kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Aarhus

Jenson Jørgen & Søn. Indeh. Jørgen Jensen og Aa. G Jensen, Risskov. Jenson ’ s Mikkel Autogummi. Akts. Bestyrelse: Vulkaniseringsmester M Jensen (Formand), der tegner Frm., Repr. O I Johning og Fra M Brøndalsen. Aktk. 10,000 Kr.

Jyllands Kaffe-Kompagni ved Aloks. Kaae & Co. Indeh. Georg Aleksander Jenson Kaae. Jyllands Kalkcentral, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Dir. N Holten-Andersen (Formand), Kbhvn., Gross. H A Langballe (Næstformd.), Dir. Aa. CAP Lorentzen, Kbhvn., Kalkværksejer H F R Andersen, Balle, og Dir. N G Laursen, Risskov. Frm. tegnes af Formanden eller Næs

Jensen ’ s N Chr. Tricotagefabrik. Indeh. E Jensen. Jenson & Nielsen. Indeh. N Jensen og O Nielsen. Jensen ’ s Ole Sønner ved E Jensen. Indoh. E Jensen. Jensen Oskar & Co. Indeh. Oskar II Jensen.

Jenaen Poul E. Indeh. Poul E Jonsen. Jensen P & Søn. Indeh. Chr. M Jensen. Jensen S C. Indeh. Fru A J Jensen. Jonsen & Thomsen. Indeh. M E Jensen og A Thomson. Jensen & Thorndahl. Indeh. Jenny Jensen og Christiane M M Thorndahl, dor i Foren, tegner Frm. Jensen Winther,Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J L Lintrup (Formand), Risskov, Fra Inga Jonson (kaldet Winthor Jensen), Fredensgaard, og Dir. C P Anderson Alstrup, Esbjerg, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: C J Winther Jensen i Foren, med Formanden. Aktk. 10,000 Kr. Jessen ’ s A Eftf., J Gothenborg. Indeh. A J Gothenborg. Prok.: K O S U Go- thenborg. Johansen J P. Indeh. J P. Johansen. Prok. : E T W Johansen. Johansen Marinus. Indeh. Martin Marinus Johanson. Prok.: J C Rygaard. Johansens M Efterfølgere. Indeh. M Søronsen og Poul Mathiesen, der i Foren, tegner Frm. Johanson Mikael & Søn. Indeh. T Q Johansen. Johansen S & Son. Indeh S I Johansen og A I Johansen. Johnsen Sofus E & Co., Intorossentsk.Intorossenter: Sofus E Johnson og Thomas Kingo Moller, dor i Foren, tegnor Frm. Jonassen A Engelbrecht & K A Jensen. Indeh.A Engolbrecht .Tonassen og K A Jensen. Justesen Brødr., Aarhus, Akts. Bestyrelse: Gross. P O II Justoson (Formand), Charlottl., Fru A G Justesen, Hell, og Gross. Julius P Justesen, Ueli. Direktion: Dir. J Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 250,000 Kr. Juul ’ s J C Eftf. Indeh. K I B Eskesen. Jydsk Akademisk Ant ’ kvarat ved II Nordontoft. Indeh. II S Nordentoft. Jydsk Antikvariat vod II Nordontoft. Indeh. II S Nordentoft. Jydsk Asfalt- & Terazzo-Comp., Akts. Bestyrelse (Direktion): Dir. T Hansen, Konsulatssokretær V E Gelstorp, Kbhvn. og Dyrlæge A School Thomson, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Jydsk Bageri- og Konditorvareforretning ved S Jensen. Indeh. Fru M Jensen. Jydsk Butiksmontering ved E Bak Sørensen. Indeh. E Bak Sørensen. Jydsk Centraltrykkeri, Akts. Bestyrelse: D : r. A I Christensen (D'rektør), Aabyhoj, Ing. J H II G Sardemann og Ing. E H Sørensen, der hver for sig ‘ Aktk. 65 000 Kr Jydsk Chokolade-Fabrik vod O II Hansen. Indeh. O II Hansen. Andersen. Jydsk Cykle Lager ved Alfred Madsen. Indeh. Alfred Madson. Jydsk Dampvaskeri Victoria Akts. Indeh. Aarhus Dampvaskeri Æ sen ’ s Garderobefarveri, Akts, fse detto]. Jydsk Fornik'ings- & Forchromninesanstalt ved Niels Jensen. Indeh. Niels Jonson. Jydsk Gibs- & cementstøberi, Akts. Bestyrelse: Fabr. HJMJørgensen (Formand), Murerm. R B Broman, Lan sretssagf. Aa. Sobbelov og Forretningsf. I M Kny- berg Jørgensen. Frm. tegn's af Formanden eller af en Direktør i Foren, mod et Brstyrelso»modl. eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 75,000 Kr. Jydsk Glas-Assurance Agonturforretning vod Chr. E Christensen. Indeh. Chr. E Christensen. Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank |se dette]. Filiald ’ rektor: Underdir. N J Jensen. Kontrasignatarer: H N Eoring, A Glandt, V G Kaiser, G Esmann, N P Jen ­ sen og R G J Aaris. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Jydsk Hesteskofabrik Akts, i Likvidation. Likvidatoror: Hejerieretssagf. Andreas Christensen, Bankfuldm. V Kr. Agerschou, Risskov og Prokurist A Søndonbroe, Holie, der i Foren, tegner Frm. Jydsk Isoleringsforretning ved A Mortensen. Indeh. J A Mortensen. Jydsk Kurvemøbelfabrik ved A R Klingenberg. Indeh. A R Klingenberg. Jjsk Køle- & Motor-Compagni, Akts. Bestyrelse: Dir. E Bruhn (Direktor), Dir. K V Bruun, Gjentofte og Landsretssagf. K H C Thale, Aibyhoj. Frm. tegnes af to Festyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 30,00" Kr. Jydsk L'gk'stefabrik ved Jens Jensen & Sen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. Jons Jonsen. Prok.: II E K Jensen. Jydsk Molkontor ved Alfred Hanson. Indeh. Alfred M Hanson. Jydsk Motor Lager ved Hans Hansen. Indeh. Hans Hansen. Prok.: J G O An ­ dersen. Jydsk Motor-Service ved Albert Hansen. Indeh. Albert L Hansen. Jydsk Mælkekompagni ved Mejeriejerne A Thuesen & A Rasmussen. Indeh. A J Thuesen og A Rasmussen. Jydsk Møbel-Messe ved Juste & Bagger. Indeh. S Juste og A A V Bagger, dor i Foren, togner Frm. Jysk Neon Akts, af 1937. Bestyrelse: Ing. S E Kjærulff, Kolding, Kontorchef S Kr. Pedorsen og Ing. E T Frantzen, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Jydsk Olie-Import ved Axel Th. Laursen. Indeh. Axel Th. Laursen. Jydsk Papirlager, Akts. Bestyrelse: Bankdir. C Fabricius, Kbhvn., Overretssagf. A C Helweg-Larsen, Kbhvn., og Ing. E de Neergaard, Esporgærde. Direktion: S Aa. Hornsyld, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren., af en af disse i Foren, meden Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok.: N Pe ­ dersen og J B Larsen i Foren, eller hvor af dem i Foren, med en Direktør eller mod ot Bestyrolsesraadsmedl. Aktk. 750.000 Kr. Jydsk Patentbureau ved J N Marcussen. Indeh. J N Marcusson. Jydsk Porcellæns- & Glasmaleri ved M Langberg Poulsen. Indeh. M L Poulsen. Jydsk Radio ved 0 Kaae. Indeh. O M Kaao. Jydsk Sadelmager Magasin ved E Knuth Knuttov. Indeh. E Knuth Knuttov. Jydsk Selefabrik ved Eriksen & Co. Indeh. W K Jensen, der tegner Frm., V K Eriksen og T C Jensen. Jydsk Skiltefabrik ved R J Staalby. Indeh. R J Staalby. Jydsk Skolemateriolforretning ved Emil Nielsen. Indeh. Emil F G Nielsen. Jydsk Staalvarelager ved Vilh. Sørensen. Indeh. Vilh. Sørensen. Jydsk Telefon-Aktieselskab. Bestyrelse: Bankdir. P Schack Eyber (Formand), Overietssagf. G C Rendbeck (Næstformd.), Aalborg, m. fl. Forretningsudvalg: P Schack Eybor, Dir. Harald Blegvad Jorgonsen, Horsons, Overretssagf. G C Rond- beck, Aalborg, Departementschef Finn Hoskiær, Kbhvn., og Gaardejor J P Ne ­ derby, Skibelund. Direktor: M J Wallmann. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Forretningsudvalgs medl. i Foron. Aktk. 24 Mill. Kr. Jydske Bogforlag, Det, Akts. Bestyrelse : Dir. Frederik Hegel, og Frk. Ingeborg A P Andersen, begge a'' Kbhvn., samt Kontorchef K A Andersen, Hell. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 5 ',000 Kr. Jydske Kalkværker, De, Akts, [se under Frm.-Reg. A, Kbhvn.]. Jyd»ke Møbelhaller, De, ved Christiansen & Co. Indeh. O A V Christiansen. Jydske Skærvefabriker, De, Akts. Bestyre'se: Dir. Torben Oxholm (Direktor), Ing. Sv. Lerche, Kbhvn., og Redaktør Olo Olsen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 750,000 Kr. Jydske Træ- & Finérhandel ved V Mikkelsen. Indehaver V M J Mikkelsen. Jydske Universitetsforlag, Det, ved 11 Kiær. Indeh. II II B Kiær. Jyko, Akts. Bestyrelse Gross. H Jensen, Aalborg, Købmd. P J Clausen, Risskov °n k°bmd- Aa. V Vinther, Risskov. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, r ” Bestyrolsesmedl. i Foren, med on Prokurist. Aktk. 60,000 Kr. Jyllands Inventarlager ved J 1> Peterson. Indeh. J P Petersen. tegner Frm. Prok. : J P Jens Ander ­

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker