kraks vejviser 1940 handelskalender

Haderslev — Haslev

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2857

Hadsund Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: Fordforhdl. H M Christensen (For ­ mand), Dir. J Mogensen (Direktør), Hobro,og Frk. M S Christensen. Frm. tegnes af' Formanden alene eller af Direktøren alene. Åktk.50,00OKr. Hadsund og Omegns Sparekasse. Sparekassens Ledelse varetages af et Tilsyns ­ raad: Realskoleejer J P J Ravn (Formand), Mejeribest. M L Hansen, Gaardejer J M Poulsen, G'erup, Sognef. N P Smith, Visborg. Gaardejer 1 M Dahl, Vivø t Gaardejer Ths. Rasmussen, Vive, Rentier P Chr. Jensen, Dyrlæge J V Nielsen,. Kobmd. N Holt. Visborg, Snedkerm. C J Godballe og Ing. Emil Boeck Hansen samt en Direktion: Gaardejer Kr. Pedersen, Grcvelund. Frm. tegnes af Direk ­ tionens og Tilsynsraadets Medl., to i Foren. Prok.: Bogholderen, J Madsen, Vis ­ borg, og Kassereren, A J Frederiksen i Forøn. eller hver af dem i Foren, med en D : rektor eller et T Isynsraadsmedl. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassons Aktiver 141 Garanter med et uopsigeligt kontant Beløb, der for hver Garant udgør 10 Kr. Hadsund Svineslagteri, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. E Jørgenson (Formand), Randers, Dir. G B Gregersen (Direktør), Randers, og Gross. J II Piil, Kbhvn.,. der to i Foren, tegner Frm. Prok.: G B Gregersen. Aktk. 150,000 Kr. Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, Akts. Bestyrelse: Hotelbest. H Måhl, Dir. H Gammel ager Jensen og Landsretssagf. Aa. Salomonsen. Direktion : A J Fredriksen,. II Gammelager Jensen og H Måhl. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af den samlode Bestyrelso. Aktk. 50,000 Kr. Hornbech, Johan & Axel. Indeh. J P Hornbech og II A A Hornbech. Papirhuset ved Johanne Johansen. Indeh. Johanne Johansen. Refsbæk Teglværk, Interessent sk., ved Jens Jensen & Chr. S Theil. Interessenter:. Murerm. J Jensen og Kalkværksejer Chr. S Theil, S-Kongerslev. Visborg Teglværk, Akts. Visborg pr. Hadsund. Bestyrelso: Teglværksbest. K Bonne- sen (Direktor), Overrotssagf. J H Hasselbalcli, Fru K E Bonnesen og Købmd. P' B Bang, de tre sidstn. af Aalborg. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50.000 Kr. Andersens A Efterfølger ved Jens Fr. Lauridsen, ndeh. Jens Fr. Lauridsen. Frijsenborg-Faurskov Birks Spare- og Laanekasse. Sparekassen ledes af et Til ­ synsraad: Gaardejerne J M Byriel, Lyngby pr. Sporup, S Thomson, Farre pr. Sporup, J Chf6tensen, Sall, J A Jensen, Vrangstrup pr. Bøstrup, og R Jonson,. Skod pr. Hadsten, Skomagerm. R Rasmussen og Førstelærer A Jensen san t en Direktion : Dir. II C Moller, Dir. J J Moller og Gaardejer P E Therkildsen, Tungelund pr. Thorsø. Frm. tegnes af to Direktøror i Foren, eller af en D ’ rek- tør i Foren, mod et Tilsynsraadsmedl. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver for Tiden 130 Garanter med et kontant indbetalt Beløb af 29,400 Kr. Hver Garant har indbetalt mindst 200 Kr. Frijsenborg Ilerregaardsmejeri ved II P Hjerl Hansen. Indeh. II P Hjerl Hansen, Kbhvn. Hammel Boghandel vod V Brondbjerg. Indeh. Fru V Brondbjerg. Hammel Gorgonzola Factory ved H P Hjerl Hansen. Indeh. II P Hjorl Hansen,. Kbhvn. Hammel Imprægneringsanstalt ved Johannes Olesen. Indeh. Johannes Olesen. Hammel Korn- & Foderstofforretning, Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Randers Korn- & Foderstofforretning, Randers [so detto]. Hammel Olietojsfabrik ved S P Jespersen. Indeh. S P Jespersen. Hammel Trævarefabrik, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. A L Eriksen, Købmd. J H Svejstrup Jensen og Fabr. S S Fruelund, Thorsø. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Hammel Trævarefabrik ved H Chr. Brodersen. Indeh. II Chr. Brodersen. Monopol ved E Engtmand. Indeh. E K L Engemand. Hasle. Anker Brodrene. Indeh. J II Anker, T A Kreutzberg, K P Anker og J P Anker. Prok.: Frk. A P Anker. Grønbech & Co., Akts. Bestyrelse: Vognmd. A P Jacobsen, Partikul. K K JenBen, Murerm. J A Lind, Klemensker, Gaardejer J H W Thorsen, Sandemands — gaard, Rutsker, og Bryggeriejer K L P Holm. Forretningsforer: E A Kofod. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af Forretningsf. pr. prok. Aktk. 60,000 Kr. Hasle Afholdshotel, Akts. Bestyrelse: Smedem. J II Kjær (Formand), Smed T A Kreutzberg(Næstformd.), Snedkerm. H J Vesth, (Kasserer), Bedkerm.C J E Aaker- Jund og Detailhdl. A A Lyster. Frm. tegnes af Formanden, Næstformanden og Kassereren i Foren. Aktk. 6300 Kr. Hasle Hank, Akts. Bestyrelse: Avlsbruger T J F Koefoed, Smedem. J II Kjær, Ren ­ tier C A I Lund, Gaardejer L Dam, Tuleborg, Købmd. P A Thomsen, Gaardejer HA Riis, Klemensker, og Gaardejer A J Lambrecht, Klingegaard. Direktion: Aage Jensen og Mejeribest. A M Jensen, Hammersdal. Prokurist: Edith Christine Ipsøn. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med on Direktør øller Pro ­ kurist eller af en Diiektør i Foren, med en anden Direktør ellor Prokurist. Aktk. 200,000 Kr. Hasle Snedker- og Bygningsforretning ved P Thorsen. Indeh. A P Thorsen og K O A Thorsen. Kofod Andr. Indeh. Fru H M Kofod. Pedersen Sostrene E & E. Indeh. Ellen Pedersen og Else Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Haslev. Christensen A P. Indeh. J Christensen. Gambrin-Fabrikken ved Marius Nielsen. Indeh. N M Nielsen. Grenaa Alfred. Indeh. Alfred Grenaa. Prok.: A U S Andersen. Haandværker- og Landbobanken i Haslev, Akts. Bestyrelse: Gaardejer C Pilansen, Terslev, Snedkerm. F V Hansen, Rentier N Rasmussen, Dalby-Borup, og Brygger C L Andersen Rode. Direktør: Sagf. E CPDamgaard, Frm. tegnøs at Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Astrid V Rasmussen, A Andersen og E Damgaard, hver i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. eller sidstn. i Foren, med én af de to førstn. Aktk. 150,000 Kr. Haslev Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne J Jensen, Dvstød (Formand), L Petersen, ørslev, O Olsen, Tjæreby, N Nielsen, Levetofte, J C Nielsen Es- kilstrup, C Hansen, Jenstrup, H Sørensen, Ingelstrup, og N P # Jensen, Avmi, eamt Præsteø-aardsforn L C Larsen. Terslev, Parcolhst H C Jensen, Teestrup, Husmand C Sensen, Holme Olstrup, Sognef. L P Frandsen, Brandelev og Sognet ’ . L Christiansen, Olstrup pr. Rennede. Frm. tegnes at Formanden og HadevæBankHAkts^Bestyrels^n bestaar af 9 Aktionærer: Ostemester NP Pedersen,. Gaardeier A C Nielsen, Levetofte, Købmd. G P Jenson, Gaardejer C R Rasmussen, Børsted Murerm. H P Hansen, Temrerm. J P Jensen, Braaby, Sognefogederne H C Johansen, Rønnede, og I. C Frederiksen, Terslev, samt Gaardejer T C Olsen, Egoledsgaardpr. Haslev. Direktion: J Rasmussen og C RBechsgaard- Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Prok.: Il Pedersen og G B V Christensen, hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 400,000 Kr. Haslev Cementvarefabrik ved N V Aalkjær, N C Jensen, Simon Nielsen og II A. C I Jespersen. Indeh. N C Jensen og S Nielsen, der i ForeD. teener Frm samt N V Aalkjær og H A C I Jespersen. 6 Hals. Nørlem ’ s Jacob Eftf., N P Nielsen. Indeh. N P Nielsen. Hammel.

Radio-Magasinet ved Ejner Rasmussen. Indeh. J P M Ejner Rasmussen. Radio-Specialisten ved J B Gram. Indeh. J B Gram. Brok.: Fru L Gram. Reimers H C, Maskinfabrik & Automobilcentral, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. P J Knudsen (Formand), Assistent H Schmidt og Kontorfuldm. H P Jørgen ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 12,000 Kr. Ruteautomobil-Aktieselskabet for Haderslev Amt og By. Bestyrelse Borgm., Lands ­ retssagf. Andreas Thulstrup (Formand), Amtsraadsmedl. M J Christensen (Næst ­ formd.), Kjestrup, Gross. M A Hansen, Prokurist A G C Hundevadt, Gross. P Frees, Borgm. N H Kjær, Christansfeld, Amtsraadsmedl. Chr. Wonsbeck, Brø- strup, Amtsraadsmedl. A II Hermansen, Vojens, Amtsraadsmedl. S II Ratzer, Rungstrup og Malerm. II Chr. Carstensen. Direktion: Dir. Th. Jonsen. Frm. teg ­ nes af Formanden eller' Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsosmedl. eller med Direktøren. Aktk. 275,000 Kr. Sachs & Deisselberg ’ s Eftf., Carl Hennig. Indeh. Carl Hennig. Prok.: Fru E M Hennig. Schmidt ’ s Laur. P Eflg. vod M S Schmidt. Indeh. Fru M S Schmidt. Prok.: L P Schmidt. Schmidt M J, P R Jtihl ’ s Eftf. Indeh. M J Schmidt. Schmidt ’ s Severin Eftf. R Malling Schmidt. Indeh. R M Schmidt. Prok.: J F J ørgensen og A Schmidt. Seebor E & Sen ved Ernst & Carl Seebor. Indeh. Ernst Seeber og Carl Seeber. Skau Anton. Indoh. H II D Brulle. Sorgenfryd Jørgen & Son. Indeh. Jergen N Sorgenfryd og G B Sorgenfryd. Sparekassen for Haderslev Byes Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad paa 6 Med), og en Direktør. Tilsynsraadot: Gaardejerne J From (Formand), Rørkær, P Fuglsang (Næstformd), Magstrup, M Wiuff, Sillerup, og I Scherrebeck, S-Vilstrup, Amtsraadsmedl. II Kier, Osby, og Installatør W Christensen. Direktør: P Grau. Prok : Sparokassøkasserer E C M Petersen, og Sparekassebogholder P B Jorgenson. Frm. tegnes af Tilsynsraadets Formand i Foren, med Direktøren eller af Direktøren i Foren, med en Prokurist. Garantikapital: 32,000 Kr. Steffen & Schmidt, Tapet- & Farvehandel. Indeh. F V Steffen og H V Schmidt, der i Foren, togner Frm. Sydjydsk Andels-Fjerkræslagtori, Selsk. m. begr. Ansvar. Bestyrelse: Malerm. J P Madsen, Christiansfeld, Lærer V C Bancke, Tyrstrup, J N Jensen, Aalling, Skod ­ borg, Gaardejer J From, Rørkær, Lærrr A Jensen, Røde Kro, Gendarmerikapt. A S Ørsted-Petersen, Sendeiborg, Fabr. P Andersen, Kolding, Hønseriejer Aa. Lau- ritzen, Erritsø, Overporter P Iverson, Vejle, Gaardejer P Madsen, Stevning og Landmand J Oekens, Arrild. Forretningsudvalg: V C Bancke, Tyrstrup, J N Jensen, Aalling, Skodborg, og J P Madsen, Christiansfeld. Frm. tegnes af For ­ retningsudvalget. Intet Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpligtelser udover med den af ham tegnede Garantisum. Prok.: Dir. N Lind. Indsk. Kapital : 15,625 Kr. Sønderjydsk Boghandel. Antikvariat, ved II C Moller. Indeh. H C Møller. Sønderjydsk Handels-Central ved Jobs. Fries Scherrebeck. Indeh. Jobs. S Fries Scherrebeck. Sønderjydsk Olio Import ved F L Frandsen. Indeh. F L Frandsen. Sønderjydsk Ægeksport ved Th. Nissen & Chr. Nissen. Indeh. Th. Nissen. Sønderjyllands Papitforretning, Akts, Bestyrelse: Ing. E Neergaard, Espergærde, Dir. C Fabricius, Kbhvn.. og Overrotssagf. Albert Helweg-Larsen, Kbhvn. Direk ­ tion : S Aa. Hornsyld, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Prok.: S Aa. Hornsyld alene eller O Kirchheiner, J B Larsen og N Pedersen to i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Sønderjyllands Specialforretning i Skrædderartikler ved N J Wind. Indeh. N J Wind Thomsen Brødr., Haderslev. Indeh. N L Thomsen og J M Thomsen. Tip-Top vod J Hansen. Indeh. Fru J Hansen. I ’ rok.: C Hansen. Tramm & Schmidt. Indoh. PH Tramm og HV Schmidt, der i Foren, tegner Frm. Wartho ’ s Frederik Vinhandel ved J Ravn. Indeh. J J Ravn. Prok.: Frk. A M Ravn. Wæver Svend. Indeh. S Wæver. Prok.: C J Christensen, K Wæver og N J Wæver. Hadsten. Fotograf P Olsen ’ s Eftfg. ved A N Nielsen & Martine M A Dyhr. Indeh. Anna N Nielsen og Martino M A Dyhr, der i Foren, tegner Frm. Hadsten Bank, Akts. Bestyrelse: Bogtrykker J Nielson og Mejerejer Kr. Mortensen samt Gaardejorne Povl Fisker, Selling, II Chr. E liansen, Lyngaa, og J Larsen, Vinteislev. Direktion: Bankdir. S Kristensen. Prokurister: A D Bunch og A Jensen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren med en Direktør eller en Prokurist eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med en Prokurist. Aktk. 150,000 Kr. Hadsten Centralvarmeforretning ved Carl Jensen. Indeh. Carl M Jensen. Hadston Korn- & Foderstofforretning, ved A Cadebeig. Indeh. A Gadeberg. Hadsten Mølle, Akts. Bestyrelse: Dir. P M Mathiesen (Direktør), Aarhus. Forp. H Z Ohm.Scbildenseje, Godsejer S C A Brask, Bagerm. K Mildahl, Langaa, og Købmd. S Stabeil, Nørager. Frm. tegnes af Direktøren ellor af tre Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Hadsten & OmegnB Andelssvineslagteri, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Gaardejerne II C E Hansen (Formand), Lyngaa, R C Jensen, Kvotrup, N P Jensen, Ølsted, J A Christenson, Haldum, K K Kjeldsen, Hasle, J C Jensen, Vissing, T Niel ­ sen, Hadbjærg, og R Poulsen, Haaiup, samt Husmd. J Johansen, Petersminde. Frm. tegnes af Formanden og to Bestyrelsesmedl. i Foren. Der er ikke ind ­ skudt Kapital i Selskabet. Modi, hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Hadsten Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Dir. II S Hoyer (Direktør), Konsul Jens Eistrup og Overrotssagf. P E Buhl, alle af Randors, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Hadsten Ægeksport ved A Bojlesen & R P Sørensen. Indeh. A Bojlesen og R P Sørensen. , Larsen Karl. Indeh. A P Larsen. Sparekassen for Hadsten og Omegn. Tilsynsraad: Hdlsgartner M P Cørensen (Formand), Snedker N Mikkolsen (Næstformd.), Rent ’ or P Christensen, Cement- varefabr. Chr. Andersen, Slagterm. N Hanson, Gaar<|ejorno M Iluulgaard, Galten, O N Knufsen, N Hadston, R II Lassen, Sandby, og P Ludvigsen, Sellinggaard, samt Rentier P I Christensen. Direktion : Rent ’ er A J Pederson. Rov ’ sor H Petersen og fh. Cyklehdl. N Iloumann. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af en D ’ rektør i Foion. med et Tilsynsiaadsmedl. Trikotageforretningen Standard ved Heinrich Petersen. Indeh. Heinrich W T Pe ­ tersen. Hadsund. Aa Molle Kridtslemmeri ved Poul Bang. Indeh. Poul Bang, Aa Mølle. Diskontobanken i Hadsund, Filial af Aalborg Diskontobank Akts, [se detto]. Til ­ synsforende BlikkenBlagerm. C V Jensen og Gaardejer G Johannsen, "Korup. Bestyrer: Bankbest. C 0 Christiansen. Bogholder: J A Bach Andersen. Filialen tegnes af en af de Tilsynsførende i Foron. med Bestyreren eller Bogholderen eller af do to sidstn. i Foren. Hadsund Boghandel ved Hother Hornbech. Indeh. S P n Ilornbech. Hadsund Fiskerøgeri ved Marius Havorslev. Indeh. M Haverslev. Hadsund Gødningskalkfabrik ved II J Henrikten & G Kåhler [se u. Korsør]. Hadsund Margannefabrik under Likvidation, Akts. Likvidator: Sagf. A R Molle ­ rup Thomson, AsnæB, der tegner Frm. Hadsund Maskinsnedkeri ved C J Godballe. Indeh. C J Godballø. Steffens & Peterson Indoh. G J W Steffens og A Petersen. Strøg-Magasinet ved Chr. Hansen. Indeh. Chr. Hansen. Strømpe-Centralen ved Martin Voss. Indeh. Martin P Voss.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker