kraks vejviser 1940 handelskalender

Faaborg — Fredericia

Firma-Register: B. Købstæderne

Fanø Vesterhavsbad, Akts. Bestyrelse: Skibsreder Johan Hansen, Kbhvn., Dir. W C F Jay, Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg, og Dir. (Laf Lassen (Direktør) Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren med et Bestyre sesmedl. Aktk. 85,750 Kr. Hotel Kongen af Danmark ved Fano Nordsobad, Akts., Nordby. Bestyrelse! Hoteldir. J J Udsen. Hoteldir. II S Bang, Esbjerg, ogFuldm. B Erichsen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med. et Bestyrelsesmedl. Prok.: Il S Bang. Aktk. 82,750 Kr. Kromann ’ s S M Fabrikker, Indehaver P Th egersen, Sønderho. Indeh. PS Thøgersen Nordby Tømmerhandel ved S Brinch Hansen. Indeh. S B Hansen. Sonnichsen P, Sønderho. Indeh. Frk. A Sonnichsen og Fru C Berg. Farsø. Christenson Brødrene ved M Christensen og J Aa. Christensen. Indeh. M Chri ­ stensen og J Aa. Christensen. Farsø og Omtgns Spaiekasse Sparekassen ledes af et Tilsynsraad og en Direktion. Tilsynsraad: Gaardej-rne N R Winkler, Ki. Vestergaard (Formand), Gøttrup, og Fr Kjær, Vadgaard, Propr. P M Hansen (Næstfoimd.), Gottrupgaard, Sogne ” . J Krogh, Kæmner C L Lor< ntzen Re tier N Chr Kjeldgaard. Sognet. K Kristen ­ sen, Strandby, Slagteim. P Biix, Rentier P Gregersen, Ebdrup, og Rentier E Jensen. Direktion: N P Nielsen. Frm. tegnes af en Dnektør sammen med et af Tilsynsraadets Medl eller i Direktørens Forfald pr. prok. af Bogholderen: A Frodso sammen med et. af Tilsynsiaadets Medl. eller af to af Tilsynsraadets Medl. i Foren. Fjerritslev. City ved J P Mortensen. Indeh. J P Mortensen. Prok.: S K Mortensen. Fjerritslev Bank, AktB. Bestyrelse: Propr. J C A Dreyer, Aagaard, Isenkr. I Brandt, Torup Strandgaard, Proprietær K C Christensen, Tande.upgaard, og Gaardejer N C Vinther, Kettrup. Direktion: Dir. K P Christensen og Sagf. L C Rønn. Prokurister: V F F Munksgaard og H S F Munksgaard. Frm. tegnes at to Direktorer i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyre.sesmedl. Pro- kuri terne tegner hver for sig i Foron. med en Direktør eller et Bestyreli^- medl. Aktk. 300,000 Kr. Fjerritslev Ægforretning, Akts, under Likvidation. Likvidatorer: Gross. Hans Chr. Holm, Bell., og Dir. J II Schurmann, Kbhvn . der i Foren, tegner Frm. Han-Herredernes Aktie Tømmerhandel, Aggersund Nord. Bestyrelse: Købmæn ­ dene J L S Møller, I J Kold og J C Moller, alle af Løgstør, Detaillist K V Kristensen, Aggersund, samt Gaardmand 0 C C S Jonsen, Aggersborg, og Sagf. N Willumsen, der firo i Foren, tegner Frm. Direktør: V Jakobsen, Aggersund. Prok.: V Jakobsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 112,000 Kr. Han-Herreders Sparekasse. Tilsynsraad; Gaardejerne L J Christensen, Borro- digo, Chr. Oddershede, Arup, A P Andersen, Nørreøkse, K P Godikson, Vust, P L Jensen, Haven og J L Simonsen, Bojstrup, samt fh. Gaardojør J P Jenson, Brovst, og Bødker W Christensen. Direktion : Gaardejerne A Klemmensen, Gra- vensgaard, og J Vuust. Kettrup. Frm. tegnes af to Direktører i Foron. eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Bogholderen: HC S Lassen i Foron. med en Direktør. Manufaktur-Union ved Eberhardt Neve. Indeh. E Neve. Mejeri-Forlaget Konkurrence ved Jacob Olsen. Indeh. S O Jacob Olsen. Prok.: J C E Danie)6en. Nielsen ’ s Johs. Møbelforretning, Akts. Bestyrelse: Snedker J T Nielsen (For ­ retningsf.), der tegner Frm., og Kobmd. J C Bolwig. Aktk. 1000 Kr. Sæbehuset ved Chr. Sand Kjeldsen. Indeh. C S Kjeldsen. Fredensborg. Engelsk Beklædningsmagasin ved Elioth Jacobsen. Indeh. S E Jacobsen. Prok. 11 C Nielsen. Freco, coopo atist Snedkeri, Selsk. m. begr. Ansv. Bostyrelse: G L Carlson (For ­ mand), Vilh. Hanson (Kasserer), J A fh. Henriksen og S Schel n Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden og Kassereren i Foren. De enkelto Medl. hæfter ikko for Foreningens Forpi. Der er ikke bidsk. Kapital i Selsk. Gudmandsen's Georg Entreprenorvirksomhed, Aktieselskabet. Bestyrelse: Mu ­ rorm. Georg Gudmanusen (Direktør), Mttrerm. Hans Kr. G Gndmandsen og Fru M M Gudmandsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samledo Bestyrelse. Aktk. 30,000 Kr. Hiliørød og Omegns Banks Fredensborg Afdeling, Akts., Filial af Akts. Hillerød og Omegns Bank [se dette]. Bestyrere: Købmd. A L C Jensen, Sagf. J C H Linde og Skrædderm. N P Hansen, der to i Foren, har Prok. Liebst P W. Indoh. K Liebst. Fredericia. Arbejdernes Aktiebagori i Fredericia, Akts. Bestyrelse: Vognmd. II P Keisig, Tømrer A Albertsen, Snedkor Ths Chr. Thomsen, MælkektiskJ PStephånsen.Tog- betj. PM P Vollenberg, Remisearbejder CC Hansen og Kirkebetj. O V Vilain, For ­ retningsforer: Murer D C Johansen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 10,860 Kr Blomsterforretningen Forglemmigej ved B A Hermann & E M Mathiasen. Indeh. B A Heimann og Emmy M Mathiasen, der i Foren, tegner Fim. Blomsterforretningen Iris, Akts. Bestyrelse: Fru E Jagd, Gartner S O Møller og Gartner KO Møller, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Signa Sorenson i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 18,000 Kr. Boalth ’ s P tekmsk-kemiskø Fabrik, AktB. Bestyrelse: P S Boalth (Direktør), Fru S Boalth og Maskinm A Tuchsen, Dronningborg, der to i Foren, tegner Frm. Prok.; P S Boalth. Aktk. 40,000 Kr. Brink & Hanson ’ s Skrædderforretning. Indeh. C C V A Brink og H P Hansen. Christensen ’ s Carl .1 Efif., Otto H 1 hristensen. Indeh. O II Christensen. Chnstoffersens Vin-Import forhen Martin Christoffersens Enke Fredericia. Indeh. Fru J M Christoffersen. Prok.: 11 A Christoffersen. City ved A Schollert. Indeh. A A >chollert. Cohr ’ s Carl M Sølvvarefabrikker, Akts. Bestyrelse: Dir., II Lutzen (adm. Direktør), Dir. E D Cohr, Fru Ellinor Cohr og Apoteker A E t) Stahl, Sorø. Frm. tegnes af den adm. Direktor alone ollor af to BostyrolsosmedL i Foren. Prok.: E Cohr. Aktk. 1,500,000 Kr. Dambæk's Boghandel Indeh. K G H Dambæk. „ „ Danckert Hans & Co., Aktieselskabet. Bestyrelse : Dir. H B K Dan '' c ® rt : „ A Danckert og FiU G K S K Aae. Direktion: H B K Danckert F™- tegnes af to Bestyrelsosmodl. i Foren. Prok.: H B K Danekojt.A k v • ’ /n; re kter)Ribo Dansk Rørindustri. Aktieselskabet Bestyrelse: Dir Hans Fru E M Obookjær, Ribe, og Lander, tssagf. Poul Jæger. Esbjerg Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at Direktoren aleno. Prok.. H leiler. Aktk. 250,000 Kr. Bestyrelse: Dir. N C Nielsen (adm. Dir.), Fru E Danske Blodmøller, De, Akts._ Fr? . t?gne8 af de v n ad m. Dir, alene Nielsen, -trib, og Bogholder N C Nielson. Allør to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Duus Fritz Akts Bestyrelse: Købmd. Frederik J K Duus, Dir. C Duus, tofte og Dir. Aa. E Duus, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Aa. E der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Engolsk Beklædningsmagasin ved Laurits M Rasmussen. Indoh. R L M mussen. Eriksen J C & Co. Indeh. J C Eriksen og H E Eriksen. Farvebottcn ved Holger Hiiuser. Indeh. Holger R Håtiser. Gjen- Duus, Ras-

Nielsen ’ s Patent Transportkassen, Indehaver Bernhard Andersen. Indeh. B An ­ dersen. Palander ’ s Eftf. ved W Nyégaard. Indeh. E W K H Nyegaard. P. II. Herremagasin Akts. Faaborg Filial. Indeh. P. II. Herremagasin Akts., Odense [so dette]. Filialen tegnes af Aage Hansen. Rasmussen J, C Chr. Lange ’ s Eftf. Indeh. J Rasmussen. Sander ’ s C S Eftf., Axel Holm. Indeh. A Holm. St. Olufs Kilde ved M O Mortensen. Indeh. M O Mortensen. Saugsted Dampsnedkeri, Hovleri & Savværk (Akts.), Svanninge pr. Millinge. Be­ styrelse: Snedkerne A N P Nielsen (Formand), Svanninge Mark, C O Balle og II MorUnsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 24.000 Kr. Spehr ’ s P Eftf., Nieisen & Moller. lni.eh. H R Nielsen og H D Meller. Steenstrup Stadel, Akts. Bestyrelse! Fru G B Stoenstrup (Formand), der tegner Frm., Kobmd. S Steenstrup, Holstebro, og Frk. M Steenstrup, Nykøbing F. For ­ retningsfører J Stådel Steenstrup, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Sydfyns Brændselskompagni, akts. Bestyrelse: Landsretssagf. FA Bordier, Lands- roissagf. K Waldorff og D : r. II L Brønnor, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: N II Varbo og E Hanson i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Sydfyns Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bes'yrolso: Konsul Thorbjørn Muus, Odense, Dir. P H Poulson, Aarhus, og Sagf. C A Møller, der to i Foron. tegner Frm. Prok.: Ch. Jørgensen i Foien. mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Sydfyns nye Discontobank (Akts.). Bestyrelse: Konsul J Pedersen (Formand), Gaardejer F K Frandsen (Næsbormd.), Skolbo, Købmd. II Storm, Godsforv. A E Jørgonson, Ho stenshus, og Købmd. J T K Jensen, Marstal. Direktion: Hank ­ dir. A C Christiansen. Frm. tognes af ot Bestyrelsesmedl. i Foren med en Direktør eller af e.i Direktør i Foren, med en anden Direktør. Prok. : A V Andersen, K J Edslev og H P B Bøttiger. to i Foren., eller hver i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk 400,000 Kr. Sydfyns Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: Malerm. C II Knippel, Gaardejer P Rasmussen, l ’ ejrup, og Købmd. H P J Bager samt et Tilsynsraad: Dommerfuldm. H F Larsen, Gaardejer 11 J Krog, S'nebjerg, Sognef. A Andersen, Aastrup, Gaardejer C L Chr'st'ansen, Alléskoven, Kommuncsekretær Chr. Frei ­ berg, Snedkerm. M C Hansen og Gaardejer D N ’ cola'sen, Falsled. Suppleanter til Tilsynsraadet : Gaardejer N M Bild, Horne Taastebjerg, og Dyrlæge O Porse. Frm. tegnes af to D'rektøreri Foron. Prok.: Sparekassebugholder E Møller i Foren med en Direktør. Garantikapital: 15,000 Kr. fordelt paa 300 Garanti ­ beviser å 50 Kr., lydende paa Navn. Tapetfabrikken Fiona, Akts. Bestyrelse: Cathrine L Brønnor, Kbhvn., Dir. II L Brenner, Svanninge, og Ing. A Lundsgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af don adm. D'rektor. Direktion: II L Brønner (adm. Dr.) og K H W Sievers (tokn. Dir.). Prok.: K 11 W Sievers, C A Johansen og F J M Rasmus ­ sen. to i Foren. Aktk. 253,000 Kr. Vinkælderen (Petersen & Hansen vod Moses). Indeh. R J Moses. Fakse. Banken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrelse : Bagorm. K F C Olsen, Købmd. R Larsen, Gaardejor N Olsen og Købmd. A T Hanson, Karise. Direktion: cand. jur. E Fruensgaard. Frm. tegnos af en Diroktør i Foren, med ot Bostyrel- sosmodl. eller af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af on dertil bomyndigot Bankfunktionær i Foren, mod en Diroktør eller med et Bestyrelsosmodl. Teg ­ ningsberettigede Bankfunkt'onærcr : IV R Bay og II P Johannesen, der i Foren, har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Boserup C J. Indeh. C J Boserup og Erhard V Holm. Prok.: Erik V Holm. Fakso Andels-Foderstofforrotning & Fakso Frøkontor. Indoh. Andelssolskabet Faxo Andels Fodorstoff"ren ng. der or on Lokalforening for Øernes Andelssel ­ skab for Indkøb af Fodorstoffor. Bestyrolso: Gaardojorne P P Jørgensen, Stubberup, II P Christensen, Jorslov, LOK Larsen, Roholte, P G Potersen, Hyllede, P Chr. Pedersen, Pebr ’ nge, P Jorgenson, V bede, II G J Ellehøj, Borup, L P Hanson, Skovgaard, og J P Jørgensen, 1. Bastegaard, Parcellist H E Jen ­ sen, Hovby, og Parcollist P Olsen, Kongsted Borup, der i Foren, tegner Frm. Der kan meddeles onkolto af Bestyrelsens Modi. Ret til at tegne selskabet. Prok.: E B Vo d. Modi, hæfter en for alle og al.o for en for den Kassekredit paa indtil 75, (X O Kr., som Bestyrolson maatte anse det foi fornodont at optage til Opnaaelse af tilstrækko ig Driftskapital. Iøvngt hæfter Medl. kun med 10 Kr. pr. indtegnot Ko for den Skyld, som Foreningen maatto paadrago sig til Øernes Andelsselsk. for Indkøb af Fouorstoffor. Fakso Bogtrykkeri vod Niels Ilonry Jenson ’ s Enko. Indeh. Fru AMI Jensen. Faxe Bryggeri. Malt- & Mineralvandsfabrik ved Conrad Nielsens ’ Enke. Indeh. Enkefru N Nielson. Prok.: K B Nielsen og C V L Niolsen. Faxe Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Købmd. C M Larsen (Formand), Læge J P Rasmussen, Fahr. II M R Nielson, Bagorm K F Chr. Olsen og Urmager K T Nielsen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Fakse Isenkramhandel ved Kr'st ’ an Fenss. Indeh. Viggo Fønss. Faxe Kommissionsforretning & Faxe Frøhandel ved L Christjansen. Indeh. C L Christjanseni Faxe Møbelfabrik vod Chr. Christensen. Inde[i. C F V Christensen. Prok. : B H W Christensen. Faxe Savværk ved II Nielsen. Indoh. Fru H J A E Nielsen. Prok. : H P Aa. Niolson. Fakse Trikotage & Skotøjslager ved V Skrydstrup Indeh. V Skrydstrup. Faxe Vandværk, Akts. Bestyrelse: Købmd R Larsen (Formand), Gaardejer N Olsen, Tømrorm. N Nielsen, Dyrlæge F thor Straton, Karotin. H C 0 Hansen og Hotel ­ vært N C A Pedersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmod!. Aktk. 20,000 Kr. Sparekassen for Faxe og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Gedsejer Viggo Selchau-Hansen (Formand), Alslevgaarden, Dir, Niels Langkildo (Næst- formd.), Fakse Ladeplads, fh. Gaardejer H Petersen, Kongsted, Politiassist. P Elverdam, Gaardejorno P Petorsen, Ebbeskov, 11 E Jacobsen, Eskilstrup og E L Erikson, Aas, samt en Direktion: Konsul C J Boserup, Forp. M C Egede, Vem ­ metofte, og Propr. N J Andersen, Snedkærgaard. Frm tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Tilsynsraadsmedl. i FOren. ollor af en Diroktør og ot Til- synsraadsmodl. i Foren. Prok.; Bogholderen, Landsretssagf. N Engelsted i Foren, med en Direktor eller ot Tilsynsraadsmedl. Fakse Ladeplads. Faxe Ladeplads Bank, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. C Aa Larson, Gaardejer P O Olsen, Vivof'o, Manufakturhdl. L F J Hansen, Slagterm. 11 P Svendsen og Købmd. J S Eonberg. Direktion: Il P NiolBen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører eller to Bestyrel ­ sesmedl i Foren. Prok.: H P C Mcjlby Larsen i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl.. Aktk. 129.800 Kr. Hylleholt Cemontvarefabrik ved Frederik Hansen, IIylleholt. Indehi Frederik Hansen. Tojhuset ved Laurits Hansen. Indoh. Lauritz F J, Hansen. Fanø. Brodersøn Brødrene, Nordby. Indeh. Axel Brodersen og Bornt Brodersen. Fanø Materialhandel ved N M Nielsen, Nordby. Indeh. N M Nielsen. Fano Skibsværft vod J Christoffersen, Nordby. Indeh. J J C Christoffersen. Fanø Spare- og Laanøkassø, Nordby. Bestyrolson bestaar af et Tilsynsraad: Ba- germ. C Podersen (Formand), Styrmand J vi Svondsen (Næstformd.), C J Clausen, II Svarrer Hansen, Snedkerm. N S Thing, J II Enné og J P Sonnichsen, Sønder- ho, samt en Direktion: C Peterson, Skibsf. A Hansén. Styrmand J C Jessen og N Jepsen, Nordby. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Trok. : Lena Sander Pedersen, C Petersen og A Hansen, to i Foren.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker