kraks vejviser 1940 handelskalender

Graasten — Haderslev

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2855

Grenaa Trælasthandel, Akts. Indeh. Frederik Thykier Trælasthandel, Akts, [se dette]. Hansens Chr Eftf., Grenaa. Indeh. A V Hansen. Hansen ’ s Vilhelm Boghandel. Indeh. Fru E Hansen. Prok.: Nathalie Hansen. Hellemann-Nielsen, Fausbølls Eftf. Indeh. K N Hellemann-Nielsen. Lassen Bredr. Indeh. E S Lassen, S Aa. A Lassen og V S Lassen. Frm. teg ­ nes af førstn. alene eller af do to sidstn. i Foren. Margarinefabrikken Djursland ved Jørgen P Rasmussen & Co. Indeh. J P Ras ­ mussen, Aalsø, F B Johnsen, A P Bruun, Voldby, H J P Buhl, Ø-Alling, J Nielsen, Gerrild, og S 8 Vogt, Hornslet, der to i Foren, tegner Frm. Messen ved Anders Nielsen. Indeh. A Nielsen. [Navneforandring til Dyhr-Nielsen]. Momme C I & Secher ’ s Eftf. Indeh. C M Socher. Nielsen Meldgaard, Messenborg Udsalget. Indeh. N M Nielsen. Nielsen Niels. Indeh. Nielsine E Nielsen. Secher Otto. Indeh. Otto M Secher. Sparekassen for Grenaa og Omegn. Direktion: Dir. A E Neergaard (adm.), Propr. II Lunøe, Enslevgaard, og Købmd. H A Ehrenroich, der to i Foren, tegner Frm. Kapital : 66,000 Kr. Strømpehuset ved H Bagh. Indeh. H E M Bagh. Thykier Frederik Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Sparekassedir. A E Neergaard, Gross. CP G Kampmann, Aarhus, og Dir. S M Schleicher, Aarhus. Direktion :J Ham melev. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Vogel Christopher, Indehaver Ove Vogel. Indeh. O Vogol. østerbros Kolonialforretning ved P Andersen. Indeh. P Andersen, Voldby. Prok.: Fru E K Jensen. Grindsted.3 Aalykke ved Brodr. Jensen. Indeh. Aa. P M Jensen.! Andels-Klædefabriken i Grindsted. Bestyrelse: Kreditforoningsrøpr. S K Præste- gaard (Formand), Gaardejerne II Eskosen (Næstformd.), Loft, B Strebel, Ans- agør, P T Pedersen, Hedde, J A Ravn, Faaoorg, og Severin Pedersen, Rentier J Hansen, Vesterhede, Rentier J P Christensen, Osse, og Rontier L K K Sønder- gaard, Vejle, der i Foren, tegner Frm. Forretningsudvalg: Formanden og Næst ­ formd. samt Severin Pedersen. Direktion: Formanden og Bestyrer C S Chm- stensøn. Medl. hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Dansk Boklædnings-Magasin, Grindsted, ved P Pedersen & Son. Indeh. P Pe ­ dersen. Feddersen N & Søn. Indeh. N Feddersen og K G Feddersen. Grindsted Automobilhandel ved Sønderby & Hedegaard Kristensen. Indeh. J Søn ­ derby og J Hedegaard Kristensen. Grindsted Bogtrykkeri ved Kristen Kristonsen. Indeh. Kristen Kristensen. Grindsted offentlige Slagtehus & Eksportslagt.eri, Akts. Bestyrelse: Slagter L Jensen (kaldet Iversen) (Formand), Landpostbud LP Moosgaard (Næstformd.), Gross. J P Jensen (Kasserer), Slagter M S Overgaard, G've, Gaardejerno J P Jenson, Nollund, P K Jensen (kaldet Vostergaard), Moesbøl, og S C M Sønder- gaard, Borris. Frm. tegnes af Formand :n i Foren, mod Kassereren eller af hver af disse i Foren, med en Direktør. Aktk. 60,000 Kr. Grindstedværket, Aktieselskabet; Bestyrelse: D ’ r. T T Olel-Jøgensen (D'rektør), Ghirlottl., D : r. C F Jørgensen, Lyngby, D ; r. II Kr. Lundsgaard og Bankbost. F W Thrano. Frm. tegnes af tro Bestyro ’ sesmodl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. : T T Obol-Jørgenson. Aktk. 250,000 Kr. Grindsted Ægpakkeri, Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Ro ­ binson, Andersen & Co., Akts., Hell, [se dette]. International Kartoffe'export Uffac, A ’ b. Dæbo'd & Larsen, Aktiese ’ skabet. Be ­ styrelse: Salgsleder T V Quorning, Level, Kobmd. A P D'ebold, Hamborg, og Landsretssagf. V J De ’ mar, Kbhvn., dor tre i Foren, tegner Frm. Forretn'ngsfører ; Landsretssagf. Fru Edel Saunte, Kbhvn., der hir Prok. Aktk. 10,000 Kr. Lundsgaard Kr. Indeh. Kr. J S Lundsgaard. [er senere død]. Nielsen ’ s N C Automobilværksted. Indeh. N C Nielsen. Præstegaard ’ s Kr. Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Sagf. E II Licht (Formand), Tømrerm. M N Mortensen (Næstformd.), Gross. A P Schou, Klpbg., Sygehuslæge K W Lange, Tømrerm. E Eskildsen, Snedkerm. II M Jensen, Hejnsvig, og Gaardojer M C S Pedersen, Senderby. Forretningsudvalg: E II Licht, E Eskild ­ sen, og M N Mortensen. Direktion: V Eriksen. Frm. tegnes at Formanden i Foren, mod Direktøren eller af en af dem i Foren, med et Forretningsud valgs - medl. Prok.: V Eriksen. Aktk. 62,200 Kr. Spare- og Laanekassen for Grindsted og Grene Sogne. Bestyrelse: (Direktion) N Jensen (Formandi, C Thorning (Næstformd.) J J Jensen (Kasserer), Løv ­ lund, II Jensen, Billund, J Nielsen, Modvig, L Andersen, Morsbøl, og JC Jensen, Krog, dor to i Foren, tegner Frm. Syntotic, Akts. Bestyrelse: Dr. T T Obol-Jor gensen (D ’ rektør), Charlottl., Ing. HK Lundsgaard, Bankbest. F W Thrane, og Dir. Chr. F Jorgenson, Lyngby. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Gudhjem. Gudhjems Købmandsgaard, Akts. Bestyrelse: Propr. O V K 'Jochumsen, Lehns- gaard, Kobmd. M N Fuglsing, Rønne, Bagerin. A K Lund, Forretnings ­ leder J K Jensen og Gaardejer V L Kure, Kjoldsebygaard. Forrøtningsloder (Direktør): J K Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod!, i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningslederen (Direktøren). Prok.: J K Jensen. Aktk. 50,000 Kr. Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse. Ledelsen bestaar af et Tilsyns- raad: Fiskøhdl. K A Jensen (Formand), Gaardojer J Andersen, Dammegaard, Sogneraadsformd. E Thorn, Østerlarsker, Fisker H L Olsen, Avlsbruger M T Madsen, Gaardejer P M Nielsen, Egeskovsgaard, og Fisker H P Haagensen samt en Direktion: P A Thornberg og P M Koch. Frm. tegnes ’ af Direk ­ tørerne i Foren, eller af on Direktør i Foren, mel et Tilsynsraadsmødl. eller af to Tilsynsraadsmødl. i Foren. Prok.: Sparekassekasserer J P Christiansen i Foren, med enten en Direktør øller et Medl. af Tilsynsraadet. Gørlev. Engelsk Beklædnings Magasir.. ved Aage Hansen. Indeh. Aage Hansen. Gørlev Foto-Atelier vod M Zl ’ ersen. Indeh. Fru M Z !i rson. Gørlev Handelshus, Akts. Bestyrelse: Gurdejernø J M V Christensen (Formand). Ulstrup, og J II Chr'stonsdn samt Dir. C D MusaSus, Ka ’ undborg, og Kbmd. Poul Bendtsen, Ruds-Vedby. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Direktør: O Thtrsøe, der har Prok. Aktk. 200.000 Kr. Gørlev Motor-Compagni Akts. Bestyrelse: D r. H V Jacobsen, Slagelse, Værkfører II P G Jacobsen, Slagelse, Giardejer P Jørgensen, HyJ ’ ernp, . Gaardejer J r Rasmussen, Hcjninge, der to ’ i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Tjurlund ’ s Einar Boghandol, Karen Lunds Efterfølger. Indeh. Einar Tjurlund. Haderslev. Adolnhsen Fr & Son, Indehaver Hans Adolphsen. Indeh. Hans C T Adolphsen. Aga Køm tekn. Fabrik, Akts. Bestyrelse: Rontier C M K v. Dippe (Formand), S Gross P J Knudsen og cand. pbarm. H J Paulsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af et Bestyrelsesmedl i Foren, med en Prokurist. Aktk. 12,500 Kr. Almin-Soda Fabrikken ved Axel Satro & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. A V T Sabroe. Prok.: Fru A M C Sabroe. Arbejdernes Brødfabrik, Hadersløv, Akts. Bestyrelse : Forretningsf. R P M Niøl- sen-Koch, (Formand), Esbjerg, Forretningsf. Vllansen og Borgm- Vilh Melgaard Slagelse. Forretningsfører: Dir.V F Johansen, Skive. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: V F Johansen. Aktk. 15 000 Kr

Krenzen ’ s Chr. Eftflg. ved II & J Oggesen. Indeh. H Oggesen og J Oggesen, begge af Haderslev, der i Foren, tegner Frm. Moos C, Akts. Bestyrelse: Købmd. C Moos (Direktør),' Fru C M Moos og Dir. T II Rosenvold, Aabenraa. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af en Direk ­ tør. Aktk. 20,000. Nielsen Laurids, Korn- & Fodørstofforretning, Graasten, Akts. Bestyrelse: Købmd. L Nielsen (Direktør), Borgm. H P Zimmermann, Augustenborg, og Kontorist C C Nielsen, Haderslev. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Gram. Amaryllis vel Asbjørn Hansen. Indeh. Asbjørn Hansen. Barslund & Rosenberg ved E Barslund & J Rosenberg. Indeh. E Barslund og J Rosenberg. Broderimagasinet ved Maria Holst & Jenny Jørgensen. Indeh. Maria J Holst og Jenny Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Genz Brødrene vod Paul & Wilhelm Genz, Gram. Indeh. Paul G O Genz og Wilhelm A A Genz, der i Foren, tegner Frm. Gramby Bank, Akts. Bestyrelse: Forp. J N Råben, Gram (Formand), Ren ­ tier H B Poort, Gaardejerne N C Lorentsen, Tiset, T I Seeberg, Brændstrup, og S F H Krab, Kastrup, Købmd. O Aistrup, Købmd. II P Sølbeck, Arnum, Forp. J L^nd, Gramgaard, og Købmd. N II Nissen, Fole. Direktion: J Clausen, Gram. Fuldmægtig: A Andersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør eller et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist olier en Fuldmægtig. Aktk. 275,000 Kr. Gram Tæppefabrik, Aktieselskab. Bestyrelse: D r. J J J Andersen (Formand og D rektor), Købmd. II F E Anlorsen, Fru E C (Kl Andersen, Fru M C Tilgaard og Fru I C Birk, Kolding. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Drektorer i Foren, olier af en Diroktør i Foren, med et Bestyrolsosmedl. Aktk. 600,000 Kr. Hansen & Rossen ved Hans Christian Hansen & Christian Jessen Rossen, Gram. Indeh. Hans Christian Hansen og Christian Jessen Rossen, der i Foren, tegner Frm. Grenaa. Andelmejeriet Brolykke, Selsk. m. beg. Ansv. Bestyrelse: Sognef. P O Otteson (For ­ mand), Boelsmd. J Kejser og Gaardejer Th. P Ladefoged, alle af Enslev pr. Grenaa. Frm. tegnes af don samlede Bestyrelse. Der er ikke indskudt nogen Ka ­ pital i Se ’ sk. Auto Centralen ved J E Poulsen, Grenaa. Inde. J E Poulsen. Bagor S H, Gronaa. Indeh. Fru M Bager. Prok.: P II Kaltoft. Banken for Grenaa og Omegn, Akts. Grenaa. Bestyrelse: Gaardejerne B A Chri ­ stensen, S-Møllegaard, NCA Kolind,Fladstrup, og A C Lasson, Gjerrild, samt Købmd. N Meldgaard Nielsen og Minufakturhdl. O Brændstrup. Direktør : N C A J Bisgaard. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direk ­ torer i Foren. Prok..: A C Bischoff og E A Haugsted, hver i Foren, med en Direktør eller mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Telegramadr. „Grenaabank^. Bildo S. Indeh. L A Bildo. Bilde-Søronsen C M & Co., Gronaa, Interessentskabet. Inleh. C M Bilde-Sorensen og J V Bildo-Serenscn. Bristol ved Ejler Krag. Indeh. E J Krag. * Contanten vod B Tellofsen. Indeh. B Tollefson. Djurslands Frøivls-Kompagn', Akts. Bestyrelse: D ’ r. O F Langermann-Niolson (Formand), Kbhvn., Fabr. J W P Wostergaard, Kbhvn., og Forv. T Fussing, Ka ­ st up. Frm. tognos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af Formanden eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin ved Alb. Thomsen. Indeh. A S Thomsen. Flora ved R J Rasmussen. Indeh. R J Rasmussen. Grenaa Andols-Svineslagtori. Bostyrelso Gaardejerne A C Lassen (Formand), Gjer ­ rild, J S Andersen (Næstformd.). Allelov. R Bilde, Karlby Mirk, II Adimsen, A ilsrode, N C Brøgger, Dramme ’ strup, S Thygeson, D>lmor, A Thorup, Dolstrup, A Fogh, Rimsø, A Jensen, G ’ æsborg, A Lund, Rimten, R Brøggor, Attrup. G Gerlach, Horstved, M Rismussen, Kolind Ostergaard, A J Andersen. S'vested, E Nielsen, Feldballo, A Sørensen, Thorsager, S Andersen, Hallendrup, J C Jensen, Kvasbrogaard Stenvad, O Rismussen, Gronfeld, og N N Quist, Husmændene V Anderson, Laon, N Frederiksen, Skærvad, C Rasmussen, Over Stemming, S II Moller, Homaa, og M Svondson, Stroby. Frm. tegnes af Formanden og to Besty- rolsesmodl. Prok.: D ’ r. T B A Thomsen, Bogholder F Olson og KiSserersko Frk. A Dihl, to i Foren. Der er ikke indskudt nogen Kapital i Selsk. Andelshaverne hæfter en for alle og alle for een for Selsk.'s Forpi. Grenaa Arbejderes Fællesbageri, Akts. Bestyrelso: Red. NP Josiassen, Murerm. R Henriksen og Fyrbøder J C Jensen (Direktion), Forretter J M M S Alby og Lærer II Kofod, der i Foren, tegner Frm. Aktk 17,300 Kr. Grenaa Auto-Lager ved E Hansen. Indeh. E E Hansen. ■Grenaa Brændselsforsyning vod S E Geertsen. Indeh. S E Geørtsen. Grenaa Dampsnedkeri og Ilevloværk, Akts. Bestyrelse: Købrad. A M Nielsen (For ­ mand), Prokurist T J Deleuran (Næstformd.), Forv. J Haramelev, Bogholder Birte J J Bildo og Insp. A Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: J Ilammelev, dør har Prok. Aktk. 60,000 Kr. Grenaa Dampvaskeri, Farveri & kom. Tojronseri ved P O Wulff, Indeh. P O Wulff. Grenaa Dampvæveri, Akts, [se under Afd. A (Kbhvn.)]. Gronaa F'skeoksport ved O Mogolberg. Indeh O 11 Møgelborg. Gronaa Havns Isværk ved N A Hansen & Co., Interessentsk. Interessenter: Skipper J I Hanson, Skipper N A Hanson, Gaardejer J Kruse, Sangstrup, og Mojeribest. A P Bruun, Voldby, dor i Foren, to^nor Frm. Grenaa Havns Motor- & Maskinfabrik vod S Møller Jensdn. Indeh. J P S Mellor Jensen. ■Grenaa-Hundosted Færgefart, Akts. Bostyrelse: Rutebilojerno J P Pederson, Kbhvn., F II Spohr, Taastrup, P Brix, Lokkon, M G Hermanson, Sønderborg, J J A Strandgaard, Aabyhøj, N II Roed, Spørring, og M P K Tranholm, Kol ­ ding, Rodaktør N K Niolsen, Randers, og Landsretssagf. A G Sidenius. Direk ­ tion: J P Podorsen. Frm tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, mod ot B istyrelsosmodl. Aktk. 750,000 Kr. Grenaa Koloniallager ved Rikard Sorenson. Indoh. E Rikard Sørensen. ' Grenaa Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelso: Dir. N A Podorsen, Ris ­ skov, Prokurist K K L Munk, Skaado Bakker pr. Aarhus, og Dir. P II Panlson, Aarhus, dor tre i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: PB Pedersen, der har Prok. i Foren, mol et Bestyrolsosmedl. Aktk. 50,000 Kr. Grenaa Kulimport ved N C K.jolhode. Indeh. N C Kjelhede. Grenaa Kulkompagni Akts. Bestyrelso: Dir. C Kampmann (Formand), Aarhus, Dir. J Himmo ’ ov og Sparekassod'r. A R Noorgaard. Direktion: II V Carlsen. Frm. tognos af Direktøren aleno eller af Formanden alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Grenaa Lælorhandol vod Hakon Jorgenson. Indeh. Hakon A J Jørgensen. Grenaa Materialhandel ved E Jespersen. Indeh. E T Jesporsen. Grenaa Nattevagt Akts. Undor dottø Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. Dø Forenodø Vagtselskaber, Kbhvn. [sø dette].' Grenaa Oliekompagn' ved Hojlskov Pedorson & Co., Koromanditselsk., G.immolsogn. Ansv. Dolt. H Hejlskov Pedersen. ■Grenaa & Omegns Anlolsmojeri. Bestyrelso: Præstogaardsforp. Thorv.Christensen (Formand), Hammo ’ ev, Gaardejer II Brahe (Næstformd.), Brodstrup, Statshnsmd. S Chr. Anderson, Stonsmark Mark, Sognef. N P Slemm'ng, Ilammelev, Gaardejer R Kiidihl, tastrup Mark, Gaardojer SK Næisen, Dolmer, og Statshnsmd. Chr. Jacobsen, Chrstiansminde, dor i Foren, tegner Frm. Modi. hæfter solidarisk for for Selsk.'s Forpi. Grenaa Rebslaaeri ved Chr. Thostrup. Indeh. Chr. Thostrup. Grenaa Tapet- & Farvehandel ved E Moller. Indeh. E V Møller.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker