius Pedersen. Indeh. Julius Pedersen.

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker