kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Fredericia — Frederikshavn

VI — 2852

P M. Indoh. K J Pallesen. & Nielsen. Indeh. J P A Poderson og L Nielson, der i Foren.tegner Frm. Johs. & Vilh. Indoh. Johs. C A Peterson og P Vilh. Petersen, der i tegnor Frm. & Madson, Automobillagerot. Indeh. J E M Poterson. Prok.: Thv. Chri- Nutidsmøbler, Akts. Bestyrelse: Dir. M Kood, Lægo PCB Moller og Boghandler II P Bruun Møller, alle af Vejen. Forretningsforer: Bankbogholder M Helveg . Hansen, Vejen Frm. tegnes af Forretningsf. alono eller af den samlede Bestv- rolse. Aktk. 10,000 Kr. Olsen D. Indeh. D B O Olsen. Ostohusot vod Knud Andorsen. Indeh. Knud A Andersen. Otteson M & Søn. Indeh. M Ottosen, der tegner Frm., og A V Ottesen. Ougaard & Jensen. Indeh. F J Ougaard og G C Jensen. Pallesen " " ’ ’ ’ ” ’ " " Petersen Petersen Foren. Petersen stensen. Polstermobelfabrikkon Dana ved J Jochumsen & J Johansen. Indoh. J Jochum- sen og J N M Johansen. Raadhuspladsens Møbellager ved J Harden & P C Jensen. Indoh. G J Harden, Kolding, der tegnor Frm., og P C Jonson, Haderslev. Rallejerno paa Æbelø Akts, i Likvidation. Likvidatoror : Kobmd. Johs. R Hansen, Ing. J II Baagoe, Dir N Chr. Nielsen, Strib, og Overretssagf.] Christian Tiem- roth, Kbhvn. Frm. tegnes af forstn. i Foren, med en af de andro Likvidatorer. Rasmussen E, Fredericia Maskin- & elektromekaniske Fabrikker, Akts. Bestyrelse : Fabr. J R E Rasmussen (Direktor), Bankdir. P M Mik-Meyer, Kbhvn., Over- retssagf. H Repsdorph, Kbhvn. og Ing. S Hostrup Pedersen. Frm. tognes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. G llelweg-Jorgensøn, A E Deleuran, J It F A Schroder og S Hostrup Pedersen, to i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Rasmussen ’ s Einar Bogtrykkeri ved Einar Rasmussen & Hans D Pedorsen. Indeh. Einar Rasmussen, der tegner Frm., og Hans D Pedersen. Rasmussen & Jensen. Indeh. C H Rasmussen og W Jensen, dor i Foren, tegner Frm. Schmidt J P jun. ’ s Cigar- & Tobaksfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. P Aarsleff Korch (Formand og Direktor), Fru II C I Korch og cand. jur. K E Korch. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Schytt L H & Søn. Indeh. L II Schytt og P H Schytt. Skoiojshusot ved S Thoilado. Indeh. S Theilade. Spang ’ s P Cand. pharm.. Materialhandel ved Chr. Hansen. Indeh. C Hansen. Spetzler. Indeh. A M H J Spetzler. Prok.: Frk. L J J C Spetzler og A W M C Spetzler. Spindler's Glasindustri. Indeh. C Spindler. Standard Monstorforretning ved Kaj Harpoth; Indeh. Kaj P Harpøth. Sæbemagasinet ved Frøkon Cathrine Sørensen. Indeh. Frk. C Sørensen. ’ fh. Sønderskov ’ s Efterfølger. Pedersen & Viehmann: Indehaver Johannes Viehmann. Tankskibsrederiet, Akts. Bestyrelse: Dir. K V Tersling (Direktør) Dir. Percy,Ipsen og Overretssagf. J E A Harhoff, alle af Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Trabergs Solv- & Pletvarefabrik Akts. Bestyrelse: Fabr. C G S G Traberg (Direk ­ tør), Landsrotssagf. II Norvang, Kontorchef Aa. Kristensen, Kbhvn. og. Gross. Laurits Grun, Kbhvn., der to i Foren, togner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Trikotage-Magasinet ved M Jørgensen. Indeh. M Jorgenson. Trio, Den dansko Middelstands gensidige Forsikringsselskab. Bestyrelse : Partikul . S Bjerrisgaard, Egeskov, Bogtrykker R Ottesen og Forretningsf. P Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af Forretningsføreren alene. Kapital: 68,000 Kr., hvoraf er indbetalt 25 pCt. Tæppeimporten ved II Olsen. Indeh. H P Olsen. Prok.: Aage Jorg. Potersen. Weica, Aktieselskabet. Bestyrelse: Kobmd. C C Weimar (Formand og Direktør), Disponent F J Christensen og Købmd. A V Woimar, Randors. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Formandon alene. Aktk, 50,000 Kr. Wesenberg ’ s E J Efterfølger ved Holger Wosenborg. Indeh. Holger J J We- senberg. Vesterbros Materialhandel ved Søren Pedersen. Indeh. Søren M Podersen. Voss ’ s Ernst, Fabrik, Akts. Bestyrelse: Vekselerer 0 M Vioth, Holl., Dir. 11 Lunding Smith, Hell., og Hojosteretssagf. Alb. V Jørgensen, Kbhvn., dor to i Foren, tegner Frm. Direktør: Ing. Il Bjerre. Prok.: Il Bjerre alene eller II Aa. Larsen, V K Romer og Ebba Olivia Thomsen, to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Frederikshavn. Aaen & Gustavsen ved Carl II Aaen & P Gustavsen. Indeh. Carl II I Aaen og P Gustavsen. Andersen Chr. & Son. Indeh. V A Andersen. Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, Akts. Bestyrelse: Sygehusinsp. J P Pedersen (Formand), Forv. C S Christensen, Kontorassist. H Mailand, Maskinarb. C L Christianson, Stenhugger J C M Vesterskov, Arbejdsmd. L P Jacobsen og Maskinarb. A O Jensen. Forretningsudvalg: H Mailand og A O Jensen. Forret ­ ningsfører: H S Jensen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, mod Forretningsf. eller af to Forretningsudvalgsmedl. i Foren. Aktk. 3275 Kr. Asmussen Viggo. Indeh. Viggo Asmussen. Prok.: A Kærholm Jonsen. Bandageri Fix ved Hans Jakob Pedersen. Indeh. Hans Jakob Pedersen. Bangsbostrand Maskinsnedkeri v$d Munch & Ejsenhardt. Indeh. Th. E Munch og H Ejsenhardt. - Bramming^ J Fr. Eftf. Indeh. Fru M F R Holm. Konkurrenten ved L Christianson. Indeh. J C L Christiansen. Lady Magasinet ved Carl Petersen. Indeh. C A Petersen. Loehr ’ s C Fabriker, Akts. Indeh. Danske Oliemøller & Sæbefabrikker, Akts. [Kbhvn. se dette]. Loehr ’ s Kulimport,'■■Akts. Bestyrelse: Dir. A Jensen (Direktør), Gross. E S Inge ­ mann, Kbhvn., og Gross. V S Christenson, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. Loehr ’ s C W Saltimport, Akts. Bestyrelse: Dir. A B T Thaulow, Kbhvn., Landsretssagf. P A Gudsøe og Konsul P S Boalth, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: V C Juhl i Foren, med enten A B T Thaulow olier med P A Gudsøe. Aktk. 40,000 Kr. London Magasinet ved Jørgen Jasper. Indeh. J P Jasper. London Magasinet ved Chr. Jasper. Indeh. Chr. I Jasper. Magasin Fredericia ved A K Jensen. Indeh. Ane Kirstine Jonsen. Prok.: C H Jensen. Majgaard ved A Majgaard Christensen. Indehaver A Majgaard Christensen. Manufaktur-Kontanten ved Chr. Petersen. Indeh. C Petersen. Modemagasinet ved A Woidemann. Indoh. A J Woidemann. Mortensen Julius. Indeh. J W Brochner-Mortensen. Nielsen Martin, Fredoricia, Akts. Bestyrelse: Fiskeeksp. A Nielsen (Formand og adm. Direktør), Strib, Fru S F K Olsen og HdlsgaitnerT V Thomsen, Frederikshavn, Frm. tegnes af den adm. Direktor eller af Fru S F K Olsen. Aktk. 20,000 Kr. Nordisk Import-Forretning ved S Sørensen. Indoh. S Sørensen. Goth A & Sen. Indeh. A P M Goth. Gothersgades Tapethandel ved Emil Jensen. Indeh. E Jensen. Handels- & Fabrikationsfirmaet Vitadent, Aktieselskabet. Bestyrelse: Læge J U Gerdes, Fru E Gerdes og Slagterm. A H Schmidt, der to i Foren, tegner Frrn. Prok. : Fru E Gerdes og A H Schmidt. Aktk. 50,000 Kr. Handskemagasinet ved Axel Christens®. Indeh. A V Christensen. Hansen & Pedersen, Tømrermestre. Indeh. H L Hansen og P H Pedersen. Hoffmann K, Indeh. K F Hoffmann. Prok.: J T Johansen. Holmelund H Olsen, Akts. Bestyrelse: E C Olsen Holmelund (Direktør), Bogholde' - II S O Holmelund og Dir. H Lutzen, der to i Foren, tegner Frrn. Prok.: E C Olsen Holmelund. Aktk. 200,000 Kr. Jensen Chr. Indeh. J P Jensen. Johansen F & Sen. Tndeh. Fru O C K Johansen. Kartoffelcentralen ved P P Gade. Indeh. P P Gade. Knudsen Th. Indeh. Th. Knudsen. Prok.: S E Knudsen.

Fiskernes Andelsforretning i Fredericia, Andolsselsk. Bestyrelse : Fiskerne II M Pedersen (Formand), M J Rasmussen, M Ungerskov, Strib, S L Weiland og M II Madsen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Bestyrer: R Rasmussen, der har Prok. Folkelige Forsamlingsbygning i Fredericia, Don, Akts. Bestyrelse: Sognefoged N Christensen (Formand), Egum, Landsretssagf. H Norvang og Murerm. Ths. Andersen m. fl. De nævnte danner Forretningsudvalget. Kasserer : II Norvang. Frm. tegnes af Formanden, Kassereren og et Medl. af Forretningsudval ­ get i Foren. Aktk. 13,150 Kr. Forenede Hoteller i Fredericia, De, Akts. Bestyrelse: Dir. V A Poulsen (Direktør). Dir. H Lutzen, Dir. E D Cohr og Apoteker A E U Stahl, Soro, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 185,000 Kr. Forsikrings-Aktieselskabet Dannevirke. Bostyrelse: Stadsing. V N Bardram (Formand), Konsul J F Kiær (Næstformd.), Landsretssagf. H Norvang, Bank ­ dir. L V Krogh, Randers, og Overretssagf. J Winther, Kbhvn.. Direktor ’ Johs. E Langkilde Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: II Nielsen og Ella E Ha ­ strup i Foren, eller hver for sig i Foren, med Direktøren. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Fredericia Automobilhandel ved Hansen & Dammand. Indeh. A P Hansen og J V Dammand. Fredericia Brødfabrik, Akts. Bestyrelse: Bagermestrene J P Jensen (Formand), J A Nørgaard, Johs. Knudsen og N Dalgaard samt Bager S R Skov Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Aktk. 42,000 Kr. Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laanekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Red. J Jensen (Formand), Gaardejerno G A Gydeson, Kongsted, S S Ladegaard, Treldo, og A Sørensen, Pjedstød, Købmd. F Duus, Dir. J C Schmidt og Tømrørm. E A Nielson, samt en Direktion: II Beck. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med en Direktor. Prok.: en Direktør eller et Til ­ synsraadsmedl. i Foren, med Bogholder J Bjarne eller Frk. G E Jacobsen. Fredericia Centraltrykkeri, Johs. Madsen & Co. Indoh. J H J S Madsen og C A Holm. Fredericia Dagblad, Akts. Bestyrelse: Gaardejer N A Jensen, Brøndsted, (Formand), Red. Ernst Jensen (Forretningsf.), Branddir. JP Schwartz, Spanggaard, Sognef. N Christensen, Egum og Gaardejer J Sørensen, Gaarslev. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. Aktk. 33,000 Kr. Fredericia Eddikebryggeri, Akts. Bestyrelse: Dir. Aage Duus (Direktør), Dir. Carl Duns, Kbhvn., og Købmd. F J K Duus, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Aa. E Duus. Aktk. 20,000 Kr. Fredericia Gravør- & Stanseværktøjsfabrik ved Nielsen Æ Jepsen. Indeh. A Niel ­ sen og C M H Jepsen. Fredericia Jern & Staalforretning, Akts. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Horsons Jern- & Staalforretning, Akts., Horsens [sø dette]. Fredericia Kittelfabrik ved H C Tobiesen. Indoh. H C Tobiesen. Frodericia Kolonial- & Foderstofforretning ved Vald. E Nielsen. Indeh. V E Nielsen. Fredericia Korsetfabrik ved Fr. Studstrup. Indeh. F K N Studstrup. Fredericia Kul- & Brændehandel, Akts. Bestyrelse: Dir. N C Nielsen, Jernbane- restaur. J L Jensen, Landsretssagf. H Norvang og Dir. C V Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Fredericia Kulkompagni, Akts. Indeh. Akts. Loehr ’ s Kulimport [se dotte]. Fredericia Ladestation vod A C Hansen. Indeh. A C Hansen. Fredericia Margarinefabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Fabr. L S Hogelund (For ­ mand og Diroktor), Assist. L M Hegelund, Landsretssagf. P A Gudsø, Købmd. E C Moller og Bagerm. J C Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 50,000 Kr. Fredericia Mælkekondenserings Fabrik, Akts. Bestyrelse: Gaardojer C A Frede ­ riksen, Follerup, Propr. O L Juhl, Lykkosgaard, Dir. N C Mikkelsen og Dir. V Jacobsen, do to sidstn. af Kbhvn. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,01 10 Kr. Fredericia Møbelfabrik ved G H Jørgensen. Indeh. G H Jorgonsen. Fredericia Mørtelfabrik ved S P Sørensen. Indeh. S P P Sørensen. Fredericia Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhod af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette], Fredericia ny Tømmerhandel, Aktieselskabet. Bestyrelse: Dir. EH Glorup Nielsen (Direktør), Gross. Aa. P Schou, Kbhvn., og Tomrerhdl. S Nielsen, Kolding. Frm. tegnes af Formanden eller en Direktør hver for sig i Foren, med et Besty­ relsesmedl. Prok.: E II Glerup Nielsen. Aktk. 100,000 Kr. Fredericia Pianomagasin ved A. Møller. Indeh. ASE Møller. Fredericia Privatbank, Akts. Bestyrelse (Bankraadet): Fabriksdir. H Lutzen, Avls ­ bruger II P Honoré og Boghandler K G H Dambæk, Kbhvn. Bestyrelsessupploant: Dir. ECO Holmelund. Direktion: Bankdir. K M L Søndergaard. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: I M J Ravn og K S Andersen hver for sig i Foren, med Direktøren olier med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 400,000 Kr. Fredericia Pølse- & Konservesfabrik ved P Petersen & Son. Indeh. P T F C Pe ­ tersen og P Aa. M Petersen. Fredericia Skiltefabrik ved Carl E Eie. Indeh. Carl E Eie. Fredericia Skotøjsfabrik ved A Jensen & Søn. Indeh. A M Jensen [er senere ded], Strib, og S M G Jensen. Fredericia Stenhuggeri & Gravstensforretning ved Sorensen & Rasch. Indeh. H C F Sørensen og T K Rasch. Fredericia Stole- og Polstermøbelfabrik, Akts. Bestyrelse: Sparekassedir. H Beck. (Formand), Kbhvn., Fru Augusta Johanne Ravnso (Direktør) og Frk. Karen Mar- gretha Ravnsø. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. Fredericia Svovlsyro- & Superfosfat-Fabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. Emil C Hertz Christianshus pr. Kokkedal, Dommer G Valentiner-Branth, Dir. II P Heilbuth, Lyngby, og Dir. P II Ipsen, Charlottenlund, Direktion: P F WonBild, Hellerup, og S M Gjersoe, Charlottl. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: S E Steffensen, II P Iversen og H U Sihm hvor for sig. Aktk. 3 Mill. Kr. Fredericia Sølvindustri, Akts. Bestyrelse : Dir. II P Thomsen, Restaur. J L Jensen og Bankdir. J F Kiær, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: H P Thomsen, der har Prok. Aktk. 40,000 Kr. Fredericia Sølvplotvarefabrik ved V L Pedersen. Indeh. V L Pedersen. Fredericia Tapet- og Farvehandel ved I B Jensen. Indeh. I B Jensen. Fredericia Teater, Akts. Bestyrelse: Fabr. J R E Rasmussen (Formand), Dir. C V Hansen (Direktør), Stadsing. V N Bardram, Bankdir. J F Kiær, Farveriojer P Holst og Materialist S M Pedersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 65,000 Kr. Fredericia Trælast-Handel, Akts. Bestyrelse: Dir. C J Jørgensen, Konsul JV Brochner-Mortensen og Dir. II Lutzen. Frm. tognes af den adm. Direktør: C J Jørgensen alene eller to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 360,000 Kr. Fredericia Tæppelager & Tæppecetitral ved Aage Jorg. Petersen. Indeh. Aage Jorg. Fredericia Vogn- & Automobillakereri ved J P Jensen & Son. Indeh. J P Jensen og K K Jensen. Frishei & Thomassen. Indeh. J P Frishøi og J M Thomassen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Færgefarten Fredericia — Strib, Akts. Bestyrelse: Apoteker F Kabell, Randers, Overretssagf. C Tiemroth, Kbhvn., Ing. Georg Mengel, Odense, Ing. J H Baagee, Købmd. J R Hansen og Dir. N C Nielsen, Strib. Direktor: J R Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrolses- medl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 155,000 Kr. S8n ’ Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Dir. H Lutzen, Bankdir. Landsretssagf. J C Macholm. der i Foren - tegner Frm. 1 W tia F & Søns Eftf., A W Deleuran & W Deleuran. Indeh. A W Deleuran og w Deleuran, der i Foren, tegner Frm.

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker