kraks vejviser 1940 handelskalender

Esbjerg — Faaborg VI — Nordisk Manufaktur-Aktieselskab, Esbjerg. Bestyrelse: Manufakturhdl. J L Pe ­ dersen (Formand og Direktør), Prokurist R B Pedersen og Bogholder II Aa. B L Pedersen. Fnn. tegnes af Direktøren aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100 000 Kr. Obcl C W, Aktieselskab, Esbjerg Oplag.. Filial af C W Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. åf J L Olesen. Olsen Johan & Co . Akts., Esbjerg. Bestyrelse: Landsretssagf. G Alstrup (For ­ mand), Fru E J Olsen, Bogholder J Olsen og Prokurist T E Steenborg. Foiret- ningsforer: J Olson. Prokurist: T F Steenberg. Fuldmægtig: J V Steffensen. Frm. tegnes af Forretnings; alono eller af en Prokurist i Foren, med et Besty ­ relsesmodi. eller af to Prokurister i Foren, eller af en Prokurist og en Fuld ­ Oxbel ’ s K Radioforretning. Indeh. Fru K Oxbol. Prok.: F Oxbol. Pedersen & Albrechtsen. Indeh. G P Albrecht;-en og C hr. Pedersen. Pedersen Henning, Esbjerg Værktøjs-magasin, Akts Btstyrelse: Dir. A T Chri ­ stensen, Fru L E Pedersen og Isenkr. Il II Pedersen. Direktion: A T Christen ­ sen og H H Pedersen. Frm. tegnes af en Direktør olier af den samlede Besty ­ relse. Prok.: A T Christensen. Aktk. 250,000 Kr. Pedersen J H & Søn. Indeh. J M Pedersen. Pedersen K, Bygningsartikler, Akts. Bestyrelse: Dir. J do Vries (Formand), Levden, Boghandler K G II Dambæk, Fredericia, og Dir. J Bredahl. Direktion: J Bredahl. Frm. tegnes af Formam'en i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist eller af den samlode Bestyrelse. Prok.: J Bredahl. Aktk. - 50,00(1 Kr. Petersen Hugo & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Hugo Potorscn. Pins Carl Willaume. Sadelmager S H Nbisens Søn. Indoh. Carl Willaume Pins. Pomona ved J Meyer. Indeh. Johanna K Moyor. Rasmussen Brdr. Indeh. SCO Rasmussen. Rasmussen P & Co. Indeh. R P Rasmussen. Rasmussen Søstrene. Indeh. Oda Rasmussen og Anny Borghild Rasmussen. Reinholdt Christian. Indeh. C Reinholdt. Revisions-Bureauet Revisor Chr. Christiansens Eftf. E Loffgren & H Jensen Indeh. El. a L E Loffgren og II Jensen. Revisionskontoret i Esbjerg ved M Hanson. Indeh. M Hansen. Rexan ved Rexen Indeh. E H J E Rexen. R>o vod Jons Jensen. Indeh. Jons Peter Jensen, Skanderborg. Prok.: Evald Jenson. Roust & Nielsen. Indeh. J J P Roust og J Nielsen, Boldesager. Redgaard's J M Importforretning, Akts. Bestyrelse: Fru D Rødgaard (Formand og Direktør), Driftsbest. J P Nielsen og Gross. II J Rødgaard, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J Rød ­ gaard Jossen i Foren, med Direktøren. Aktk. 20,000 Kr. Rørkær-Christensen, Esbjerg, Akts. Bestyrelse: Dir. II P Rørkær-Christensen (Direk ­ tør), Fru E K II Rørkær-Christensen og Bogholder O Waner Pedersen, Nordhy, Fanø Frm. tegnes af Direktøien alene eller af aen samlede Bestyielse. Aktk. 100,000 Kr. Scandinavian Canning Co Ltd. (Esbjeig Heimet ’ kfabrik, Asts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Esbjerg Hermetikfabrik, Akts, [se dette]. Schaub & Co. ’ s Fabrikker. Andelsse sk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Propr. J P Jakobsen, Havdrup (Formand), Gaardejer J M Byriel, Lyngby, Dir. N A Madsen, Horsens, Dir. TJA Madsen, Herning, og Propr. N C Nielsen, Lerbæk Hovedgaard pr. Frederikshavn. Direktion: T C Madsen, Jerne. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok.: TC Madsen. Aktk. 550,000Kr. Schmidt Alfred & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. A Schmidt. Schmidt & Mortensen ’ s Kassefabrik. Indeh A E Schnrdt og N Mortenson. Skagens Isværk, Akts. B. styrelse: Entrepronør K Sørensen (Forretningsfører), der tegner Frm.. Gross. J E L Tranborg. Overrotssagf. E II Permin. og Købmd. P Saxberg, Skagen. Aktk 115,000 Kr. Skotøjsfabrikkernes Udsalg ved E Lund. Indeh. E S Lund, Bo^esager. Skotojshuset ved Jensen & Hald. Indeh. Fru K M Jensen og Pouline S P Hald. Skov M H. Indeh. M Skov. Spangsberg's C C Sejlmageri. Akts. Bestyrelse: Sejlmager C C Spangsberg (For ­ retningsforer), Fru A P J K Spangsberg og B ’ iktenslager 0 J Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af.Forretningsf. alene. Aktk. 5200 Kr., Stevedor-Kompagniet, Akts. Bestyrelse: Skibsmægler Konsul L Christensen, Sagf. Il G Bang og Konsul J S Brinck., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr. Strømpehuset ved L Jensen ’ s Eftf. M Frederiksen Thalund. Indeh. A M F Thalund. Svane-Materialhandelen ved V Mai. Indeh. V K Mai. Sydvestjydske Mejeriers Ki.lindkob. Selsk. mod begr. Ansvar. Bestyrelse: Gaard ejer L Elbæk Jessen (Formand), Fø'ling, der tegner Frm., Gaardejer M Nielsen, Billumtarp, og Mejeribest. N F Christensen, Ølgod. Indsk. Kapital: 12,000 Kr. Sydvestjydske radikale Presse, Den, Akts. Restyrelse: Læge J C Jensen, (Besty ­ relsens Formand), Gørding, LærerS Land Nielsen, Lærer L Hoffmann, Varde, og Smedem. J V Hausen, Bramminge, m. fl. De nævnte danner Forretningsudvalget med S Land Nielsen som Formand. Frm. tegnes af Bestyrelsons Formand alene eller af Formanden for Forretningsudvalget i Foren, med et Forretningsudvalgs- medl. eller af det samlede Forretningsudvalg. Aktk. 88,400 Kr. Sydvestjydske Venstrepresse, Den, Akts. Bestyrelse: Gaardejer R Jensen (For ­ mand), Gesing, Konsul J Villemoes. Førstelærer N K Hansen, Home, Første ­ lærer S P Ernebjerg, V-Vedsted. Overretssagf. E H Permin, Sogneraadsformand J M Terkelsen, Tjæreborg, Førstelærer P II Haahr. Tistrup, Gaardejemo J P Burgaard, Billum, T P Nielsen, Lunde, O Ølgaard, Gredstod, • A K Jensen. Kvaglund, R K Rasmussen, Skovlund, og S C Sørensen, Tobøl, fh Hdlsminister M N Slebsager, Gjentofte, Amtsskolekonsulent N T Svensen, Tønder, Fabr.T E Bundgaard, Husmd. N S Nielsen, Føvling. Sogneraadsformændene S C Sørensen Øsse, og J P Jensen, Grindsted, samt Gross. JELTranberg og Amtsvej- insp. E N Kærn, Ribe. Forretningsudv.: de seks førstn. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør: Redaktør Knud Rée Jensen (kaldet Knud Rée), der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Sydvestjyllands Elektromotor-Reparationsværksted ved M O Povlsen. Indeh. M Olesen Povlsen. Teglværkernes Salgskontor, Interessentskab. Bestyrelse: Konsul J Villemoes (For ­ mand), Skotøjsfabr. T E Bundgaard og Fabr. Jons Villemoes. der i Foren, tegner Frm. Prok : II H Knudsen i Foren, med Formanden eUer Næstformd Indskudt Kapital: 5000 Kr. Telefonbogen for Sydvestjylland ved K O C Olsen. Indeh. K O C Olsen. Terkelsen's Chr. Skotojsfabr k. Indeh. Fru A M Terkelsen. Thomson A Lykke, Farve- & Lakfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. C Fabricios, Dir J S Jørgensen, lnsp. K S Jørgensen og Landsretssagf. K L Sondergaard, alle af Kbhvn., Bamt Gross: J E L Tranberg Direktion Dir. O Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesrodl. i Foren, eller af en Direktor i Foren, roed et Bestyielses- medl. Prok.: Anna C Nielsen og S P Boesen i Foien. eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 225,000 Kr. Thomsen & Hansen. Indeh. G Asmussen. Thomsen M Lykke & Søn. Indeh. H L Thomsen. Thranholm Brødr. Indeh. Aage Thranholm og Alfred Thranholm. . , Thyborøn Isværk, Akts. Bestyrelse: Entreprenør K Sørensen (Forretningsfører), der tegner Frm., Gross. J E L Tranberg og Overretssagf. E II Permin. Aktk. 100,000 Kr. Tip-Top ved II L Hoffmann. Indeh. H L B Hoffmann. Trikohl ved M Jæger. Indeh. M A Jæger. £[ nel ^$. n 8 Søstrene Efterfølger ved Petra II Pedersen. Indeh. Petra II Pedersen. 1000 Ting ved Chr. Lyneborg. Indeh. C V K Lyneborg. ^^er Frm KaSIBUS6en " ln< * eh - H v Tender og C E Rasmussen, der i Foren, teg- I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- Standard ved Georg Møller. Indeh. GJMøller. Steen H & Co. Indeh. H Steen og M H Madsen.*! mægtig i Foren. Aktk. 90,000 Kr. Olsen L & Søn. Indeh. K O C Olsen.

2850 Firma-Register: B. Købstæderne Valsemøllon, Akts., Esbjerg. Bestyrelse: landsretssagf. Poul Jæger, Konsul V Thygesen, Hell., Konsul J S Brinck og D r. C J Hjelte, Hell. Direktør: P C Langergaard. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller Vesterbyens Mejer; ved H C Gregersen. Indeh. H C Gregersen, Brøndum. Vesterbyens Møbelmagasin ved E Frøkjær Jensen. Indeh. E Frøkjær Jensen. Vestjysk Dampskibsselskab, Akts. Bestyrelse: Kapt. K M Nielsen, Nordby, Kapt. M J Nielsen, Nordby, Boghandler N L E Hansen og Boghandler Kr. Winther. Direktør (korresp. Reder): Kapt. K M Nielsen, Nordby. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af den korresp. Reder alene. Aktk. 200,000 Kr. Vestjydsk Kaffe Import ved Otto S Arent. Indeh Otto S Arent. Vestjydsk Krystal-Isværk, Akts. Bestyrelse: Bjergningsentrepr. K Sørensen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Fiskeeksporter 0 Vilhelmsen, Gross. J E L Tranberg, Vognmd. N T Andersen, Købmd. A C Christensen, Reder CM J Aaen, Overretssagf. E H Permin og Vognmd. K I 0 Boye. Aktk. 500,000 Kr. Vestjydsk Kulkompagni Akts, under Likvidation. Likvidator: Gross. Theophilus Hansen, Vedbæk, der tegner Frm. Vestjysk Køle-SéTvice ved M Eriksen. Indeh. M Eriksen. Vestjydsk Rør- & Sanitetslager, Akts. Bestyrelse: Købmd. J V Hassing (Direktør), Borgmester J G Hassing, Frederikshavn, og Toldassist. Il F Hassing, Frede ­ rikshavn. Prok.: L P M P Koch. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Vestjj Ilands Fiskeeksport ved J C Bergenser. Indeh. J C Bergenser [er senere- død]. Villemoes J. Indeh. J Villemoes. Villemoes ’ J Kulforretning; Akts. Bestyrelse: Konsul J Villemoes (Formand og Direktør), der tegner Frm., samt Bogholder C V H Forsberg, Boldesager, og Fuldm. J de Molade. Aktk. 1 Mill. Kr. Willy ’ s Conditori ved W Paulsen. Indoh. Willy E Paulsen. Wima ved Viggo Christensen Mai. Indeh. Viggo Christensen Mai. VitaMollen, Akts. Bestyrelse: Dir. II P Rørkær-Christensen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Fru E K H Rorkær-Christensen og Bogholder O Warrer Pedersen, Nordby, Fanø. Aktk. 200,000 Kr. Vulcano ved R Pedersen. Indeh. K R Pedersen.] Æskefabriken Dana vod A Clommensen. Indeh. Fru A K K Clemmensøn. Ørnen ved H C Hansen. Indeh. II C Hansen. af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Value ved J C C Dyekjær Indeh. J C C Dyekjær. Varehuset ved J Møller. Indeh. J C Moller. Ågerup Herman. Indeh. Fru M K Ågerup. Auto-Hjælpen ved Gottwald & Petersen. Indeh. N M Petersen, Svanninge, og K P Gottwald, dor i Foren, tegner Frm. Bager Arne. Indeh. Arne Bager. Bager II (Il Christensen ’ s Eftf.). Indeh. Arno Bager. Bryggeriet Sydfyn, Faaborg, Akts. Bestyrelse: Konditor G S C L A Jacobsen Formand, Skibsbygm. R II Møller (Næstformd.), Isenkr. II C Jørgensen, Prokurist C Andersen og Bryggerdir. Børge Niegel, Odense. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Bømoudstyrsforretningen Spar ved M C Jappe. Indeh. M C Jappe. Dansk Pensel-Forbinding K. P. A. Akts. Bestyrelse: Malerm. C H Knippel, Pro ­ kurist C Andersen og Prokurist H C Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Dansk Textil Lager vod Arnold redersen. Indeh. Arnold Pedersen. Faaborg Andels Svineslagteri, et Selsk. med begrænset Ansvar. Bestyrelso : Propr. L Pedersen, Vester Skerningo. Forp. P Jessen, Diernisse, Gaardejeme Fr. Marinus Jensen, Dahlkild. Svanninge. Carl Chr. Hansen, Horne, Lars Andorsen Risbjærg, Jorløse, Jorg. Ovesen. Lombjærg, M Bonnesen, N-Broby, og Maitin Christensen, Ærø, Husmd. V Rasnvassen, V-Aaby, Forstander Th. Rosenstand, Korinth, Konsul Johs. Petersen, Sagt. A Qvist, Gaardmand J II Albertsen, Søby, og Propr. N L Petersen, Hobbet, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktør F Rasch Faaborg Badeanstalt, Akts. Bestyrelse: Sagf. C A Moller (Formand), Overlærer J G R Christopherson (Næstformd.), Overlæge RE Christensen, Lægo M E Ejlers, Bager C M Jensen, Malerm. Il M Vikkelsø, Diernisse, og Arbejdsmd. A A F Jørgensen. Frm. tegnos af Formanden eller Næstform. i Foren, med to Bestyrelsesmod!. Aktk. 47,750 Kr. Faaborg Cementtagstensfabrik, Akts. Bestyrelse: Kalkbrænder LT Frandson (For ­ mand), Dir. R P Bejerholm og Fabriksformd. H J Rasmussen, Kalleko pr. Faa ­ borg, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: R P Bejerholm, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Faaborg Herregaardsmejori ved II P Hjerl Hansen. Indeh. H P Hjerl Hansen, Kbhvn. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, CCJensen. Indeh. Fru P Jensen. Prok.:OJensen. Faaborg Korn- og Foderstofforretning, Akts. (Sydfyns Korn- & Foderstofforret ­ ning, Akts.). Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Sydfyns Korn- & Foderstofforretning, Akts, [se dette], Faaborg Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. C P G Kampmann, Aarhus, Dir. II P T A Svanholm, Hellerup, og Dir. O T Christensen, Kolding, der to i ,Foren. tegner Frm. Prok.: O Waage Jensen. Aktk. 250.000 Kr. Faaborg Nattovagt Akts. (Akts. Do Forenede Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se detby], Faaborg nyo Trælastforretning, Akts. Bestyrelso: Snedkerm. A N P Nielsen (For ­ mand), Trælasthdl. M E Nielsen (Driftsleder) og Fru J S V Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodl. Prok.: M E Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Faaborg Spare- og Laanekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad paa 15 Medl. og en Direktion: K F Jorgensen, H C Jørgensen og D J Bager. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. . Faaborg Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Dir. H Jensen, Hellerup, Gross. Hans Chr. Holm, Kbhvn., og Købmd. C Kampmann, Aarhus. Direktør: N A Rasmussen. Frm. tegnes tf Direktøren alene eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 175,000 Kr. Importøren ved M Boyo Hanson. Indeh. M Boye Hansen. Jacobsen ’ s J J Eftf. Indeh. H T A Andersen, Odense. Johnsen ’ s C C U Boghandel ved Ole Bager. Indeh. Ole J Bager. Jydsk Trikotage ved Johs. Pedersen. Indeh. Johs. L Pederson. Kat'fesurrogatfabriken Faaborg vod Kai Metz. Indeh. Kai Hetz, Kbhvn. Kisel-Emaille, Akts. Bestyrelse: fh. Rostauratør C M Hansen (Formand). Landmd. G Hansen (Næstformd.), Ø-Hæsinge, Fru KV Hansen (Forretningsforer), Korinth, Fru A M Hansen, Svanninge Mark, og II L Brønner. Frm. tegnos af Formanden eller Næstformd. i Feren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Fru K V Hansen og G Hansen hver for sig. Aktk. 5000 Kr. Knippol E N. Indeh. C H Knippel og H C Andersen. Konservativo Presse, Den, for Faabo'g & Omegn, Aktiesolskab. Bostyrelse: Kon ­ sul Johs. Pedersen (Formand), Godsfurv, A E Jørgensen (Næstformd.), Holstenshus, Sagf. C A Møller, Bankkasseror V A Andersen, Slagteridir. F A Rasch, Faktor C E Pedersen og Gaardejor Niels Bild, Horno. Fim. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod to Bestyrelsesmedl. Aktk. 21,850 Kr. Larsen J J. Indeh. Fru S Larsen, Odenso. Prok.: J Mortensen, Odonse. Levin Benjamin. Indeh. J B Levins Kbhvn. Modemagasinet Betty Larsen, Indehaver A Larsen. Indoh. K A E Larsen. Prok.: Fru B Larsen. Monopol ved K F Aaderup. Indeh. C F Aaderup. Motordepotet ved H A Lønkær. Indeh. Il A Lønkær. Munksgaard Aage, Akts. Bestyrejse: Guldsmed AC Munksgaard (Formand og Di ­ rektør). Nykøbing M., der tegner Frm., Fru C J Munksgaard, og Guldsmed B C Munkbgiard, Nykøbing M. Aktk. 5000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. Faaborg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker