kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2853

Frederikshavn — Frederikssund

Firma-Register: B. Købstæderne

Larsen H (I Thorsøe ’ s Eftf.) Indeh. H P Larsen. Prok. : P A Larsen og K O R L Larsen. Lauritzen M & Co., Frederikshavns Bunkerkul Depot. Indeh. J M Jensen. London Magasin ved Henry Laursen. Indeh. Henry Laurson. Lorentzen ’ s Cloos Fiskolimsfabrik, Akts. Bestyrelse: Fiskeeksportør H M E Cloos Lorentzen, Fiskeeksportør E H Lorentzen og Frk. H M Cloos Lorentzen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: EH Lorentzen, der har Prok. Aktk. 25,000 Kr. Lorentzen Cloos, Frederikshavn, Fiskehandels-Aktieselskab. Bestyrelse: Fiske ­ eksporter E H Lorentzen (Direktør), Fiskeeksportør H M E Cloos Lorentzen og Frk. H M Cloos Lorentzen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Maskinhallen, Akts. Bestyrelse: Murerm. C E Laursen, Teglværksejer V E Quist og Montør T V Jensen, Bangsbostrand. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsbest. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: MC Madsen i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 18,000 Kr. Maskinhallens Reparationsafdeling ved Jensen & Petersen. Indeh. Th. M Jensen. Motorfabrikken Frederikshavn, Akts. Bestyrelse: Kebmd. O R Madsen, Murerm. C E Laursen, Fisker S N Bjerregaard,. Ing. K K E Hanson (kaldet C C Hansen) og Læderhdl. C Jensen. Direktion : Ing. K K E Hansen (kaldet C C Hansen) Frm. tegnes af en Direktør eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 257,000 Kr. Nielsen Chr. & Sønner. Indehavere Arthur Chr. Nielsen & Hans Chr. Nielsen. In ­ deh. Arthur Chr. Nielsen og Hans Chr. Nielsen. Nielsen Julius & Son. Indeh. O J P Nielsen. Nielsen Laurits. Indeh. Anna N'elsen og Laura Dorthea Nielsen. Nielsen Valdemar & Søn. Indeh. Chr. Valdemar Nielsen og Knud Valdemar Nielsen. Niemann C & Co. Indeh. C Niomann. Prok.: K E Tackmann. Nordlyset ved F C Moller, Frederikshavn. Indeh. F C Møller. Olesen M & Co. Indeh. J 0 Olesen. Olesen N C & Co. Indeh. Frk. B C J Olesen. Osteforretningen Fladstrand ved L C Larsen. Indeh. L C Larsen. Pallesen & Jacobsen. Indeh. O C Pallesen og H R D Jacobsen. Pedersen Nic. & Co. Indeh. P Nic. Podersen og J Christensen. P. N. ved Poul Nielsen. Indeh. Poul Nielsen. Ravnshøj Teglværk af 1936, Akts. Bestyrelso: Arkitekt G Ostergaard (Formand), Bagerm. K Kristensen og Konsul A F Olsen, Aalborg. Forretningsfører: Tegl- værksojer V E Qvist. Frm. tegnes af Formanden eller Forretningsf. hver for sTjr i Foron. med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Ribo-Christensen & Co. Indoh. Enkefru L C Ribo-Christensen og A A P Løvig. Schou P & Co. Indeh. P Schou. Seiders I A Eftflg. vod Jensen & Nielsen. Indeh. P Jensen og N P T Nielsen. Standard Auto Station ved Magnus Christensen og Max Poulsen. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator: Landsrotssagf. H. Nørgaard, der togner Frm. Sørensen Victor, Frederikshavn. Indeh. V Sorensen. Prok.: T Rambusch. Thomsen's C M Handelsgartneri & Blomstorforretning. Indeh. M C K Thomsen, og T V Thomson. Thomson & Vormstrup. Indeh. T J R Thomsen & F Vormstrup, der i Foren, teg- nor Frm. Varebørsen ved A V Rasmusson. Indeh. J A V Rasmussen. Varehuset B. S. ved Alfrod Christen Clemmonsen. Indoh. Alfred Christen Clom- mensen. Varehuset ved John C Nicolaison. Indeh. J C Nicolaisen. Wellejus E. Indeh. ELV Wellejus. Vendsyssels Fiskeeksport & Rederi, Akts. Indeh. Akts. Vendsyssels Centralkom ­ pagni, Kbhvn. |se dette]. ■Ørbøch F & Son. Indeh. R F ørbech og E L Orbech, der i Foron. tegner Frm. Frederikssund. Autokompagniet Frederikssund vod J S Jensen Æ E Sommor. Indeh. J S Jensen og E Sommer. Christiansen Chr. Indeh. Chr. Albert Christiansen og Chr. Aage Christiansen, fh. Ebøesen ’ s J J Boghandel. Eftf. R C Rasmussen. Indeh. R C Rasmussen, fh. Elsass L N Sønner, Indehaver Laurits Hansen. Indh. Carl Laurits V Hansen. Frederikssund Autolager ved Hans Nielson. Indeh. Hans Peter Nielsen. Frederikssund Bryggeri & Malteri ved Carl J Schønning, Oppesundby. Indeh. Carl J Schonning. Frederikssund Cementstøberi ved Chr. Hansen. Indeh. L Chr. Hansen. Frederikssund Cementvarefabrik, Indehaver: C Andreasen & II Holton Lange. Indeh. C G Andreasen, Græso og H Ilolten Lange. Frederikssund Isenkram- & Udstyrsmagasin, Wilh. Madsen ’ s Eftf. ved E Rode. Indeh. E T Rode. Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. W E Bernt ­ sen (Direktør), Landsretssagf. Baron Axel Knuth, Kbhvn., og Landsretssagf. Lauritz Kant, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: WE Berntsen. Aktk. 100,000 Kr. Telefon 32 (2 Lin.) - Telegramadr. „Jernstøberiet^. Frederikssund Kafferisteri Indehaver Oscar F.oght Sørensen. Indeh. Oscar Foght Sørensen. Frederikssund Kontantforretning ved A K Sørensen. Indeh. Fru A K Sørensen. Frederikssund Kulimport, Akts. Bestyrelse (Diroktion): Kobmd. Axel .B Lange, Kebmd. P Holten Lange og Dir. A H Møller, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm, Prok.: G P Malthø Jensen og Aa. J Bering, hver i Foron. med .et Besty ­ rolsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Frederikssund Maskinsnedkeri & Listefabrik ved A P Nielsen. Indeh. A P Nielsen. Frederikssund Mineralvandsfabrik ved M Mortensen. Indeh. M Mortensen. Frederikssund Mobeludstyrsforretning ved 0 Sørensen. Indeh. O P Sørensen. Frederikssund Mørtolværk, Sten- & Grus-Compagni ved Christian Hansen & Ejle Larsen. Indeh. L Chr. Hansen og Ejlor Larsen, Jyllinge. Frederikssund & Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Sagf. R Knudsen, Gross. P II Lange og Gaardejer N Larsen, Højagergaard. Bestyrelsessuppleant: Skibsbygm. C A Andorsen. Direktør: S L Brink. Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direk ­ tionens Medl., to i Foren. Prok.: G M Larsen, P E Christonsen, O E Jørgen ­ sen og A K Pedersen, hver i Foren, med et Bestyrelses- eller Direktionsmedl. Aktk. 500,000 Kr. Frederikssund Radio vod H C Hansen. Indoh. II C Hanson. Frederikssund Stadion, Akts. Bestyrelso : Dir P A Jensen, Kbhvn., Landinsp. S V Holland Moller, Gaardejor J K T Nielsen, Lyngorup, Sygehusforv. A Andersen og Kebmd. V C Eisenhardt, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Frederikssund Vinimport Indehaver Oscar Foght Sørensen. Indoh. Oscar boght Seronson. _ i u Hansen Brodr. Indeh. II P Hansen, H J F Hansen og H C Hanson. I rok. : i HansehTu, Frederikssund, Akts. Bestyrelse: Kebmd. A B Lange (Formand og Direktør), dor tegner Frm.,Prokurist K C L Lango. og Overretssagf. C VL Arff- mann. Prok.: J Poulsen, KSNV Bay, og Gudrun Jeppesen, to i Foren. Aktk. JesDorson^J Akts Frederikssund. Bestyrelse: Vognmd. O Larsen, Disponent P A Jespersen, Roskilde, og Overretssagf. C A S Dahlberg, Kbhvn., der i Foren terner Frm Prok.: K V Jespersen og J Jespersen i boren. Aktk. 10,000 Kr. Lange Axel B, Frederikssund. Indeh. Axel B Lange. Prok.: K Lange alene eller R Bay og J Poulsen i Foren. fh. Langes Axel B Kolonial & Vinhandel, Indehaver Oscar Foght Sørensen. Indeh. Oscar Foght Sørensen. Langes Axel B Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Gross. L P Wulff. Hell., Teglværksojer J H Clausen, Billerød, Forpagier J Jensen, Svanholm pr. Skibby, Kebmd. Axel B Lange og Prokurist K C L Lange. Direktion: Axe! B Lange og K C L Lange. Prokurist: Gudrun Jeppesen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af 2 Direk'ører i Foren, eller af en Prokurist i Foren, med etBestyrelses- medl. eller med en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. 3

Brillespec'alisten ved Otto Jørgensen. Indeh. Otto Jørgensen. Bundfarvefabrikken Neptun ved Anders Larsen. Indeh. A Larsen. By- og Landbosparekassen i Frederikshavn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsyns- raad: Læderhdl. Chr. Jensen (Formand), Propr. H P Hansen, Skaftved, Dir. P Madsen, Dommerfuldm. W Beckett, Gaardejerne 0 Thomsen, Lodskovad, Chr. Christensen, Nygaard, og H Jensen, Apholmen, Lærer A Nørregaard-Knudsen, Bundgarnsfisker S N Bjerregaard, Propr. 0 E Bakke, Hørmested, Sognefoged EJ T Petersen, Elling, og Propr. J Korsholt, Mosbjerg, samt Direktionen: Rentier P L Therkildsen og Gaardejer N P Larsen, Ledet, Gærum. Frm. tegnes af to Medl. af Direktionen eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af Formanden for Tilsynsraadet i Foren, med et Medl. af dette. For Sparekas ­ sens Forpi. hæfter mindst 100 Garanter medetkontant indbet. Beløb af Kr. 500 for hver Garant, altsaa mindst 50,000 Kr. Garantikapital: 50,000 Kr. City-Kiosken ved Harry Vessman. Indeh. Carl Harry B Vessman. Claussen ’ s Emil Eftf. ved Jenson & Poulsen. Indeh. J P Jensen. CI oob & Co. Indeh. C Cloos. Prok.: J Potry. Danielsen Brødrene, Kontant Manufakturforretning. Indeh. L A E Danielsen og V Danielsen. Ekspres Trykkeriet ved Aug. Frederiksen, Frederikshavn. Indeh. A Frederiksen. Engelsk Beklædningsniagasin ved O E P Bonnesen. Indeh. O E P Bonnesen. Engsig ’ s Søren Boghandel. Svend Engsig, Frederikshavn. Indoh. S J Engsig. Fjerrenseriet vod Frodorik Moller & Søn. Indeh. F C C Møller og F C B Moller, der i Foren, eller hver for sig tegner Frm. Flensborg Lager ved A, L & J Thomson, Frederikshavn. Indeh. Agnes E Thom ­ sen, Andrea L Thomsen og J E Thomsen. Frederikshavns Afholdshotel, Akts. Forretningsudvalg: Førstelærer J J J Præst ­ holm, Kvissel, Formand A Nielsen og Skrædderm. A C Larsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Frederikshavns Andels-, Svine- & Kroaturslagteri, Andolsselsk. Bestyrelse: Propr. N C Nielson (Formand), Lerbæk, Gaardejer J C Højmark Jensen (Næstformd.), Vester Holmen, Husejerne E J T Petersen (Sekretær), Kragskov Hedo, J Chri ­ stensen, 1. Ravnshoj, O Thomsen, Lodskovad, og N C Larson, Godthaab, samt Gaardejer N J Aa. Larsen, Byrum. Frm. tegnes af Formanden og to Bestyrelses ­ modi. i Foren. Direktør: C R Bøgeholdt, der har Prok. Andelshaverne hæfter solidarisk. Frederikshavns Assurancekontor ved C J Asby. Indeh. C J Asby. Frederikshavns Hank, Akts. Bestyrolse: Konsul P S A Korup, Isenkr. V E Søren ­ sen, Manufakturhdl. C F Kongsbak og Propr. N C Nielsen, Lorbæk. Direktion : N G Nielsen. Prokurister: T Kragh-Jacobsen, M 1 M Sørensen og II M Pe ­ tersen. Frm. tegnes af to Direktører ellor af en Direktør i Foren, med ot Be ­ styrelsesmod!. eller mod on Prokurist eller af et Bestyrelsosmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 1 Mill. Kr. Frederikshavns Bryggeri ved Jakob P Pedersen. Indeh. J P Pedersen. Frederikshavns Cementstøberi, N Ostergaard & Søn. Indeh. G Ostergaard. Frederikshavn Fiskehermetik- & Konservesfabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. K E Sandvad (Diroktor). Charlottl., og Gross. M C Sandvad, Klpbg. samt Bost. AC Boeson, Kapt. II C C C Tversted og Best. Il Boesen, de tre sidstn. af Skagen. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.: Il Boesen. Aktk. 35,000 Kr. Frederikshavns Isværk, Akts, [se under Esbjerg]. Frederikshavn Jern- & Staalforretning, S C Sørenson. Indeh. S C Sørensen, Ran ­ ders. Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik af 1933, Akts. Bostyrolso: Kobmd. A P Conradsen, Ovorretssagf. L Larsen, Landsretssagf. II Nørgaard, Kobmd. C F Kongsbank og Dir. Adolf Houmoller, Charlottl. Adm. Direktor: Aage Laurson. Prokurist: A A Krogh. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrolsesmedl. i Foren, med den adm. Direktør ellor en Prokurist eller af den adm. Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 200,000 Kr. Frederikshavns Kalkværk & Mortelfabrik Akts. Bostyrolso: Dir. P Madsen (Direk ­ tør), Malerm. K V Nielsen og Landsretssagf. II Nørgaard. Frm. tegnes af Di- rektoron aleno eller af to Bestyrolsosmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Frederikshavns Læderhandel ved Chr. Jensen. Indeh. C Jensen. Frederikshavns Materialhandel ved Holger Hansen. Indeh. Holger P Hansen. Frederikshavn Motor Compagni, Akts. Bestyrelse: Fiskeeksportør HE Larsen, Au- tomobilforhdl. A M Christensen og Fiskeeksportør J A Larsen, Vestero, Læsø, Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Forretningsbest. i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 30,000 Kr. Frederikshavn Nattevagt Akts. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Akts. Do Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [so detto]. Frederikshavns og Omegns Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad paa 7 Medl.: Dommer C H Sthvr, Kebmd. C Niemann, Borgmoster L C Fisker, Dir. R E Rasmussen, Gaardejor Ths. J Larsen, Folden, Jerup, Gaardejer V Madson, Troderup, Skærum, og Propr. JL Thomsen, Hedegaard, Bindslev, samt en Di ­ rektion: Dir. L P L Møller, Dir. S T Hansen og Overretssagf. L Larsen. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Diroktionons Medl., to i Foren. Prok.: Bogholder J II Damgaard og Kasserer II L Rye, hver i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller med en Direktør. Frederikshavns Savværk & Tømmerhandel, P Madsen, Akts. Bestyrelse: Bank ­ dir. N G Nielson (Formand), Reservelæge V 'Madsen og Landsretssagf. II Nør ­ gaard. Adm. Diroktor: P Madsen,Dronninglund. Prokurist: CarlJ.Madsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod en Proku ­ rist eller mod ot Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med et Besty­ relsesmod!. Aktk. 100,000 Kr. Frederikshavns Skærvofabrik, Intoressontsk. Interessenter: A F Wilhelmson, A E Wilhelmsen, M P Pahl og W Jørgensen samt P W Petersen, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Prok.: W Jorgenson. Frederikshavns Værft og Flydedok, Akts. Bestyrelse: Dir. L 0 Normann, Kbhvn., Dir. J A Kerbing, Charlottenlund, Sparekassedir. L P L'Moller og Skibsroder T C Christensen, Kbhvn. Diroktor: F C Thomsen. Frm. tegnes af Direktoren i Foron. med et Bestyrolsesmedl. ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foron. Aktk. 500,000 Kr. Frydenstrand Badesanatorium, Akts. Bostyrolso: Overlæge J C Ottosen (Formand og Direktor), Skodsborg, Dir. L P Hansen (Viceformd.), Aarhus, Kuranstalt- ejer O A R From, Glostrup, Bestyrerinde S M Hansen og Fru K [A K Ottosen, Skodsborg. Frm. tegnes af Formanden aleno eller af Vicoformd ’ . eller Direktøren, hver i Foren, med ot Bestyrelsosmedl. Aktk. 130,000 Kr. ' Hangaard P N, Bog- & Papirhandel. Indoh. P N Hangaard. Hansen Frederik & Co. Indeh. F Hansen. Hjørne & Jacobsen. Indeh. J P J Iljørnø og C Jacobsen, der i Foren, eller hver for sig tegner Frm. Iris ved Ludvig Johansen. Indeh. Ludvig Johansen. Jensen I P. lndeb. Fru A E Jensen og E Ruge, begge af Hasseris. Prok.: E Jensen. Jensens Scnius Sonnors Fiskeeksport vod Niels Chr. Jensen & Josef Jonsen. Indeh Niels Chr. Jensen og Josef Jensen. Johanson ’ s Johs. Trælasthandel, Akts. Bostyrolso: Gross. C P G Kampmann, Aarhus, Sagf. H V Aister og Dir. S M Schleicher. Forretningsfører : R E Ras ­ mussen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 75,000 Kr. Justeson Brødr., Frederikshavn, Akts. Bestyrolse: Gross. Jul. P Justosen (Formand), Hell., Fru A G Justesen, Hell., og Gross. P O H Justeson, Charlottl. Direktion: Dir. Kr. Kjær Frm. tognos uf to Bostyre ’ sosmedl. i Foron. eller af Formanden i Foren, med Direktøren eller Forretningsføreren. Aktk. 75,000 Kr. Jyllands Vinimport, Froderikshavn, Akts. Bostyrolso: Forvalter M Froderikson, Fru J M Wohlert, Skanderborg, og Fru M A Rasmusson, dor i Foren, tegner Frm. Prok.: M Froderiksen. Aktk. 15,000 Kr. Kall P J. Indeh. P S A Korup og P J Kali. Kiosken Saga ved Rasmus Petersen. Indeh. Rasmus C Potersen. Kongsbak Thomas. Indeh. T Kongsbak. Laage S A Bog-, Papir-, Musik-, Tapet- & Galanteri-Handol. Indeh. S A Laage.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker