kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: I?. Købstæderne

Ebeltoft — Esbjerg

VI — 2848

Ebeltoft Boghandel, S II Elle. Indeh. Fru A E Elle. Ebeltoft Cementvarefabr. Joh. A Andersen Ragner. Indeh. J A A Ragner. Ebeltoft Filetfabrk ved Otto Jensen. Indeh. Otto Jensen. Ebeltoft Installationsforretning, Einer Th Rinus. Indeh. E T Rinus. Ebeltoft Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. Oscar Madsen (Formand), Aarhus, Dir. J Kajus og Tomrerm. R Rasmussen. Direktion: PM Hermansen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : P M Her ­ mansen. Aktk. 100,000 Kr. Ebeltoft Materialhandel ved KAJ Vestgaard. Indeh. KAJ Vestgaard. Ebeltoft Papir- & Galanterihandel ved L Chr. Hansen. Indeh. L Chr. E Hansen. Ebeltoft Skotøjsfabrik ved Fr. Jensen & Sønner. Indeh. J C Fr. Jensen. V H Jen ­ sen og A H Jensen Ebeltoft Trikotagefabrik ved Ove Rasmussen. Indeh. Ove Rasmussen, Stødov. Ebeltoft-Trustrup Jernbane, Akts. Bestyrelse: Dir. J Kajus, Gaardejer M Hansen, Draaby, Gaardejer S P Thygesen, Lillelyst, Draaby, Hofjgm. P P W A Mourier-Petersen, Rugaard, Skrædderm. J S Jensen, Hyllested. Murerm. J P N'yhuus, Dir. S C F C Buchtrup Lundberg og Arbejdsmd. M H Mikkelsen, Balle, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: J T Friis, der har Prok. i Foren, med enten S C F C Buchtrup Lundberg eller R K Møller. Aktk. 1,016,612 Kr. 64 Øre. Ebeltoft Tømmerhandel ved J Westergaards Eftflg. II Lynge Nielsen. Indeh. H C A Lynge Nielsen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Johs. Hansen. Indeh. J P Hansen. Knudsen ’ s A Læderfabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. A Knudsen, Bankdir. OChristopher- sen, Randers, og Sagf. E Jørgensen, Randers. Direktør: J Kajus. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Lundberg ’ s S B Maltfabrik Akts. Bestyrelse: Tomrerm. R Rasmussen (Formand), Fabr. S C F C B Lundberg (Direktør), Gaardejor N E Lassen. Taastrup pr. Rønde, og Propr. N Bendtsen, Skellerup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med den adm. Direktør. Aktk. 55.000 Kr. Molskroen, Akts. Bestyrelse: Tomrerm. R Rasmussen, Bankdir. C A H Bækmark og Sogneraadsformd. P M Jorgensen, Karponhøj, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Sparekassen for Ebeltoft By og Omegn. Tilsynsraad: Landsretssagf. E Skeel.Gods ­ ejer Poul Carl, Mollerup, Sognef. R P Poulsen. Gravlev. Sogneraadsformd. P S Dam, Basballe, Sognef. S P Mikkelsen, Hyllested, Gaardejerne A Holst, Esby, N Kr. Andersen, Fuglso, A Kr. Møller, Holme, og A P Pedersen, Tved. D'rek- tion : JAH Brodstrup. Frm. tegnes af Diroktoren i Foren, mod et Tilsyns- raadsmedl. Prok : Direktøren eller et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Boghol ­ deren: Fru J 0 Kajus. Standard ved W Lassen. Indeh. W Lassen. Vulkano ved P Moller Jenson. Indoh. I* Moller Jenson. Ejby. Hanco ved Carl Hanson. Indeh. Carl J L Hansen. Hempel-Jorgensen Aage, Ejby Kobmandsgaard, Akts. Bestyrelse: Forrotningsf. Aage Hempel-Jorgensen (Forretningsforer), Købmd. E A Hanson, Odense, og Kobmd. C W Selling, Allested, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Aage Hem ­ pel-Jorgensen. Aktk. 90,000 Kr. Nutiden ved P Christensen. Indeh. P S Christensen. Spare- og Laanekassen for Ejby og Omegn, Garantselsk. Bestyrelsen bestaar af et Repræsentantskab paa 10 Medl. med Læge J C Christensen som Formand (tillige Bestyrelsens Formand) samt en Direktion : Gaardejerne J Pedersen, Ilygind, og J II L J Rud, Ellosø. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Prok.: Boghol ­ der C E Jacobsen i Foren, med enDirektør. Esbjerg. Albert H C & Sønner. Indeh. N J Albert og E F Albert. Andelsselsk. med begrænset Ansvar Schaub & Co. Indeh. Schaub & Co. ’ s Fabrikker, Andelsselsk. m. begr. Ansvar Ise dette). Andersen & Engelund. Indeh. A E Andersen og M Engeland. Andersen & Ilaugaard. Indeh. J M K Haugaard. Ankersen P S, Akts. Bestyrelse: Ekviperingshdl.' P S Ankersen (Formand og Di ­ rektør), der tegner Frm., Købmd. E Ankersen og Disponent C S Graae Aktk. 80,000 Kr. Arbejdernes Fællesbageri og øvrige kooperative Virksomheder, Esbjerg, Akts. Be­ styrelse: Cigarm. R M Niolsen (Formand), Murer J P L F Jensen, Arbejdsmd. G J T Jensen, Arbjdsmd.J P Petersen, Kasserer Th. Kristensen, Arbejdsmd. K H Kristensen, Pantofoged LM Nielsen, Arbejdsmd. A KF Lund og Overportør P II Pedersen. Forretningsforer: R P M Nielsen-Kock. Fim. tegnes af Formanden og Forretningsføreren i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50O0 Kr. Bagermestrenes Brødfabrik i Esbjerg, Akts. Bestyrelse: Rentier O D Clausen (Formand), der tegner Frm., Konditor E Poulsen og Konditor M Rasmussen. Aktk. 50,000 Kr. Bang Holger & Chr. Aa Lodberg. Indeh. Holger Chr. P Bang og Chr. Aa Lodborg. Barsoe & Madsen. Indeh. Martin Barsøo og Kirstine Madson. Beck D P. Indeh. K F Beck. Blichfeldt H, Flensborg Lager, Esbjerg, Akts. Bestyrelse : Dir. E AI Blich ­ feldt (Formand og Direktør), der tegner Frm., Fru N M E Blichfeldt og Skibs ­ mægler N Winther, Hell. Aktk. 250,000 Kr. Blok & Co. Indeh. C W Blok. Blomster- & Frugt-Centralen ved E Truelsen. Indeh. E T Truelsen. Bogtrykkor K Rosendahl, Indeh. K Rosendahl. Bojsen Brødrene. Indeh. E C Bojsen. Breinbolt C. Indeh. Ludvig Christensen. Brille-Experten ved Viggo Christensen. Indoh. Viggo Christensen. Bruhns A E D Efterfølger, Akts. Bestyrelse: Automobilhdl. II Bondo Jensen (Di ­ rektør,) Kommissionær P G Pedersen, Aarhus og Landsretssagf. J A C Thuesen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. . . n Brændselsoliecompagniet Neptun, Akts, i Likvidation. Likvidator: Ovorretssagf.JEH Permin, der tegner Frm. Bundgaard Th. & Søn. Indeh. Th. E Bundgaard og C E S Bundgaard. Bøtker ’ s L Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Sagf. H G Bang, Konsul J Ville- moes, Hell., og Gross. J E L Tranborg, der to i Foren, tegner Frm Direktør :N A Steffensen. Prok. N A Steffensen alone ellor K R Bloch-Nielsen i Foren, med Direktøren eller med et Bestyreleesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Centralhotellet i Esbjerg, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. E 11 Permin (Formand), Forretningsf. II S Bang. (Forretningsfører) og Konsul L E Dujardin. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med Formanden. Aktk. 75,000 Kr. Centralmejeriet ved Petersen & Elberg, Jerne pr. Esbjerg. Indeh. I C Petersen og A L Elberg. „ Centraltrykkeriet ved Th. Christensen. Indeh. J T Christensen. Centrum ved Ch. Hansen. Indeh. Ch. S E Hansen. Christensen Anton & Co., Skibsprovianteringsforretning, Akts. Bestyrelse: Købmd. Anton C Christensen (Formand og Direktør), Fru K M Christensen og Kommis C S Normand, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Anton C Christensen og C S Normand. Aktk. 50,000 Kr. Christensen ’ s C J Papirhandel, Akts. Bestyrelse: Gross. C J Christensen (Di ­ rektør) og Gross. J C Jersø (Formand), der hver for sig tegner Frm., samt Malerin. S P Christensen, Rude. Aktk. 110,000 Kr. Christensen H J & Co. Indoh. II J Christensen, Sædding, og II P Chrstensøn. Christiansen C, Esbjerg, i Likvidation, Akts. Likvidator: Fru O A Kristiansen, der tegner Frm. Ch Lilly a Schmidt r p^?n ’ ’ Kommanditselsk. Ansv. Delt. C P Christiansen. Prok. piny Schmidt, 1* S llagstad og B Bjernbak. I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Christiansen ’ s Fiskeauktion. Indeh. C P Christiansen. Christophersen & Larsen, Maskinfabrikken Christola. Indeh. R T A Larsen og O A V Larsen. Prok : E Schack Madsen, demensen Johs. Indeh. J II demensen. Colding Jørgen. Indeh. Jørgen C Colding og A C S Colding. Damernes Modemagasin ved Jenny Knudsen. Indeh. Jenny Knudsen. Dampskibsselskabet af 1925, Akts. Bestyrelse: Konsul L Christensen, Ekspeditør LE Dujardin og Konsul EM Blichfeldt, der i Foren, tegner Frm. Prok.: L Chri ­ stensen. Aktk. 50 000 Kr. Dampskibsselskabet Jyden, Akts. Bestyrelsen bestaar af Forretningsføreren (tillige Formand): Konsul J Villemoes, der tegner Frm., samt de Kommitterede: Bog ­ holder C V H Forsberg, Boldesager, og Fuldm. J de Molade. Prok.: C Fosberg i Foren, med en Kommitteret. Aktk. 500,000 Kr. Dampskibsselskabet Phenix, Akts. Bestyrelse: Direktør E J II Bruning (Formand), Bankdir. J W Palludan, Gross. J F v. Lasson, Varde, Bankbogholder M Andersen, Varde,'og Dir. C G Emborg. Direktør: Kapt. H Andersen, Boldesager. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 110,000 Kr. Danckwardt ’ s EftfJs Maskinfabrik. Indeh. P J Christensen og J R Jensen. Danish Potato Export Co. (D. P. E. C.) ved Nielsen & Sjorup. Indeh. Kai Aage Nielson, Tobol, og Niels P M N Sjorup, Boldesager. Dansk Andels Smøreksportforening fl ’ he Danish Co-operative Butter Company). Bestyrelse: ----------------- -------- — — ' ------- — (Formand), Propr. M Thomsen, Langholtgaard, samt Gaardejerne T Jessen, Gellerup, N Offersen, Vinding, K A Bundsgaard, Gesten, N S Eriksen, Tottrup,og J Andbæk, Vesterbygaard pr.Tarm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Prok.: Direktør J Iløgbjerg i Foren med enten Fuldm. F E Nielsen eller Kasserer ­ ske L Møller eller de to sidstn. i Foren. For Selsks. Forpligtelser hefter alle Andelshaverne. Dansk Beklædning vod Marius Sørensen. Indeh. Marius Sorensen. Prok.: Knud M Sørensen Dansk Fiyso & Kølehus Compagni Akts. Bestyrelso: Fiskeeksportørerne PAR Bachmann og P Fischei-Jensen samt Fru L M E Bachmann. Direktion: PAR Bachmann og P Fischer-Jensen. Frm.tegnes af en Diroktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100, (KX) Kr. Detailfiskehuset ved J C C Dyekjær. Indeh. J C C Dyekjær. D. M. C. Danske Manufakturhandleres Confektioneringsanstalt ved 11 Meulen- gracht-Jensen. Indeh. J II C Meulengracht-Jensen. Duus A & Co. Indeh. A Duus. E. & C. ’ s Hønso- & Svinefoderfabrik, Akts. Bestyrelse: Landsretssa'gf. Poul Jæger, Konsul 1 V Thygesen, Hell, og Konsul J 8 Brinch. Direktion: J S Brinch. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Eksportflødefabrikken Esbjerg ved H Nielsen. Indeh. II Nielsen. Elfa Fabr kon Akts (Akts. Itorkær-Chrstonsen, Esbjerg). Under dotto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Rørkær-Christensen, Esbjerg [se dotte). Engelsk Beklædningsmagasin ved Adler Svanholm. Indeh. A Svanholm. Eriksen & Christensen, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. P Jægor (Formand), Konsul V Thygesen, Hell., og Konsul J S Brinck. Direktion: Harald Eriksen og Aa. B Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør ellor et Be- styrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 900,000 Kr. Esbjerg Automobillakereri ved C Hinsch-IIansen & Escherich. Indeh. C II C Hinsch- Hansen og A Al Escherich. Esbjerg Bank, Akts. Bestyrelse: Købmd. C J Feerup (Formand), Rentier OD Clau ­ sen (Næstformd.), Konsul E Blichfoldt og Bogtrykker Kristian Rosendahl. Direktør: Il P A C Rasmussen. Bogholder: E E Eskesen. Kasserer: Il N Nielsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd., eller en Direktor hver i Foren, med enten Bestyrelsesmedl. eller Bogholderen eller Kassereren. Aktk. 750,000 Kr. Esbjerg Boghandel ved L Kops Moller. Indoh. L E Kops Moller. Esbjerg B .ston Herremagasin, Akts. Bestyrelso: Forretningsf. J R Madsen (For ­ retningsfører), Landsretssagf. Walther Lynæs, Kolding, og Fuldm. S Aløller, Kolding, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Esbjerg Cyclelager ved A C Nielson. Indeh. A C Nielsen Prok.: T E Silkjær. Esbjerg Dampvaskeri ved S Pedersen. Indeh. S Pedersen, Urup. Esbjerg Eddikebryggoii, Aktiosolskabct. Bostyrclse : Kobmd. K P Kristiansen (Formand), Fabr. T C Hansen og Dir. O E Nielson, Jerne. Forretningsførero (Direktører): T C Hanson og O E Nielsen. Frm tognos af on Forretningsforer (Direktor) alene pr. prokura ellor af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk 30,000 Kr. Esbjerg Elektro-Mekaniske Værksted ved Henry K Nielsen. Indeh. Henry K Niel ­ sen. « Esbjerg Fedtrafflnadori, Akts. Bestyrelso: Landsretssagf E Jørgensen, Randers, Sagf. II G Bang og Dir. II Torson Nørgaard, Varde. Direktør: G B Giegorson Randers. Frm. tegnes af to Bostyrolsesmodl. i Foren, eller af Direktøren alene, Aktk. 150,000 Kr. Esbjerg Fiskeauktion. Indehaver: Chr. Boye. Indeh. Chr. I O Boye. Esbjerg Fiskeeksport ved O Wilhelmsen. Indeh. O Willielmsen. Prok. : E Wilhelmsen Esbjerg Fiskeeksportørforenings Spoditionskontor Akts. Bestyrelse: Fiskeekspor­ tørerne Al II Madsen, N A Hansen og H Steen. Forretningsfører: J F Nilshon. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bostyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. Aktk. 5000 Kr. Esbjerg Fjerkræslagteri ved E Dujardin. Indeh. Aa'. E Dujardin. Esbjerg Flytteforretning ved H C Kofoed. Indeh. II C Kofoed. Esbjerg Glasindustri & Butiksmonteringsfabrik ved N & Nielsen. Indoh. N 0 Ni ­ elsen. Esbjerg Handskofabrik ved J M Andersen. Indoh. J M Andersen. Esbjerg Havefiøforsyir'ng ved J Mogensen. Indeh. Johanne Mogensen. Esbjerg Hermetikfabrik, Akts. Bestyrelse: Skibsreder Knud Lauritzen (Formand), Hell. , Skibsreder Ivar Lauritsen (Næstformd.), Kbhvn., Befragter Tage Nielsen, Kbhvn., og Jørgen Oluf Broegaard. Direktion: II F Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hvor for sig eller af Direktøren alene. Aktk. 250,000 Kr. Esbjerg Højskolehjem, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne J J Jørgensen, Sædding, L J Gregersen, Holmegaard, S K Brink, Andrup, og G A Gjørding, Allenip, Driftsbest. P P Buhl, Forretningsf. T Tobiasen og Sparekassebest A B Hansen, Gesing, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,200 Kr. Esbjerg Honsefodoifabrlk, Akts. (E & C. ’ s Hønse- & Svinefoderfabrik, Akts.). Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af E. & C. ’ s Hønse- & Svinefoderfa ­ brik, Akts., Esbjorg [se detto], Esbjerg Installationsforretning ved Olesen & Jensen. Indeh. V 11 Jensen. Esbjerg Jern- & Staalforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. S Kjer (Direktør), Fru I AI Olesen og Overretssagf. E II Permin. Frm. tegnes af en Direktør eller af døn samlede Bestyrelse. Prok.: Anna Alargretho Berg og Aago Andersen i Foren. Aktk. 180,000 Kr. b b b Esbjerg Jernstøberi & Afaskinfabrik, Jensen & Olsen, Akts. Bestyrelse: Maskin- ing. W Knudsen (Direktør), Fru A M C Mærsk Knudsen, Gjesing og Landsrets ­ sagf. Poul Jæger. Frm. tegnes af Direktøren alono ellor af den samlede Bestyrelse. Aktk. 210,000 Kr. Esbjerg Karosserifabrik ved N J Dam. Indeh. N J Dam. Esbjerg Klarisværk, Akts., i Likvidation. Likvidator: Ilojesteretssagf. Ejvind Moller. Kbhvn., der tegner Frm. Esbjerg Klichéfabrik, Ljskopi og Zinktryk. Indehaver Aksel Jensen. Indoh. Aksel Jensen. Esbjerg Koloniallagor ved Børge Olson. Indeh. Borge O Olsen, Odense. Esbjerg Korn Kompagni Akts. (Vita Mollen Akts.). Under detto Firma drivos tillige Virksomhed af Vita Møllen Akts, [se dette], Esbjerg Kulimport Akts. Bestyrolso: Bogholder II Jæger, Fiskeeksportør O Vilhelm- sen og Landsretssagf. P Jæger. Fonetningsforer: Bogholder II Jæget. Frm. tegnes »T Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 80,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker