kraks vejviser 1940 handelskalender

Aarhus

VI — 2843

Firma-Regisler: B. Købstæderne

Motor- & Maskinfabrikken Exakt ved Hans Rasmussen. Indeh. H Rasmussen. Munk Peter N & Co., Akts. Bestyrelse: Dir. JPN Munk, Fru K Munk og Røpr. F C Munk. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Møbelfabriken Ajo ved Albert Jensen og Olsen. Indeh. Albert C Jensen og Helge M C Olsen, der i Foren, tegner Frm. Møbelfabrikken Aros, Akts. Bestyrelse: Snedkermestrene MLarsen, J P Juul og C J R Niolsen, der to i,Foren, tegner Frm. Aktk. 21,000 Kr. Møbelfabriken Gorm ved Chr. Sørensen. Indeh. Chr. Sørensen. Møbelfabriken Sirius ved Reinholdt Petersen, Aarhus og Aabyhoj. Indeh. K P Reinholdt Petersen. Møller ’ s Andreas Eftf. H A Frandsen, jun. Indeh. H A Frandsen. Moller Carl & Co. Indeh. F Hermansen. Møller II Chr. Indeh. Fru D K M Møller. Prok.: C Møller og Marie Pedersen. Møller ’ s II C Sæbefabrik og Oliemølle, Akts. Bestyrelse: Dir. N A Pedersen. Vejlby, Fabr. J L F T Wohlert og Bankdir C D A Andersen. Direktion: Vol ­ mer Sørensen og G A K Niolsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktor ellor af to Direktører i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Moller J Chr. Indoh. J Chr. Moller. Prok.: Karoline P Kruse og J Chr. M Jenson i Foren. Møller J Chr. & Co., Akts. Bestyrelse: Fabr. J C Møller, (Formand). Dir. P V Rasmussen og Overretssagf. L A Christensen. Direktion: J C Moller og P V Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren Prok.: Karoline P Kruse i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Moller ’ s J L Møbelfabrik Akts. Bestyrelso: Fru G B M Møller (Formand), Sned- kerm. L Thomson (Forretningsfører) og Snedkerm. II Chr. Hansen. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Forretningsf. alene. Aktk. 25,000 Kr. Mollers Marius Efterfølger, Akts., Bogbindori & Protokolfabrik. Bostyrelse: Bog ­ binder M Højklint, Ib Hojklint og Frits G Højklint, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : M Hojklint. Aktk. 6000 Kr. Nellemann & Thomsen. Indeh. Dommorfuldm. C J T Thomsen og G W Thomsen. Neye ’ s Johannos Udsalg. Indeh. E M A Wassard. Niolsen Alexander, Akts. Bestyrelse: Repr. S K Harbo Pederson (Formand), Aal ­ borg, Dir. Axel Alexander Nielsen (Direktor), Aabyhoj, og Salgsinsp. J A iKIel- sen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med et Bestyrelsesmefi. eller af Direk ­ tøren i Foren, m. et Bestyrclsesmodl. Aktk. 20,

LandbospaTekassen i Aarhus, Akts. Ledelsen varetages af et Tilsynsraad: Gaard- ejer A Bornholt (Formand), Egaa, og Propr. Thyge Nielsen (Næstformd.), Tander m. fl. samt en Direktion: Gaardejerne M Nielsen, østerby, Johs. Pihlkjær, Vejlby, N P Nielsen, Viby, og A Jessen, Lisbjerg Terp. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af Tilsynsraadets Formand eller Næstformd. i Foren, med en Direktør. Prok. : Tilsynsraadets Formand eller Næstformd. eller en D'rekter i Foren, med Kontorchefen: C B Henriksen eller med Kassereren: J M Jensen. Aktk. 40,000 Kr. Larsen AK, Akts., Bestyrelse: Lydia H E Christensen (Direktør), Gross. N A Jør ­ gensen og Fru I K M Jørgensen, der hver for sig tegner Frm. Prok. N A Jør ­ gensen og Lydia II E Christensen. Aktk. 5000 Kr. Larsen Ludvig M. Indeh. Ludvig M Larsen. Larsen ’ s N K Eftf., E M Lyngdal. Indeh. E M Lyngdal. Larsen ’ s S Dalhoff Eftf. ved V E Andersen & N C Jacobsen. Indeh. V E I An ­ dersen og N C Jacobsen. Laursen Peter, Akts. Bestyrelse: Dir. P A Laursen (Direktør), Fabr. W Petersen, Torsted, Lægo O Chr. Ovesen, Bord'ng og Landsretssagf. A M B Fabiansen. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: P A Laursen. Aktk. 29,000 Kr. Laursen S & Søn. Indeh. H V Laursen. Legetøjsforretningen Tante Laura ved Arnold Nielsen. Indeh. Arnold E V Nielsen. Legetøjs-Importen ved Sophus Westermann. Indeh. S V N Westermann. Lemming C & Son. Indoh. C P Lemming og A Lemming. Leth-Bang, Set. Clemens Bog-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker