kraks vejviser 1940 handelskalender

Frederikssund — Graasten Lange Hans R. Indeh. P II Lange og II FR Holten Lange. Prok. : K A Aagaard Hansen og O P Skov, to i Foren. Manufakturhuset ved Vilhelm Christensen. Indeh. V Christensen. Monopol ved V C Rieneck. Indeh. V C R>eneck. Petersen Vilhelm. Indeh. Fru J J Petersen. I ’ rok.: Poul Petersen. Rose Eilor. Indeh. E Rose. Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelsen bestaar af en Di ­ rektion: Landsretssagf. K T Baadsgaard og Gaardejer II P Hendriksen, Onsved samt et Tilsynsraad: Kæmner C P F Mathiesen. Gaardejer II J Hansen, Ud ­ lejre, Gaardejer J Petersen, Vejleby. Gaardejer N P Mortensen, Terslev, Toldforv: Chr. Andersen, Gaardejer P M Nielsen, st. Havelse, og Gaardejer A Poulsen, Græse. Frm. tegnes af to Direkterer i Foren eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Bogholderske. Frk. E Hastrup i Foren, med en Direktør eller et Tilsynsraadsmedl. To-N. Radio ved Nancy Nørgaard. Indeh. Nancy E A Nørgaard. Frederiksværk. Banken for Frederiksværk og Omegn, Akts. Bestyrelse: fh. Hotelejer T C C V Christensen, Købmd. Aa. C Christensen, Gaardejer P Nielsen, ølsted, Møller J P Jørgensen, Brederød, Kebmd. T C M Thomsen, Torpmagle, Gaardejer L Jørgensen, Hald, og Købmd. II N Hansen. Direktør: K P M Jensen. Prokuri ­ ster: E H H Hansen og P Houmann. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller med en Prokurist eller af to Diroktorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Brammer Carl, Akts. Bestyrelse: Prof. J B KGunner, Hell., Dir. CE G Brammer og Landsretssagf. V E Brammer, Kbhvn. Direktør: C E G Brammer. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 160,000 Kr. Forenede Jernstoborior, De, Akts. Bestyrelso: fh. Bankdir. Emil C Hertz (For ­ mand), Christianshus pr. Kokkedal, Ing. S Malm (Næstformd.) Kbhvn . Amtmand PCv.Stemann, Ronr.e, Ing. T C Thomsen, G.ient., Administrator M J P Holst, Frdbg., Dir. A Houmoller og Landsretssagf. Carl Ejlers, Kbhvn. Direktion: Fre ­ derik Ussing, Hillerød. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Bestyrelsons Formand eller Næstformd. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: II S Dahl og A E Madsen hver for sigi Foren, med Direktøren eller med Besty ­ relsens Formand eller Næstformd. eller K F Ulrich i Foren, mod II 8 Dahl eller med A E Madsen eller med Direktøren eller med Bestyrelsens Formand eller Næstformd. Aktk. 1 930,000 Kr. Frederiksværk Isenkramforretning ved O Raaschou-Nielsen. Indeh. O Raaschou- Nielsen. Frederiksværk Materialhandel ved Carl Hansen. Indeh. Carl C B B Hansen. Frederiksværk Motor Compagni ved K Jeppesen. Indeh. K J Jeppesen. Prokurist: A Jeppesen, Carlsgave. Frm. tegnes af Indeh. eller af Prokuristen. Frederiksværk Trælasthandel v d L Hallager. Indeh. L N Hallager. Fællesorganisationens Brændselsforretning, Akts. Bestyrelse: Husejer L P Larsen, (Formand og Forretnings f.), der tegner Frm., Red. L J Bram, Gasværksarb. N P C Larsen, Barberm. H G Hansen og Maskinarb. C A Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Heegaard Anker, Akts. Under dette Firma driveB tilligo Virksomhed af De For ­ eneae Jernstøberier, Akts. Tse dette]. Jydsko Strikkeriers Udsalg vod Svend Dons. Indeh. Svend Dons. Prok.: Fru G Dons. Sparekassen for Frederiksværk og Omegn. Sparekassens Lodolse varetages af et Tilsynsraad: Mejeribest. W C Willumsen (Formand). Ølstod, Borgm L J Bram, Manufakturhdl. C Willadsen. Hundested, Partikul'er N Nio'sen, Parcell. J Nielsen, Asserbo, Tømrerm. F Winther og Isonkr. O Raaschou-Nielsen samt en Direktør: L Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Gilleleje. Gilleleje Boghandel, Axel Paludan Andersen, Akts. Bestyrelse: Boghdl. Axel C G Paludan Andersen (Forretningsfører), Dir. P P Vendolbo, Hell., og Købmd. AB Potersen. Frm., tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Axel C G Paludan Andersen Aktk. 7000 Kr. Gilleleje Nattevagt Akts. (Akts. Do Forenede Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette] Give. Give Boghandel ved Ivan Sahlertz. Indeh. Ivan Sahlertz. Give Cykle-Motor- & Pianohandel ved Jørgen Jensen. Indeh. J Jensen. Give Dampteglværk, Akts. Bestyrelse: Gaardejer N II Sendergaard (Formand), Lenaa, Gaardejer M Madsen, Farre, Bankbest. L L Thomsen, Gaardejer J C M Rahbek, Filskov, og Gaardejer O C Jørgensen, Hosselbjerge. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 23.000 Kr. Give Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Læge S C C Haldbo, Gaardejer E M Chri ­ stenson, Tømrerm. C B Christiansen, Bagenn. J T P S Jonsen og Gaardejer L K Laursen, Givskov, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Give Maskinfabrik ved E P Brokholm. Indeh. E P Brokholm. Give & Omøens Kødbenmelsfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. G B Gregorsen (Kommit ­ teret ^Direktør)), Randers, Gross. J F v. Lasson, Varde, Sagf. H G Bang, Esbjerg, og Landsretssagfører Einar Jørgensen, Randers, der to i Foren, teg ­ ner Frm, Aktk. 100.000 Kr. Give & Omegns Svineslagteri, Akts. Bestyrelse: Landsrotssagf. E Jørgensen, Ran ­ ders, samt Gaardejerne S H Kristensen, M Madsen, C M G Raufl, Skærhoved, og S C Sørensen, Oksenbjærge. Direktor: G B Gregersen, Randers. Frm. tegnes af Direktøren og to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af tre Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 65,000 Kr. Give Sogns Spare- og Laanokasse. Bestyrelse: Gaardejerne L Chr. Laursen, Givskov, Kr. Kousgaard, N Donnerup, Hans Molgaard Christensen, Jesper Munk ­ holm, Sillesthoved, Martin Sørensen, Hedegaard, Jean Hansen, Vorslunde, A Chr. Sorensen, Bøllund, Anders Ringgive, Farrø, K Loftlund Kristianson, Loftlund pr. Farre, og Charles Rauff, Skærhoved, der to i Foren, tegner Frm. Suina. Akts. Bestyrelse: Gaardejerne N U Nielsen, Karlskov pr. Farre, og K Aa. K Terkelsen, Lerager, samt Møller Aa. G P Brondum, Gammelby, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. / Glamsbjærg. Glamsbjerg Boghandel ved Svend Thomsen. Indeh. Svend Thomsen. Prok.: Fru G Thomsen. Glamsbjerg Cement- Rør- & Tagstønsfabrik ved E Christensen. Indeh. E H Christensen. Glamsbjerg Kolonial- & Kaffeforretning ved E K Jørgensen. Indeh. Frk. E K Jørgensen. Glamsbjerg Maskinsnedkeri ved Bygmester Rs; Pedersen. Indeh. Rs. J Pe ­ dersen. V Glamsbjerg Møbel- & Ligkistemagasin ved Hans Ellekjær. Indeh. II L Ellekjær. Glamsbjerg Trælasthandel ved Harald Bisgaard. Indeh. II 0 Bisgaard. Glamsbjerg Trævarefabrik & Savværk ved Brodr. Christensen. Indeh. C Christen ­ sen og H Christensen. Kong Sogns og Omegns Sparekasse. Repræsentantskab: Gaardejor A Rasmussen (Formand), Køng, m. fl. Direktion: Brugsforeningsuddeler L Sjddsholm, Gumme- rup. Bryggeriejer M Pedersen, Porter C V Clausen, Gaardejer P Jørgensen, Partikulier P Madsen, Gummerup. Frm. tegnes af Repræsentant- e . t> Fo V n ?? d 1 ^ ren - mei en Direktør eller af to Direktører i Foren, i a v ren: ? Madsen og Kassereren: Partikulier H J Mortensen, hver i toren, med Formanden eller en Direktør. Kapital : 20,500 Kr. I Afd. VI optages kun de til

Firma-Register: B. Købstæderne Glostrup.

VI — 2854

Auto-Shop, Glostrup, ved A Johansen. Indeh. A V Johansen. Bandholm & Hansen (Chr. Larsens Eftfg.'. Indeh. PH Bandholm og EHSHansen. Borgsmidt & Fo'den, Akts. Bestyrelse: fh. Departementschef Gunnl Busck-Nelsen, Overretssagf. E Flensborg og Overretfsagf. H S Folden, alle af Kbhvn. D r. kt ’ on: H S Folden. Frm. tegnes af to Bestyre'sesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, el ’ er af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: H S Fol ­ den. Aktk. 75,000. Dansk-Engelsk Lakrits Fabrik, Akts. Bestyrelse: E Fischer (Direktør), Dir. K K Seidenfadøn, Fuldm. A V Seidenfaden og Fru H M Fischer, alle af Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: E Fischer. Aktk. 250,000 Kr. Dansk Ilalmvare Industri, Glostrup, ved Richard Larsen. Indeh. Richard A H Larsen, Frdbg. Dansk Møbelindustri ved Jul. Nielsen. Indeh. N P Jul. Nielsen. Eiby Glasværk, Aktiese'skab. Bestyrelse: Fabr. S L V Nielsen, Kbhvn. og Driftsi. P Pedersen. Ejby (Direktører) samt Overretssagf. C B v. Staffeldt, Hell., der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktørerne hver for sig. Aktk. 4 h ,< m 0 Kr. Fabrikken Kemiral ved Folmer Thomsen. Indeh. Folmer Thomsen. I ’ rok.: H II Holst. Forstædernes Installationsforretivng ved Einar O'sen & Hans Hansen. Indeh. Einar L Olsen og Hans J Hansen, Kbhvn. (Sondre Birk). Glostrup Bank, Akts. (Akts. De kbhvnske Fontæders Bank). Under dotte Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De kbhvnske Forstæders Bank, Glostrup [se dette]. Glostrup Boghandel ved Otto Thim. Indeh. O Thim. Glostrup elektriske Installationsforretning ved M Adollund. Indeh. K M A Adellund. Glostrup Jern- & Metalstøberi ved Hannibal Julius Petersen. Indeh. H J Peter ­ sen, Hellerup. Glostrup Kiosk ved Stanley Møller. Indeh. Stanley F E Moller. Glostrup Linolinfarve ved Axel Ewald. Indeh. Axel Ewald. Glostrup Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Glostrup ny Cementstøberi ved Theilgaard & Thomsen. Indeh. JAS Theilgaard og S M Thomsen. Glostrup & Omegns Fællesbageri, Akts., Herstedvester pr. Taastrup. Bestyrelse : Husejer H C Pedersen (Formand), Incassator P E Knudsen, Taastrup, Bryg- geriarb. M G Berndtsson, Taastrup, Journalist II II Ejlertsen, Fængsolsbotj. O E Johansen, Vridsløselille, Vagtm. J M Mygdal, Vridsløselillo, Guldsmed TC Fhi- lipsen, Rødovre, Smedem. C J Larsen og Portør N Nielsen. Taastrup. Forret ­ ningsfører: K R V Jensen. Frm. tegnes af Forrotningsf. i Foren, med Formanden eller med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Glostrup Skotøjsmagasin R C Rasmussen ’ s Eftf., ved Emil Kjerulff. Indeh. N C E Kjenutt. Glostrup Traad varef abrik ved Emil Petersen. Indeh. Emil Petersen, Brøndby ­ øster. Glostrup Træskofabrik, Filial af Akts. De forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette]. Bestyrer: P A Nielsen, der har Prok. Glostrup Tømmerhandel & Maskinsnedkeri ved Axel Larsen. Indoh. A P Larsen. Hansen Th. & Co. Indeh. Th. C V Hansen og H O V Karlsson, begge af Kbhvn. Horremagasinot ved Poul Andersen. Indeh. 1 ’ oul Andersen. Kaffetilsæth ’ ngsfabrikken Kara, Akts. Bestyrelso: Dir. Thorkol Vogg, Kbhvn., Prokurist S Aa. Vestergaard, Kbhvn., og Forretn ’ ngsf. S Ydo-Poulsen, Taastrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 50,000 Kr. Kbhvnske Forstæders Bank, De, Akts. Bestyrelsens Formand: Murerm. II Nielson. Bestyrelsens Næstformand: Propr. H P Olson. Direktion: R Thomsen og Kai Petersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Prok.: en Direktør i Foren, med enten C 0 Jensen, K V Lund, C B Olsen, L K Laugosen eller P E W Heidemann. Aktk. 800,000 Kr. Lakjer & Rinkel. Indeh. V A Lakjer, Frdbg., og C H Rinkel, Gjent. Levers Sæbefabrikker, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. C B Staffeldt, Kbhvn., Sagf. Sven Staffeldt, Kbhvn.. og Dir. K M Mortensen, Taastrup, der i Foren, tegner Frm. Diroktion: C B Staffeldt og K M Mortenson. Prok.: C B Staffeldt og K M Mortensen hver for sig eller C B Staffeldt og C II Engberg, to i Foren. Aktk. 2.300,000 Kr. Margarinefabrikken Adua, Akts. Bestyrelse: Fabr. T A Jørgensen (adm. Direktør), Kalundborg, Mejeriejer C F Potersen, Hvissinge, Dir. P M V Madsen, Kalund ­ borg, og Ing. K Hildebrandt-Sorensen, Lyngby. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af den adm. Direktør. Prok.: H C Rasmussen. Aktk. 20,000 Kr. Mineralvandsfabrikken Thor, Glostrup, ved A G Hansen. Indeh. A G Hamen. Nordisk Børste-Tilretteri. Akt ’ eselskabet. Bestyrelse: Gross. H A Neblo (Direktør), Charlottl., Ing. U F K Henriksen. Kbhvn., og Gross. Il P Andersen, Hell., der to i Foren, tegner Frm. I ’ rok.: II A Neble. Aktk. 120,000 Kr. Olsen Niels & Sønner. Indeh. Aa. J P Olsen. Trikotageforretningen Jyden. Glostrup, ved Valdemar Andersen. Indeh. Fru K K Andersen med Manufakturhdl. J Bonnesen, Varde, som fast Lavværge. Wotan, Interessentsk., vod Hans Hermanson, Kommanditsolsk. Ansv. Delt. Hans OBS Hermanson, Kbbvn. Prok.: Fru F J Hormansen. Graasten. Anthon & Sønner Maskinfabrik & Jernstøberi. Indeh. O W II Anthon, Holland. Graasten Andelsslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne .1 M Lauesgaard (Formand), Kiding II C Lei, Snogbæk, II J Schmidt, Varhæs, H J H Moes, Undelev, H II Møller, Blans, og J L Calloson, Gerrebæk, Mølleejer S P Jensen, Dynt Møllo, samtHus- mændeno C Frederiksen, Grengrøft, og A C Lønholm, Fiskebæk. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand og to af dens øvrige Medl. i Foien. Direktør: II Skens ­ ved, der har Prok. Den i Selsk. indskudte Kapital udgør 0 Kr. For Selsk. ’ s For ­ pligtelser hæfter Andelshaverne solidarisk. Graasten Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer C P Iversen, Avnbøl (Formand), og God>forp. J M Lauesgaard (Næstformand), Kiding pr. Bovrup m. fl. Direktion: H Christensen og A Nissen. Prokurist: J II Kramer. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foren, eller af on Direktør i Foren, med en Prokurist ollor af to Prokurister i Foren, eller af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod en Direktør eller mød on Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Graasten Bog- & I ’ apirhandol vod Arno Borgen. Indeh. A Borgen. Graasten Handelskompagni, Carstensen & Christiansen, Graasten. Indeh. N A Carstensen og J Christiansen. Graasten kom. Fabrik vod Carl Petor Vibe-Petersen. Indoh. Carl Peter Vibo-Peter- 8en. Prok,: Fru C Vibo-Petersen. Graasten Kornimport, Akts. Bestyrelso: Købmd. S C Johansen, Aabenraa, Kobmd. A Johannsen og Bagerm. II C O Strolr. D'rektlon: S C Johansen. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af D ’ rektøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Graasten Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Dir H P T A Svanholm, Hollorup, Købmd. A 0 Petersen, Sonderborg, og Dir. P A Jensen, Kbhvn. Forretnings ­ fører: Ernst Koch. Frm. tegnes af en Forretningsforer i Foren, -med ot Bestyrel ­ sesmedl eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Ernst Koch. Aktk. 75.0<)0Kr. Graasten Material- & Sygeplejøforrotning vod A K Andersen. Indeh. A K Andersen. Graasten Rebslageri & Børstenbinderi ved J F Bruhn's Eftf. Indeh. FruCM Bruhn. Graasten Skotøjsreparationsværksted ved Peter Langendorff. Indeh. Peter Langen- dorff. Graasten Tapet- & Farvehandel ved Jons Hansen. Indeh. Jens J Hansen. Handelsbanken i Graasten, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns. Handelsbank Tse dette], Filialdirektor: D Ferdinand. Kontrasignatarer: I Mortonsen og J K C Rambow. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, mod en'Kontrasignatar. Holst ’ s Andreas M C Eftfs. Eftf. ved Viggo Henrikson. Indoh. Viggo Henriksen

Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker