kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Haderslev

2856

VI

Haderslev Slotsvandmølle,Akts. Bestyrelse: Købmd. GK AHundevadt(Formand),Lands ­ retssagf. A R Thulstrup, (Næstformd.), Rentier M P Wiuff, Sillerup, Gaardojerne A Larsen, Bramdrup, og L J Have, Hørregaard. Direktion: J P Skott.Prokurister G K A Hundevadt og A R Thulstrup. Frm. tegnes af Formanden olier Næst ­ formd. i Foren, med et Bestyrelsesmødl. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Haderslev Stifts Bogtrykaen ved Moller & Hultgroen. Indeh. H F Møller og C Hultgroen, der i Foren, tegner Frm. Haderslev Stiftstidende ved J Wind. Indeh. J F P Wind. Haderslev Sækkelager ved Christian Duus. Indeh. Christian L J Duns. Haderslev Ægforretning Akts., (Odense Ægforretning Akts.). Se u. Frm.-Reg. for Kbhvn. Handelsbanken i Haderslev, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handolsbank [se dette]. Filialdirektør: C Jorgenson. Kontrasignatarer: V II Pedersen, C Oiling og O H Both. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Hansborg, Akts. -..Bestyrelse : Landsrotssagf. A R Thulstrup (Formand), Gaardejer H Skau (Næstformd.), Styd'ngpr. Hammelev, m.fl. Direktion: N Nissen, Vojens. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. liver for sig i Foren, med en Direk ­ tør ellor en Prokurist eller af to Direktører i Foien. olier af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 280,000 Kr. Hansen Asmus. Indehaver Peter Sorensen's Enke. Indeh. Fru M Sørensen. Prok. t H Sorensen. Hansen ’ s Christian Mode Magasin-Haderslev. Indeh. C nansen. Hansen & Christiansen. Indeh. H L Hansen. Prok.: P H Krogh. Hansen ’ s C M Eftf. ved N Knudsen. Indeh. N C C Knudsen. Hansen & Co. ved Mathias Hansen, Leo Sandau & Wilhelm Batzlaff. Indeh. Mathias Hansen, Leo Sandau og Wilhelm Batzlaff. Hansen M jr. Tobaksfabrik, Aktiesolskab. Bestyrelse: Fabr. MCA Hansen (Foimand), Fru C E A I Hansen og Advokat S I Erichsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Diroktør i Foren - med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Hansen Th. & Søn. Indeh. Johannes Hansen. Herning ved E Erichsen. Indeh. Fru E L K Erichsen. Hesselberg R F, Hadorslev, Indohaver Rasmus Jorgensen Hesselberg. Indeh. Rasmus Jørgensen Hesselberg. Prok.: H P Sindet. Ilinrichsen J & Sønner. Indeh. J J Ilinrichsen. Hinrichsen Valdemar. Indeh. V A Hinrichsen. Prok.: Frk. Elisabeth K Bryde, J C H Loronzen og 0 A Hinrichsen, to i Foren. Holm & Molzen, AktB. Bestyrelse: Dir. P A Jensen, Kbhvn., Kbmd. OH Stin- nes, Hamborg, Dir. Th. Adler Svanholm, Hellerup, Kbmd. C Kampmann, Aar­ hus, Borgmester Andreas Thulstrup og Bankdir. C Jorgonsen. Frm. tegnes af hver af de to førstn. i Foren, med en af de tre sidstn. Direktion : J N Bork, der har Prok. Aktk. 450.000 Kr. Holst Joh. Fr. & Son. Indeh. Joh. Fr. Holst og II C Holst. Hundevadt Anton. Indeh. Anton G C Hundevadt. Prok.: Anton G C Hundevadt jun. og W T Hundevadt i Foren. Hofevorwaltungsgesollschaft Akts. Bestyrelse: Gaardejer J Schmidt, -Øster Terp, Advokat R G C G Vogelgesang, Gaardejer I J Iwersen, Saksborg pr. Bylderup Bov, Gaardejer E J Kier Jejsing, Bankdir. K K Orth, Flensborg, Landmand H H Følster, Fo), og Landmand II T Madsen, Hellet. Direktion: R G C G Vogelge ­ sang og J Schmidt. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok.: PR Stehr og II W Jessen, hver i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Jensen & Christensen ved Bertha Jensen & Albert Christensen. Indeh, Fru Bertha Jensen og Albert II Christensen. Jensen ’ s Nis Bog-, Kunst- & Papirhandel. Indeh. R H P Jensen. Jensen & Wind. Indeh. J Jensen og H J Wind. Johnsens Christian Eftflg. ved G Hansen. Indoh. G Hansen. Jydsk Jutta-lndustri ved J Jacobsen. Indeh. J Jacobsen. Jydsk Manufaktur Import ved Oscar Sørensen. Indeh. O Sørensen. Jurgensen Jons, Indehaver Jiirgen Jurgonsen. Indeh. Jurgen M Jurgensen. Jiirgensen N. Indeh. J Jurgensen. Prok.: J F H Boldt og N Jflrgensen. Jøhnk Friedrich W. Indeh. F H Johnk. Jørgensen Jens Indeh. J P Jørgensen. Prok.: G V Jensen. Jørgensen & Voss. Indoh. R II Jorgensen og J T Voss. Kaadtmanns Begravelsesforretning vod M Andersen. Indoh. Fru M N Andersen. Kolonialhuset ved II Mikkelsen Hansen. Indeh. II Mikkelsen Hansen, Roskilde. Koopmann ’ s J D Svineslagteri ’ s Filial i Haderslev. Indeh. Akts. J D Koopmannø Svineslagteri, Aalborg [se dette]. Prok.: Aa. P B Hansen og LRA Fisker i Foren. Kreditanstalt G Vogelgesang, Kommanditaktieselskab. Bestyrelse: Overborgm. B H Todsen, Flonsborg, Gaardojerne J Schmidt, Øster Torp, og I J Iwersen, Saks ­ borg, Forp. A P Asmussen, Sogaardsmark, Bankdir. K K Orth, Flensborg, Gaard ­ ejer Il N Schmidt, Kjelstrup og Landmand H J Winckelmann, Gunstrup. Direk ­ tør: Advokat R G C U Vogelgesang, der togner Frm. Prok.: HW Jessen og P R Stehr, hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 495,000 Kr. Lange Joh. Indoh. Joh. Lange. Prok.: C Bryde. Lassen Johs. Indoh. V Lassen. Luckenbach Th. Jos. Indeh. T J Luckenbach. Prok.: Frk. A P Skau. Maasbel August Eftf. Indehaver Androas Maasbol. Indeh. Andreas II Maasbol. , Magasin du Nord ved Jul. Nielsen & Voss. Indeh. S Jul. Nielsen og T M Voss, der i Foren, tegner Frm. Maskinhallen ved Johannes Bordorff. Indeh. Johannes II Bordorff, Skodborg. Michaelsen & Jacobi. Indeh. P 11 Orbesen. Mikkelbergs O Efterfølger ved Anne Hansen. Indeh. Frk. Anne H O Hansen. Mikkolsen Michael. Indeh. Michaol Mikkelsen. Prok,: John.N Mikkelsen. Modersmaalet, Akts. Bestyrelse: Gaardejorne S H Ratzer (Formand), Rangstrup L H Lautrup, Vellerup, N II N F S G Skrumsager, Toftlundgaard, I H Oster ­ gaard, Gabel, J C Gram, Gabøl, C Jørgensen, Toftlundgaard pr. Skodborg, og S Kloppenborg Skrumsagor t Kanekær. Direktion: Forretningsf. N T M Thomsen. Prokurister :Elsø Marie Nielsen, N J Nielson og N S Nissen. Frm. tegnes af Direktoron i Foron. med et Bestyrelsesmedl. eller af hver af disse i Foren, mod en Prokurist ellor af to Prokurister i Foron. Aktk. 100.000 Kr. Modesalon Marga, ved Margarothe Hansen. Indoh Frk. Margarethe M Hansen. Mynster ’ s Frits V Boghandel. Indeh. Frits V Mynster. Prok.: M T Christensen. Møller M. Indeh. T R Møller. Møller Steffen P & Son. Indeh. Steffen P Moller og Johs. P Moller. Nielsen ’ s Carl Boghandol. Indeh. Carl Nielsen. Prok.: Johs. Chr. Nielsen. Nielsen Emma. Indeh. A II Matthiesen. Nisson & Grun. Indeh.- N Nisson og H A GrQn. Nordisk Trikotagefabrik ved Merck. Indeh. H C Merck. Nordslesvigsk Margarinefabrik, Dan Margarine ved J S Eilersen. Indeh.J S Eilersen. Obel C W, Aktieselskab, Haderslev Oplag, Filial af C W Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af V II Hansen. Oggesen Jens. Indeh. H Oggesen og J Oi'geson, der i Foren, tegner Frm. Ohlmann ’ s C L Eftf. Indeh. S O Damkjær. Otzen ’ s J Bageri ved Jacob & Daniel Otzen. Indeh. Jacob Otzen og Daniel Chr- Ot zen. Outzen Nicolai, Akts. Bestyrelse: Borgm. A R Thulstrup, Gross. C F Voigt, Kbhvn. og Konsul C F Eff, 'Kolding, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: C P N Moller. Prok.: C P N Møller alene eller H R Larsen og N A Outzon i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Pap'r Paulsen ved Andreas Paulson. Indeh. Andreas R C Paulsen. Petersen ’ s Adolf Eftf. ved A Petersen. Indeh. Fru A L Petersen. Petersen & Bramstedt. Indeh. Fru C Bramstedt. Petersen OA. Indeh. P Frees. Prok.: P Glitsche. Radio-Centralen ved B Feidenhansl. Indeh. B J Feidenhansl.

Bjerndrup. Petersen. Kbhvn., og Bjørnshauge Hans J, Akts., Haderslev. Bestyrelse: Købmd. H J Bjørnshauge (Direktør), Farvehdl. J II Bjørnshauge og Frk. E M Bjørnshauge. Frm. tegnes af to Bestyrelsmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Brille-Specialisten ved Alfred Warncke. Indeh. Alfred Warncke. Brincken M C, Akts. Bestyrelse: Dir. H J Nissen (Direktør), Advokat S I Erichsen og Bankdir. C Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Prok. : H F Nielsen i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 160,000 Kr. Bryggeriet S C Fuglsang, Akts. Bestyrelse: Landsrotssagf. SI Erichsen (Formand), Malttabr. S Conrad Fuglsang, Bankdir. C Danielsen, Brandinsp. N N Juhl og Købmd. F H Johnk junior. Direktør: Fabr. S C Fuglsang. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. øller af to Bestyrelsesmodl. i Foron. Prok.: M M Brandt i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Christensen J S. Indeh. J S Christensen. Prok.: A Christensen og N C Christen ­ sen. Christiansen Henry, Tømmerhandel. Indeh. II Christiansen. Prok. : H Wilfert. Christiansen Paul & Sen. Indeh. P Christiansen. Prok.: M Lorenzen. Cola ved Leo Diedrichsen. Indeh. Leo R II Diedrichsen. Dahl J. Indeh. J P Dahl. Dammann ’ s H Udsalg, Haderslev, Indehaver A Steffens. Indeh. A F Steffons. Danske Krystalsliberi, Det, Akts. Bestyrelse: Købmd. FAN Skaarenborg (Formand og Direktør), Mejeriejer Ths. Nissen og Købmd. Chr. L Nissen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren Aktk. 26.000 Kr. Egholm Brødrene. Indeh. E M Egholm. Prok.: Fru E Egholm. Engel F ved C & J Engel. Indeh. C Jacobsen Engel og J Jacobsen Engel. Erichsen Andreas. Indeh. Andreas C Erichsen. Prok.: B H Erichsen. Erichson P N. Indeh. P N Erichsen. Prok.: P A Jacobsen. Fjerkræslagteriet Bjerndrup ved R S Rasmussen. Indeh. R S Rasmussen, Fodtøjsmagasinet Anker Holst, Indehaver Emil Petersen. Indeh. Emil A Foto-Bieling ved A Bieling. Indeh. A H B Bieling. Fredsted ’ 8 Kafle Risteri, Fredsted & Schacke. Indeh. V M Fredsted, _____ , J E B Schacke, Kbhvn. Prok.: C Schutt, J Petersen og H Olsen, der to i Foren, tegner Frm. Friis & Son ved Erich & Jens Friis. Indeh. Erich P Friis og Jens J Friis. Fuglsang Sophus. Indeh. C Fuglsang og S Fuglsang, jun. Prok.: P Hagonsen og P Nielsen, to i Foron. Fyldepenne-Magasinet vod G Jenson. Indeh. S Jenson. Garbers- Far ver. C W, Lak <6 Olie, Malerrokvisitter. Indeh. C W Garhers. Prok.: W A C Vortens og H C Rossen. Giortz Carl, Speditionsforretning. Indeh. Chr. Giortz. Gram Christen. Indeh. S Damkjer. Prok.; Fru M P Damkjer. Grodt & Norskov. Indeh. E J Grodt. Guldbrandt's Malerforretning ved II Petersen Guldbrandt Indeh. H P Guldbrandt. Prok.: A P Guldbrandt. Haderslebener Creditbank, Andelsselsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Læderhdl. D II Tams (Formand), Landsrotssagf. S I Erichson (Næstformd.), Maskinbygger L H Moll, Gross. P Frees, Rentier M J Bachmann, Sommersted, Gaardojerne J Han ­ sen, Fuglsang, M N Madsen, Mastrup, og J C Diederichsen, Koistrup, samt Domæneforp. Navtnipgaard. Direktion: J Olesen og C Danielsen. Prokurister: II Begehr, H C Lorenzen og C C Petersen. Frm. tegnes af den samlede Besty- relso eller af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod en Direktor olier en Pro ­ kurist eller af to Direktoror i Foren, eller af en Direktor i Foren, med en Proku ­ rist eller af to Prokurister i Foren. Kapital: 413,300 Kr. Haderslev Amts Frugtsalgsforening, Selsk. m. hegr. Ansv. Bestyrelse: N C Thor ­ son, C L Christonsen, Rougstrup, M Ohlsen, P G Skovrup, Hoptrup, og J N Pø- torsen, Halk, der i Foren, tegnor Frm. Prok.: N C Thorsen og M Ohlsen i Foren. Der er ikke indsk. Kapital i Selsk. Medl. hæfter for Selsk.s Forpi. mod et højeste Be'oh af 10 Kr. pr. 1000 kg. leveret Frugt i en Sæson regnet fra i/^til al / B . Haderslev Amts Sparekasse. Sparekassen lodes af et Tilsynsraad paa 7 Medl. : Stift ­ amtmand Christian L Lundbye, Gaardejorne J S Uldall, Styding, Ths. Thomsen, Aalkær, og P P Ravn, Fjelstrup, Husm. H J Hansen, Hoptrup, Købmd. E J Bars ­ lund, Gram, og Folketingsmd. P Mortensen samt en D'rektion: Gaardejer M J Christensen, Kestrun pr. Hoptrup. Prokurister: Bogholder II Goppert og Kas ­ serer S Mathiesen. Frm. tegnes af on D'rektor og et Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller pr. prok. af en D'rektor olier et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med en Proku ­ rist. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Haderslev Amtskommunes Garanti Sparekassens Aktiver. Hadorslev Assurance-Agentur ved Adolph Paulson. Indeh. Adolph C N Paulsen. Haderslev Automobil- & Vognlakereri ved Carl Petersen. Indeh. C M Petersen. Haderslev Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af 12 Medl. Direktion: J J C Hubbe, N P Bonde og N K Schack Andersen. Prokurister: Emil Fischer og Henrik Kock. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller en Fuldm. Aktk. 1 Mill. Kr. Haderslev Bluseindustri vod Andreas Erichsen. Indeh. Andreas C Erichsen. Haderslev Bys Spare- og Laanokasso. Tilsynsraad: Borgm. Andreas Thulstrup (Formand). Auktionsleder G Kaadtmann (1ste Næstformd.), Forretningsf. V Hansen (2den Næstformd.), Giarm. II Oiling, Arkitekt M Gydesen, Gross. Il Hansen, Fabr. M Hansen, Murerm. R Schoning, Gartner C Paulsen, Stiftsfuldm. Johs. Wildfang og Kontorbest. II Mortensen. Frm. tegnes af Formandon eller af en af Næstfor ­ mandene i Foren, med ot Tilsynsraadsmedl. eller i Foren, med en af Forret ­ ningsforerne pr. prok. Prokurister: J Borsen Hansen og J Loronzen. Haderslev Bymejeri & Sonderjydsk Ostefabrik ved Kristian Andersen. Indeh. Kri ­ stian K P Andersen. Hadorslev Cyklelager ved K Hagedorn. Indeh. Fru K T Hagedorn. Haderslev Dampteglværk ved Wittenborn. Indeh. G F W Wittenborn. Haderslev Dampvaskeri & Badeanstalt. Akts. Bestyrelse: Prokurist GH N Carlsen (Formand) m. ti. Direktion: Bogtrykker W Schutze. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 13,600 Kr. Haderslev ’ Eksportstalde, Akts. Bestyrelse: Gaardejer L J Have, Hørregaard (For ­ mand), Gaardejer R H Møller (Næstformd.), Knud, Fjelstrup, og Gaardejer P N Ravn. Hedebygaard (Sekretær) m. fl. Frm. tegnes af Sekretæren i Foren, med Formanden eller Næstformd. Aktk. 50,000 Kr. Haderslev Farvehandel, Jørgen Friis ’ Eftf., Anton Hansen, Indehaver Fru Ingeborg Zacho Hansen. Indeh. Fru Ingeborg Zacho Hanson. Haderslev Fjerrensori, Akts. Indoh. Haderslev Dampvaskeri & Badeanstalt, Akts, [so dette]. Haderslev Flytteforretning ved Anton Nielsen. Indoh. Anton L NiolBen. Haderslev Hattepressori-Farveri & komisk Tøjrensning ved Knud Jepsen. Indeh. Knud N Jepsen. Haderslev Kalkværk, Akts. Bestyrelse: Kobmd. J F Qvist Petersen (Direktor), Gross. P Christiansen og Vinhdl. A Petersen, Vejle. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, ellor af Direktøren alene. Aktk. 20.000 Kr. Haderslev Karosserifabrik ved B ’ rkedal & Skov. Indeh. Chr. Birkedal og V H Skov, begge af Skodborg, der i Foren, tegner Frm. Haderslev Klædefabrik, M Schaumann. Indeh. M C Schaumann. Prok. : Max Schaumann. Haderslev Korn & Kommissions-Forretning ved H J Hansen. Indeh. H J Hansen. Prok.: E Nissen. Haderslev Kul & Koks Kompagni, Akts. Bestyrelse: Fabr. M C Schaumann, Meje ­ ribestyrerne C C Holm, Øster-Lindet, og M C Jessen, Høgelund, samt Dir. Aa. E Schwartz, Kbhvn., og Kobmd. A G C Hundevadt. Forretningsførere: Dir. H Oggo- sen og Dir. J Oggesen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foron. Prok.: II Oggesen og J Oggesen i Foren. Aktk. 135,000 Kr. Haderslev Motor Co. vod Wæver & Esbenson. Indeh. L T J Wæver og Chr. Es- bensen. Haderslev Møbellager vod C F Krebs. Indeh. C F Krebs. H De r FM«^d'- e v ag ’ ? A i k ?\ Under detle Firma drivcs tini K e Viksomhed af Akts. De hørenede Vagtselskaber, Kbhvn. (se dette).

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker