kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2840

Firma-Register: B. Købstæderne

Aarhus

Bison ved H Petersen. Indeh. H T Petersen, Odense. Blaa Butk, Den, ved B Johannsen. Indeh. B Johannsen, Randers. Blikkenslagernes cooperative Forretning. Bestyrelse: Conrad Rasmussen (Formand), Viby, Carl Lauritzen, (Næstformd.), Anders Simonsen, Carl Hansen og Edvard Andersen. Forretningsforer og Prokurist: Bertel Vilhelm Jensen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok.: Formanden eller Næstformd. i Foren, med en Prokurist. ,Medl. hæfter ikke for Selskabets Forpligtelser. Indsk. Kapital : 1850 Kr. Blomsterforretningen Rex ved Jenny Holgersen. Indeh. Fru Jenny J Holgersen. Blomsterhallen ved Valdemar Helm Petersen. Indeh. V H Petersen. Prok.: P F Helm-Petersen. Bobbi vod K Fournais. Indeh. K J P Fournais. Boesen's Carl A Boghandel. Indeh. A E Z Boesen. Bordum & Nielsen. Indeh. P K Bordum og A Nielsen, Aabyhoj. Borgportens Kodudsalg ved Alfred Bang Sorensen. Indeh. Alfred Bang Sorensen, der tegner Frm., og Aage II Fjordbæk Jensen. Boye Chr. Indeh. A E Boye. Brandt II H. Indeh. II II Brandt. Brasil Brændoriet ved Gerda Sorensen. Indeh. Gerda Sorensen. Bredvig & Sorensen. Indeh. Maren M Bredvig og Laura A Sorensen. Bristol ved G M Jørgensen. Indeh. G M Jørgensen. British Manufacturers Import, The, ved P M G'sselbæk & A T Bork, Interessentsk. Interessenter: P M Gisso ’ bæk og A T Bork. Prok.: Fru I Bork. Broen ved Inger Muller. Indeh. Inger M J Muller. Broge Hans * Co. Indeh. II C Broge. Prok.: N C Hjemøe. Bruun & Sorensen Akts. Bestyrelse :Ing. E Hammer-Sørenscn (Formand og Direktor), Dir. E J Brabrand, Ueli., Adjunkt J Ramm, Overing. IIV Jørgensen og Overing. S KJeis, Kbhvn. Prokurister: II V Jørgensen og S Kleis Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktor eller en Prokurist. Aktk. 400,000 Kr. Bryggeriet Ceres Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Østjydske Bryggerier, Akts, [se dette]. Bræmor F. Indeh. F Bræmer. Brøchner S & C. Indeh. S A Brøchner og C A Brøchner. Buchtrup ’ s Annonce Bureau (Reklame-Bureauet). Indeh. Fru C Wanger. Prok.: Frk. J C Andersen. Buchtrup P A. Indeh. A K G Rasmussen. Buchtrup ’ s Reproduktionsanstalt, Akts. Bestyrelso: Dir. A V Morthensen (Formand) og Fru L M K Morthensen, begge af Aabyhoj, samt Repr. H Bramsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør: A V Morthen ­ sen, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Buncke H W, Akts Bestyrelse: Købmd. II V O Buncko (Direktør), Fru C C J V Buncke og Enkefru S K J Buncke, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktøren. Aktk. 10.000 Kr. Bursche ’ s J C Eftf. C & V Rudholt. Indeh. C C Rudholt og V Rudholt. Byberg Brødrene. Indeh. A V R Byberg og A R Byberg. By- & Landejendomskontoret ved Grover Jensen. Indeh. Il Grover Jensen. Bulow F & Co., Aarhus, Akts. Bestyrelso: Fabr. A Jensen (Direktør), Gross. F C Jacobsen, Kbhvn., Gross. C A v. Bulow, Hell., og Fuldm. H B Jensen, der tre i Foren, tegner Frm. Prok.: A Jensen. Aktk. 300,000 Kr. Bøjstrup C & Søn. Indeh. E Bøjstrup. Cailib Oil Company under Likvidation, Akts. Likvidatoror: Købmd. CEL Petersen og Bogholder N M Seest, der i Foren, tegner Frm. Carlo ’ s Bageri ved C M Jacobsen. Indeh. Carlo M Jacobsen. Carlsen ’ s A Højlund Linoloumsforretning, Akts. Bestyrelse: Fru G L Højlund Carlsen, Vejlby, Købmd. A Højlund Carlsen, Vejlby, og Frk. E Højlund Carlsen. Forretningsfører: Købmd. A Højlund Carlsen, Vejlby. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 6000 Kr. Carlsen & Andersen ’ s Mebelstelfabrik. Indeh. O C P Carlsen og S C Andersen. Carsted Alfred. Indeh. Alfred Jul Carsted. I Caspersen Brodr. Indeh. E Caspersen. Prok.: C Caspersen. Caspersen C & Co., Indeh. C Caspersen. Ceylon The Import ved Andreas Skaarup. Indeh. Andreas P R Skaarnp. Christensen Anthon, Akts. Bestyrelse: HPK Christensen og Dir. C S Christensen (Direktører), Landsretssagf. K Kior (Formand) og Sagførerfuldm. P Christensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: A E Beyer og Mette Graversen i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Christensen Axel. Indeh. A F C Christensen. C Christensen, K Aa. Christensen og J A Pedersen. Prokurist: P Petersen. Frm. tegnes af to Indeh. i Foren, eller af en Indeh. i Foren, med Prokuristen. Christensen Carl. Indeh. CCS Christensen. Prok.: A Rechnagol. Christensen Chr., Sten- og Billedhugger Etablissement. Indeh. Fru A K Chri ­ stensen. Christensen J C. Indeh. E C Christensen. Christensen & Nielsen. Indeh. T C Nielsen. Christiansbjerg Mølle ved J Bischoff. Indeh. J M Bischoff. Christiansen Aage, Aarhus Fiskekonservesfabrik. Indeh. A J F Christiansen Christiansen P S & Co. Indeh. O C W Olsen. Clausen Alfred. Indeh. A Clausen. Prok.: P Jusi-Hanson. Clemenstrykkeriet ved Reimann Rasmussen. Indeh. K H R Rasmussen. Conto-Magasinet ved I A Bornhoff. Indeh. I A Bornhoff. Corset-Salon Agnes ved Fru Agnes Hansen. Indeh. Fru Agnes K Hansen Corset-Salonen P. D. ved J Boch. Indeh. Jakobine Boch. la Cour L, Akts. Bestyrelso: Ing. T M la Cour, Fru L A la Cour og Forsøgslo ­ der H M Andersson, Viby. Direktion: Fru L A la Cour. Frm. tegnes af Be ­ styrelsens Medl. hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Cykleforretningen Speed ved Gerhard Kristiansen. Indeh. Gerhard L P Kristiansen. Dahl Brødrene Akts., Jydsk Afdeling. Filial af Brodr. Dahl Akts., Kbhvn. Tsé dette]. Filialen bestyres af C G B Gimbel. Prok.: K V Olsen. Dahm & Pedersen. Indeh. G C Dahm og L E Pedersen. Dakmi, Akts. Bestyrelse: Ing. O FRKier, Risskov, Maskinfabr. P Jurgensen,. Skal ­ borg pr. Aalborg, og Overretssagf. K L Grunwald, Aalborg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 36,000 Kr. Dalomi ved Dor's Kristensen. Indeh. Doris Kristensen. • Dammand M & Co., Akts Bestyrelse: Snedkermestrene M B P Dammand og T C V Petersen samt Konstruktør K Krarup, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Danish Paper Waro Export ved Th. Pederson. Indeh. N P Th. Pedersen. Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial. Filialen tegnes af Filialdirektør R G Laub, Bogholder F W G Zytphen-Adeler og Fuldm. A J Jensen, to i Foren, eller af hver af disse i Foren, med Fuldmægtig II C Larsen eller med en af Assistenterne T Hjelmer, S Thæroe, Friis eller Mirtensson. Dansk Andels Kulforretning, Andelsselskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse: Mejeribest. C J Storm, Skorring pr. Mørke, Proprietær 11 E Nielsen-Skjensved, Nylandsgaard pr. Havdrup, Gaardejerne J M Byriel. Lyngby pr. Sporup. Gaard- ejer V Jensen, Nelev pr. Odder, Gaardejer S P Ellegaard, Heve Mark pr. Dal- mose, Formand V Tommenip Jensen, Aalborg, og Sognefoged A C Christensen, Egebjærg, pr. Horsens, der i Foren, tegner Frm. Direktion : S U Skikkild. Prok.: S U Sk'kkild, C Pedersen og N B Nielsen, to i Foren. Andelskapital :1, 357,000 Kr. Dansk Auto-Fjederfabrik ved H V Jensen. Indeh. H C V Jensen. Dansk Brandforsikringsselskab Vermund af 1904, gensidigt Selskab. Bestyrelse: Sogneraadsformd. P M Pedersen (Formand), Bondohavegaard, og Dir. F Thybo (adm Dir.) m.fl. Frm. tegnes af Formanden og den adm. Direktør hver for sig. Dansk Borne-Konfektion ved P K Dyrberg. Indeh. P K Dyrberg. Dansk Cliché Bureau ved Aago Post Pedersen. Indeh. N C R A P Pedersen. Dansk Elektro ved Nethalius Nielsen. Indeh. Nethalius Nielsen. Dansk Forsikringsforening mod Stormskade. Bestyrelse: Dir. H C Andersen, Ros ­ kilde (Formand). Propr.Vilh.Lorontzon, Bubbelgaard, Gaardejer O Søronsen, Halskov- S^5^P r -®®j 8 le v ,Mu r erm.H Ehlers, Brædstrup, Arkitekt H Peters, Esbjerg,Sognef. - LMOlsen, Bistrup (Tikob Sogn), og Gaardejer P Grosbøl, Terp pr. Østerlindet. Frm egnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs*

Dansk Haandarbejds-Central ved Anna Nielsen, tidl. Anna Aagaard-Jensen. Indeh. Anna E Nielsen. Dansk Kartoffel Export ved S Hansen. Indeh. S Aa. Hansen. Dansk Kemikalie-Industri ved R Rasmussen. Indeh. R Rasmussen. Dansk K'selgur-Industri ved S W Sørensen. Indeh. S W Sørensen. Dansk Kjole- & Blusefabrik ved T Stecjier. Indeh. T J Stecher. Dansk Klæberulle-Industri ved Th. Peaorsen. Indeh. N P Th. Pedersen. Dansk Kvindesamfunds Hus i Aarhus, Akts. Forretningsudvalg: Frk. A I) An ­ dersen, Frk. J C Andersen og Fru J C A L Hansen, Aabyhoj der to i Forening tegner Frm. Prok.: Chs. N R Langberg. Aktk. 79,175 Kr. Dansk Lingeri Industri Aktieselskab. Bestyrelse: Fru E M J Maltha-Rasmussen, Overretssagf. J C Hald og Insp. A II Thun Rasmussen, Aabyhoj, der to iForen. tegner Frm. Aktk. 20,500 Kr. Dansk Montrefabrik & Butiksmontering ved Johs. Christensen. Indeh. Johs. Christensen. Dansk Myremalm & Kieselguhr Fabrikker ved Janus A Lind. Indeh. J A Lind. Dansk Reklame Forlag, Indehaver Helmer Henriksen. Indeh. N Helmer Henriksen, Risskov. Dansk Riwag ved E Hammer Sørensen. Indeh. E Hammer Sørensen. Prok. : H V Jørgensen og ’ vN .1 Nielsen. Dansk Silkebaandsfabrik ved P Werling. Indeh. P E II Werling. Dansk Skoleforlag vod Fru Anna Reimann Rasmussen. Indeh. Fru Anna M K Rei ­ mann Rasmussen. Dansk Skrivemaskinetilbehors-Forrotning ved Carl Jakobsen. Indeh. Carl M Jakobsen. Dar.sk Special-Boltefabrik ved V Wiirtz Rasmussen. Indeh. V Wurtz Rasmussen. Dansk-Svensk-Staal-Akts., Aarhus Afdeling. Indeh. Dansk-Svensk-Staal-Akts., Kbhvn. [se dette]. Filialen bestyres af C M P Schmidt, der har Prok. Dansk Øremærkefabrik ved R M Schrodor. Indeh. R M Schroder. Danske Købmænds Handels-Akts., Aarhus Afdeling. Indeh. Danske Købmænds Handels-Akts., Kbhvn. [sø dotte]. Filialen tegnes og bostyres af Forretningsf. J K Gjelstrup. Dansko Landbrugeres Kodforsyning, Aarhus Centralen, Selsk. m. begr. Ansvar. Bestyrelse: A Andersen (Formand), Boes pr. Alken, II Jensen (Næstformd.), Falling, A Buhl, Mogellund, II Brahe. Bredstrup, J Kaae, Snostrup, A Jakobsen, Bjedstrup, R Udengaard, Uggelbolle, A Rasmussen, Stenhule, J Knudsen, Bal- skov, C Laursen, Drammo'strup, A M Larsen, Beder, C Jensen, Kvottrup, C Kjeldsen, Vejlby, A J Pedersen, Stjær, EBrendstrup, Mariondal, S Nielsen, Uld- rogel, og P Locke, Helgenæs. Frm. tegnes af allo Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: A Andersen, Boes, II Jensen, Falling, og N E Poulsen, Aabyhoj, to i Foren. Medl. hefter for Selsk. ’ s Forpligtelser med 5 Kr. pr. indtegnet voksent Kreatur. Dor er ingen indskudt Kapital. Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring, Akts. (Danske Lægers og Dyr ­ lægers Forsikrings-Akts.). Bestyrelse: Lægø 11 J Fridericia (Formand). Dyrlæge J J Hørlyk, Kolding, Læge Borgo Pontoppidan, Ovordyrlæge R Kold-Christon- sen, Graaston, Læge L J P Martin, Middelfart, og Læge Aago I Petri, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør: Fr. Thybo. Prok.: Hedevig Ingeborg Bertelsen i Foron. med Direktoron. Aktk. 60,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Danske Trælastkompagni, Det, Akts. Bestyrelsesraad : Bankdir. N J Jensen, Dir. Axel Kier, Skaade, Købmd. CPG Kampmann, Dir.N A Pedersen, Vejlby, og Gross. H Chr. Holm, Kbhvn. Direktion: 8 M S Schleicher og II Jensen, Hellerup. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af tre Bestyrelsosraadsmedl. i Foren. Prok.: Karen Margrctho Halkot og CAR Madsen i Foren, eller CAR Madsen i Foron. mod et Bestyrelsesmodi, eller N J Nielsen, J Pedersen og K E Schleicher, to i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Danske Ærmebladefabrik, Den, ved M Foersom. Indeh. Fru M E Foersom. Prok.: P Foersom. Delikatessen ved Ingeborg Ilessellund. Indeh. Ingeborg L M Hessellund. Dinesen E & Co. Indeh. ECE Dinesen. Djurslands Kalkværk, Akts. Bestyrelse : Murerm. V II Petersen (Formand), Fru M L Petersen og Gaardejer J S B Thorkildsen, Egaa der i Foren, tegner Frm . Direktør: V II Peterson, der har Prok. Aktk. 80,000 Kr. D. K. K'tler ved Knud Hedegaard. Indeh. Knud H S Hedegaard. Dreyer Fr. Indeh. Fru A M C Dreyer. Prok.: C Dreyer, Risskov, og T J Knud ­ sen i Foren. Dylmer ’ s W Boghandel. Indeh. H W Dylmer, Viby. Dynesen ’ s Jens Eftf. Christian Riis, Akts. Bestyrelse: Gross. V Hansen (For- mand),Svendborg, Vinhdl. N J P Hyllested (Næstformand), Svendborg,og Købmd. F F Hansen. Direktor: Chr. I M Meier. Frm tegnes af Formandon ellor Næst ­ formd. eller af Direktøren i Foron. med en af disse. Aktk. 40,000 Kr. , Eea ved Erling Carstens. Indeh. Erling K Carstens. Prok.: Fru M M Carstens. Ehrenreich-Petersen Frantz. Indeh. Frantz J Ehrenroich-Petersen. Eistrup Johs. Indeh. Jobs. K I Eistrup, Kbhvn. Elegancoved Ruth Madsen. Indeh. Fru ThoraRuthJ Madsen. Prok.: Fru C M Ras­ mussen. Engelsk Beklædnings-Magasin ved Peter Friis. Indeh. P Friis. Engolsk-Dansk Marmeladefabrik vod Oskar Nielson. Indeh. Oskar A J Nielsen. Engelsk Forniklingsanstalt ved Kr. Dal. Indeh. Kr. F Dal. Eno ved M Jensen. Indeh. M Jensen. Erichsen Mogens. Indeh. Mogens Erichsen. • Eriksen A & Søn. Indeh. E A Eriksen og L M Eriksen. Eriksen E & Co. Indeh. E Eriksen, Risskov og M P Madsen, Risskov. Eriksens Varehus. Indeh. K Erikson. Ernst Chr. Indeh. II C Ernst. Prok.: II C Ernst jun. og J T Ernst. Evensen A & Co., Akts. Bestyrelso: A Evensen (Direktør), der tegner Frm., By- raadssekr. II Aae og Fru V Evonsen. Aktk. 10,000 Kr. Faber ’ s Chr. Rullogardinfabrk, Akts., Aarhus. Bestyrelse: D'r. Chr. J Faber, Rys ­ linge, Læge, Fru Ester Suckow Schjoth, Kbhvn., og Fru Inge Meyer (Rhein- Mcyer), Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Chr. J Fabor. Aktk. 75,OOOKr. Fabrikken Duxa ved E Denman. Indeh. E F Donman. Fabrikken Pol ved 11 Chr. Hansen. Indeh. II C Hansen. Fabriken Rena ved P Baunsgaard. Indeh. Anders P Baunsgaard. Prok.: E Bauns ­ gaard, Risskov, og Aksel Baunsgaard hver for sig. Fabriken Univorsal ved J A Madsen. Indeh. J A Madsen. Fabrikken Vulkan ved Vilh. Binzer. Indeh. V L F Binzer. Falcks Redningskorps, Aarhus, Akts. Indeh. Aarhus Redningskorps, Akts, [se dette], Favoriton, Aarhus Smorrebrodsfabrik ved Nielsen-Hannerup. Indeh. EKT Nielsen- Hanncrup. Feddersen ’ s N C Eftf. Indeh. Sejlmager H B Hansen. Filt en borg I C, Akts. Bostyrelse: Gross. A W Filtenborg, Kbhvn., Overretssagf. L A Christensen og Kobmd. M D Harder, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : O J A Wandschneider, Holte. I ’ rok.: et Bestyrelsesmedl. og en Direktør i Foren, eller hvor for sig i Foren, med enten A F Rodgaard eller Adolphine Bryan-Lund. Aktk. 900,000 Kr. Fiskeforretningen Prima ved Egon Henriksen. Indeh. Egon Herluf Henriksen. Fiskehuset Proven ved S M Sorensen. Indeh. S M Sørensen. Flach ’ s Carl Læderfabrik, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. Henning Hasle (Formand) Driftsbest.AFlach, Dir. C Flach og Dir. V J Flach. Direktion: CFlach og VJFlacb. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Forman ­ den i Foren, mod et af dø andre Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Flip Centra'en ved OFrøHch Poulsen. Indeh. O Frolich Poulsen. Foderstof-Importen ved C Nielsen. Indeh. P C J Nielsen. Fog & Morup Aarhus-Afdelingen. Filial af Frm. Fog & Morup, Kbhvn. [se dette]. Bestyrer af Filialen: N Th. Bruun, der tegner Filialen. Forenede Bogtrykkerier. De. ved Mads Hansen. Indeh. Mads Hansen.

Forenede Glasværker, De, Akts. Se Odenso Firma-Register. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker