kraks vejviser 1940 handelskalender

larhus — Assens

VI — 2845

Firma-Register: B. Købstæderne

Arden. Arden kontante Manufakturforretning ved Richard Nielsen. Indeh. R Nielsen. Arden og Omegns Sparekasse Tilsynsraad: Gaardejerne J J Lyngsoe (Formand), II Sørensen, Hedegaard, L Chr. Laursen, Rostrupgaard, N P Nielsen, Storarden, og A Andersen (Bach), Hvarre, Fabr. E P C Ladefoged og Landmd. C C Jensen. Direktion: Husejerne J C N Bøgh og C M Justesen. Frm. tegnes af to Direk ­ tører i Foren, el ’ er af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Banken for Arden og Omegn, Akts. Bestyrelse: Gaardejer L Laursen (Formand), Astrup pr. Arden, Gaardejer N Olesen og Malerm. C P Borup. Bestyrelsessup ­ pleant: Brygger E P K Ladefoged. Direktion: Kebmd. P B J Laursen og Bagerm. EAN Sigsgaard. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bestyrelsens Formand. Aktk. 100,000 Kr. Jysk Drivhusbyggeri ved Johannes Pedersen. Indeh. Johannes Pedersen. Rold Skovs Savværk ved 11 C Schimmelmann, Arden. Indeh. Lensgreve II C Schimmølmann, Lindenborg pr. Vaarst. Prok.: L P II Larsen. Asnæs. Asnæs Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn). Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk, [so dette]. Asnæs Mobelpolstrer- & Automobil-Sadelmageri ved H Lønsmann Larsen. Indeh. II Lensmann Larsen. Asnæs Sogns Spare-og Laanekasse. Bestyrelse: Gaardejer II P Hansen (Formand), Fabr. C Krabbe, Parcellist L Hansen, Tolsager, Gaardejerne O Olsen, Høve, N Søgaard, Aastofte, N Poulsen, Høve, og M Olesen, Austofte. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Asnæs Teglværk, AktB. Bestyrelse : Teglværksbest. K M Andersen (Formand og Direktør), Gaardejer JT F Jensen (Næstformd.), Høve, Fabr. K Krabbe, Gaardejer Fr. Olsen, Faarevejle, Murerm. II Nissen, Klpbg., og Murerm. N C Lar ­ sen, Hell. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 114,000 Kr. Madsen Brodr., Asnæs Maskinfabrik ved N P Larsen. Indeh. N P Larsen.- Madsen Bredr., Asnæs Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. N P Larsen (Direk ­ tør), Forvalter K II Larsen, Løjtvedgaard pr. Svebolle, og Centralbest. F F Er ksen, Svimvnire, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Rasmussen's F A Efterfølger, Aktieselskab. Bestyrelse: Købmd. F A Rasmussen, Fabr. II F E Rasmussen og Kobmd. V Hanse , Lindet. Direktion: V Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at Direktøren. Aktk. 24.000 Kr. Viking Rubber Company ved II & Aa. Rasmussen. Indeh. II F E Rasmussen og Aa. II. Rasmussen. Assens. Aggersund Kridtværk, Akts. Bestyrelse: Gross. EPS Larsen, Kbhvn., Fabr. J P Steffonsen, Kbhvn., Dir. S Holton, Lutzhøft, Kbhvn., Groshandler H D Hjorth, Malmø, og Kamrer S H Bengtsson, Malmø. Direktør: F Plum. Frm. tegnes af . Direktøren alene eller af de tre førstn. Bestyrelsesmedl., to i Foren., eller af hver af dem med en af de to sidstn. Aktk. 60,000 Kr. Arbejdernes Fællesbageri i Assens, Akts. Bestyrelse: Købmand A P Pedersen (Formand), Vandmester N M Olesen. Arbejder P J M Nielsen, Magasinforv. K K Larsen, Partikulior J C Nielsen, Vognpasser R G Jensen og Fyrbøder LV Petersen. Regnskabsforer: B II Esbensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Regnskabsføreren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 6320 Kr. Assons Andelsmejeri. Bestyre'se: Propr. A L Clausen (Formand), Kærumgaard Propr. H C A II Storm, Gaardejer R I Jensen, Saltofte, Vognmd. C L Larsen og Gaardejer R M Rasmussen, Saltofte. Frm. tegnes af Formanden alene. Egentlig Indskudskapital forefindes ikke, men Andelshaverne hæfter en for alle og alle for en i Forhold til det af dem til enhvor Tid indtegnende Antal Køer, on Part for hver Ko. Assens Automobilhandel ved Henrik Pedersen, Assens. Indeh. H S Pedersen. Assens Bank, Akts. Bestyrelse: Dyrlæge j J Rabol, Landsretssagf. A C F Mencke, Materialist A C E A Poulsen, Købmd. H F V Storm og Tømrerm. A Nielsen. Direktør: ACM Beierholm. Prokurister: Kasserer L P Jørgensen og H E C Jørgensen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller med en Prokurist eller af Direktøren i Foren, med en Prokurist. Aktk. 500,000 Kr. Assens Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Dir. Chr. Overgaard (Formand), Char- lottl. og Bankdir. ACM Beierholm (Næstformd. og Direktør), Ing. K J H Lindstrem, Stockholm, Lærer II A Rasmussen og Borgmester M P Sørensen. Frm., tegnes af Direktøren alene. Aktk. 900,000 Kr. Assens Kafferisteri ved Gormsen & Poulsen. Indeh. A Gormsen og E M Poulsen. Assens Koloniallager ved Gorm Hansen. Indeh. Gorm C Hansen. Assonskorn, Akts. Bostyrelse: Kmh. F W Treschow. Brahesborg, Moller J Schultz Poterson, Svendborg, og Landsretssagf. -Aa. L H Elmquist, Svendborg. Direk ­ tion: J Warming og P M Pedersen, Svendborg. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foron. med tro Bestyrelsesmedl. eller af tre Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Assøns Materialhandel, Anthon Poulsen. Indeh. A Poulsen. Assens Nattevagt Akts. (Akts. De Forenede Vagtselskaber). Under detto Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [so dette]. Assens og Omegns Spare- og Laanekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad Malerm. P P Lysholt, Kobmd. P Bertelsen; Kobmd. J E J Ellekjær, Fabr. A Gun ­ derson, Borgm. M P Sørensen, Landsretssagf. A M Andersen, Isenkr. O Jepsen, Gaardejer Chr. Buch, Sandager. Sognof. II R Stougaard, Dreslette, Sognef. P P Esbjorg, Bukkoruplund, Gaardejer C L Hestholm, Hostholm, Gaardejer A C An ­ dersen, Husby, og Sognef. II Eriksen, Sønderby, samt en Direktion: Købmd. V J Hansen, Sognefoged Hans Thomsen, Haarby, Apoteker J Strøyberg og Sagf. C C Hansen. Frm. tegnes af en Direktør i Foron. med et Tilssynraadsmedl. eller af to Direktører i Foren. I ’ rok.: Bogholder K G E Jørgensen og Kasserer J B II Nielsen, hver i Foren, Jensen, der i Foren, tegner Frm. Assens Tobaksfabrik, Alex. Gundorsen. Indeh. Alexander Gundersen og Rolf Gun ­ derson. „ ,, _ Assens Ægeksport, Akts. Bestyrelse: Gross. H C B Schacke, (Formand), Dir. G Duus og Overretssagf. N E Nielsen, allo af Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden alone eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren Aktk. 20,000 Kr. Borg & Jenson, Assens Mark, Indeh. A P Berg og J J Jensen. Brehmer ’ s Eduard Boghandel, Assens. Indeh. E E Brehmer. p.h»i Bryggeriet „Vestfyen “ , Akts. Bestyrelse: Sparekassedir. M Olsen, Dyrlægø J J Rabel Gaardejor A II Balle, Nordoy,Gaardejer R R Stougaard, Snaye,,og Kobmd J S Fentz J Direktør : O H Dræbel. Frm. tegnes at Direktøren i I oren. med et Be- tSssnuaTSa »>»-. p «*.. a . Hertel ’ s Boghandels Eftf. ved Johan Bansen. Indeh. J 1 Hansen. Jacobsen J & Sønner. Indeh. M Jacobsen. Krull & Jepsen. Indeh. O N J Jepson. Prok.: O Ægidius. Lawsen Brødrene. Indeh. H Lawsen og L K Lawsen, begge af Højvang pr. Assens Lillebelts-Overfarten, Akts. Bestyrelse: Apoteker J V Strøyberg, Redaktør M P Sørensen og Købmd. T S Bretteville Plum m. il. De nævnte danner Forretnings ­ udvalg. Direktør: T S Bretteville Plum. Frm. tegnes af to Medl. af Forret- ningsudv. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Medl. af Foretningsudv Aktk. 157,910 Kr. ureunngsuav. Nielsen Emil & Søn, Assens. Indeh. E Nielsen. med en Direktør eller mod et Tilsynsraadsmedl. Assons Stokkefabrik ved Christiansen & Jensen. Indeh. N Christianson og H P

Wilhelmsen M Akts. Bestyrelse: Frk. II M Wilhelms (Formand), Kebmd. C M Wilhelmsen, Aalborg og K Wilhelms, Sorring pr. Toustrup St. Forretningsfører: Kebmd. P Wilhelmsen, Kbhvn. Frm. tegnes af Forretningsf.alene eller af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 10,000 Kr. Vimmelmann & Høyer, Akts. Bestyrelse: Fabr. N Raackmann (Formand), Prokurist K N Raackmann (Næstfmd.), begge af Horsens, og Forretningsf. L N Vimmel ­ mann. Direktion: L N Vimmelmann. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Formanden øller Næstformanden. Aktk. 30,000 Kr. Vinbjergejernes Depot ved Albert Thorups Bodega. Aarhus. Indeh. A C Thorup. Windeløv II, Akts. Bestyrelse: Fru M Windeløv, Forretningsf. E E Windolev og Ing. S Aa. E Windeløv. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Winslow Fr Indeh. J M Jensen. Winther ’ s C C Eftf., Akts. Bestyrelse: Dir. C Aa. Jensen (Direktør), Overretssagf. A Christensen, Gross. K Aa. Yhr, Kbhvn., og Frk E M Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: C Aa. Jensen. Aktk. 100,000 Kr. Wissing Christian J. Indeh. C J Wissing [er senere død], J M Wissing og E Wissing. Wissing ’ s W Eftf., Akts. Indeh. I A Alstrup, Akts. Tse dette]. Vonsild H & Sønner. Indeh. II J Vonsild og P Vonsild. Vorbeck Bredr., Aktieselskab. Bestyrelse: Gross. R II Vorbeck, Risskov, Gross., J Vorbeck, R'sskov, Fru E Vigand-Hansen, Kbhvn., og Landsretssagf. Aa. Seb- below, Risskov. Direktion: R H Vorbeck og J Vorbeck. Frm. tegnes af to Be- styrelsesmedl. i Foren, eller af en DYektor. Aktk. 500,000 Kr. Worm Anna. Indeh. Anna Worm. Vulcan Company, Akts. Indeh Akts. Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskin- forretning, Aarhus (se dette). Vulcano ved J Glavind Kristensen. Indeh.: J K G Kristensen. Vægtfabrikken Aarhus ved A C Petersen. Indeh. F II Petersen. Vægtfabrikken Ideal ved II J Andersen. Indeh. H J Andersen. Yhr F W. Indeh. Enkefru D W Yhr. Zenner ’ s Georg Eftf. Indeh. A Jørgensen, økonom ved Andersen & Pinnerup. In^eh. O E A Andersen og F N M Pinnertip. Ostergaard Viggo. Indeh. Viggo Dall østorgaard, Risskov. Prok.: CE Steinbrenner. Østjydsk Kalkværk ved Ludvig Nielsen. Indeh. Ludvig Nielsen. Østjydsk Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse : Dir. K II Blicher (Direktør), Gross. N V Elwarth, Kbhvn. og Bankdir. O G Falsing. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Prok.: A L Petersen. Aktk. 200,000 Kr. Østjydsk Smøreksportforening, Andeleselsk. Bestyrelse: Mejeribestyrer C J Storm, Skorring (Formand), Gaardejerne P Hjulmand, Tranebjærg, Samso og F Møller, Karlby, samt Propr. A S Hastrup, Hjortshøj østorgaard, og Propr. S J Aren ­ toft, Kysinggaard, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktør M C V Frank i Foren, med Formanden. Indsk. Kapital: 30,000 Kr. østjydske Bryggerier, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad: Kebmd. 11 A Langballe (Formand), Konsul Harald Blegvad Jørgensen, Horsens. Kebmd. I N Lovschal. Horsens, Bankdir. N J Jensen, Garveridir. O L Seligmann, Vejle, og Ing. P Harding samt en Direktør: V Bio. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller Formd. i Foren, med et af Bestyrelsesraadets Medlemmer, eller af tre af disse i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Aars-IIaubro Spare- og Laanekasse. Tilsynsraad : Rentier P II Poulsen (Formand), Gaardejerne L Madsen, Gislum, N Nielsen, Jelstiup, J Poulsen. Oustrup, og E Nielsen, Pisselhøj, samt kebmd. M Christensen og Sognefoged L Frederiksen. Direktion: fh. Kæmner Laust Jensen og Rentier J Kr. Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, e'ler af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Aars kontante Varehus ved P Lauritsen. Indeh. P Lauritsen. Aars Margarinefabrik ved Pedersen & Poulsen. Indeh. V Pedersen og S Poulsen, Gug. Frm. tegnes af Indeh. i Foren, eller af førstn. alene. Aars Vognfabrik ved M E børenson. Indeh. M E Sørensen. Banken for Aars og Omegn, Akts. Direktion: Bankdir. T Thomsen og K 1 Knudsen. Bestyrelse: Købmd. N M Mortensen (Formand), Gaardejer P H Poul ­ sen, Gundestrupgaard, Købmd. P R Christensen, Farsø, Gaardejerne S Lassen. Lynnerup, C N Bak, Thisted pr. Nørager, og N C Jensen, Bladsgaard, Dir. C C Jensen , Propr. P M Hansen. Gottrupgaard, ogKobmd. C C Christensen. Bogholder: J Rask. Kasserer: S Byrialsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bogholderen, Kassereren eller et Bestyrelsesmedl. eller af et Bestyrelsesmedl. i Foron. med Bogholderen eller Kassereren. Aktk. 400.000 Kr. Iljortkjær Chr. & Co., Akts. Bestyrelso: Konsul Chr. Jensen (Formand), Hobro, Fru L M Iljortkjær og Landsretssagf. K Thale, Aabyhøj. Direktor: J Kjeldsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 300,000 Kr. Jysk Fjerkræslagtori, Akts. Bestyrelso: Slagteriejer P II Rodh (Direktor), Gross. N Jensen, Kbhvn., Fuldm. H Pries-Jonsen, Kbhvn., og Prokurist II J K Pedersen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 12,500 Kr. Skotojshuset City ved C C Pedersen. Indeh. C C Pedersen. Aarup. Aarup Kontant-Manufakturhandel, Akts. Bestyrelse: Gross. Anders Fonnesbech, Kbhvn., Dir. Anders Karl Fonnosbech og. Overretssagf. Ketil Carlsen, Kbhvn., der i Foron. tegner Frm. Direktion: Manufakturhdl. Anders Karl Fonnesbech, der har Prok. Aktk. 30,000 Kr. Aarup og Omegns Spare- og Laanekasse. Direktion: Gaardejer II C Andersen, Dybmose, Gaardejor II J Jorgensen, Munkgaardo, og Tømrerm. S Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Garantikapital: 25,000 Kr. Aarup Slagtehus Akts. Bestyrelse: Slagterm. G C Nielsen (Formand), Dyrlæge H M Pederson (Kasserer), Slagterm. II L Andersen, Slagterm. P Nielsen, Ørsted, og Sagf. C M Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Kassereren ellor med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 11,000 Kr. Banken for Aarup og Omegn, Akts. Bestyrelse: Kobmd. J J C Sørensen (For ­ mand), Gaardejer H C G Christiansen, ørsted, Propr. N P Andersen, Bred, Kobmd. JWHansen, Cyklehdl. N Jacobsen, Sadelm. Il P Nielsen, Gribsvad, Gaardejer CM Knudson, Orte., Kobmd. J J Jorgensen og Gaardejer K P Dalgaard, Ørsbjerg. Direktion: Urmager P G Fangel og Sagf. C M Andersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af on Direktør i Forb. med Bestyrelsens Formd. Aktk. 200.000 Kr. Mortensens Johannes K Eftf. ved II A Hansen, Bog-Papirhandel. Indeh. II A Han ­ sen, Struer. Aars. Aars Avis vod Frode Andreas en. Indeh. Frode Andreasen.

Allinge. Allinge Messe ved Th. Holm. Indeh. Th. E Holm.

Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling i Allingo (Filial af Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne). Sparekasseafdelingens Frm tegnes af to af Iloved- frm. ’ s Tilsynsraadsmedl. eller af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Bogholder N M Ridder og Kasserer II Ipsen, to i Foron.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker