kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Aarhus

VI — 2844

Pedersen Gregers Akts. Bestyrelse: Fabr. K Krarup, Blikkenslagerne B A Olsen (kaldet Olesen) og Sagf. Aa. V Svendsen (Formandi. Direktion: Temmerhdl. J C G Pedersen. Frm. tegnes af Formanden og et Bestyrelsesmedl. i Foren, eller Pedersen ’ s P Savværk & Møbelfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. P J Pedersen (For ­ mand og Direktør), der tegner Frm., Kontorist A HF Pedersen og Fru A Peder ­ sen. Prok. : A II F Pedersen, Aktk. 20,000 Kr. Pedersen Schultz & Sen. Indeh. P Schultz Pedersen og M Schultz Pedersen. Pedersen Wærum & Hanson Akts. Bestyrelse: Snedkorm. J A Hansen, Snedkerm. P Værum Eskild Pedersen og Billedskærerm. F S Storegaard, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. I ’ edersen-Danhøj N C. Indoh. C Aa. Pedersen-Danhøj, der tegner Frm., og E T Pedersen-Danhøj. Pelshuset ved O Jentzsch. Indeh. C O Jentzsch. Peschardt John, Alfred Clausens Efterfølger. Indeh. John Peschardt, Aabyhøj. Petersen Chr. E. Indeh. C E Petersen, C Lanng og S Christensen. Petersen ’ s F Rybner Boghandel ved Nielsen & Tørsleft ’ s Eftf., Emil Nielsen. Indeh. EFG Nielsen. Petersen ’ s Johannes Fiskeeksport ved A Petersen. Indeh. Fru A M J Petersen. Prok.: J Petersen. Petersen J P. Indeh. V Petersen og R Christensen. Petersen Julius. Indeh. J V A Petersen Petersen Magnus & Co. ’ s Jernstøberi. Indeh. M Petersen. Petersen Marinus & Søn. Indeh. M T Petersen. Petersen Michael & Co., Protokolfabrik. Indeh. H Petersen og N M Petersen. Petersen & Mortensen ’ s Maskinværksted. Indeh. F A J Petersen og K V Mor ­ tensen. Petersen ’ s PChr. Eftf., Chokoladofabrikken Elvirasminde, Akts. Bestyrelse: Læge G Clausen (Formand), Kbhvn., Dir. J Sørensen, Landsretssagf. Jul. Jarding, Cannes, og Gross. CAM Clausen, Kbhvn. Direktion: CAM Clausen (ad m.), og J Sørenson. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Phønix-Trykkeriet ved P Mariager. Indoh. N P S Mariager. Pierre ’ s Farverier & kemiske Tøjrenserier ved P Pedersen. Indeh. P Pedersen. Porcelæns-Magasinet ved Holger Kristensen. Indeh. Holger Kristensen. Ppulsen & Andersen. Indeh. P P C Poulsen og J Andersen, der i Foren, tegner Frm. Poulsen Andreas & Co. Indeh. A Poulsen. Purup N. Indeh. Fru P Purup. Prok.: J Sørensen og E D Sørensen, Risskov. Radiomagasinet ved S A Petersen. Indeh. S A Petersen. Rahr's tekniske Forretning, Akts. Bestyrelse: Dir. A V Nielsen, Dir. A C Niolsen og Dir. F C J Stampe, Skaade. Direktion: A V Nielsen og A C Niolsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 200,000 Kr. Rasmussen A & Co., Violinbygger Indeh J Jørgensen. Rasmussen II & Co. Indeh. II A Rasmussen. Rasmussen J C A & Co. Indoh. J C A Rasmussen og A K Jensen, der i Foren, tegner Frm. Rasmussen R & Sønner. Indoh. R J S Rasmussen og A J Rasmussen. Ratemagasinet ved Peter Jakobsen. Indeh. Peter Jakobsen. Koa ved M C Leth Jensen. Indeh. Mario Cecil'O Leth Jensen. Reklamebureau Lyro ved II Th. Lyre. Indeh. II Th. Lyre, Aabyhoj. Keklametrykkeriet, ved P Busch. Indeh. Fru M K Busch. Prok.: B Busch. Revisionsanstalton ved Peder Kaao. Indeh. S Peder J Kaao. Revisions- & Forvaltnings-Institutet, Akts., Jyllands Afdelingen. Indeh. Revisions- & Forvaltnings-Institutet, Akts., Kbhvn. [se dette]. Prok.: A Okkels i Foren, med Administrator eller med et Medl. af Rovisorraadet. Revisionsinstitutet i Horsens, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Revisionskontoret i Aarhus, Akts, [se dette]. Revisionskontoret, i Aarhus, Akts. Bestyrelse: Dir. N F Tomer, Dir. A Okkels, Risskov, statsaut. Revisor Aa. Busch-Sørenson, statsaut. Revisor H Poulsen og statsaut. Revisor J Jonson, Aalborg. Direktion (Revisorraadet): A Okkels, Aa. Busch-Sørensen, J Jensen og II Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af to Medl. af Revisorraadet i Foren, ellor af et Bestyrelsesmedl. i Foron. med et Medl. af Rovisorraadet. Prok.: R Kongerslev, A Nielsen og E B Lassen, hver i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 100,<*00 Kr. Robæk Henry, Akts. Bestyrer: Fru A J M Robæk (Direktør), Konsul J P P Kok (kaldet Koch) og Lærer .TNG Lynge, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru A J M Robæk. Aktk. 32.500 Kr. Rodkjær P & P Petersen. Indeh. P E Petersen. Royal Leverpostojfabrik ved Otto Jørgensen. Indeh. Otto H Jorgensen. Ruge Peter. Indeh. P Ruge. Rygaard, Købmand, Ejendomshandel & Kaffo en gros. Indeh. Kristen Rygaard. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts. Bestyrelsen bostaar af et Bestyrelsesraad: Landsretssagf C Holst-Knudsen, Dir. AKier og Dir. N A Pedersen,Risskov, samt en Direktion: O A F Kramhoft. Vejlby, og A Gruhn, Skaado Bakker. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: K Søronsen og J V Mikkelsen, to i Foren., eller hver i Foren, med et Bestvrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Sadelmagernes cooperative Forretning, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Th. Hansen (Formand), Th. C T Bendixen (Næstformd ), C L Villadsen (Kasserer), A C Greisen og II N J Carlsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok.: J F Rasmussen, Højbjerg, i Foren, mod Forman ­ den eller Næstformd. Indsk. Kapital : 1500 Kr. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. udover de af Medl. tegnedo Andele. Salling II P & Sønner. Indeh. S F M Salling og H Salling. Samsing & Jensen. Indeh. A M Samsing og A K Jensen. Set. Nicolauskildo Brøndanstalt ved Jens Skou. Indeh. Jens Skou. Prok.: S 'Skou. Saprozol ’ s Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Fabr. V P Dalsgaard Billev (Direktør), Kbhvn. Postmestor J L J Hansen, Vejlby, og Dir. C A Kansing, Vejlby. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Schade & Co., Aarhus. Indeh. C I Frandsen og C R Jensen. Schmalfeld ’ s J E Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Dir. K A Thuesen (Formand og Direktør), Ing. S A Thuesen og Landsretssagf. Poul Hastrup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøien alene. Prok.. Sigrid Gregersen og II B Lips i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Schmidt ’ s Ludv. Efterfølger. Indeh. B V C Barrit. Schmidt Theodor. Indeh. T C C Schmidt. Schnell Brødr. Indeh. J A Schnell og II M H Schnell, der i Foren, tegner Frm. Schourup Hans & Jyllands Staal- og Maskinforretning, Akts. Bestyrelse: Bankdir. C D A Andersen, Gross. K II Blicher, Gross. C F Voigt, Kbhvn., Konsul Ludvig Wohlort, Skaado, og Landsretssagf. J C Sørensen. Direktion: E W Zierau. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl eller af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Schrøder & Andersen. Indeh. R F B T Schrøder. Schrøder & Rasmussen ’ s Automobilværksteder og Garager, Akts. Bestyrelse: Snedkerm. R F B T Schrøder (Formand), D : r. J A N W Schroder (D'rektør) og Fru C A G Schroder. Frm. tegnes af en Diroktør i Foron. med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af Dir. J A N W Schrøder alene. Aktk. 54,000 Kr. Secher H Chr. & Co. Indeh. 0 Albrechtsen. Seest M, Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Konsul M P Drescher, Kobmd. S Warrer, Risskov og Dir. M Seest, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Fabr. M Seest, der har Prok. Aktk. 48.750 Kr. Sefosa, Foto-Serio-Salon ved R Siggaard. Indeh. R Siggaard. Simonsen ’ s Julie Efterfølger. Indeh. Kirstine Andersen. Sinding Carl. Indeh. Carl F J Sinding. Skaaiup Andreas. Indeh. Andreas P R Skaarup. Prok. : K A Skaarup. kandinavisk Auto-Fjederfabnk ved Borchersen & Andreasen. Indoh. H Borcher- ? Andreasen, der i Foren, tegner Frm. Kandmavisk Chemicalio Compagni ved J Carl Hansen & Co. Indeh. J Carl Hansen. I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs af Direkteren alene. Aktk. 25,000 Kr. Pedersen J A. Indeh. J A Pedersen.

Skandinavisk Forlag ved Grover Jensen. Indeh. II G Jensen. Skandinavisk Kjolemagasin ved Johanne Sivebæk. Indeh. Johanne K Sivebæk. Skandinavisk Kornimport, Akt ’ eselskabet. Bestyrelse: Dir. J II Nielsen (Formand og D'rektør), der tegner Frm., Fru K F S Nielsen og Ing. N II C Løfquist, Odenso. Aktk. 20,000. Skiltefabrikken Royal ved Johs. Hansen. »Indeh. J O Hansen. Skotojshuset ved Einar Rasmussen. Indeh. Einar M Rasmussen. Skotøjsmessen ved A I Lund. Indeh. A I Lund. Slidebanefabriken Holform, Aktieselskab, Aarhus. Bestyrelse: D : r. A Kr. Kandborg, Brabrand, Fru I O Kandborg, Brabrand, og Rentier A Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Snedkermester Jørgen R ismussen ’ s Begravelsesforretning. Indeh. Jørgen Rasmussen. Soele H, Akts. Bestyrelse: Gross. H V Jensen (Formand), Kbhvn., der tegner Frm. Frk. A L Jensen, Hell., og Kobmd. II Soele. Aktk. 100,000 Kr. Spare- og Laanekassen i Aarhus. Spare- og Laanekassen ledes af et Tilsynsraad : Overretssagf. E E Secher (Formand), Politimester E Hoeck (Næstformd.), Gods ­ ejer Alfred Pontoppidan, Constant'nsborg, Apoteker M N Ro'mors, Fabr. P V Stampe, Tomrerm. N C Christiansen, Tomrerm. M W Pedersen, og Kriminal ­ dommer Vilh. Teisen samt en Direktion: exam. jur. Niels Jepsen (adm.), Gross. H A Langballe og' x Gross. H P Henriksen. Frm. tegnes af Direktorerno i Foren, eller af to Direktøier i Foren med et Tilsynsraadsmedl. Trok.: to Di ­ rektører i Foron. med BoghoMeren: J IIjernoe eller Kassereren: K II Jensen, Viby. Garantikapital 50,000 Kr. Intet af Medtemmerno (Garanterne) hæfter for Spare ­ kassens Forpi. udover den indbetalte Garant'kap ’ ta), 50,000 Kr. Sportsmagasinet ved Joban Chr. Heilmann. Indeh. Johan Chr. Heilmann. Standard Mønsterforretning ved F O Thelander. Indeh. F O Thelander. Stein M J & Søn. Indeh. O F G Stein. Storch Einar, Akts, under Likvidation. Likvidator: Revisor S Aa. V Jensen, der tegner Frm. Struers H chemiske Laboratorium, Jyllands Afdeling. Indeh. II Struors chomiske Laboratorium, Kbhvn. [se dette]. Bostyror: N O Jailing, Brabrand, dor tegner Filialens Firma pr. prok. Strøgets Kaffehandel ved II I Podersen. Indoh. il I Pedersen. Strøgets Kaffo & Strøgets Te ved II I Poderson. Indeh. II I Poderson. Studenternes Antikvariat. Indehaver E E Strange Petersen. Indeh. E E Strange Petersen. Studsgades Tapet- & Farvehandel ved J Engelsen. Indeh. J Engelsen. Svane-Mater'alhandelen ved II Kiihlborn. Indeh. II C Kuhlborn. Svinth ’ s Ferdinand Sølvvarefabrik. Indeh. F Svinth. Sæbeforretningen Mari ved Mario Toft & Jonsino Poulsen. Indeh. Mario Toft og Jensino Poulsen, der i Foren, tegner Frm. Sonderborg Trikotagefabrik Akts.: Bestyrelse: Gross. Traugott A Chr. Moller (Formand), Kobmd. P N Backmann og Frk. A M Schmidt, allo af Sonderborg, samt Kobmd. II Kjær. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden. AUk. 20,000 Kr. Sondergades Trikotageforretning ved Peder Damgaard. Indeh. Peder N Damgaard. Søndre Ringgades Hjemmebageri vod R Lassen og A Jensen. Indoh. R E Lassen og Anna Jensen, der i Foren, tegner Frm. Sørensen Mikael & Co.. Indoh. A itetboll. Soronson S Bendtsen & Co. Indoh. S Bondtsen Søronson og K I Soronson. Sørensen S C & Co. Indeh. CA Nilsson. Prok.: Fr. Nilsson. Sørenson Villiam. Indeh. Fru A K Sorensen, og O K Sørensen. Tapothusot ved Fru Annio Peterson. Indoh. Fru Annio M Pelorson. Toknisk Materialhandel vod Niols Andorsen. Indoh. Niels Anderson. Teknofoto ved E Gleerup Oleson. Indeh. E Gloerup Olesen. Toxtil-Compagniot vod Winkel & Madson. Indeh. M L C Winkel. Thomson A & C. Indeh. A E C Thomsen, Kongsvang og C E Aa. C Thomsen. Thomsen P B. Indeh. II B Thomsen. Prok.: E L C Thomsen. Thomsens P Efterfølger. Indeh. O W Petersen, Sollorod. Prok.: R T E Due, Vejle. Thorson ’ s P Jløboletablissement. Indoh. O Thorson. Thbrup ’ s Albort Bodega. Indoh. Albert C Thorup. Thorup Anthon & Son. Indeh. I L Thorup. Prok. : S I Thorup og J C II Kri ­ stensen hvor for sig. Thørup ’ s Knud Vinhandel. Indeh. Knud Thorup. Thruo's Th. Bogtrykkeri. Indeh. Fru J M Thrue. Thygesen Hans & Co., Maskinfabrik, Aabyhøj. Indeh. 11 Thygeson. Timm H P, Akts. Bestyrelse: Fru K J Timm (Formand og Forretningsforer), Mundelstrup, Fru N Matthiasen, Soften, og Boghandler J C V Timm. Frm. teg ­ nes af to Bestyrolsosmodl. i Foren, eller af Forrotningsf. alene. Prok.: II P Timm. Aktk. 311,000 Kr. Tobaksmagasinet vod A Møller Nielsen. Indeh. Anna S Moller Nielsen. • Tordenskjoldsgades Tapet- & Farvehandol ved Tage Hansen. Indeh. Tage A Hansen Tricotage Magasinet Cif ved D Petersen. Indeh. Daniel Petersen. Trikotageforretningen Hammerum ved M Christensen. Indeh. M Christensen. Trikotagehuset ved A M Pedersen. Indeh. Anna Motto Pedersen. Trælastimporten ved K V Jensen. Indeh. K V Jensen, Viby. Trævarefabrikken Centrum ved Bach Søronsen & Pedersen. Indeh. A P B Søren ­ sen og E Pedersen. Trejborg Boghandel ved S II Niolsen. Indeh. S II Nielsen. Trejborg Installationsforretning ved Kaj Jensen. Indoh. Kaj L Jensen. Trejborg Isenkramforretning ved S A Pedersen. Indeh. S A Pedersen. Turisten, Aarhus, Akts. Bestyrelse: Købmd. Il A Langballe, Mægler II V v. d. Hude og Læge A II Wingo. Forretningsforer: R Kristensen, Risskov SL Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrolsosmedl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Tusindhandtlen ved A P Hansen. Indoh. Fru J C Hansen. Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvleværk, Akts. Bestyrelse: Tømrerme­ strene Il L Nielsen (Formand). A P Skorstongaard, J P N Siig og L G Laursen samt Dir. S M Schleicher. Direktor: P L Wiirtzen. Frm. tegnes af Direkteren alene eller af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Prok.: P C Olson i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Torsleff Valdemar & Co. Indeh. F V Torsleff og V B Strand. Un'versal-Trykkeriet ved O Søronsen & E Lemming. Indeh. O C E Sørensen og E Chr. Lemm ’ ng. Universitetsforlaget i Aarhus ved II Kiær. Indoh. H II B Kiær. Varehuset Alpas Akts. Bestyrelse: Kobmd A Leopold (Formand), Flensborg, Dir. F II Pedersen (I)'rektor), Kbhvn., og Disponont M K Gamborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller Direktøren. Aktk. 110,000Kr. Varehuset Atlas ved R Rasmussen. Indeh. R Rasmussen. Varekælderon ved Gordon Hondriksen. Indeh. Gordon P Uondrikson. Varemessen ved Th. H Larson. Indoh. Th. II Larsen. Weiling & Søndergaard, Akts. Bestyrelse : Cyklehdl. A M J Søndergaard og Cyklehdl P J Vejling (Weiling) (Direktører) samt Forrt tningsf. M C K Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AM.I Søndergaard og P J Vejling. Aktk. 150,000 Kr. Welm Brodr. Irdeh. H S R Welm og G R Welm. Wendelhoe ’ s N II Eftf. Indeh. J II Barteis. Vesterbro Kalk- & Mørtelværk ved A Rudolf Peterson. Indeh. A Rudolf Potørsen. Vesterbro Maskinsnedkeri & Mobelstelfabrik vod K Mikkelsen. Indeh.K A Mikkelsen. Vesterbro Trælasthandel, Akts. Bestyrelso: Dir. C P G Kampmami (Formand), Dir., L P Nielsen, Dir. S M Schleicher, Gross II A Langballe og Dir. N A Pedersen, Risskov. Direktion: P Graversen, Aabyhoj. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren alene. Prok.: L M Jensen og O Hansen i Foren. Aktk 900,000 Kr. Vestergaard & Co., Akts. Bestyrelse: Ovorrotssagf. F A Wilde (Formand), Dir. V E Østonfjeld og Dir. K T Christenson. Direktion: V E Østenfjeld og K T Christensen. Frm. tegnes af Formandon i Foron. med on Direktør olier at Direk- tørorno i Foron. Prok.: V E Østontjold og K T Christensen. Aktk. 100,000 Kr. Vestergades Barnevognsfabrik ved H Chr. Hansen. Indeh. H C Hansen. Westphall ’ s E x Bogtrykkeri (forhen M Geertsen). Indeh. E A E Wostphall. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker