kraks vejviser 1940 handelskalender

Aarhus

Firma-Register: B. Købstæderne

VI - 2841

Hammerum ved Mouritz Christensen. Indeh. C M Christensen. Hampstead Paper Mill ved Emil Nielsen. Indeh. Emil F G Nielsen. Hanbergs Bogtrykkeri ved Chr. Hanberg Sørensen. Indeh. Chr. Hanberg Sørensen. Handelsfirmaet Imperial ved Sv. Møldrup Nielsen. Indeh. Sv. Møldrup Nielsen. Handelshuset Atlas vod R Rasmussen. Indeh. R Rasmussen. Handels-Trykkeriet ved \ndr. II Andreasen. In teh. Andr. II Andreasen. Hannibals Tapet-&Farvehdl.,Akts. Bestyrelse: Forretn : ngsf.JIIRasmussen (Formand) m. fl. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Forretningsf. alene. Aktk. 10,000 Kr. Hansen ’ s Cecilie Parfumeforretning ved Cecilio Hansen & Sigrid Skjødt. Indeh. Fru Sigrid Skjodt Gottlieb. Hansen Hans F. Indoh. Hans F A Hansen. Hansen H B & Co. Indeh. II B Hansen og K V Holm, der hver for sig tegner Frm.. R P N Knudsen og A Andersen. Hansen ’ s II C Kleinsmedie, Indoh. II C Hansen. Hansen J Indeh. Fru A Hansen. Hansen & Jensen, Møbel- & Stelfabrik. Indeh. A C Hansen og V Jensen. Hansen Johs. & Krog. Indeh. Johs. Hansen og V A K Krog. Hansen Lauritz. Indeh. Lauritz P J Hansen. Hansen Marthin & Co. Indeh. C V Nielsen. Hansen & Olsen, Møbelfabrik. Indeh. H Hanson og H E Olsen. Hansen P & Sen. Indeh. L Kruse Hansen. Hansen Victor, Boghandel, Kunst- & Papirhandel samt Skolematerielforretning. Indeh. V J A Hansen. Harritz K P Indeh. J P Harritz. Prok.: J P Harritz. Hass ’ s Aage Eftf., Gunnar Sahlertz, Fredoriksbjerg Bog-, Papir- & Musikhandel. Indeh. Gunnar Sahlertz. Ilaugaard Oscar M. Indeh. Oscar M Ilaugaard og Henry J Haugaard. Havemann ’ s Aage Eftf. Jydsk Afdeling. Filial af Frm. Aage Havemann ’ s Eftf. Kbhvn. Tse dette]. Havnens Fiskehus vod Brodr. Christonsen. Indoh. C F Christensen og C Q Chri ­ stensen. Heickendorff ’ s J L Enke. Indeh. P Heickendorff Jensen. Helbo P. Indeh. J P S Helbo. Helios Lampeskærmofabrik ved S Sørensen. Indeh. S C Sørensen. Helm-Petersen 1 C & Co.'s Eftf. Indeh. C Nielsen. * Honriksens Olaf Protokolfabrik, Akts. Bestyrelso: Fabr. C O Henriksen, Kontor ­ chef Louis Hilmar, Charlottl. og Landsretssagf. Sv. Allin, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmodi, i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bostyrelsosmedl. Aktk. 30,000 Kr. Ilerrekonfektions-Fabrik ved P Pedersen. Indeh. P Pedersen. Herree v ’ peringsforretn'ngen Cuno >ed Cuno Ravn. Indeh. Cuno M Ravn. Ilerremagas ’ net ved Aage Lauge Johannesen. Indeh. Aage Laugo Johannesen. Heseellund Ernst Boghandel, Papir- & Kontorartikler en gros og en detail. Indeh. J E P Hessellund. Himmelstrup & Mosegaard. Indeh. S Himmelstrup og P Mosegaard. Hingelberg Frantz. Indeh. Fru N M llingelberg og V J C Hingelberg. Prok.: Frk. A S Hingelberg. Hjemmets Varokonto ved Charles Kaae. Indeh. Charles Kaao. Hjorte Materialhandelen, Madsen & Son. Indoh. S Madsen og K B D Madsen. Hjortshøj Jacob & Co. Indeh. J Hjortshøj. Hofman C & Co. Indeh. Købmændene C J K Hofman og S J C Hofman. Hofmann Brødrene Indeh. G C A og A Hofmann. Hollandsk Dansk Biscuitfabrik ved -lul. A Jorgensen. Indoh. Jul. A Jørgensen. Hollandske Cigar-Depot, Det, ved Vilh. Niolsen. Indoh. V Nielsen. Holst Aage E, Bog-, Papir-, Musik- & Kunsthandel. Indeh. A E Holst Holst A M Nreisen. Indeh. A M N Holst Holst N & Co. Indeh. II C Hansen. Holst Orla Jantzon, Akts. Bestyrelse: Gross. Orla Jantzen Holst (Direktør), FruE J Rasmussen, nbhvn., og Læge W de Svanonskjold Hotf, Norager, der i Foren, tegner Frm. Prok.: K M E A Jantzen og Orla Jantzen Holst hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Holst ’ s S M Eftf. Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Husmodronos Koloniallager ved Skaarup Iledegaard. Indeh. J Skaarup Iledfgaard. llustømrornes Akts. Bestyrelse: Tomrerne B Jensen, A P K Jensen, S Klintrup, Aabyhoj, C Kirkepaard, Aabyhej og J C M Poulsen. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5275 Kr. Hvid Rasmussen & Sønner. Indeh. R E Hvid og N II Hvid. Hvi ’ sted Arthur. Indeh. Axel S Hvilsted. Hyde Filtenborg & Svendsen. Indoh. K Filtonborg Hyde. lisager A & Søn. Indeh. H A lisager. Industritrykkeriet ved Vilh. Mikkelsen. Indoh. Aa. Vilh. Mikkelsen. lngenioi forretningen Silhorko Aktieselskab. Bestyrelso Fabr. M Larsen, Silkeborg, Ing. Ch. Zeuthen, Silkeborg, Dir. J J Wolhardt, Horsens, og Prokurist II Wol- hardt, Horsens. Direktion: Th. AN Scherfig. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, elier af Dirokteren alene. Aktk. 16,000 Kr. Installationsforretningon Eifa, Akts. Bestyrelse: Elektrikerne E R Jøngson, Viby, K M Horslov Nielsen og E V J Raarup, dor to i Foren, tegnor Frm. Forret ­ ningsforer: L K A Borg, der har Prok. Aktk. 23,000 Kr. Intenso, Aktieselskabet. Bestyrelso: Murorm.M Laugosen(Formand), Aabyhoj, Lands ­ retssagf. K Nordentoft og Ejendomsmægler S J Sorensen. Frm. tognes af For ­ mandon i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Inventarlageret ved C Rix. Indeh. C C Rix. Jacobsen's H Friis Eftf. ved J Bok Jensen. Indeh. J Bek Jensen. Jacobsen N Th. & Co., Jyllands Frøhandel. Akts. Bestyrelse: Kobmd. NENielsen (Direktør;, Aabyhej, Bogholder H O H Alhof og Maskinarb. A C Sørensen, Aabyhoj. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren aleno. Aktk. 10.000 Kr. Jacobsen & Thomasens Møbelfabrik. Indoh. J II Jacobsen. Jagt- & Fiskerimagasinet. Indeh P C Pedersen. Jakobsen Brodr. Indeh. H P Jakobsen og J B Jakobsen. Prok.: P Jakobsen. Jansen ’ s Brødrene Eftorfølger. Indeh. C G Christensen. Jastors Chr. Produktforretning Akts. Bostyrelse: Frk. E Jastor, Fru AMA Jensen, Skovdal, Fru K C Jastor og Prokurist V E Jelstorp Forretningsfører: Kobmd. CH1 Jastor. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af to Bestyrolsesmedl. i Foron. AKta. 118 (B »0 Kr Jaster ’ ll C, Akts. Bestyrelse: Adjunkt J Ramm, Risskov, Ing. H A Brincker og Fabr. N il Henriksen, Risskov, der to i Foren, tegner tern. Forretnmgsf. P H V Simonsen, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Jenson Adolph. Indoh. Niols Adolph G Jonsen. Jenson Arno, Murermester og Entreprenør. Indoh. Arn “ Jens ’ Jensen ^Ernst ’ s Ertf^indéh pVLykkeberg. Prok.: i J Rasmussen, Kbhvn. tens°n F an 1 tz C11

Forenede jydske Farverier & Trikotagefabrikker, De, Akts. Bestyrelse: Fabr. J C Møller (Formand), Kbhvn., Overretssagf. L A Christensen. Dir. G Hansen Dollerup Mølle og Dir. O A 0 Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion G Hansen, Dollerup Mølle, og O A O Hansen. Prok.: Direktørerne, to i Foren, eller en af disse i Foren, med enten et Bestyrelsesmedl. eller med A Andersen eller sidstn. i Foren, med Formanden olier 11 Rasmussen og Hedevig M C P Thrue i Foren, eller hver af dom i Foren, med en Direktør ellor med et Bestyrelses ­ modi. Aktk. 1,200,000 Kr. Forenodo Mejerier, De, Andolsselskabot, Solsk. m. begr. Ansvar. Bestyrelse: Gaardejerne J P Kaao (Formand), Soften, K Jorgenson (Næstformd.), Geding, R Overgaard, Soften, O Søronsen, Trige, A Jensen, Ølsted, J J Ladefoged, Aarslev Mark, S Rasmussen, Mathildolund, Viby J., L L Stougaard, Skaadegaard, S Grosen, Egaa, og J Jubl, Stautrup, samt Propr. C Kristensen, Kjærgaard, der , to i Foren, tegner Frm. Prok.: Dir. S J Allesoo. Forenede Teglværker ved Aarhus, De, Akts. Bestyrelse: Kobmd. H C Broge (For ­ mand), Dir. S T Nymark (Direktør) og Murerm. V H Petersen. Frm. tegnes af Direktoren alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : E M Nymark og O Aagaard. Aktk 1 Mill. Kr. Forsikrings-Aktieselskabet Hermes. Bestyrelse: Bygmester H Ehlers, Brædstrup, Assurandør E D Nielsen, Assurandør A Th. Schoei Kruger og Sekr. P E Vissing, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod), i Foren, eller af Direktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikringsforeningen Jylland, gensidig. Bestyrelse: Dir. S A Borgkvist (Direk ­ tør), Propr. II F Jeppesen Bjergskov, Rosenlund pr. Kølstrup, Kobmd. M M Mathiasen og Gaardejer M Hansen, Skejby. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med et Bostyrelsosmedl. eller med Kontorchef Olaf Hjorth. Medl. hæfter so ’ ida- risk for Selsk. ’ s Forpi., indbyrdes principalt pro rata i Forhoid til den ordinære Præmie for Regnskabsaaret, subsidiært solidarisk. (Forsikrings-Registret). Forsikringsselskabet Aros, gensidigt. Bostyrelse: Forretningsf. S Kristensen (For ­ retningsforer), Kobmd. Th. F Jegsen, Silkeborg, Forp. J M Ostergaard, Vissing- gaard, S-Vissing, Translatør B M Kristensen, Virum pr. Lyngby og Dir. Orla Nielsen, Horsens. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. ePer af Forret ­ ningsf. Medl. er so'idarisk ansvar ’ ige for Foroningens Forpi. indbyrdes princi ­ palt pro rata i Forhold til den ordinære Præmie for Regnskabsaaret el er don Del af detto, for hvilket. Medlemmet har været betalingspligtig, subsidiært soli ­ darisk. (Forsikrings-Registret). Forsikringsselskabet Aros, gensidigt Forsikringsselskab. Bestyrelse: Kebmd. A J Andorsen, Skanderborg, Bogtrykker E Hestbek og Trafikassist. S Kristensen, der hver for sig tegner Frm. Medlommerno hofter solidarisk for Selskabets Forpligtelser. Foto ved S W Falkonstrom. Indoh. S W Falkonstrom. Fotorama, Aarhus Akts. Bestyrelse: Konsul M P Drescher, Vejlby. Adjunkt J Ramm, Risskov, KoDmd. J M Jensen og Dir. E Schne'Uør-Soronsen, Hell., Direk ­ tion: E Schnedler-Sørensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,200,000 Kr. Frandsen Frands. Indeh. Frands Frandson. Frandson P Møller & Co. Indoh. P Moller Frandson og E E Jensen. Frandsen ’ s V Karossorifabriks Eftorfolgoro, Hanson & Peterson. Indoh. K P Hansen og J P Pedersen. Frank C, Aarhus, Akts. Bostyrolse: Værkforerno N R Nielsen (Formand) og S V Jensen (Næstformand) samt Fru B K A Nielsen og Fru M Jonson. Prokurist: Jo ­ hanne M Kold. Frm. tegnes af Formandon i Foren, mod Næstformd. eller af hvor af dom i Foren, med Prokuriston. Aktk. 15,100 Kr. Frank & Petersen. Indeh. Prokurist C 11 Baggosen, der tegner Frm., samt Fru A M Frank. Frederiksbjerg Antikvariat, ved John C Gustafson. Indeh. John C Gustafson. Frederiksbjerg Beklædningsmagasin vod Carl V Secher. Indeh. C V Secher. Frederiksbjerg Bogtrykkeri ved P O Mikkolson. Indeh. P O Mikkelsen. Frederiksbjerg Installations-Co. ved Chr. & Th. Nielson. Indeh. C P Nielsen og C P T Nielsen. Frederiksbjerg Ligkiste- & Begravelsesforretning vod J A Petersen. Indoh. J A Petersen. Fredoriksbjerg Papirforrotning vod Jens E Pederson. Indeh. Jens E Pedorsen. Frederiksbjoig Sygeplojeforretning vod Elisabet Niolson. Indeh. Ano Elisabet Nielsen. Frederiksbjerg Symaskine- & Cykle-Forretning ved O Chr. Olesen. Indeh. O C Olesen. FrederiksbjergTrælasthandel, Aktiese ’ skab (Akis. Vesterbro Trælasthandel, Aarhus). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Vesterbro Trælasthandel [so dette]. Frichs, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrolsosraad : Dir. II C V Sigumfeldt (Formand), Kbhvn., Dir. M A Abrahamson, Kbhvn. og Dir. M F Lausen samt Direktionen: P Due-Petersen (a< ’ m. Direktør), Aabyhej. Frm. tegnes af den adm. Direktor alene eller af to Undordirektorei i Foren, eller af en Underdir. i Foren, med en Prokurist eller af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren. Prok.: J Due-Petorsen og C C Knudsen i Foren, eller hvor af dem i Foron. med J P Bariiel eller II E Israelsen. Aktk. 1,200.000 Kr. Futtrup J S & Søn. Indoh. J S Futtrup, dor tegner Frm., og V S Futtrup. Fyldepenne-Centralen ved Knud E Pedersen Lind. Indoh. Knud E Pedorsen Lind. Fyldepenne-Magasinet ved Aug. Petersen. Indeh. August Peterson. Fyldepennen ved J C Carlsen. Indeh. J C Carlsen. Gartnernes Frøhandel Brassica ved Villumsen & Son. Indeh. M P Villumsen og J A Willumsen. Gartnernes Salgsforening i Aarhus (G. S. A.). Bestyrelse: Gartnerne II A Birke- feldt (Formand), Viby, N Klougart, Boder, P E Andersen, Risskov, H O R F Harmsen, Hasle, Aa. Kristensen, Hasle, Aa. M Nielsen og J Grosen, Egaa, der fire i Foren, tegner Frm. Prok.: F V Dragsholm. Der er ikke indsk. nogen Kapital i Selskabet. Medl. hæfter for Selskabets Forpi. i Forhold til deres Andel i Selskabets Omsætning efter do i Vedtægterne indeholdto nærmere Reeler. Gazelle ved L Vestørgaard Thomsen. Indeh. L Vestergaard Thomsen. Geertsen Elvin Sophus Elmoso's Eftf. Indeh. Elvin J Geertsen. Geertsen Erhardt. Indeh. Johanne Johansen. Gensidige Tyveriforsikringsselskab, Det, Set. Clemens. Adm. Direktør KVWistoft tegner Frm. Kapital 50,000 Kr. Gerner ’ s Aug. Eftf., Aarhus, Filial. Indoh. Frm. Aug. Gernor's Eftf., Kbhvn. (se dette). Bostyror: C V Sorensen, dor tegner Filialens Frm. Gieselbæk & Petersen. Indeh. P M Gisselbæk, der tegner Frm., og E M Petersen. Glasmagasinet ved R Elbrond. Indoh. R Eibrend. Glas- & Porcelænsmagasinet City ved Johanno Olsen. Indeh. Johanne N Olsen. Gottlieb J & Co. Indoh. J C V Gottliob. l ’ rok.: Ketty Marie Lemfort. Greco vod N Helmet Henriksen. Indeh. N Helmer Henriksen. Guldlistetabnkkon Elita Akts. Bestyrelso : Gartner P C Laursen (Formand), Hasle, Murerm. R .1 Rasmussen, Skaade og Kobmd. J F H Bang. Frm. tegnes af For ­ mandon i Foren, med Direktøren eller af don samlede Bestyrelse. 6500 Kr. Guldmann ’ s Julius Eftf. Filial af Frm. Julius Guldmann ’ s Eftf., Korsør. C J H Christopherson. Guldsmedegados Varehus ved Peder Christensen. Indeh. Peder Christian stensen. Haandarbojdsmøsson ved II Thorsen & E Lundgreen. Indeh. Henny J A Thorsen og Ellen C Lundgreen. Hafnia-Trykkeriot ved Ludvig A Hansen. Indeh. Ludvig A. Hansen. Hage & Clausens Forlag, Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Det jydske Bogforlag Akts, 'se dette]. Hammerich ’ s Carl Efterfølger, C U Schierup. Indeh. C U Schierup. Hammerich L & Co., Akts. Bestyrelse: Kobmd. V Kier, GaardojerO Hammerich, Bak- dalgaard pr. Odder, Cand. jur L A Hammerich, Kbhvn., Kapt. C Hammerich, Kbhvn., og Dir. J D von Stemann, Kbhvn. Direktør; Aago Filtenborg. Frm. tegnes af Diroktoren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Hven Hammerich. Aktk. 200,000 Kr. Aktk. Prok. Chri-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker