kraks vejviser 1940 handelskalender

Brande — Ebeltoft

VI — 2847

Firma-Register: B. Købstæderne

Larsen S. Indeh. Fru A M S Larsen. Prok.: J Larsen. Madsen M S. Indeh. Fm S T P Madsen. Prok.: K T Madsen. Magas'n du Nord ved Carl Lauritzen. Indeh. Fru Kristiane Lauritzen. Prok.: N R 11 Lauritzen. Nielsen Peder, Akts., Pedershaab. Bestyrelse: Dir. N Juul Nielsen (Direktør), Bankdir. J L Sperling Andersen, Hjorring, Dir. P J Nielsen og Dir. 0 T Niel ­ sen, der io i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru Rigmor Juul Langoland i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Pedershaab Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. P J Nielsen, Ing. O T Nielsen og Bankdir. J L Sperling Andersen. Bjerring, der to i E ’ oren. tegner Frm. Direktion: P J Nielsen og O T Nielsen. Prok.: N J Nielsen og C P Andreasen, i Foren, eller hvor for sig i Foren, med etBestyrelsosmedl. Aktk. 500,000 Kr. Poulsen Mandrup, P Christensens Efterfolgers Boghandel. Indeh. M Poulsen. Tolstrup Andr. M, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. A M Tolstrup, Gaardejer J E Mellomkjær og Sagf. P Korup Forretningsforer: A M Tolstrup. Frm. tegnes af Forrétningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Vostergados Jernstoberi, N Juul Nielsen. Indoh. N Juul Nielsen. Winther & Andersen, Akts. Bestyrelse: F C Winther (Direktor), Dir. A P P Elbak og Prokurist: S V R Poulsen. Frm. tegnes af den adm. Direktor alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Brørup. Banken for Brørup og Omegn, Akts. Bostyrolsø: Gaardejer A Smult, Sebækled, Skodbotg, Forstander J C Overgaard, Ladelund, SkomagerA J Dahl, Kebmd VKA Schmidt. Propr. J P Eriksen, Hulvad, Gaardejer J TLund,Nørbølling, og Kebmd. H J Lorenzen. Direktion: C F Christiansen, Prokurister: M P Brorsøn og Aa. T Aagaard. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelses- modl. i Foren, med en Direktør eller med on Prokurist eller af en Direktør i Foren med en Prokurist. Aktk. 200,000 Kr. Bronip Bryggeri vod N Chr. L Kjær. Indeh. N Chr. L Kjær. Bronip Isenkramforrotning ved Poul Esmann. Indoh. Poul Esmann. Brørup Korn- & Foderstofforretning ved V Schmidt. Indoh. VKA Schmidt. Brørup Materialhandel ved J S Arendttorp. Indob. J S C A Arendttorp. m Brørup & Omegns Eksportslagteri Aktieselskab. Bestyrelse: Gaardejerne CA Schmidt, J J Jacobsen, Norbølling, S P Sorens-n, Malt, og II Klavsen, Nyby, JAN Lau- geson, Gjerndrup, og O N Skjodt, Norbolkng, samt Bankuir. C F Christiansen. Forretningsudvalget: C F Christiansen, II Klavsen og C A Schnridt. Frm. teg ­ nes af to Forretningsudvalgsmed I. i Foren, eller af et Forretningsudvalgsmedl. i Foren, med et af de ovrigo Bestyrelsesmedl. Aktk. 40.000 Kr. Brørup Sparekasse. Tilsynsraad: Mejeribest. Jens Peter Justesen, pens. Lærer J K Jensen, Mejeribest. J Rossau, Lindknud, Rentier Hans Frodslund, og Gaard ­ ejer S Olesen, Kjoldbjerg, Gaardejer H J Konradsen, I/ntrup, og Landpostbud Il N elson. D rekt ’ on: Chr. Jensen og Landbrugs ’ ærer E Konraai, Ladelund. Frm. tegnes af to D : rektorer i Foren, ellor af en D rektor og et Tilsynraadsmedl. i Foren. Garantikap tal: 37,000 Kr Bronip Trælast- & Fodorstofforretning ved V Schmidt. Indeli. V C A Schmidt. Brørup Trælasthandel ved V Schmidt. Indeh. VKA Schmidt Karbjerg Kalksandstensværk, Akts, i L ’ kvidat'on. L'kv ’ datorer: Murerm. Alfr. Jor ­ genson og Sagf. Aa. Ah'ers, Holsted, dor i Foren, tegner Frm. Herremagasinet ved J P Petersen. Indeh. J P Petersen. Lorentzen II & Son. Indeh. Il J Lorentzen og V N Lorontzen. Madsen M K. Indeh. Fru M Madsen. Schmidt V, Brørup. Indeh. V C A Schmidt. Christiansfeld. Bredromenighedens Sæbefabrik ved II Gruschwith. Indeh. II A Gruschwitz. Christiansfeld Margarinefabrik & Ægoksport ved A Nielson. Indeh. Anton Nielsen. Margarinefabrikken Christiansfeld ved anton Nielsen. Indeh. Anton Nielsen. Martin Fr., Indehaver Rud. Martin. Indoh. Rud. H Martin. Sparekassen for Christiansfeld & Omegn. Sparokassen ledes af et T'lsynsraad : Gaardejerne M Schultz, Stubborn, L Autzen, Favervraa, E Grau, Skovnip, K Rabon Taarninghus, J Schultz, Hejrup, og Ths. Hjort, Hjerndrup, Rentier Chr. Nør ­ gaard, Mejer 'best. J Eriksen, Anslet, og Amtsraadsmedl. A Hermansen, Vojens, samt en D rektion: Gaardejer Johs. Paulsen, Gammelgaard. Frm. teencs at Di ­ rektøren i Foron. med et Tilsynsraadsmedl. ellor afto Tilsynsraadsmeil.i Foron. Prok.: Bogholderen: Frk. M Øster i Foren, med D'rokteren eller et Tilsyns- raadsmedl. For Sparekassens Forpi. hæfter, foruden Sparekassens Aktiver, 93 Garanter, med et kontant indbetalt Beløb, der for hver Garant andrager mindst 250 Kr. I Tiifældd af, at yderligere Indbetaling bliver nødvendig, skal derom træffes Bestemmelse paa en Generalforsamling. men der kan dog ikke kræves ud over 500 Kr. af hver Garant Kapital: 46,500 Kr. Dronninglund. Diskontobanken i Dronninglund, Filial af Aalborg Diskontobank, Akts. Indeh. Aalborg Diskontobank, Akts, (se døtto). Bestyrer: Viggo Jensen. Kasserer: Chr. A Thomsen Hansen. Prok.: Viggo Jensen, Chr. A Thomsen Hansen og A S Hodogaard, to i Foron. Dronninglund Bryggeri, Dronninglund, ved Fredorik Marinus Jensen. Indoh. Fre ­ derik Marinus Jonsen. Dronninglund Herreds Bogtrykkeri ved Alfred Christensen. Indeh. A Christensen. Dronninglund Sogns og Omegns Spare- og Laanekasse. Tilsynsraad: Førstelærer P Hanghej, Proprietærerne Ths. S Pilgaard, Kv'sselholt. Chr. Overbech, 1. Ræv ­ dal, og II Otteson, Holtegaard, Gaardejerne O Chr. Asby, Asaa, Kr. Podersen GL K'rk, P Madson Gettrup, J P Hermansen, Løgtved, J Chr. A Jenson, Tegl- gaarden, N P Pedersen. Thorsvad. S Mo'ler, Fladkær, S J Møller, Bolle, Johs. Pedel sen, Ravnholt og L Jensen, GI. Kirk. Direktor: Fr. Bang. Frm. tegnes af D ’ rektøron i Foren, med et T lsynsraadsmodl. Hermansen, J P, Akts. Bestyrelse: Kommunekasserer M C Pedersen, Fru Mario Jensen (kaldet Hermanson Jensen) og Gaardejer K K Nielson, ørso, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : J P Hermansen Jensen. Aktk. 7000 Kr. Jensen Thorvald. Indeh. Fru E M Jensen. Plantage-AktioBelskahot østvendsyssel. Bestyrelse : Overlæge J P I Sørensen (For ­ mand). Sagf. H H H Frederiksen (Kassorer), Gaardejer A J Mø gaard. Hals, Rutebilejer H Kr. Mikkolson, Hals, Skovrider APGeltzer, Alfarvad pr. Præstbro, Propr. N Sanden, S-Ravnstnip, og fh. Skovrider P J C Nielsen. Ringstod. Frm. tegnes af Formanden cg Kassereren i Foren, med to andre Bøstyielses- medl. Aktk. 49,750 Kr. . ..... Sonderiév Aithur, Aktieselskab. Bestyrelse: D r. P Madsen, ' Prokurist H C Jensen, Hjørring, og Kobmd. V Andersen, Hjørring. 1 K n 3 af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktoren alene. Aktk. 25.00Q Kr. Trikotageforretningen Børsen ved Nora Nielsen. Indoh. Nora M Niolsen. Ebeltoft. Autocontralon ved P Møller Jensen Indeh. P Møller Jensen. Ebeltoft Andels Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne A P Pedersen (Formand), Tved, S Thygeson, Draaby, R Poulsen, Gravlev, N Jensen, Begtrup, O Jorgensen, Egens, J Andersen R Ilvitvod, T'rstrup, S P M'kkelsen, Hyllested, R Ibsen, Vrinners, J B Jensen, Foldballo. N Meller, Fejrnp, P Jørgensen, Bjodstrup, S Sørensen, Kne ­ bel, H Sendorgaard, Agri, og Aa. Møller, Ebeltoft Skovgaardo, Forp. A Christen ­ sen, Rostvod, og Prop. J Thygesen N elsen, Ørup, der i Foren, tegner Frm Prok.: Dir. F G Andersen og Bogholder G U N el sen i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Der er ikke indskudt nogen Kapital i Selsk Andelshaverne hæfter en for alle og alle for en for Selsk. ’ s Forpi.

Brande Sogns Spare- & Laanekasso. Tilsynsraad: Fiskeriejer Chr. Jensen, Stampen, Mnrerm. V Jensen, Vognmd. J T N'elsen, Ure, Gaardejerne T II N Skærlund, Svanklink, K N Kr ’ stensen, Skærlund, Th. N elsen, Borup, og O A Henriksen. Direkt ’ on: Ekv'peringshdl. P K M Dinesen, RentJer A P Nielsen og Rent ’ er LN Sendertoft. Frm. tegnes af D ’ rektionens og TUsynsraadets u edi., tre i Foren. Prok.: Direktørerne, to i Foren. 35 Garanter hæfter solidarisk for 10 pCt af Sparekassens Forpi., dog begrænset til 500 Kr. for hver Garant, hvorhos hver Direktor s : deordnet med evrige Garanter hæfter med 400 Kr. kontant og ievrigt personligt for indtil 20< >0 Kr. Brande Tapet- & Farvehandel ved Charles Jonsen. Indeh. C Jensen. Brande Teglværk ved Christian Erhardt Jensen & Jens Kjær Jonsen, Interessentsk. Indeh. Christian Erhardt Jensen, Kanders, og Jens Kjær Jensen, der i Foren, tegner Frm. Brande Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Kobmd. S J Nielsen, Tarm (Formand). Kebmd. J B Nielsen, Tarm, og Lærer S II Zilsdorf. Esbjerg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: V Nielsen. Aktk. 30,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin ved M Dinesen. Indeh. P K M Dinesen. Martensen ’ s Fabrik. Indeh. Harke Martensen. Midtjyllands Ægeksport ved A Tornvig Jensen. Indeh. A B T Jensen. Meller N J & Sen. Indeh. Nicolaus Johannes Meller. Rasmussen Jens & Son. Indeh. Arnold Rasmussen. Sendereaard ’ s J Mode-, Tricotage- & Lingeriforretning. Indeh. Jenny N C Sen- dergaard. Prok.: J I C Sendorgaard. < Broager. Bennetzen & Jensen. Indeh. II B Bennetzen og J Jensen. Broager Spare- og Laanekasse. Bostyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Tegl ­ værksejer C Hollønsen, Cathrinesminde Folket ’ ngsmd. Jens Peter Nielsen, Dynt, Gaardejerne J Hansen, Nejs, C Jepsen. Skeldemark, og L Jessen, Smelmark, Urmager C Juhler og Mejeribest. Andr. Hansen samt en Direktion: Gaardejer A Thomsen, Skodsbel, og Dir. C Schmidt. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Di ­ rektionens Modi, to i Foren. Kapital: 50.000 Kr. , Broager Trælasthandel & 'Trævarefabrik. Akts. Bestyrelse: Dir. A A Bese (For ­ mand), Fru I C Bose og Kobmd. A C Bose, Kbhvn. Adm. Direkter: A A Bese. Frm. tegnes af don adm. Dir. eller af et Bestyrelsesmedl Aktk. 60,000 Kr. Jensen ’ s Kasper Bog- & Papirhandel. Indehaver Anne Moos. Indehaver Frk. Anne M Moos. Ortb Æ Tychson. Webers 2. Eftf. Indeh. C Tychsen. Senderjydsk Pottemageri ved Niels Ingeman Niolson, Broager. Indeh. NielB Inge- man Nielson. Thiesen & Mathiesen. Indoh. A W Thiesen og A C Mathiesen. Brædstrup. Banken for Brædstrup og Omegn, Akts. Direktion : Postassist. S Jensen og Gaard ­ ejer K Kaspersen, Troelstrup. Frm. tegnes af et Bostyrelsesmedl. i Foren, med en Dlroktor eller Bogholder, af to Direkteror i Foren, olier af en Direktor i Foren, mod Bogholderen. Prok.: A I T Kristenson i Foren, mod en Direkter. Aktk. 300,000 Kr. Brædstrup Autoforretning vod Emil Christensen. Indoh. Christen Emil Christensen. Brædstrup Melle ved Soren Olesen & Co. Indeh. S Olesen og O Christensen, Faarvang. Brædstrup Trælasthandel Akts. Bestyrelso: Tommorhdl. II R N ’ elsen (Formand), S Jkeborg, der tegner Frm., D'r. K J Christiansen (Drektor) og Prokurist A So ­ renson, S Ikeborg. Prok.: K J Christensen. Aktk. 25,000 Kr. Brædstrup Tommerhandel Akts. (Brædstrup Trælasthandel Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Brædstrup Trælasthandel Akts, [se dette]. Engelsk Beklædningsmagasin ved M Th. Mortensen. Indeh. M T Mortensen. Brønderslev. Anderson A M, Akts., Bronderslev. Bestyrelse: Installatør A M Andersen (Direk ­ tor), Stadsing. J P Mollor, Randers, og Fru A C Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: Fru A C Ander ­ son. Aktk. 10,000 Kr. Andersen

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker